Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-03-2009 ]

ΠΟΛ.1295/23.12.1992 Σας κοινοποιούμε την αριθ. 24192/Ι-2255/18.12.1992 εγκύκλιο της ΕΣΥΕ και της 14ης Δ/νσης ΦΠΑ & Ε.Φ. σχετικά με τη συλλογή των δηλώσεων INTRASTAT από 1.1.1993 και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της.

(Σας κοινοποιούμε την αριθ. 24192/Ι-2255/18.12.1992 εγκύκλιο της ΕΣΥΕ και της 14ης Δ/νσης ΦΠΑ & Ε.Φ. σχετικά με τη συλλογή των δηλώσεων INTRASTAT από 1.1.1993 και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Κοινοποίηση Εγκυκλίου INTRASTAT

 

1131452/7008/0014/ΠΟΛ.1295/23.12.1992

 

Σας κοινοποιούμε την αριθ. 24192/Ι-2255/18.12.1992 εγκύκλιο της ΕΣΥΕ και της 14ης Δ/νσης ΦΠΑ & Ε.Φ. σχετικά με τη συλλογή των δηλώσεων INTRASTAT από 1.1.1993 και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της.

 

Συλλογή δηλώσεων INTRASTAT

24192/I-2255/18.12.1992

 

Θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

α) Με τον Κοινοτικό Κανονισμό 3330 της 7.11.1991 για τις στατιστικές των συναλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών μελών, ορίστηκε η μέθοδος συλλογής των στατιστικών πληροφοριών για το ενδοκοινοτικό εμπόριο μετά την κατάργηση των τελωνειακών συνόρων και την καθιέρωση από 1.1.1993 της ενιαίας αγοράς.

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι οι χώρες μέλη να εξακολουθήσουν να διαθέτουν τόσο σε εθνικό, όσο και σε Κοινοτικό (αλλά και διεθνές) επίπεδο, στατιστική πληροφόρηση περί των εμπορικών συναλλαγών τους με τα άλλα κράτη, την οποία μέχρι 31.12.1992 παρέχουν με βάση τα τελωνειακά έγγραφα και συγκεκριμένα με τη συμπλήρωση του Ενιαίου Διοικητικού Εντύπου (ΕΔΕ), το οποίο φυσικά θα εξακολουθήσει να υπάρχει και να συμπληρώνεται για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν οι Κοινοτικές Χώρες με τις μη Κοινοτικές (τρίτες χώρες). Ο εν λόγω Κανονισμός καθορίζει ότι η στατιστική πληροφόρηση για τις ενδοκοινοτικές ανταλλαγές θα παρέχεται με τη συμπλήρωση κατά μήνα της δήλωσης INTRASTAT, από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εμπορικές ενδοκοινοτικές ανταλλαγές.

Με τον τρόπο αυτό, θα εξακολουθήσουν οι στατιστικές «εξωτερικού εμπορίου» βάσει των οποίων καταρτίζεται το εμπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο πληρωμών κάθε χώρας.

β) Με το Ν.1642/1986 άρθρο 29, «περί εφαρμογής του ΦΠΑ και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 43 του άρθρου 1 του Ν.2093/1992 θεσμοθετήθηκε η υποχρέωση της συμπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT και της υποβολής αυτής στις ΔΟΥ, συγχρόνως με την υποβολή της προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ, όλων των υπόχρεων που έχουν δηλαδή πραγματοποιήσει εμπορικές ανταλλαγές με τις χώρες της Κοινότητας. Εξ αυτού συνεπάγεται ότι η μη υποβολή δήλωσης INTRASTAT επισύρει την ίδια ποινή που προβλέπεται από τον προαναφερόμενο νόμο για τη μη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ και που ανέρχεται μέχρι το ύψος των 400.000 δρχ. και επιβάλλεται από τις ΔΟΥ.

γ) Με την Κοινή Υπουργική απόφαση αριθ. 24189/Ι-2254/18.12.1992 καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη συλλογή των δηλώσεων INTRASTAT και τη διαβίβαση αυτών στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.

δ) Πλέον των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ι. Υποχρεώσεις των ΔΟΥ Περιοχής Πρωτευούσης

Οι ΔΟΥ που εδρεύουν στην περιοχή πρωτευούσης υποχρεούνται:

1) Να παραλαμβάνουν τις μηνιαίες δηλώσεις INTRASTAT από τους υπόχρεους παροχής στατιστικών πληροφοριών κατά την προσέλευσή τους για την υποβολή της προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ.

2) Να ελέγχουν την πληρότητα και ορθότητα του περιεχομένου της δήλωσης ΙNTRASTAT.

3) Να παραδίδουν ανά δεκαπενθήμερο και κατά προτίμηση την 11η και 26η ημέρα κάθε μήνα, σε εντεταλμένο υπάλληλο της ΕΣΥΕ, τις δηλώσεις ΙNTRASTAT που έχουν παραληφθεί.

ΙΙ. Υποχρεώσεις των ΔΟΥ Υπολοίπου Αττικής

Οι ΔΟΥ που εδρεύουν σε περιοχή που βρίσκεται στο Υπόλοιπο Αττικής υποχρεούνται:

1) Να παραλαμβάνουν τις μηνιαίες δηλώσεις INTRASTAT από τους υπόχρεους παροχής στατιστικών πληροφοριών κατά την προσέλευσή τους για την υποβολή της προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ.

2) Να ελέγχουν την πληρότητα και ορθότητα του περιεχομένου της δήλωσης INTRASTAT.

3) Να αποστέλλουν στην ΕΣΥΕ ανά δεκαπενθήμερο και κατά προτίμηση την 11η και 26η ημέρα κάθε μήνα, τις δηλώσεις INTRASTAT που έχουν παραληφθεί.

ΙΙΙ. Υποχρεώσεις των ΔΟΥ στους Νομούς της Χώρας (Πλην του Νομού Αττικής)

Οι ΔΟΥ που εδρεύουν στους Νομούς της χώρας υποχρεούνται:

1) Να παραλαμβάνουν τις μηνιαίες δηλώσεις INTRASTAT από τους υπόχρεους παροχής στατιστικών πληροφοριών κατά την προσέλευσή τους για την υποβολή της προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ.

2) Να ελέγχουν την πληρότητα και ορθότητα του περιεχομένου της δήλωσης INTRASTAT.

3) α. Προκειμένου για ΔΟΥ που εδρεύει στην πρωτεύουσα του Νομού, να παραδίδει ανά δεκαπενθήμερο και κατά προτίμηση την 11η και 26η ημέρα κάθε μήνα, σε εντεταλμένο υπάλληλο της ΕΣΥΕ, τις δηλώσεις INTRASTAT που έχουν παραληφθεί.

β. Προκειμένου για ΔΟΥ που εδρεύει σε άλλη πόλη του Νομού, να αποστέλλει στην Υπηρεσία Στατιστικής του Νομού, ανά δεκαπενθήμερο και κατά προτίμηση την 11η και 26η ημέρα κάθε μήνα, τις δηλώσεις INTRASTAT που έχουν παραληφθεί.

IV. Υποχρεώσεις των Υπηρεσιών Στατιστικής Νομών

Οι Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών υποχρεούνται:

1) Να ορίσουν αρμόδιο υπάλληλο (ή υπαλλήλους κατά περίπτωση), ο οποίος θα ασχολείται με τις στατιστικές ενδοκοινοτικού εμπορίου (σύστημα INTRASTAT) του οποίου το όνομα θα γνωστοποιηθεί τόσο στις ΔΟΥ των Νομών όσο και στην ΕΣΥΕ (Τμήμα Στατιστικών Ενδοκοινοτικού Εμπορίου).

Ο υπάλληλος αυτός ή κατά περίπτωση ο ιδιώτης συνεργάτης, θα πρέπει να μεριμνά για την κατά μήνα συγκέντρωση των δηλώσεων INTRASTAT του Νομού, με επισκέψεις στις ΔΟΥ που εδρεύουν στην πρωτεύουσα του Νομού και τηλεφωνικές συνεννοήσεις με τις υπόλοιπες ΔΟΥ, για υπενθυμίσεις, επίλυση αποριών κ.λπ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα δύναται να μετακινηθεί και σε άλλες περιοχές όπου εδρεύουν ΔΟΥ.

Η συγκέντρωση των δηλώσεων INTRASTAT από τις ΔΟΥ θα γίνεται κάθε δεκαπενθήμερο και κατά προτίμηση την 11η και 26η ημέρα κάθε μήνα.

Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι ή ιδιώτες – συνεργάτες οφείλουν να μεριμνούν για την παραλαβή την ταξινόμηση, τον έλεγχο πληρότητας και συνέπειας, τον λογικό έλεγχο, την εξακρίβωση και διόρθωση των λαθών των δηλώσεων αυτών, καθώς και την αποστολή τους εντός μιας εβδομάδας το αργότερο στην Κεντρική Υπηρεσία, στην Διεύθυνση Βιομηχανίας και Εξωτερικού Εμπορίου, Τμήμα Στατιστικών Ενδοκοινοτικού Εμπορίου, Λυκούργου 14-16 10166 ΑΘΗΝΑ (υπόψη κας Κατσιρέλου). Παράλληλα θα τηρείται ενημερωμένο το μητρώο των ενδοκοινοτικών επιχειρήσεων και θα ενημερώνεται το Τμήμα Στατιστικών Ενδοκοινοτικού Εμπορίου για τις τυχόν υπάρχουσες μεταβολές του μητρώου.

Εκτιμώντας ότι κατανοείται από όλους η σημασία της ύπαρξης στατιστικών στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου, είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε κατά τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο