Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-06-1995 ]

ΠΟΛ.1180/29.6.1995 Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. 1111374/9160/2152/0014/ΠΟΛ. 1281/26.8.93 απόφασής μας

(Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. 1111374/9160/2152/0014/ΠΟΛ. 1281/26.8.93 απόφασής μας)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 29 Ιουνίου 1995
Αριθ.Πρωτ. 1077223/4331/869/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Α/Ι

ΠΟΛ 1180

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. 1111374/9160/2152/0014/26.8.93/ ΠΟΛ.1281 απόφασής μας.

Α.Υ.Ο. 1077223/4331/869/0014/

Εχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125Α), όπως ισχύει:
α) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12
β) των περιπτώσεων β' και ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 20
γ) της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22α
δ) των περιπτώσεων δ' και ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 29
ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 15, παρ. 1, 16, παρ. 2, 21, παρ. 1 περιπτ. α' και β', 22, παρ. 7 και 28β της Οδηγίας , 87 ΕΟΚ, όπως ισχύει.
3. Τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 788 του εφαρμοστικού κανονισμού του
Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (καν. 2454/1993).
4. Την με αριθμ. πρωτ. 1111374/9160/2152/0014/26.8.93/ΠΟΛ.1281/26.8.1933 Α.Υ.Ο.
5. Την αριθ. 1026431/268/006Α/2.3.94 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 154 Β) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού
Οικονομικών.
6. Την ανάγκη συμπλήρωσης των διατάξεων της 1111374/9160/2152/0014/26.8.93/ Α.Υ.Ο.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη
στον Κρατικό Προϋπολογισμό, δεδομένου ότι καθορίζει τις προϋποθέσεις εφαρμογής
διατάξεων του ν.1642/1986.
Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Στην απόφασή μας 1111374/9160/2152/0014/ μετά το άρθρο 1,
προστίθεται άρθρο 1α, ως εξής:
"Αρθρο 1α
Πράξεις για τις οποίες δεν απαιτείται ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου.


1. Δεν απαιτείται ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου:
α) Στην περίπτωση εξαγωγής αγαθών από εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας πωλητή που ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό αγοραστή που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εφόσον: - Η εντολή προς εξαγωγή των πωλουμένων αγαθών αποδεδειγμένα δίνεται από τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα αγοραστή προς τον εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας πωλητή πριν από την έκδοση των οικείων φορολογικών στοιχείων.

- Στα εκδιδόμενα από τον πωλητή φορολογικά στοιχεία (Δελτία Αποστολής Τιμολόγιο ή Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο αποστολής) εκδίδονται μεν στο όνομα του αγοραστή αναγράφονται όμως και τα στοιχεία του παραλήπτη των εμπορευμάτων στην τρίτη χώρα.
- Κατέχει αντίγραφο του ενιαίου Διοικητικού εγγράφου (Ε.Δ.Ε. - διασάφησης εξαγωγής) που κατέθεσε στο όνομά του και για λογαριασμό του πελάτη του αγοραστή, στην οποία και επισυνάπτονται τα παραπάνω φορολογικά στοιχεία.

β) Στην περίπτωση ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, για την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12, όταν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από πρόσωπα που στερούνται ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ενωση σε
λήπτη που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας.

2. Πράξεις της προηγούμενης παραγράφου που πραγματοποιήθηκαν χωρίς φόρο, από 1.1.1993 μέχρι την έκδοση της παρούσας, εφόσον δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από την ίδια ως άνω παράγραφο, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αυτής, να εφοδιαστούν με τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού
δικαιολογητικά για την οριστικοποίηση της απαλλαγής αυτής.

Αρθρο 2
Εναρξη Ισχύος
Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την έκδοσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο