Σχόλια

Ανακοίνωση Με την με αριθμ. 0544/ΑΣ765/Μ.5413 (ΦΕΚ Α΄ 277/09.11.2005) Ανακοίνωση Υπ.Εξωτερικών ανακοινώθηκε ότι η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 αυτής την 11η Νοεμβρίου 2005. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου "οι διατάξεις της έχουν εφαρμογή σε εισόδημα που προκύπτει κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους το οποίο αρχίζει κατά ή μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους που αμέσως ακολουθεί εκείνο εντός του οποίου η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ".

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-03-2009 ]

ΝΟΜΟΣ 3331/2005 (κίνα) Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας καιτης Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αποφυγή τηςδιπλής φορολογίας και την αποτροπή τηςφοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος

(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας καιτης Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αποφυγή τηςδιπλής φορολογίας και την αποτροπή τηςφοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος)

Κατηγορία: Δ.Ο.Σ. (Διεθνών οικονομικών σχέσεων)

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΙΝΑΣ

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3331 (ΦΕΚ Α΄ 83/06.04.2005)

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει τηνισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος, που υπογράφηκε στο Πεκίνο στις 3 Ιουνίου 2002, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο την ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος.

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Και

η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Επιθυμώντας να συνάψουν Συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος: Συμφώνησαντα ακόλουθα:

Ανακοίνωση Με την με αριθμ. 0544/ΑΣ765/Μ.5413 (ΦΕΚ Α΄ 277/09.11.2005) Ανακοίνωση Υπ.Εξωτερικών ανακοινώθηκε ότι η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 αυτής την 11η Νοεμβρίου 2005. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου "οι διατάξεις της έχουν εφαρμογή σε εισόδημα που προκύπτει κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους το οποίο αρχίζει κατά ή μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους που αμέσως ακολουθεί εκείνο εντός του οποίου η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ".

Άρθρο 1 ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΗΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται επί προσώπων που είναι κάτοικοι του ενός ή και των δύο Συμβαλλόμενων Κρατών.

Άρθρο 2 ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ

1                    Η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται στους φόρους εισοδήματος που επιβάλλονται για λογαριασμό ενός Συμβαλλόμενου Κράτους ή των τοπικών αρχών αυτού, ανεξάρτητα από τον τρόπο που επιβάλλονται.

2                    Φόροι εισοδήματος θεωρούνται όλοι οι φόροι που επιβάλλονται στο συνολικό εισόδημα ή σε στοιχεία αυτού, συμπεριλαμβανομένων των φόρων επί της ωφέλειας που προκύπτει από την εκποίηση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, καθώς και των φόρωνεπί της υπεραξίας που προκύπτει από την ανατίμηση κεφαλαίου.

3                    Οι υφιστάμενοι φόροι στους οποίους εφαρμόζεται η παρούσα Συμφωνία είναι ειδικότερα:

 

α) Όσον αφορά στην Ελληνική Δημοκρατία:

i) ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων,

ii) ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων, (εφεξής αναφερόμενος ως "ελληνικός φόρος")

β) Όσοναφορά στηνΚίνα:

i) ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων,

ii) ο φόρος εισοδήματος των επιχειρήσεων με συμμετοχή ξένων επενδυτών και των αλλοδαπών επιχειρήσεων (εφεξής αναφερόμενος ως "κινεζικός φόρος").

4. Η Συμφωνία εφαρμόζεται επίσης σε οποιουσδήποτε ταυτόσημους ή ουσιωδώς παρόμοιους φόρους που επιβάλλονται μετά την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας επί πλέον ή σε αντικατάσταση των υφιστάμενων φόρων. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών γνωστοποιούν η μία στην άλλη οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές έχουν επέλθει στις αντίστοιχες φορολογικές νομοθεσίες τους εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τις εν λόγω αλλαγές.

Άρθρο 3

ΓΕΝΙΚΟI ΟΡΙΣΜΟΙ

 1. Για τους σκοπούς αυτής της Συμφωνίας, εκτός αν η έννοια του κειμένου απαιτεί διαφορετικά:

α) οι όροι "ένα Συμβαλλόμενο Κράτος" και "το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος" υποδηλώνουν την Ελληνική Δημοκρατία ή την Κίνα, όπως απαιτεί η έννοια του κειμένου,

β) ο όρος "Ελληνική Δημοκρατία" περιλαμβάνει το έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας και το τμήμα της θάλασσας, του θαλάσσιου βυθού και του υπεδάφους αυτού υπό την Μεσόγειο Θάλασσα, επί των οποίων η Ελληνική Δημοκρατία έχει κυριαρχικά δικαιώματα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, προς τον σκοπό εξερεύνησης, εξόρυξης ήεκμετάλλευσης τωνφυσικών πόρωναυτών των περιοχών,

γ) ο όρος "Κίνα" υποδηλώνει την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας υπό την γεωγραφική του έννοια, υποδηλώνει όλο το έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών της υδάτων, επί των οποίων εφαρμόζονται οι σχετικοί με τη φορολογία νόμοι της Κίνας, ως και οποιαδήποτε άλλη περιοχή πέραν των χωρικών της υδάτων, επί των οποίων η Κίνα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, έχει κυριαρχικά δικαιώματα προς τον σκοπό εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των πόρων του θαλάσσιου βυθού και του υπεδάφους αυτού και των υπερκείμενων υδάτινων πόρων,

δ) ο όρος "φόρος" υποδηλώνει τον ελληνικό φόρο ή τον κινέζικο φόρο, όπως η έννοια του κειμένου απαιτεί,

ε) ο όρος "πρόσωπο" περιλαμβάνει ένα φυσικό πρόσωπο, μια εταιρεία και οποιαδήποτε άλλη ένωση προσώπων,

στ) ο όρος "εταιρεία" υποδηλώνει οποιαδήποτε εταιρική μορφή κεφαλαιουχικού χαρακτήρα ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο το οποίο έχει την ίδια φορολογική μεταχείριση με μια εταιρεία κεφαλαιουχικού χαρακτήρα,

ζ) οι όροι "επιχείρηση του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους" και "επιχείρηση του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους" υποδηλώνουν αντίστοιχα επιχείρηση που ασκείται από κάτοικο του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και επιχείρηση που ασκείται από κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους,

η) ο όρος "υπήκοος" υποδηλώνει:

(α) οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους,

(β) οιοδήποτε νομικό πρόσωπο, προσωπική εταιρεία ή ένωση προσώπων που αποκτούν το νομικό τους καθεστώς από τους ισχύοντες σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος νόμους,

θ) ο όρος "διεθνείς μεταφορές" υποδηλώνει οποιαδήποτε μεταφορά με πλοίο ή αεροσκάφος, εκτός αν το πλοίο ή το αεροσκάφος εκτελεί δρομολόγια αποκλειστικά μεταξύ τόπων εντός ενός Συμβαλλόμενου Κράτους,

(i) ο όρος "αρμόδια αρχή" υποδηλώνει:

 i) στην Ελληνική Δημοκρατία, τον Υπουργό Οικονομικών ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, ii) στην Κίνα, την Κρατική Υπηρεσία Φορολογίας (State Tax Administration) ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτής.

2. Όσον αφορά στην οποτεδήποτε εφαρμογή της Συμφωνίας από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος, οποιοσδήποτε μη προσδιοριζόμενος σε αυτή όρος, θα έχει, εκτός αν η έννοια του κειμένου απαιτεί διαφορετικά, την κατά τον χρόνο εφαρμογής της έννοια, σύμφωνα με τους νόμους αυτού του Κράτους όσον αφορά στους καλυπτόμενους από τη Συμφωνία. φόρους, της κατά τους εφαρμοζόμενους φορολογικούς νόμους αυτού του Κράτους οποιασδήποτε έννοιας υπερισχύουσας εκείνης που δίδεται σε αυτόν τον όρο σύμφωνα με άλλους νόμους του Κράτους αυτού.

Άρθρο 4

ΚΑΤΟΙΚΟΣ

1                    Για τους σκοπούς αυτής της Συμφωνίας, ο όρος "κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους" υποδηλώνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με τους νόμους αυτού του Κράτους, υπόκειται σε φορολογία σε αυτό λόγω κατοικίας, τόπου διαμονής, τόπου διοίκησης των δραστηριοτήτων του ή τόπου των κεντρικών του γραφείων, ή οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου παρόμοιας φύσης, περιλαμβάνει δε επίσης το Κράτος αυτό ή οποιαδήποτε τοπική αρχή αυτού. Αυτός ο όρος όμως δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο που υπόκειται σε φορολογία στο Κράτος αυτό όσον αφορά σε εισόδημα από πηγές εντός αυτού τουΚράτους.

2                    Αν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, ένα φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και των δύο Συμβαλλόμενων Κρατών, τότε η νομική του κατάσταση καθορίζεταιως εξής:

 

α) θεωρείται κάτοικος μόνο του Κράτους στο οποίο έχει μόνιμη οικογενειακή εστία αν έχει μόνιμη οικογενειακή εστία και στα δύο Κράτη, θεωρείται κάτοικος του Κράτους με το οποίο διατηρεί στενότερους προσωπικούς και οικονομικούς δεσμούς (κέντρο ζωτικών συμφερόντων),

β) αν το Κράτος στο οποίο έχει το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων δεν μπορεί να προσδιορισθεί, ή αν δεν έχει νόμιμη οικογενειακή εστία σε οποιοδήποτε από τα δύο Κράτη, θεωρείται κάτοικος μόνο του Κράτους στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του,

γ) αν έχει συνήθη διαμονή και στα δύο Κράτη, ή σε κανένα από αυτά, θεωρείται κάτοικος του Κράτους του οποίου είναι υπήκοος,

δ) αν είναι υπήκοος και των δύο Κρατών, ή κανενός από τα δύο, οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών διευθετούν το ζήτημα με αμοιβαία συμφωνία.

3. Αν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ένα πρόσωπο εκτός από φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και των δύο Συμβαλλομένων Κρατών, τότε, οι αρμόδιες αρχές τωνΣυμβαλλόμενων Κρατών διευθετούν τοζήτημα με αμοιβαία συμφωνία.

Άρθρο 5 ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1                    Για τους σκοπούς αυτής της Συμφωνίας, ο όρος "μόνιμη εγκατάσταση "υποδηλώνει καθορισμένο τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα μιας επιχείρησης διεξάγεται ενόλω η ενμέρει.

2                    Ο όρος "μόνιμη εγκατάσταση" περιλαμβάνει ειδικότερα: α) τόπο διοίκησης, β) υποκατάστημα, γ) γραφείο, δ) εργοστάσιο, ε) εργαστήριο, και ζ) ορυχείο, πηγή πετρελαίου ή αερίου, λατομείο ή οποιοδήποτε άλλο τόπο

 

εξόρυξης φυσικών πόρων.

3. Ο όρος "μόνιμη εγκατάσταση" περιλαμβάνει επίσης:

εργοτάξιο οικοδομικών εργασιών ή έργο κατασκευών, συναρμολογήσεων ή εγκαταστάσεων, ή δραστηριότητες επίβλεψης συνδεόμενες με τα ανωτέρω, μόνον όμως αν αυτό το εργοτάξιο ή το έργο, ή οι δραστηριότητες διαρκούν περισσότερο από δώδεκαμήνες.

4. Ανεξάρτητα από τις προηγούμενες διατάξεις αυτού του Άρθρου, ο όρος "μόνιμη εγκατάσταση" θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνει:

α) τη χρήση διευκολύνσεων αποκλειστικά με σκοπό την αποθήκευση, έκθεση παράδοση αγαθών ή εμπορευμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση,

β) τη διατήρηση αποθέματος αγαθών ή εμπορευμάτων που ανήκουν στηνεπιχείρηση αποκλειστικά με σκοπό τηναποθήκευση, έκθεση ή παράδοση,

γ) τη διατήρηση αποθέματος αγαθώνή εμπορευμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση αποκλειστικά με σκοπό τηνεπεξεργασία από άλλη επιχείρηση,

δ) τη διατήρηση καθορισμένου τόπου επιχειρηματικής δραστηριότητας αποκλειστικά με σκοπό την αγορά αγαθών ή εμπορευμάτων, ή τη συλλογή πληροφοριών, για την επιχείρηση,

ε) τη διατήρηση καθορισμένου τόπου επιχειρηματικής δραστηριότητας αποκλειστικά με σκοπό την άσκηση για την επιχείρηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας προπαρασκευαστικού ή επιβοηθητικού χαρακτήρα,

στ) τη διατήρηση καθορισμένου τόπου επιχειρηματικής δραστηριότητας αποκλειστικά με σκοπό την άσκηση συνδυασμού δραστηριοτήτων από τις αναφερόμενες στις υποπαραγράφους α) έως ε), εφόσον η συνολική δραστηριότητα του εν λόγω καθορισμένου τόπου, ως αποτέλεσμα αυτού του συνδυασμού, είναι προπαρασκευαστικού ή επιβοηθητικού χαρακτήρα.

1.      Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, όταν πρόσωπο εκτός από ανεξάρτητο πράκτορα για τον οποίο έχει εφαρμογή η παράγραφος 6 ενεργεί σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος για λογαριασμό επιχείρησης του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους και έχει εξουσιοδότηση βάσει της οποίας ενεργεί κατά συνήθη τρόπο σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος για να συνάπτει συμβόλαια στο όνομα της επιχείρησης, αυτή η επιχείρηση θεωρείται ότι έχει μόνιμη εγκατάσταση στο Κράτος αυτό όσον αφορά σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες αναλαμβάνει το πρόσωπο αυτό για την επιχείρηση, εκτός αν οι δραστηριότητες αυτού του προσώπου περιορίζονται στις μνημονευόμενες στην παράγραφο 4, οι οποίες, αν ασκούνται μέσω καθορισμένου τόπου επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν καθιστούν τον καθορισμένο αυτόν τόπο μόνιμη εγκατάσταση κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.

2.      Επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους δεν θεωρείται ότι έχει μόνιμη εγκατάσταση στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος απλά και μόνο επειδή διεξάγει εργασίες σε αυτό το Κράτος μέσω μεσίτη, γενικού αντιπροσώπου επί προμήθεια ή άλλου ανεξάρτητου πράκτορα, εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα ενεργούν μέσα στα συνήθη πλαίσια της δραστηριότητας, τους. Όμως, όταν οι δραστηριότητες ενός πράκτορα ασκούνται καθ1 ολοκληρίαν ή σχεδόν καθ' ολοκληρίαν για λογαριασμό της επιχείρησης αυτής, δεν θεωρείται ως ανεξάρτητος πράκτορας υπό την έννοια αυτής της παραγράφου.

3.      Το γεγονός ότι εταιρεία κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους ελέγχει ή ελέγχεται από εταιρεία η οποία είναι κάτοικος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, ή η οποία ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σε αυτό το άλλο Κράτος(είτε μέσω μόνιμης εγκατάστασης είτε με άλλο τρόπο), αυτό και μόνο δεν καθιστά καθεμία από τις εταιρείες μόνιμη εγκατάσταση της άλλης.

 

Άρθρο 6

ΕΙΣΟΔΗΜΑΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

 1. Εισόδημα που αποκτά κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους από ακίνητη περιουσία (συμπεριλαμβανομένου του εισοδήματος από γεωργία ή δασοκομία) που βρίσκεται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, δύναται να φορολογείται στο άλλο αυτό Κράτος.

2. Ο όρος "ακίνητη περιουσία" θα έχει την έννοια που ορίζεται από τη νομοθεσία του Συμβαλλόμενου Κράτους στο οποίο βρίσκεται η εν λόγω περιουσία. Ο όρος περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση περιουσία παρεπόμενη της ακίνητης περιουσίας, ζώα και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και δασοκομία, δικαιώματα στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του γενικού δικαίου για την έγγειο ιδιοκτησία, επικαρπία ακίνητης περιουσίας και δικαιώματα από τα οποία απορρέουν μεταβλητές

ή σταθερές πληρωμές ως αντάλλαγμα για την εκμετάλλευση ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης μεταλλευτικών κοιτασμάτων, πηγών και άλλων φυσικών πόρων. Πλοία και αεροσκάφη δεν θεωρούνται ακίνητη περιουσία.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται σε εισόδημα που προέρχεται από την άμεση χρήση, εκμίσθωση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή χρήσης ακίνητης περιουσίας.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 εφαρμόζονται επίσης στο εισόδημα από ακίνητη περιουσία επιχείρησης και στο εισόδημα από ακίνητη περιουσία που χρησιμοποιείται για την παροχή ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών.

 

Άρθρο 7

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1                    Τα κέρδη επιχείρησης ενός Συμβαλλόμενου Κράτους φορολογούνται μόνο σε αυτό το Κράτος εκτός αν η επιχείρηση ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος μέσω μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται σε αυτό. Αν η επιχείρηση ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ως ανωτέρω, τα κέρδη της επιχείρησης δύνανται να φορολογούνται στο άλλο Κράτος αλλά μόνο ως προς το τμήμα αυτών που αποδίδεται στη μόνιμη εγκατάσταση.

2                    Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3, όταν επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος μέσω μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται σε αυτό, στο καθένα Συμβαλλόμενο Κράτος αποδίδονται στη μόνιμη αυτή εγκατάσταση τα κέρδη τα οποία υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιούσε αν ήταν διαφορετική και χωριστή επιχείρηση που ασχολείται με τις ίδιες ή παρόμοιες δραστηριότητες κάτω από τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες και συναλλάσσεται. εντελώς ανεξάρτητα με την επιχείρηση της οποίας αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση.

3                    Κατά τον προσδιορισμό των κερδώνμόνιμης εγκατάστασης αναγνωρίζονται προς έκπτωση δαπάνες που πραγματοποιούνται για τους σκοπούς της μόνιμης εγκατάστασης, περιλαμβανομένων των πραγματοποιούμενων για τους σκοπούς της μόνιμης εγκατάστασης διαχειριστικών και γενικών διοικητικών εξόδων, είτε στο Κράτος που βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση είτε αλλού.

4                    Εφόσον συνηθίζεται σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος να προσδιορίζονται τα κέρδη που αποδίδονται στη μόνιμη εγκατάσταση με βάση τov καταμερισμό των συνολικών κερδών της επιχείρησης στα διάφορα αυτής τμήματα, οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν εμποδίζουν καθόλου το Κράτος αυτό να προσδιορίζει τα προς φορολογία κέρδη με βάση αυτόν τον καταμερισμό, όπως συνηθίζεται όμως, η υιοθετούμενη μέθοδος καταμερισμού πρέπει να είναι τέτοια ώστε το αποτέλεσμα να συμφωνεί με τις εμπεριεχόμενες στο παρόνΆρθροαρχές.

5                    Κανένα κέρδος δεν θεωρείται ότι ανήκει στη μόνιμη εγκατάσταση λόγω απλής αγοράς από την μόνιμη εγκατάσταση αγαθών και εμπορευμάτων για λογαριασμό της επιχείρησης.

6                    Για τους σκοπούς των προηγούμενων παραγράφων, τα προς απόδοση κέρδη μόνιμης εγκατάστασης προσδιορίζονται με την ίδια μέθοδο κάθε χρόνο εκτός αν υπάρχουν βάσιμοι και επαρκείς λόγοι για το αντίθετο.

7                    Σε περίπτωση που στα κέρδη περιλαμβάνονται στοιχεία εισοδήματος που αντιμετωπίζονται χωριστά σε άλλα Άρθρα αυτής της Συμφωνίας, τότε οι διατάξεις αυτών των Άρθρωνδεν επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου.

 

Άρθρο 8

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

1                    Κέρδη επιχείρησης ενός Συμβαλλόμενου Κράτους από την εκμετάλλευση πλοίου σε διεθνείς μεταφορές φορολογούνται μόνο στο Συμβαλλόμενο αυτό Κράτος.

2                    Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 1, παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του Άρθρου 18 αναφορικά με τη φορολογία του εισοδήματος από την εκμετάλλευση πλοίων σε διεθνείς μεταφορές της μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Συμφωνίας περί Ναυτιλιακών Μεταφορών που υπογράφηκε στο Πεκίνο την 16η Οκτωβρίου 1995.

3                    Κέρδη επιχείρησης ενός Συμβαλλόμενου Κράτους από την εκμετάλλευση αεροσκάφους σε διεθνείς μεταφορές φορολογούνται μόνο στο Συμβαλλόμενο αυτό Κράτος.

4                    Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 έχουν επίσης εφαρμογή στα κέρδη που πραγματοποιούνται από συμμετοχή σε "POOL", σε κοινοπρακτικής μορφής εκμετάλλευση ή σε πρακτορείο που λειτουργεί σε διεθνές επίπεδο.

 

Άρθρο 9

ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 1. Αν

α) επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο επιχείρησης του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους,

ή

β) τα ίδια πρόσωπα συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο επιχείρησης του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και επιχείρησης του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους και σε κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές επικρατούν ή επιβάλλονται μεταξύ των δύο επιχειρήσεων στις εμπορικές ή οικονομικές σχέσεις τους όροι οι οποίοι διαφέρουν από εκείνους που θα επικρατούσαν μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τότε οποιαδήποτε κέρδη τα οποία θα είχαν πραγματοποιηθεί από μία από τις επιχειρήσεις, αλλά, λόγω αυτών των όρων, δεν έχουν πραγματοποιηθεί, δύνανται να συμπεριλαμβάνονται στα κέρδη αυτής της επιχείρησηςκαι να φορολογούνται ανάλογα.

2. Αν ένα Συμβαλλόμενο Κράτος περιλαμβάνει στα κέρδη επιχείρησης του και φορολογεί ανάλογα κέρδη για τα οποία επιχείρηση του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους έχει φορολογηθεί σε αυτό το άλλο Κράτος και τα κατ' αυτόν τον τρόπο περιληφθέντα κέρδη είναι κέρδη τα οποία θα αποδίδονταν στην επιχείρηση του πρώτου μνημονευθέντος Κράτους αν οι μεταξύ των δύο επιχειρήσεων τιθέμενοι όροι ήταν ίδιοι με εκείνους που θα ετίθεντο μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τότε αυτό το άλλο Κράτος, προσαρμόζει ανάλογα το ποσό του φόρου που έχει επιβληθεί στο Κράτος αυτό επί εκείνων των κερδών. Κατά τον καθορισμό μιας τέτοιας προσαρμογής, πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι λοιπές διατάξεις αυτής της Συμφωνίας και οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών συμβουλεύονται η μία τηνάλλη αν κριθεί απαραίτητο.

Άρθρο 10

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1                    Μερίσματα καταβαλλόμενα από εταιρεία που είναι κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους σε κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους δύνανται να φορολογηθούν σε αυτό το άλλο Κράτος.

2                    Όμως, τα μερίσματα αυτά δύνανται να φορολογούνται επίσης στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο η καταβάλλουσα τα μερίσματα εταιρεία είναι κάτοικος και σύμφωνα με τους νόμους αυτού του Κράτους, αλλά αν ο εισπράττων είναι ο δικαιούχος τωνμερισμάτων ο ούτω επιβαλλόμενος φόρος δεν θα υπερβαίνει:

 

α) το 5% του ακαθάριστου ποσού των μερισμάτων αν ο δικαιούχος είναι εταιρεία (εκτός προσωπικής) η οποία κατέχει άμεσα τουλάχιστον το 25% του κεφαλαίου της καταβάλλουσας τα μερίσματα εταιρείας,

β) το 10% του ακαθάριστου ποσού τωνμερισμάτων σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Κρατών καθορίζουνμε αμοιβαίαΣυμφωνία τον τρόπο εφαρμογής αυτών των περιορισμών. Η παρούσα παράγραφος δεν επηρεάζει τη φορολογία της εταιρείας όσον αφορά στα κέρδη από τα οποία καταβάλλονται τα μερίσματα.

1                    Ο όρος "μερίσματα", όπως χρησιμοποιείται σε αυτό το Άρθρο, υποδηλώνει εισόδημα από μετοχές, μετοχές ή δικαιώματα "επικαρπίας", μετοχές μεταλλείων, ιδρυτικούς τίτλους ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη που δεν αποτελούν απαιτήσεις χρεών, καθώς επίσης και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα το οποίο υπόκειται στην ίδια φορολογική μεταχείριση με το εισόδημα από μετοχές σύμφωνα με τους νόμους του Κράτους του οποίου η εταιρεία που διενεργεί την διανομή είναι κάτοικος.

2                    Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται αν ο δικαιούχος των μερισμάτων, ο οποίος είναι κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, διεξάγει επιχειρηματική δραστηριότητα στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος του οποίου η εταιρεία που καταβάλλει τα μερίσματα είναι κάτοικος μέσω μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται σ' αυτό, ή παρέχει σ' αυτό το άλλο Κράτος ανεξάρτητες προσωπικές υπηρεσίες μέσω καθορισμένης βάσης που βρίσκεται σε αυτό, και η συμμετοχή (holding) σε σχέση με την οποία καταβάλλονται τα μερίσματα συνδέεται ουσιαστικά με αυτή τη μόνιμη εγκατάσταση ή την καθορισμένη βάση. Σε αυτή την περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 7 ή του Άρθρου 14, ανάλογα με την περίπτωση.

3                    Όταν εταιρεία κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους πραγματοποιεί κέρδη ή αποκτά εισόδημα στο άλλο Συμβαλλόμενο Kράτος, αυτό το άλλο Κράτος δεν δύναται να επιβάλλει φόρο στα καταβαλλόμενα από τηνεταιρεία μερίσματα, εκτός αν αυτά τα μερίσματα καταβάλλονται σε κάτοικο αυτού του άλλου Κράτους ή η συμμετοχή (holding) σε σχέση με την οποία καταβάλλονται τα μερίσματα συνδέεται ουσιαστικά με μόνιμη εγκατάσταση ή καθορισμένη βάση που βρίσκεται σε αυτό το άλλο Κράτος, ούτε δύναται να υπαγάγει τα μη διανεμόμενα κέρδη της εταιρείας σε φόρο επί των μη διανεμόμενων κερδών της εταιρείας, ακόμη και αν τα καταβαλλόμενα μερίσματα ή τα μη διανεμόμενα κέρδη αποτελούνται εν όλω ή εν μέρει από κέρδη ή εισοδήματα που προκύπτουν σε αυτό το άλλο Κράτος.

 

Άρθρο 11

ΤΟΚΟΙ

1                    Τόκοι προκύπτοντες σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος και καταβαλλόμενοι σε κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους δύνανται να φορολογούνται σ' αυτό το άλλο Κράτος.

2                    Όμως, οι τόκοι αυτοί δύνανται να φορολογούνται επίσης στο Συμβαλλόμενο. Κράτος στο οποίο προκύπτουν και σύμφωνα με τους νόμους αυτού του Κράτους, αλλά αν ο εισπράττων είναι ο δικαιούχος των τόκων ο ούτως επιβαλλόμενος φόρος δεν θα υπερβαίνει το 10% του ακαθάριστου ποσού των. τόκων. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών καθορίζουν με αμοιβαία συμφωνία τον τρόπο εφαρμογής αυτού του περιορισμού.

 

3..Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 2, τόκοι προκύπτοντες στο ένα Συμβαλλόμενο και κτώμενοι από την Κυβέρνηση του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, τοπική αρχή και την Κεντρική Τράπεζα αυτού ή από οποιονδήποτε χρηματοπιστωτικό οργανισμό το συνολικό κεφάλαιο του οποίου κατέχεται από την Κυβέρνηση αυτού του άλλου Κράτους, απαλλάσσονται του φόρου στο πρώτο αναφερόμενο Κράτος.

4. Ο όρος "τόκοι", όπως χρησιμοποιείται σε αυτό το Άρθρο, υποδηλώνει εισόδημα από απαιτήσεις χρεών κάθε είδους, εξασφαλισμένες με υποθήκη ή όχι, ή παρέχουσες ή όχι δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη, ιδιαίτερα δε εισόδημα από κρατικά χρεόγραφα και εισόδημα από ομολογίες με ή χωρίς ασφάλεια, περιλαμβανομένων των δώρων (premiums) και βραβείων που συνεπάγονται τέτοιου

είδους χρεόγραφα ή ομολογίες. Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου, πρόστιμα για καθυστερημένη πληρωμή δεν θεωρούνται τόκοι.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται αν ο δικαιούχος των τόκων που είναι κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους διεξάγει επιχειρηματική δραστηριότητα στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο προκύπτουν οι τόκοι, μέσω μόνιμης εγκατάστασης σε αυτό ή παρέχει στο άλλο αυτό Κράτος ανεξάρτητες προσωπικές υπηρεσίες από καθορισμένη βάση που βρίσκεται σε αυτό, και η απαίτηση χρέους σε σχέση με την οποία καταβάλλονται οι τόκοι συνδέεται ουσιαστικά με αυτήν την μόνιμη εγκατάσταση ή την καθορισμένη βάση. Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 7 ή του Άρθρου 14, ανάλογα με τηνπερίπτωση.

6. Τόκοι θεωρούνται ότι προκύπτουν σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος όταν ο καταβάλλων είναι κάτοικος αυτού του Κράτους. Όμως, όταν το πρόσωπο που καταβάλλει τους τόκους, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, έχει σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος μόνιμη εγκατάσταση ή καθορισμένη βάση σε σχέση με την οποία προέκυψε η οφειλή για την οποία καταβάλλονται οι τόκοι, και αυτοί οι τόκοι βαρύνουν αυτή τη μόνιμη εγκατάσταση ή την καθορισμένη βάση, τότε οι εν λόγω τόκοι θεωρούνται ότι προκύπτουν στο Κράτος που βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση ή ηκαθορισμένη βάση.

7. Σε περίπτωση που λόγω ειδικής σχέσης μεταξύ του καταβάλλοντος και του δικαιούχου ή μεταξύ αυτών και κάποιου άλλου προσώπου, το ποσό των τόκων, λαμβανομένης υπόψη της απαίτησης χρέους για την οποία καταβάλλονται, υπερβαίνει το ποσό το οποίο θα είχε συμφωνηθεί μεταξύ του καταβάλλοντος και του δικαιούχου ελλείψει μιας τέτοιας σχέσης, οι διατάξεις αυτού του Άρθρου εφαρμόζονται μόνο στο τελευταίο αναφερθέν ποσόν. Σε αυτήν την περίπτωση, το υπερβάλλον μέρος τωνκαταβλητέων ποσώνφορολογείται σύμφωνα με τους νόμους του καθενός Συμβαλλόμενου Κράτους, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας.

 

Άρθρο 12

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 1. Δικαιώματα προκύπτοντα στο ένα Συμβαλλόμενο Κράτος και καταβαλλόμενα σε κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους δύνανται να φορολογούνται στο άλλο Κράτος.

2. Όμως, τα δικαιώματα αυτά δύνανται να φορολογούνται επίσης στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο προκύπτουν και σύμφωνα με τους νόμους αυτού του Κράτους, αλλά αν ο εισπράττων είναι ο δικαιούχος των δικαιωμάτων ο ούτως επιβαλλόμενος φόρος δεν υπερβαίνει το 10% του ακαθάριστου ποσού των δικαιωμάτων. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών καθορίζουν με αμοιβαία συμφωνία τον τρόπο εφαρμογής αυτού του περιορισμού.

3. Ο όρος "δικαιώματα", όπως χρησιμοποιείται σε αυτό το Άρθρο υποδηλώνει πληρωμές κάθε είδους που εισπράττονται ως αντάλλαγμα για τη χρήση ή το δικαίωμα

χρήσης οποιουδήτε δικαιώματος αναπαραγωγής φιλολογικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής εργασίας περιλαμβανομένων των κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών ή μαγνητοταινιών για τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές εκπομπές, οποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, κάθε είδους σχεδίου ή προτύπου, μυστικού τύπου ή διαδικασίας παραγωγής, ή για τη χρήση, ή το δικαίωμα χρήσης, βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού, ή για πληροφορίες που αφορούν σε βιομηχανική, εμπορική ήεπιστημονική εμπειρία.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται αν ο δικαιούχος των δικαιωμάτων που είναι κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους διεξάγει επιχειρηματική δραστηριότητα στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο προκύπτουν τα δικαιώματα, μέσω μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται σε αυτό, ή παρέχει στο άλλο Κράτος ανεξάρτητες προσωπικές υπηρεσίες από καθορισμένη βάση που βρίσκεται σε αυτό, και το δικαίωμα ή το περιουσιακό στοιχείο σε σχέση με το οποίο καταβάλλονται τα δικαιώματα συνδέεται ουσιαστικά με αυτή τη μόνιμη εγκατάσταση ή την καθορισμένη βάση. Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 7 ή του Άρθρου 14, ανάλογα με τηνπερίπτωση.

5. Δικαιώματα θεωρούνται ότι προκύπτουν σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος όταν ο καταβάλλων είναι κάτοικος αυτού του Κράτους. Όμως, όταν το πρόσωπο που καταβάλλει τα δικαιώματα, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, έχει σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος μόνιμη εγκατάσταση ή καθορισμένη βάση σε σχέση με την οποία προέκυψε η υποχρέωση καταβολής των δικαιωμάτων και τα δικαιώματα αυτά βαρύνουν τη μόνιμη εγκατάσταση ή την καθορισμένη βάση, τότε τα εν λόγω δικαιώματα θεωρούνται ότι προκύπτουν στο Κράτος στο οποίο βρίσκεταιημόνιμη εγκατάσταση ή η καθορισμένη βάση.

6. Όταν, λόγω ειδικής σχέσης μεταξύ του καταβάλλοντος και του δικαιούχου ή μεταξύ αυτών των δύο και κάποιου άλλου προσώπου το ποσό των δικαιωμάτων, λαμβανομένης υπόψη της χρήσης ή του δικαιώματος χρήσης ή των πληροφοριών για τα οποία καταβάλλονται τα δικαιώματα, υπερβαίνει το ποσό το οποίο θα είχε συμφωνηθεί μεταξύ του καταβάλλοντος και του δικαιούχου ελλείψει μίας τέτοιας σχέσης, οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου εφαρμόζονται μόνο στο τελευταίο αναφερθέν ποσόν. Σε αυτή την περίπτωση, το υπερβάλλον μέρος των καταβλητέων ποσών φορολογείται σύμφωνα με τους νόμους του καθενός Συμβαλλόμενου Κράτους, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας.

 

Άρθρου 13

ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 1. Ωφέλεια που αποκτά κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους από την εκποίηση ακίνητης περιουσίας που αναφέρεται στο Άρθρο 6 και βρίσκεται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος δύναται να φορολογείται στο άλλο αυτό Κράτος.

2. Ωφέλεια από την εκποίηση κινητής περιουσίας που αποτελεί τμήμα των περιουσιακών στοιχείων μόνιμης εγκατάστασης επιχείρησης του ενός

Συμβαλλόμενου Κράτους στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος ή κινητής περιουσίας που ανήκει σε καθορισμένη βάση την οποία κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους διαθέτει στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος προς τον σκοπό της παροχής ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της ωφέλειας από την εκποίηση μιας τέτοιας μόνιμης εγκατάστασης (μόνης ή με ολόκληρη την επιχείρηση) ή μιας τέτοιας καθορισμένης βάσης, δύναται να φορολογείται στο άλλο αυτό Κράτος.

3. Ωφέλεια από την εκποίηση πλοίων ή αεροσκαφών που εκτελούν διεθνείς μεταφορές ή κινητής περιουσίας που συνδέεται με την εκμετάλλευση τέτοιων πλοίων ή αεροσκαφών φορολογείται μόνο στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 8, φορολογούνται τα κέρδη από την εκμετάλλευση των εν λόγω πλοίωνή αεροσκαφών.

4. Ωφέλεια από την εκποίηση μετοχών εταιρείας τα περιουσιακά στοιχεία της οποίας άμεσα ή έμμεσα συνίστανται κυρίως από ακίνητη περιουσία που βρίσκεται σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος δύνανται να φορολογούνται σε αυτό το Συμβαλλόμενο Κράτος.

5. Ωφέλεια από την εκποίηση οποιασδήποτε περιουσίας, εκτός από εκείνη που αναφέρεται στις παραγράφους 1 έως και 4, φορολογείται μόνο στο Συμβαλλόμενο Κράτος του οποίου ο εκποιών τηνπεριουσία είναι κάτοικος.

 

Άρθρο 14

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 1. Εισόδημα που αποκτά κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους έναντι επαγγελματικών υπηρεσιών ή άλλων δραστηριοτήτων ανεξάρτητου χαρακτήρα φορολογούνται μόνο σε αυτό το Κράτος, εκτός των κατωτέρω περιπτώσεων, οπότε το εισόδημα αυτό δύναται ναφορολογείται επίσης και στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος:

α) έχει καθορισμένη βάση τακτικώςδιαθέσιμη σε αυτόν στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος προς τον σκοπό άσκησης τωνδραστηριοτήτων του ή

β) ευρίσκεται στο άλλο Κράτος για περίοδο ή περιόδους που υπερβαίνουν συνολικά τις 183 ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος, αλλά μόνο για το ποσό που αποδίδεται σε αυτήν την καθορισμένη βάση ή σε ασκούμενες σε αυτό το Κράτος δραστηριότητες.

2. Ο όρος "επαγγελματικές υπηρεσίες" περιλαμβάνει, ιδιαίτερα, ανεξάρτητες επιστημονικές, φιλολογικές, καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές ή διδακτικές δραστηριότητες καθώς επίσης και τις ανεξάρτητες δραστηριότητες ιατρών, δικηγόρων, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, οδοντιάτρων και λογιστών.

Άρθρο 15

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

1                    Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 16, 18, 19, 20 και 21, μισθοί, ημερομίσθια και άλλες παρόμοιες αμοιβές που αποκτά κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους έναντι εξαρτημένης απασχόλησης φορολογούνται μόνο σ' αυτό το Κράτος εκτός αν η απασχόληση ασκείται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος. Αν η απασχόληση ασκείται έτσι, η αμοιβή που αποκτάται από αυτήν δύναται να φορολογείται στο άλλο αυτό Κράτος,

2                    Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 1, αμοιβή που αποκτά κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους έναντι εξαρτημένης απασχόλησης που ασκείται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος φορολογείται μόνο στο πρώτο μνημονευόμενο Κράτος εάν:

 

α) ο δικαιούχος της αμοιβής βρίσκεται στο άλλο Κράτος για περίοδο ή περιόδους που δεν υπερβαίνουν συνολικά τις 183 ημέρες σε μια περίοδο δώδεκα μηνών η οποία αρχίζει ή τελειώνει στο κάθε εξεταζόμενο ημερολογιακό έτος, και

β) η αμοιβή καταβάλλεται από ή για λογαριασμό εργοδότη που δεν είναι κάτοικος του άλλου Κράτους, και

γ) η αμοιβή δεν βαρύνει μόνιμη εγκατάσταση ή καθορισμένη βάση που έχει ο εργοδότης στο άλλο Κράτος.

3. Ανεξάρτητα από τις προηγούμενες διατάξεις αυτού του Άρθρου, αμοιβή που αποκτάται έναντι εξαρτημένης απασχόλησης που ασκείται σε πλοίο ή αεροσκάφος σε διεθνείς μεταφορές, δύναται να φορολογείται στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο φορολογούνται τα κέρδη από την εκμετάλλευση του πλοίου ή του αεροσκάφους σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 8.

Άρθρο 16

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Αμοιβές διευθυντών και άλλες παρόμοιες πληρωμές που αποκτά κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους υπό την ιδιότητα του ως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου εταιρείας κατοίκου του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους δύνανται να φορολογούνται στο άλλο αυτό Κράτος.

Άρθρο 17

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΕΣ

 1. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15, εισόδημα που αποκτά κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους παρέχων υπηρεσίες ψυχαγωγίας ως καλλιτέχνης θεάτρου, κινηματογράφου, ραδιοφώνου ή τηλεόρασης ή ως μουσικός ή ως αθλητής από την άσκηση αυτών των προσωπικών δραστηριοτήτων του στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, δύναται να φορολογείται στο άλλο αυτό Κράτος.

2. Όταν εισόδημα από την άσκηση προσωπικών δραστηριοτήτων από πρόσωπο του παρέχει υπηρεσίες ψυχαγωγίας ή αθλητή, υπό την ιδιότητα του αυτή, δεν περιέρχεται

στο ίδιο το πρόσωπο που παρέχει τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας ή στον ίδιο τον αθλητή αλλά σε άλλο πρόσωπο, αυτό το εισόδημα, ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 7, 14 και 15, δύναται να φορολογείται στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο ασκούνται οι δραστηριότητες του προσώπου που παρέχει υπηρεσίες ψυχαγωγίας ή του αθλητή.

3. Ανεξάρτητα από τις προηγούμενες διατάξεις αυτού του Άρθρου, εισόδημα προσώπου που παρέχει υπηρεσίες ψυχαγωγίας ή αθλητή, κατοίκου του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, για δραστηριότητες ασκούμενες στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος στα πλαίσια πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ των Κυβερνήσεων των δύο Συμβαλλόμενων Κρατών απαλλάσσεται του φόρου στο άλλο αυτό Κράτος.

 

Άρθρο 18

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

1                    Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές καταβαλλόμενες σε κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης φορολογούνται μόνο σε αυτό το Κράτος.

2                    Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 1, συντάξεις και άλλες παρόμοιες πληρωμές καταβαλλόμενες από την Κυβέρνηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους ή τοπική αρχή αυτού στα πλαίσια προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης αυτού του Κράτους δύνανται να φορολογούνται στο κράτος αυτό.

 

Άρθρο 19

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 1. α) Μισθοί, ημερομίσθια και άλλες παρόμοιες αμοιβές, εκτός από σύνταξη, που καταβάλλονται από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος ή τοπική αρχή αυτού σε φυσικό πρόσωπο έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή τοπική αρχή αυτού, φορολογούνται μόνοσε αυτό το Κράτος.

β) Όμως, αυτοί οι μισθοί, τα ημερομίσθια και οι άλλες παρόμοιες αμοιβές φορολογούνται μόνο στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος αν οι υπηρεσίες παρέχονται εντός του άλλου αυτού Κράτους και το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος αυτού του άλλου Κράτους και

 i) είναι υπήκοος αυτού του Κράτους, ή

 ii) δεν έγινε κάτοικος αυτού του Κράτους αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό παροχής των υπηρεσιών.

2. α) Οποιαδήποτε σύνταξη καταβαλλόμενη από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος ή τοπική αρχή αυτού ή από φορείς που συστήθηκαν από το Κράτος αυτό ή την τοπική αρχή αυτού σε φυσικό πρόσωπο έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτόή προς αυτή την αρχή φορολογείται μόνο σε αυτό το Κράτος.

β) Όμως, μία τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος του Κράτους αυτού.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17 και 18 εφαρμόζονται σε αμοιβές και συντάξεις έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα ασκούμενη από ένα Συμβαλλόμενο ή τοπική αρχή αυτού.

Άρθρο 20

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

1                    Αμοιβές φυσικού προσώπου, το οποίο είναι ή αμέσως πριν τη μετάβαση του σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος ήταν κάτοικος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους και το οποίο ευρίσκεται στο πρώτο μνημονευόμενο Κράτος με βασικό σκοπό τη διδασκαλία, τις διαλέξεις ή την έρευνα σε αναγνωρισμένο από το πρώτο μνημονευόμενο Κράτος Πανεπιστήμιο, κολέγιο, σχολή ή εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ίδρυμα επιστημονικών ερευνών, τις οποίες λαμβάνει προς τον σκοπό αυτής της διδασκαλίας, των διαλέξεων ή των ερευνών, δεν φορολογείται στο πρώτο μνημονευόμενο Κράτος για περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία της πρώτης άφιξης του στο πρώτο μνημονευόμενο Κράτος.

2                    Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά σε εισόδημα από έρευνα, εάν αυτή η έρευνα αναλαμβάνεται όχι για το δημόσιο συμφέρον αλλά κυρίως για ιδιωτικόόφελος συγκεκριμένου προσώπου ήπροσώπων.

 

Άρθρο 21

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ

1                    Χρηματικά ποσά τα οποία σπουδαστής, μαθητευόμενος ή εκπαιδευόμενος ο οποίος είναι ή ήταν αμέσως πριν την μετάβαση του σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος κάτοικος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους και ο οποίος βρίσκεται στο πρώτο μνημονευόμενο Κράτος αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της εκπαίδευσης ή εξάσκησης του λαμβάνει για το σκοπό της συντήρησης, εκπαίδευσης ή εξάσκησης του δεν φορολογούνται σε αυτό το Κράτος, με την προϋπόθεση ότι τα καταβαλλόμενα αυτά προκύπτουν από πηγές που βρίσκονται εκτός αυτού του Κράτους.

2                    Αναφορικά με χρηματικές παροχές, υποτροφίες και αμοιβές από εργασία που δεν εντάσσονται στην παράγραφο 1, σπουδαστής, μαθητευόμενος ή εκπαιδευόμενος που περιγράφεται στην παράγραφο 1, δικαιούται επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας εκπαίδευσης ή εξάσκησης, τις ίδιες φορολογικές απαλλαγές, ελαφρύνσεις ή εκπτώσεις οι οποίες ισχύουνγια τους κατοίκους του Κράτους στο οποίο βρίσκεται.

 

Άρθρο 22 ΑΛΛΑΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

1                    Στοιχεία εισοδήματος κατοίκου ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, οπουδήποτε και αν προκύπτουν, των οποίων η φορολογική μεταχείριση δεν ρυθμίζεται με τα προηγούμενα Άρθρα αυτής της Συμφωνίας, φορολογούνται μόνο στο Κράτος αυτό.

2                    Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δενεφαρμόζονται επί εισοδήματος, με εξαίρεση το εισόδημα από ακίνητη περιουσία όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 6, αν ο δικαιούχος αυτού του εισοδήματος που είναι κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος μέσω μόνιμης εγκατάστασης σε αυτό ή παρέχει σε αυτό το άλλο Κράτος ανεξάρτητες προσωπικές υπηρεσίες από καθορισμένη βάση που βρίσκεται σε αυτό, και το δικαίωμα ή η περιουσία σε σχέση με την οποία καταβάλλεται το εισόδημα συνδέεται ουσιαστικά με αυτή τη μόνιμη εγκατάσταση ή καθορισμένη βάση. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 7 ή του Άρθρου 14, ανάλογα με την περίπτωση.

 

Άρθρο 23

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 1. ΣτηνΕλληνική Δημοκρατία, η διπλή φορολογία εξαλείφεται ως εξής:

α) Όταν κάτοικος της Ελληνικής Δημοκρατίας αποκτά εισόδημα το 1 οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της Συμφωνίας, δύναται να φορολογείται στην Κίνα, η Ελληνική Δημοκρατία αναγνωρίζει ως έκπτωση από το φόρο εισοδήματος αυτού του κατοίκου ποσό ίσο προς το φόρο εισοδήματος που καταβλήθηκε στην Κίνα. Όμως, η έκπτωση αυτή δεν θα υπερβαίνει εκείνο το τμήμα του φόρου εισοδήματος, όπως υπολογίσθηκε πριν παρασχεθεί η έκπτωση, το οποίο αντιστοιχεί στο εισόδημα το οποίο δύναται να φορολογείται στην Κίνα.

β) Όταν καταβάλλονται μερίσματα από εταιρεία κάτοικο της Κίνας σε κάτοικο της Ελληνικής Δημοκρατίας, η πίστωση φόρου, θα λαμβάνει υπόψη, πλέον του οποιουδήποτε φόρου που πιστώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 (α) το φόρο τον καταβλητέο από την εταιρεία που κάνει τη διανομή σε σχέση με τα 1 κέρδη από τα οποία καταβάλλονται τα μερίσματα.

2. ΣτηνΚίνα, η διπλή φορολογία θαεξαλείφεται ωςεξής:

Όταν κάτοικος της Κίνας αποκτά εισόδημα από την Ελληνική Δημοκρατία, το ποσό του φόρου επί του εισοδήματος αυτού του καταβλητέου στην Ελληνική Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας δύναται να πιστώνεται έναντι του κινέζικου φόρου του επιβαλλόμενου στον κάτοικο αυτό. Όμως, το προς έκπτωση ποσό δεν θα υπερβαίνει το επί του εισοδήματος αυτού ποσό του κινέζικου φόρου του υπολογιζόμενου σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους και κανονισμούς της Κίνας.

Άρθρο 24

ΜΗΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

 1. Οι υπήκοοι του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους δεν θα υπόκεινται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος σε οποιαδήποτε φορολογία ή οποιαδήποτε σχετική με αυτή διαδικασία η οποία είναι διαφορετική ή επαχθέστερη από τη φορολογία και τις σχετικές με αυτή διαδικασίες, στις οποίες οι υπήκοοι του άλλου αυτού Κράτους υπό τις αυτές συνθήκες, ειδικότερα όσον αφορά στην κατοικία, υπόκεινται ή δύνανται να υπαχθούν. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Άρθρου 1, η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι κάτοικοι του ενός ή και των δύο Συμβαλλόμενων Κρατών.

2. Η φορολογία μόνιμης εγκατάστασης την οποία επιχείρηση του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους διατηρεί στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος δεν θα επιβάλλεται κατά τρόπο λιγότερο ευνοϊκό σε αυτό το άλλο Κράτος από τη φορολογία που επιβάλλεται σε επιχειρήσεις αυτού του άλλου Κράτους που διεξάγουν τις ίδιες δραστηριότητες.

Η διάταξη αυτή δεν ερμηνεύεται ότι υποχρεώνει το ένα Συμβαλλόμενο Κράτος να χορηγεί σε κατοίκους του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους οποιεσδήποτε προσωπικές φορολογικές εκπτώσεις, απαλλαγές και μειώσεις τις οποίες χορηγεί στους κατοίκους του λόγω προσωπικής κατάστασης ή οικογενειακών υποχρεώσεων.

3. Εκτός εάν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 9, της παραγράφου 7 του Άρθρου 11, ή της παραγράφου 6 του Άρθρου 12, εφαρμόζονται, τόκοι, δικαιώματα και άλλες πληρωμές που καταβάλλονται από επιχείρηση του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους σε κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, προκειμένου να προσδιοριστούν τα φορολογητέα κέρδη της εν λόγω επιχείρησης, αναγνωρίζονται προς έκπτωση υπό τις αυτές προϋποθέσεις ως εάν είχαν καταβληθεί σε κάτοικο του πρώτου μνημονευόμενουΚράτους.

4. Επιχειρήσεις του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, των οποίων το κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει ανήκει ή ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από έναν ή περισσότερους κατοίκους του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, δεν υπόκεινται στο πρώτο μνημονευόμενο Κράτος σε οποιαδήποτε φορολογία ή οποιαδήποτε σχετική με αυτή διαδικασία η οποία είναι διαφορετική ή επαχθέστερη από τη φορολογία και τις σχετικές με αυτή διαδικασίες στις οποίες υπόκεινται ή δύνανται να υπαχθούν άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις του πρώτου μνημονευόμενου Κράτους.

5. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Άρθρου 2, οι διατάξεις αυτού του Άρθρου εφαρμόζονται σε φόρους κάθε είδους και μορφής.

 

Άρθρο 25

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 1. Όταν ένα πρόσωπο θεωρεί ότι οι ενέργειες του ενός ή και των δύο Συμβαλλόμενων Κρατών έχουν ή θα έχουν γ' αυτό ως αποτέλεσμα την επιβολή

φορολογίας μη σύμφωνης προς τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, δύναται, ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στην εσωτερική νομοθεσία των Κρατών αυτών μέσα θεραπείας να θέσει την υπόθεση του υπόψη της αρμόδιας αρχής του Συμβαλλόμενου Κράτους του οποίου είναι κάτοικος ή, αν εφαρμόζεται γι' αυτό το πρόσωπο η παράγραφος 1 του Άρθρου 24, της αρμόδιας αρχής του Συμβαλλόμενου Κράτους του οποίου είναι υπήκοος. Η υπόθεση πρέπει να υποβληθεί εντός τριών ετών από την πρώτη κοινοποίηση της πράξης επιβολής φορολογίας μη σύμφωνης προς τις διατάξεις της Συμφωνίας.

2. Η αρμόδια αρχή, αν η ένσταση θεωρηθεί βάσιμη και η ίδια δεν μπορεί να δώσει ικανοποιητική λύση, προσπαθεί να επιλύει τη διαφορά με αμοιβαία συμφωνία με την αρμόδια αρχή του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους με σκοπό την αποφυγή φορολογίας μη σύμφωνης προς τις διατάξεις της Συμφωνίας. Οποιαδήποτε επιτευχθείσα συμφωνία εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τις οριζόμενες στην εσωτερική νομοθεσία των Συμβαλλομένων Κρατών προθεσμίες.

3. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών προσπαθούν να επιλύουν με αμοιβαία συμφωνία τις οποιεσδήποτε ανακύπτουσες ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή της Συμφωνίας δυσχέρειες ή αμφιβολίες. Δύνανται επίσης να συμβουλεύονται η μία την άλλη για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας όσον αφορά σε μη προβλεπόμενες απότη Συμφωνία περιπτώσεις.

4. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών δύνανται να επικοινωνούν μεταξύ τους απευθείας με σκοπό την επίτευξη μιας συμφωνίας κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3. Όταν κρίνεται σκόπιμο, αντιπρόσωποι των αρμόδιων αρχών των Συμβαλλόμενων Κρατών δύνανται προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία να συναντώνται για προφορική ανταλλαγή απόψεων.

 

Άρθρο 26

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1                    Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών ανταλλάσσουν πληροφορίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της Συμφωνίας ή των εσωτερικών νομοθεσιών των Συμβαλλόμενων Κρατών σε σχέση με τους φόρους που καλύπτονται από τη Συμφωνία, στο μέτρο που η φορολογία σύμφωνα με αυτές δεν είναι αντίθετη με τη Συμφωνία, ειδικότερα δε για την αποτροπή της φοροδιαφυγής όσον αφορά στους φόρους αυτούς. Η ανταλλαγή πληροφοριών δεν περιορίζεται από το Άρθρο 1. Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνει ένα Συμβαλλόμενο Κράτος θεωρούνται απόρρητες κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία του Κράτους αυτού και αποκαλύπτονται μόνο σε πρόσωπα ή αρχές (συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων και των διοικητικών οργάνων), που σχετίζονται με τη βεβαίωση ή είσπραξη, την αναγκαστική εκτέλεση ή δίωξη, ή την εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων, αναφορικά με τους φόρους που καλύπτονται από τη Συμφωνία. Τα πρόσωπα αυτά ή οι αρχές χρησιμοποιούν τις πληροφορίες μόνο για τους ως άνω σκοπούς. Δύνανται να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες στο δικαστήριο κατά την επ' ακροατηρίω διαδικασία ή σε δικαστικές αποφάσεις.

2                    Σε καμία περίπτωση οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν ερμηνεύονται ότι επιβάλλουν στο ένα Συμβαλλόμενο Κράτος την υποχρέωση:

 

α) να λαμβάνει διοικητικά μέτρα αντίθετα με τη νομοθεσία και τη διοικητική πρακτική αυτού ή του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους,

β) να παρέχει πληροφορίες που δεν δύνανται να αποκτηθούν σύμφωνα με τη νομοθεσία ή κατά τη συνήθη διοικητική πρακτική αυτού ή του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους,

γ) να παρέχει πληροφορίες αποκαλύπτουσες οποιοδήποτε συναλλακτικό, επιχειρηματικό, βιομηχανικό, εμπορικό ή επαγγελματικό απόρρητο ή συναλλακτική διαδικασία, ή πληροφορία, η αποκάλυψη της οποίας θα ήταν αντίθετη με κανόνα δημόσιας τάξης (ordre public).

Άρθρο 27

ΜΕΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Η παρούσα Συμφωνία δεν επηρεάζει κατ' ουδένα τρόπο τα φορολογικά προνόμια των μελών των διπλωματικών ή των προξενικών αποστολών τα οποία προβλέπονται από τους γενικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου ή από τις διατάξεις ειδικών συμφωνιών.

Άρθρο 28

ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ

1                    Τα Συμβαλλόμενα Κράτη γνωστοποιούν το ένα στο άλλο, μέσω διπλωματικής οδού, ότι οι κατά νόμο προβλεπόμενες για την θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας διαδικασίεςέχουνολοκληρωθεί.

2                    Η Συμφωνία αυτή τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα μετά την ημερομηνία της τελευταίας από τις γνωστοποιήσεις τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 και οι διατάξεις της έχουν εφαρμογή σε εισόδημα που προκύπτει κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους το οποίο αρχίζει κατά ή μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους που αμέσως ακολουθεί εκείνο εντός του οποίου η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ.

 

Άρθρο 29

ΛΗΞΗ

Η παρούσα Συμφωνία παραμένει σε ισχύ αορίστως, καθένα όμως Συμβαλλόμενο Κράτος δύναται να καταγγείλει τη Συμφωνία επιδίδοντας στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, μέσω διπλωματικής οδού, γνωστοποίηση της καταγγελίας μέχρι την τριακοστήν Ιουνίου οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους μετά την εκπνοή μιας περιόδου πέντε ετών από την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ η παρούσα Συμφωνία.

Σε αυτή την περίπτωση η Συμφωνία παύει να εφαρμόζεται όσον αφορά σε εισοδήματα προκύπτοντα κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους που αρχίζει κατά ή μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί αμέσως εκείνο εντός του οποίου επιδόθηκε η γνωστοποίηση της καταγγελίας.

ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογράφοντες, δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν τηνπαρούσα Συμφωνία.

Έγινε στην Πεκίνο την 3η ημέραν του Ιουνίου 2002 σε δύο πρωτότυπα, στην Ελληνική, Κινεζική και Αγγλική γλώσσα, των τριών κειμένων όντων εξίσου αυθεντικών. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ερμηνείας μεταξύ του Κινεζικού και του Ελληνικού κειμένου, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει.

Για την Κυβέρνηση της Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Hellenic Republic and the Government of the People’s Republic of China.

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income.

Have agreed as follows:

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1                    This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2                    There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.

3                    The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:

 

a) In the Hellenic Republic:

i) the income tax on individuals; ii) the income tax on legal entities; (hereinafter referred to as “Hellenic tax”).

b) In China

i) the individual income tax; ii) the income tax for enterprises with foreign investment and           foreign enterprises;

  (hereinafter referred to as “Chinese tax”).

4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes.  The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws within a reasonable period of time after such changes.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

a) the terms: “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean the Hellenic Republic or China as the context requires;

b) the term “Hellenic Republic” comprises the territory of the Hellenic Republic and the part of the sea, the sea-bed and its subsoil under the Mediterranean Sea, over which the Hellenic Republic, in accordance with international law, has sovereign rights for the purpose of exploration, extraction or exploitation of the natural resources of such areas;

c) the term “China” means the People’s Republic of China; when used in geographical sense, means all the territory of the People’s Republic of China, including its territorial sea, in which the Chinese laws relating to taxation apply, and any area beyond its territorial sea, within which the People’s Republic of China has sovereign rights of exploration for and exploitation of resources of the sea-bed and its sub-soil and superjacent water resources in accordance with international law;

d) the term “tax” means Hellenic tax or Chinese tax, as the context requires;

e) the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;

f) the term “company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

g) The terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

h) the term “national” means:

i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;

ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

i) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft, except when the ship or aircraft is operated solely between places in a Contracting State;

j) the term “competent authority” means:

i) in the Hellenic Republic, the Minister of Finance or his authorised representative, ii) in China, the State Administration of Taxation or its authorized representative;

2. As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4

RESIDENT

1                    For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of head office or any other criterion of a similar nature, and also includes that State or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.

2                    Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

 

a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him;if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State withwhich his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

c) if he has an habitual abode in both States, or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

d) if he is a national of both States, or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term “permanent establishment” includes especially: a) a place of management; b) a branch; c) an office; d) a factory; e) a workshop, and f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of  natural resources.

3. The term “permanent establishment” likewise encompasses: a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only where such site, project or activities continue for a period of  more than twelve months.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:

 

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from the combination is of a preparatory or auxiliary character.

1                    Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

2                    An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

3                    The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

 

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1                    Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2                    The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of , or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3                    The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4                    The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

 

Article 7

BUSINESS PROFITS

1                    The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein.  If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2                    Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3                    In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4                    Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5                    No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6                    For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7                    Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

 

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1                    Profits from the operation of ships by an enterprise of a Contracting State in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

2                    Notwithstanding the provisions of paragraph 1, the implementation of the provisions of Article 18 concerning the taxation of income from the operation of ships in international traffic of the Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the People’s Republic of China on Maritime Transport signed at Beijing on the 16th of October 1995 shall not be affected.

3                    Profits from the operation of aircraft by an enterprise of a Contracting State in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

4                    The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall also apply to profits form the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

 

Article 9

ASSOCIATED  ENTERPRISES

1. Where

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly of indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprises and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State

- and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first - mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10

DIVIDENDS

1                    Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2                    However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

 

a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends:

b) 10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

1                    The term “dividends”, as used in this Article means income from shares, “jouissance” shares or “jouissance” rights, mining shares, founders’ shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

2                    The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therin, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3                    Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the

 

company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1                    Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2                    However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting State shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3                    Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and derived by the Government of the other Contracting State, a local authority and the Central Bank thereof of any financial institutions wholly owned by the Government of that other State, shall be exempt from tax in the first-mentioned State.

4                    The term “interest”, as used in this Article, means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5                    The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6                    Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the intebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7                    Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

 

Article 12

ROYALTIES

1                    Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2                    However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed  10 per cent of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of applications of this limitation.

3                    The term “royalties”, as used  in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4                    The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5                    Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State where the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred and such royalties are borne by that permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6                    Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount

 

of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

CAPITAL GAINS

1                    Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2                    Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of  such fixed base, may be taxed in that other State.

3                    Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the profits of such ships or aircraft are taxable according to the provisions of Article 8.

4                    Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that Contracting State.

5                    Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1 to 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

 

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in one of the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State if:

a) he has a fixed base regularly available to him in that other State for the purpose of performing his activities, or

b) he is present in the other State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in the calendar year concerned,

but only so much thereof as is attributable to that fixed base or to activities performed in that State.

2. The term “professional services” includes, especially, independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1                    Subject to the provisions of Articles 16,18,19,20 and 21 salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised, in the other Contracting State. If the employment is so exercised,such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2                    Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

 

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the calendar year concerned, and

b) the remuneration is paid by or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, shall be taxable only in the Contracting State in which the profits from the operation of the ship or aircraft are taxable according to the provisions of Article 8.

Article 16

DIRECTORS’ FEES

Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17 ARTISTES AND SPORTSMEN

 

1                    Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or ttelevision artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2                    Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman, in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman, himself but to another person, that income, notwithstanding the provisions of Articles 7,14 and 15, may be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

3                    Notwithstanding the preceding provisions of this Article, income derived by entertainers or sportsmen who are residents of a Contracting State from the activities exercised in the other Contracting State under a plan of cultural exchange between the Governments of both Contracting States shall be exempt from tax in that other State.

 

Article 18

PENSIONS

1                    Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

2                    Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions paid and other similar payments made by the Government of a Contracting State or a local authority thereof uunder a public welfare scheme of the social security system of that State may be taxed in that State.

 

Article 19

GOVERNMENT SERVICES

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

i) is a national of that State; or ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of  rendering the services.

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Articles 15,16,17 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a local authority thereof.

 

Article 20

TEACHERS AND RESEARCHERS

1                    Remuneration which an individual who is or was immediately before visiting a Contracting State, a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State for the primary purpose of teaching, giving lectures or conducting research at a university, college, school or educational institution or scientific research institution recognezed by the first-mentioned State derives for the purpose of such teaching, lectures or research shall not be taxed in the first-mentioned State, for a period of three years from the date of his first arrival in the first-mentioned State.

2                    The provisions of paragraph 1 shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the private benefit of a specific person or persons.

 

Article 21 STUDENTS AND TRAINEES

1                    Payments which a student, business apprentice or trainee who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

2                    In respect of grants, scholarships and remuneration from employment not covered by paragraph 1, a student, business apprentice or trainee described in paragraph 1 shall, in addition, be entitled during such education or training to the same exemptions, reliefs or reductions in respect of taxes available to residents of the State which he is visiting.

 

Article 22

OTHER INCOME

1                    Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with, in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.

2                    The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment

 

situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therin, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

Article 23

METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. In the Hellenic Republic, double taxation shall be eliminated as follows:

a) Where a resident of the Hellenic Republic derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in China, the Hellenic Republic shall allow as deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in China.

Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, to the income which may be taxed in China.

b) Where dividends paid by a company which is a resident of China to a resident of the Hellenic Republic, the credit shall take into account, in addition to any tax creditable under the provisions of subparagraph (a) of this paragraph, the tax payable by the company in respect of the profits out of which such dividends are paid.

2. In China, double taxation shall be eliminated as follows:

Where a resident of China derives income from the Hellenic Republic the amount of tax on that income payable in the Hellenic Republic in accordance with the provisions of this Agreement, may be credited against the Chinese tax imposed on that resident. The amount of the credit, however, shall not exceed the amount of the Chinese tax on that income computed in accordance with the taxation laws and regulations of China.

Article 24

NON - DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome  than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular in the respect to residence, are or may be subjected. This provisions shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph  7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provision of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

 

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1                    Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2                    The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement.  Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3                    The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4                    The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of paragraphs 2 and 3. When it seems advisable for reaching agreement, representatives of the competent authorities of the Contracting States may meet together for an oral exchange of opinions.

 

Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1                    The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement, in particular for the prevention of evasion of such taxes.  The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court  proceedings or in judicial decisions.

2                    In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting States the obligation:

 

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 27

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

ENTRY INTO FORCE

 

1                    The Contracting States shall notify each other through diplomatic channels that the legal procedures for the entry into force of this Agreement have been completed.

2                    The Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of the latter of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect in respect of income derived during the taxable year beginning on or after the first day of January next following that in which this Agreement enters into force.

 

Article 29

TERMINATION

This Agreement shall continue in effect indefinitely but either of the Contracting State may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give written notice of termination to the other Contracting State through diplomatic channels. In such event this Agreement shall cease to have effect in respect of income derived during the taxable year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done at Beijing on the day of 3.6.2002 in duplicate, in the Greek, the Chinese and the English languages, the three texts being equally authentic. In case there is any divergence of interpretation between the Chinese and the Hellenic texts, the English text shall prevail.

For the Government  For the Government of the Hellenic Republic of the People’s Republic of China

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 28 παράγραφος 2 αυτής.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2005ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο