Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-03-2009 ]

ΠΟΛ.1003/8.1.1993 Διαδικασία πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων από πρόσωπα που στερούνται του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου

(Διαδικασία πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων από πρόσωπα που στερούνται του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Διαδικασία πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων

από πρόσωπα που στερούνται του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου

(και χορηγήσεις ΑΦΜ/ΦΠΑ)

 

1002236/202/23/0014/ΠΟΛ.1003/8.1.1993

 

Εχοντας υπόψη:

1. Τις κατωτέρω διατάξεις του ν.1642/1986 όπως ισχύουν:

α) της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 2,

β) του άρθρου 10α,

γ) της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 28,

δ) των άρθρων 29 και 31,

ε) της παρ. 3 του άρθρου 58.

2. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων από πρόσωπα που στερούνται του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου.

3. Την υπ’ αριθ. Υ.1847/1078399/1182/0001/7.8.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 525/Β’) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Οτι η απόφαση αυτή αφορά διαδικασία και δεν έχει επιπτώσεις στον Προϋπολογισμό.

 

Αποφασίζουμε

 

Καθορίζουμε τη διαδικασία πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων από πρόσωπα που στερούνται του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των επομένων άρθρων.

 

Αρθρο 1

Πρόσωπα που εμπίπτουν στην απόφαση αυτή

1. Στην απόφαση αυτή εμπίπτουν, με τις προϋποθέσεις των επομένων παραγράφων 2 και 3, τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 10α του ν.1642/1986, όπως ισχύει, ήτοι:

α) Οι υποκείμενοι στο φόρο που ενεργούν αποκλειστικά πράξεις για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους,

β) τα μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα,

γ) οι αγρότες που υπάγονται στο κατ' αποκοπή καθεστώς ΦΠΑ του άρθρου 33 του ν.1642/1986.

2. Τα πρόσωπα της προηγουμένης παραγράφου:

- όταν πραγματοποιούν αγορές αγαθών από υποκειμένους στο φόρο εγκαταστημένους σε άλλο κράτος μέλος, με εξαίρεση τα αγαθά που υπάγονται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τα καινούργια μεταφορικά μέσα,

- όταν η συνολική αξία των αγαθών που αγοράζονται από όλα τα κράτη μέλη σε μία διαχειριστική περίοδο, χωρίς ΦΠΑ, υπερβαίνει το ποσό των 2.500.000 δραχμών, έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τα άρθρα 2, 3 και 6 της απόφασης αυτής.

3. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν τα παραπάνω πρόσωπα, εφόσον επιλέξουν την υπαγωγή τους στις ίδιες υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση του παραπάνω ορίου των 2.500.000 δραχμών.

 

Αρθρο 2

Διαδικασία λήψης ΑΦΜ/ΦΠΑ

1. Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγουμένου άρθρου υποχρεούνται να εγγραφούν στο μητρώο ΦΠΑ (VIES). Η εγγραφή αυτή γίνεται:

α) στην περίπτωση που είναι κάτοχοι ΑΦΜ, που τους χορηγήθηκε μετά από υποβολή σχετικής δήλωσης έναρξης δραστηριότητας, με την υποβολή δήλωσης μεταβολών – μετάταξης στην αρμόδια ΔΟΥ,

β) στην αντίθετη περίπτωση, με την υποβολή στην αρμόδια ΔΟΥ δήλωσης έναρξης δραστηριότητας.

2. Η δήλωση της προηγουμένης παραγράφου υποβάλλεται πριν από την πραγματοποίηση της αγοράς ή της παραγγελίας των αγαθών από το άλλο κράτος μέλος.

3. Με τις παραπάνω δηλώσεις συμπληρώνεται η οικεία ένδειξη ότι τα πρόσωπα του προηγουμένου άρθρου θα πραγματοποιούν φορολογητέες αποκτήσεις αγαθών, για τις οποίες είναι υπόχρεοι να καταβάλλουν το φόρο στην Ελλάδα.

 

Αρθρο 3

Γνωστοποίηση του ΑΦΜ/ΦΠΑ

στους προμηθευτές άλλου κράτους μέλους

και καταβολή του οφειλόμενου φόρου

1. Τα πρόσωπα του άρθρου 1 υποχρεούνται:

α) να γνωστοποιούν τον ΑΦΜ/ΦΠΑ (με το πρόθεμα «EL») στους προμηθευτές τους, που είναι εγκαταστημένοι σε άλλο κράτος μέλος.

Η γνωστοποίηση αυτή γεννά στον προμηθευτή το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να μη χρεώνει ΦΠΑ στα τιμολόγια που εκδίδει,

β) να υποβάλουν προσωρινή δήλωση ΦΠΑ, κάθε μήνα και μέχρι την 25η του επόμενου μήνα και να καταβάλουν το ΦΠΑ που αναλογεί στη φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών.

2. Οταν η αξία της ενδοκοινοτικής απόκτησης αναγράφεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή του άλλου κράτους μέλους σε ξένο νόμισμα, μετατρέπεται πάντοτε σε δραχμές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν.1642/1986.

3. Ο συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζεται, είναι αυτός που ισχύει για τα ίδια αγαθά που πωλούνται στο εσωτερικό της χώρας ή εισάγονται από το εξωτερικό.

 

Αρθρο 4

Διάρκεια καθεστώτος

1. Τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, που υποχρεωτικά εντάσσονται στο καθεστώς της ενδοκοινοτικής απόκτησης, παραμένουν σ' αυτό υποχρεωτικά τουλάχιστον κατά την τρέχουσα και την επόμενη διαχειριστική περίοδο.

2. Τα πρόσωπα του άρθρου 1, που προαιρετικά απέκτησαν ΑΦΜ/ΦΠΑ, υπάγονται στις ρυθμίσεις της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, τουλάχιστον για την τρέχουσα, καθώς και για τις δύο επόμενες διαχειριστικές περιόδους. Επίσης, υπάγονται στις ίδιες ρυθμίσεις και πέραν της διετίας, εφόσον με νεώτερη δήλωσή τους δεν διαγραφεί ο ΑΦΜ/ΦΠΑ.

3. Για τη λήξη του καθεστώτος αυτού ο υποκείμενος οφείλει να υποβάλει δήλωση μεταβολών – μετάταξης. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μέχρι το τέλος της προηγουμένης διαχειριστικής περιόδου εκείνης κατά την οποία δεν θα ισχύει το καθεστώς αυτό και εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση που η δήλωση μεταβολών – μετάταξης δεν υποβληθεί μέχρι την παραπάνω προθεσμία, ο υποκείμενος παραμένει στο καθεστώς αυτό και για την επόμενη διαχειριστική περίοδο.

 

Αρθρο 5

Μη παροχή δικαιώματος

έκπτωσης ή επιστροφής του ΦΠΑ

Ο ΦΠΑ που καταβάλλεται με προσωρινή δήλωση, από τα πρόσωπα του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, δεν εκπίπτεται ούτε επιστρέφεται.

 

Αρθρο 6

Υποχρέωση διαφύλαξης στοιχείων

1. Τα πρόσωπα του άρθρου 1 υποχρεούνται να διαφυλάσσουν τα τιμολόγια και τα άλλα έγγραφα αγοράς αγαθών που εκδίδονται από προμηθευτές άλλου κράτους μέλους. Επίσης, υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση του φορολογικού ελέγχου τα στοιχεία αυτά.

2. Σε όσες περιπτώσεις τηρούνται βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ, τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία της συναλλαγής καταχωρούνται σ' αυτά.

 

Αρθρο 7

Εναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1.1.1993, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο