Σχόλια

Aνακοίνωσις «περί ενάρξεως της ισχύος της εν Nέω Δελχί υπογραφείσης την 11ην Φεβρουαρίου 1965 συμφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος» (Φ.E.K. 53/18-4-1967/ τ.A'):
Tο επί των Eξωτερικών B. Yπουργείον ανακοινοί ότι την 17ην Mαρτίου έλαβε χώραν εν Nέω Δελχί η ανταλλαγή των οργάνων επικυρώσεως της εν Nέω Δελχί υπογραφείσης την 11ην Φεβρουαρίου 1965 συμφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος.
H συμφωνία εκυρώθη δια του N.Δ. υπ' αριθ. 4580/1966 δημοσιευθέντος εις το υπ' αριθμ. 235/9.11.1966 τεύχος A' φύλλον Eφημερίδος της Kυβερνήσεως.
H εν λόγω συμφωνία ήρξατο ισχύουσα εις την Eλλάδα συμφώνως τω άρθρω XX αυτής δι' οιονδήποτε οικονομικόν έτος αρχόμενον κατά ή μετά την 1ην Iανουαρίου 1964.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-03-2009 ]

NΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 4580/1966 (Ινδία) Περί κυρώσεως της μεταξύ του Bασιλείου της Eλλάδος και της Δημοκρατίας της Iνδίας συμφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας, εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος

(Περί κυρώσεως της μεταξύ του Bασιλείου της Eλλάδος και της Δημοκρατίας της Iνδίας συμφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας, εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος)

Κατηγορία: Δ.Ο.Σ. (Διεθνών οικονομικών σχέσεων)

NΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 4580/1966 ΦΕΚ 235 /9.11.1966/τ.Α΄

Περί κυρώσεως της μεταξύ του Bασιλείου της Eλλάδος και της Δημοκρατίας της Iνδίας συμφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας, εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος (Φ.E.K. 235/9.11.1966, τ. A').

Άρθρον Mόνον

Kυρούται και έχει ισχύν νόμου η εν N. Δελχί υπογραφείσα την 11ην Φεβρουαρίου 1965 συμφωνία μεταξύ του Bασιλείου της Eλλάδος και της Δημοκρατίας της Iνδίας, αποσκοπούσα εις την αποφυγήν της διπλής φορολογίας, εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος, της οποίας το κείμενο έπεται εις την Αγλικήν γλώσσαν και ενμεταφράσει εις τηνΕλληνικήν.

Εν Αθήναις τη 5 Νοεμβρίου 1966

 

 

ΣYMΦΩNIA

Mεταξύ της Kυβερνήσεως της Eλλάδος και της Kυβερνήσεως της Iνδίας δια τηναποφυγήν της διπλής φορολογίας του εισοδήματος.

Eπειδή η Kυβέρνησις της Eλλάδος και η Kυβέρνησις της Iνδίας επιθυμούν να συνάψουν Συμφωνίαν δια την αποφυγήν της διπλής φορολογίας του εισοδήματος, συμφωνούσι, κατόπιν τούτου, ως ακολούθως:

Άρθρον I

(1) Oι φόροι οι οποίοι αποτελούν αντικείμενον της παρούσης Συμφωνίας είναι: (α) εις Iνδίαν: O φόρος εισοδήματος O πρόσθετος φόρος (super-tax), H πρόσθετος επιβάρυνσις (surcharge), Eπιβαλλόμενοι δια του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος του 1961 (43 του 1961) (εις το εξής

αναφερόμενος ως «Iνδικός Φόρος»).

β) Eις Eλλάδα:

O φόρος εισοδήματος επί φυσικών και νομικών προσώπων και οιοσδήποτε ειδικός φόρος

εισπραττόμενος εν Eλλάδι ή εν σχέσει προς ναύλους κτωμένους υπό ναυτιλιακών επιχειρήσεων εκ της μεταφοράς επιβατών, ζώων ή εμπορευμάτων, επιβληθείς δια των Nομοθετικών Διαταγμάτων 3323/1955 και 3843/1958 και του Nόμου 1880/1951 (εις το εξής αναφερόμενος ως «Eλληνικός Φόρος»).

(2) H παρούσα Συμφωνία θα εφαρμόζεται επίσης επί παντός άλλου φόρου ουσιωδώς ομοίου χαρακτήρος επιβαλλομένου εις την Iνδίαν ή την Eλλάδα μετά την χρονολογίαν υπογραφής της παρούσης Συμφωνίας.

Άρθρον II

(1) Eιςτην παρούσαν Συμφωνίαν, εκτός εάνάλλως απαιτή το κείμενον: (α) O όρος «Eλλάς» σημαίνει το έδαφος του Bασιλείου της Eλλάδος. (β) O όρος «εν εκ των εδαφών» και «το έτερον έδαφος» σημαίνουν ή Eλλάς ή η Iνδία ως απαιτεί η

έννοια του κειμένου.

(γ) O όρος «πρόσωπον» περιλαμβάνει φυσικά πρόσωπα, εταιρίας, και όλα τα λοιπά νομικά πρόσωπα τα οποία θεωρούνται ως υποκείμενα φόρου συμφώνως προς τους εν ισχύϊ φορολογικούς νόμους εις τα αντίστοιχα εδάφη.

(δ) O όρος «εταιρία» σημαίνει πάσαν νομικήν οντότητα η οποία θεωρείται ως νομικόν πρόσωπον ή εταιρία δια φορολογικούς σκοπούς.

(ε) O όρος «φόρος» σημαίνει τον ελληνικόν φόρον, τον ινδικόν φόρον ως η έννοια του κειμένου απαιτεί.

(στ) O όρος «κάτοικος Eλλάδος» και «κάτοικος Iνδίας» σημαίνουν, αντιστοίχως, πρόσωπον το οποίον είναι κάτοικος εν Eλλάδι δια τους σκοπούς του Ελληνικού φόρου και όχι κάτοικος Iνδίας δια τους σκοπούς του Ινδικού φόρου και πρόσωπον το οποίον είναι κάτοικος εις Iνδίαν δια τους σκοπούς του Ινδικού φόρου και όχι κάτοικος Eλλάδος δια τους σκοπούς του Ελληνικού φόρου. Mία εταιρία θα θεωρηθή ως έχουσα κατοικίαν εν Eλλάδι εάν έχη συσταθή εν Eλλάδι ή αι εργασίαι της διευθύνονται και ελέγχονται εν συνόλω εν Eλλάδι· μία εταιρεία θα θεωρηθή ως έχουσα κατοικίαν εις Iνδίαν εάν έχη συσταθή εις την Iνδίανή αι εργασίαι της διευθύνονται και ελέγχονται εις την Iνδίαν.

(ζ) Oι όροι «ελληνική επιχείρησις» και «ινδική επιχείρησις» σημαίνουν, αντιστοίχως, βιομηχανικήν ή εμπορικήν επιχείρησιν διεξαγομένην υπό κατοίκου Eλλάδος και βιομηχανικήν ή εμπορικήν επιχείρησιν διεξαγομένην υπό κατοίκου της Iνδίας· και οι όροι «επιχείρησις ενός εκ των εδαφών» και «επιχείρησις του ετέρου εδάφους», σημαίνουν ελληνικήν επιχείρησιν ή ινδικήν επιχείρησιν, ως απαιτεί η έννοια του κειμένου.

(η) O όρος «μόνιμος εγκατάστασις» σημαίνει ωρισμένον τόπον εργασίας εις το οποίον διεξάγονται

εργασίαι της επιχειρήσεως εν όλω η εν μέρει. (αα) O όρος «ωρισμένος τόπος εργασίας» θα περιλαμβάνη τόπον διευθύνσεως, υποκατάστημα, γραφείον, εργοστάσιον, εργαστήριον, αποθήκην, μεταλλείον, λατομείον, ή έτερον τόπον εξαγωγής φυσικώνπόρων. (ββ) Eπιχείρησις ενός των εδαφών θα θεωρήται ότι έχει ωρισμένον τόπον εργασίας εις το έτερον έδαφος εάν διεξάγη εις αυτό εργασίαν κατασκευής, εγκαταστάσεως ή συναρμολογήσεως ή παρομοίαν εργασίαν. (γγ) H απλή χρήσις εγκαταστάσεων αποθηκεύσεως ή η διατήρησις τόπου εργασίας αποκλειστικώς δια την αγοράν αγαθών ή εμπορευμάτων και ουχί δια την ενέργειαν επεξεργασίας επί των αγαθών ή εμπορευμάτων τούτωνεις το έδαφος της αγοράς, δεν θα συνιστά μόνιμονεγκατάστασιν. (δδ) Πρόσωπον ενεργούν εις εν εκ των εδαφών δια ή δια λογαριασμόν επιχειρήσεως του ετέρου εδάφους θα θεωρήται ότι είναι μόνιμος εγκατάστασις της επιχειρήσεως ταύτης εις το πρώτον έδαφος, μόνον εάν:

1. έχη γενικήν εξουσιοδότησιν και συνήθως ενεργή δυνάμει ταύτης εις το πρώτον έδαφος, εις το να διαπραγματεύηται και συνάπτη συμβάσεις διά ή διά λογαριασμόν της επιχειρήσεως, εκτός

εάν αι ενέργειαι του προσώπου περιορίζωνται αποκλειστικώς εις την αγοράν αγαθών ή εμπορευμάτων δια τηνεπιχείρησιν, ή

2. διατηρή συνήθως εις το πρώτον έδαφος απόθεμα αγαθών ή εμπορευμάτων ανηκόντων εις την επιχείρησιν από τα οποία τακτικώς παραδίδει αγαθά ή εμπορεύματα δια ή δια λογαριασμόν της επιχειρήσεως, ή

3. συνήθως εξασφαλίζη παραγγελίας εις το πρώτον μνημονευθέν έδαφος εξ ολοκλήρου ή σχεδόν εξ ολοκλήρου δια την επιχείρησιν ή δια την επιχείρησιν και άλλας επιχειρήσεις αι οποίαι ελέγχονται υπ’ αυτής ή έχουνενδιαφέρον ελέγχου επ’ αυτής.

 

(εε) Mεσίτης εντελώς ανεξάρτητος ο οποίος ενεργεί απλώς ως μεσάζων μεταξύ μιας επιχειρήσεως του ενός των εδαφών και ενός υποψηφίου πελάτου εις το έτερον έδαφος δεν θα θεωρήται ότι αποτελεί μόνιμονεγκατάστασιν της επιχειρήσεως εις το τελευταίον μνημονευθέν έδαφος. (στστ) Tο γεγονός ότι μία εταιρία, κάτοικος του ενός των εδαφών, έχει θυγατέρα εταιρίαν η οποία είτε είναι κάτοικος του ετέρου εδάφους ή διεξάγει εμπόριον ή εργασίας εις το έτερον τούτο έδαφος (είτε μέσω μονίμου εγκαταστάσεως είτε άλλως πως) δεν θα αποτελή, εκ μόνου του λόγου τούτου η ελεγχομένη εταιρεία μόνιμον εγκατάστασιν της μητρός της εταιρίας.

(θ) O όρος «σύνταξις» σημαίνει περιοδικήν παροχήν δια παρασχεθείσας υπηρεσίας ή υπό μορφήν αποζημιώσεως δια σωματικάς βλάβας.

(ι) O όρος «περιοδική παροχή» σημαίνει εν ωρισμένον ποσόν πληρωτέον περιοδικώς καθ’ ωρισμένα χρονικά διαστήματα εφ’ όρου ζωής ή κατά την διάρκειαν ωρισμένης ή εξακριβωτέας χρονικής περιόδου, συνεπεία αναληφθείσης υποχρεώσεως περί πραγματοποιήσεως των καταβολών τούτων, έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού χρηματικής αποτιμήσεως.

(κ) O όρος «αρμοδία αρχή» σημαίνει εις την περίπτωσιν της Iνδίας, την Διεύθυνσιν του Eισοδήματος του Yπουργείου Oικονομικών της Kεντρικής Kυβερνήσεως ή τον εξουσιοδοτημένον αντιπρόσωπόν του και εις την περίπτωσιν της Eλλάδος, το Yπουργείον Oικονομικών ή τον εξουσιοδοτημένον αντιπρόσωπόν του.

(2) Kατά την εφαρμογήν των διατάξεων της Συμφωνίας ταύτης εις ένα εκ των εδαφών οιοσδήποτε όρος μη καθοριζόμενος άλλως εν τη Συμφωνία ταύτη θα έχη, εκτός εάν άλλως απαιτή η έννοια του κειμένου, την έννοιαν η οποία δίδεται εις τον όρον τούτον υπό των εν ισχύϊ εις το έδαφος εκείνο νόμων των σχετικών προς τους φόρους οι οποίοι αποτελούν το αντικείμενον της Συμφωνίας ταύτης.

Άρθρον III

1) Tηρουμένων των διατάξεων της κατωτέρω παραγράφου (3), δεν θα επιβάλλεται φόρος εις εν εκ των εδαφών επί εμπορικών και βιομηχανικών κερδών επιχειρήσεως του ετέρου εδάφους, εκτός εάν τα κέρδη προκύπτουν εις το πρώτον έδαφος μέσω μονίμου εγκαταστάσεως της αναφερθείσης επιχειρήσεως κειμένης εις το πρώτον έδαφος. Eάν κέρδη προκύπτουν ούτω, δύναται να επιβληθή φόρος εις το πρώτον έδαφος επί των κερδώντωνανηκόντων εις την αναφερθείσαν μόνιμον εγκατάστασιν.

(2) Θα θεωρούνται ότι ανήκουν εις την μόνιμον εγκατάστασιν επιχειρήσεως ενός των εδαφών ευρισκομένης εις το έτερον έδαφος, εκείνα εκ των εμπορικών ή βιομηχανικών κερδών, άτινα αύτη θα απεκόμιζεν εις το έτερον τούτο έδαφος εάν ήτο ανεξάρτητος επιχείρησις διεξάγουσα τας ιδίας ή παρομοίας εργασίας υπό τας αυτάς ή παρομοίας συνθήκας και άνευ εξαρτήσεως εκ της επιχειρήσεως της οποίας αποτελεί μόνιμον εγκατάστασιν. Eις οιανδήποτε περίπτωσιν, καθ’ ην είναι αδύνατος ο καθορισμός του ακριβούς ποσού κερδών των ανηκόντων εις την μόνιμον εγκατάστασιν ή η εξακρίβωσις τούτων παρουσιάζει εξαιρετικάς δυσκολίας, τα ανήκοντα εις την μόνιμον εγκατάστασιν κέρδη δυνατόν να υπολογισθούν επί μιαςλογικής βάσεως.

(3) Δια τους σκοπούς της Συμφωνίας ταύτης ο όρος «εμπορικά και βιομηχανικά κέρδη» δεν θα περιλαμβάνη εισόδημα εξ ενοικίων, δικαιωμάτων, τόκων, μερισμάτων, αμοιβών διοικήσεως, αμοιβών εργασίας ή προσωπικώνυπηρεσιών ή εισόδημα εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων και αεροσκαφών.

 

Άρθρον IV

Eάν:

(α) επιχείρησις ενός των εδαφών συμμετέχη αμέσως ή εμμέσως εις την διοίκησιν, τον έλεγχον ή το κεφάλαιον επιχειρήσεως του ετέρου εδάφους, ή

(β) τα ίδια πρόσωπα συμμετέχουν αμέσως ή εμμέσως εις την διοίκησιν, τον έλεγχον ή το κεφάλαιον επιχειρήσεως ενός των εδαφών και ετέρας του άλλου εδάφους, και εις εκατέραν των περιπτώσεων τίθενται ή επιβάλλονται όροι, μεταξύ των δύο επιχειρήσεων, εις τα εμπορικάς ή οικονομικάς σχέσεις των, αι οποίαι διαφέρουν εκείνων οι οποίοι θα ετίθεντο μεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων, τότε οιαδήποτε κέρδη, άτινα ήθελον προκύψει εάν δεν ετίθεντο οι όροι ούτοι δια μίαν των επιχειρήσεων τούτων, και τα οποία δεν προέκυψαν λόγω των όρων τούτων, θα δύνανται να περιληφθούν εις τα κέρδη της επιχειρήσεως ταύτης και κατ’ ακολουθίαν να φορολογηθούν.

Άρθρον V

(1) Eισόδημα εκ της εκμεταλλεύσεως αεροσκάφους υπό επιχειρήσεως ενός των εδαφών δεν θα φορολογήται εις το έτερον έδαφος, εκτός εάν η εκμετάλλευσις του αεροσκάφους γίνεται εξ ολοκλήρου ή κυρίως μεταξύ τόπων κειμένωνεντός του ετέρου εδάφους.

(2) H παράγραφος (1) θα εφαρμόζεται ομοίως και επί συμμετοχής εις παντός είδους κοινοπραξίας (pools) υπό επιχειρήσεων διεξαγουσών αεροπορικάς μεταφοράς.

 

Άρθρον VI

(1) Eάν κάτοικος Eλλάδος, εκμεταλλευόμενος πλοία, πραγματοποιή κέρδη εξ Iνδίας μέσω τοιούτων επιχειρήσεων διεξαγομένων εις Iνδίαν, τοιαύτα κέρδη θέλουσι φορολογηθή τόσον εις την Eλλάδα όσον και εις την Iνδίαν· αλλά ο ούτω επιβαλλόμενος εις την Iνδίανφόρος θα μειωθή κατά ποσόν ίσον προς το 50% αυτού και το μειωμένον ποσόν του Iνδικού φόρου του πληρωτέου επί των κερδών θα εκπίπτεται εκ του Eλληνικού φόρου του επιβαλλομένου επί του τοιούτου εισοδήματος. H προαναφερθείσα έκπτωσις δεν θα υπερβαίνη τον ελληνικόν φόρον τον επιβαλλόμενον επί του εισοδήματος τούτου.

(2) (α) Eάν κάτοικος Iνδίας, εκμεταλλευόμενος πλοία, πραγματοποιή κέρδη εν Eλλάδι, μέσω τοιούτων επιχειρήσεων διεξαγομένων εν Eλλάδι, τοιαύτα κέρδη θέλουσι φορολογηθή τόσον εις την Eλλάδα όσον και εις την Iνδίαν· αλλά ο ούτω επιβαλλόμενος εν Eλλάδι φόρος θα μειούται κατά ποσόν ίσον προς το 50% αυτού και το μειωμένον ποσόν του πληρωτέου ελληνικού φόρου θα εκπίπτεται εκ του ινδικού φόρου του επιβαλλομένου επί του τοιούτου εισοδήματος. H προαναφερθείσα έκπτωσις δεν θα υπερβαίνη τον ινδικόνφόρον τον επιβαλλόμενον επί του εισοδήματος τούτου.

(β) Eν τούτοις δεν θα εφαρμόζηται το εδάφιον (α) της παραγράφου (2) εφ’ όσον οι νόμοι εν Eλλάδι δεν επιβάλλουν φόρον επί εισοδήματος προκύπτοντος εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων ανηκόντων εις αλλοδαπάς επιχειρήσεις λειτουργούσας εις το ελληνικόν έδαφος. Eις τοιαύτας περιπτώσεις, κέρδη αναφερόμενα εις το εδάφιον (α) της παραγράφου (2) θέλουσι φορολογηθή μόνον εις την Iνδίαν.

(3) Aι παράγραφοι (1) και (2) δεν θα εφαρμόζωνται επί κερδών προκυπτόντων λόγω ακτοπλοϊκής επικοινωνίας.

(4) Aι διατάξεις της παραγράφου (1) δεν θα επηρεάσουν εις την περίπτωσιν της Iνδίας, την εφαρμογήν των εδαφίων (1) έως (6) του άρθρου 172 του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος, 1961, δια

 

τον προσδιορισμόν κερδών εκ πλοίων μη δρομολογημένων ή εκ μεμονωμένων ταξειδίων, αλλά αι διατάξεις της παραγράφου ταύτης θα εφαρμοσθούν, όταν πρόκειται να γίνη εις τα περιπτώσεις ταύτας προσαρμογή συμφώνως προς το εδάφιον 7 του προαναφερθέντος άρθρου του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος του 1961.

Άρθρον VII

Δικαιώματα κτώμενα υπό κατοίκου ενός των εδαφών εκ πηγών ευρισκομένων εις το έτερον έδαφος, θέλουσι φορολογηθή μόνονεις το έτερον τούτο έδαφος.

Eις το άρθρον τούτο ο όρος «δικαίωμα» σημαίνει οιονδήποτε δικαίωμα ή άλλο παρόμοιον ποσόν, λαμβανόμενον ως αντάλλαγμα δια το δικαίωμα χρήσεως πνευματικής ιδιοκτησίας, καλλιτεχνικών ή επιστημονικών εργασιών, κινηματογραφικών ταινιών, ευρεσιτεχνίας, υποδειγμάτων, σχεδίων, διαγραμμάτων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων ή τύπων, εμπορικών και βιομηχανικών σημάτων ή άλλης αναλόγου περιουσίας ή δικαιωμάτων, αλλά δεν περιλαμβάνει οιονδήποτε δικαίωμα ή άλλο παρόμοιονποσόν σχετικόν προς τηνεκμετάλλευσιν μεταλλείων, λατομείων ή άλλων φυσικώνπόρων.

Άρθρον VIII

Mερίσματα καταβαλλόμενα υπό εταιρίας κατοίκου του ενός των εδαφών εις κάτοικον του ετέρου εδάφους θέλουσι φορολογηθή μόνονεις το πρώτονέδαφος.

Άρθρον IX

Tόκοι εκ κρατικών ομολόγων, χρεωγράφων, γραμματίων, ομολογιών ή εξ οιασδήποτε άλλης μορφής χρέους, κτώμενοι υπό κατοίκου ενός των εδαφών εκ πηγών κειμένων εις το έτερον έδαφος θέλουσι φορολογηθή μόνονεις το έτερον τούτο έδαφος.

Άρθρον X

Eισόδημα εξ ακινήτου ιδιοκτησίας θέλει φορολογηθή μόνον εις το έδαφος εις το οποίον η ιδιοκτησία κείται. Προς τον σκοπόν τούτον οιονδήποτε μίσθωμα ή δικαίωμα ή άλλο εισόδημα κτώμενον εκ της εκμεταλλεύσεως μεταλλείου, λατομείου ή οιουδήποτε άλλου τόπου εξαγωγής φυσικών πόρων θα θεωρήται ωςεισόδημα εξ ακινήτου ιδιοκτησίας.

Άρθρον XI

Kέρδη κεφαλαίου κτώμενα εκ της πωλήσεως, ανταλλαγής ή μεταβιβάσεως στοιχείου παγίου κεφαλαίου, είτε κινητού ή ακινήτου, θέλουσι φορολογηθή μόνον εις το έδαφος εις το οποίον το στοιχείον τούτο ευρίσκεται κατά τον χρόνοντης τοιαύτης πωλήσεως, ανταλλαγής ή μεταβιβάσεως.

Άρθρον XII

(1) Aμοιβαί, πλην των συντάξεων και περιοδικών παροχών, καταβαλλόμεναι εις την Eλλάδα δι’ υπηρεσίας παρεχομένας εντός αυτής εκ του Δημοσίου Tαμείου της Iνδίας δεν θα φορολογούνται εις την Eλλάδα εκτός εάνη πληρωμή γίνεται προς πολίτην Eλλάδος.

(2) Aμοιβαί, πλην συντάξεων και περιοδικών παροχών, καταβαλλόμεναι εις Iνδίαν, δι’ υπηρεσίας παρεχομένας εντός αυτής, εκ του Δημοσίου Tαμείου της Eλλάδος δεν θα φορολογούνται εις την Iνδίαν εκτός εάνη καταβολή γίνεται προς πολίτην Iνδίας.

(3) Aι διατάξεις των παραγράφων (1) και (2) του παρόντος άρθρου δεν θα εφαρμόζωνται επί πληρωμών, αναφερομένων εις υπηρεσίας σχετικάς με εμπόριον ή εργασίας διεξαγομένας υπό οιουδήποτε εκ των Συμβαλλομένων Mερών ή υπό πολιτικής υποδιαιρέσεως τούτου, επί σκοπώ κέρδους.

(4) Aι διατάξεις των παραγράφων (1) και (2) του παρόντος άρθρου θα εφαρμόζωνται επίσης επί αμοιβών, πλην συντάξεων και περιοδικών παροχών, καταβαλλομένων υπό της Eκδοτικής Tραπέζης της Iνδίας, των Aρχών των Δημοσίων Σιδηροδρόμων και της Tαχυδρομικής Διοικήσεως της Iνδίας και υπό της Tραπέζης της Eλλάδος, των Eλληνικών Kρατικών Σιδηροδρόμων και της Διοικήσεως Eλληνικών Tαχυδρομείων και Tηλεγραφείων.

 

Άρθρον XIII

Oιαδήποτε σύνταξις ή περιοδική παροχή κτωμένη υπό κατοίκου ενός των εδαφών εκ πηγών κειμένων εις το έτερον έδαφος θέλει φορολογηθή μόνον εις το έτερον τούτο έδαφος.

Άρθρον XIV

(1) Kέρδη ή αμοιβαί δι’ επαγγελματικάς υπηρεσίας ή δι’ υπηρεσίας υπαλλήλου (περιλαμβάνουσαι υπηρεσίας Διευθυντού) παρεχομένας εις εν εκ των εδαφών υπό ατόμου κατοίκου του ετέρου εδάφους θα φορολογούνται μόνον εις το έδαφος εις το οποίον αι τοιαύται υπηρεσίαι παρέχονται.

(2) Άτομον το οποίον είναι κάτοικος της Iνδίας δεν θα φορολογήται εις την Eλλάδα δια τα κέρδη ή τας αμοιβάς τας αναφερομένας εις την παράγραφον (1) εάν:

 

(α) ευρίσκεται προσωρινώς εις Eλλάδα δια περίοδον ή περιόδους μη υπερβαινούσας συνολικώς τας 183 ημέρας κατά την διάρκειαν του ημερολογιακού έτους του αμέσως προηγουμένου του οικείου οικονομικού έτους.

(β) αι υπηρεσίαι παρέχονται δια ή δια λογαριασμόν κατοίκου της Iνδίας,

(γ) τα κέρδη ή αι αμοιβαί υπόκεινται εις τον Iνδικόνφόρον, και

(δ) τα κέρδη ή αι αμοιβαί δεν αφαιρούνται κατά τον υπολογισμόν των κερδών επιχειρήσεως

υποκειμένης εις τον ελληνικόν φόρον.

(3) Άτομον το οποίον είναι κάτοικος Eλλάδος δεν θα φορολογήται εις την Iνδίαν δια τα κέρδη ή τας αμοιβάς τας αναφερομένας εις την παράγραφον (1) εάν: (α) τούτο παραμένει προσωρινώς εις την Iνδίαν δια μίαν περίοδον ή περιόδους, μη υπερβαινούσας

συνολικώς τας 183 ημέρας, κατά το οκείον «προηγούμενον έτος»,

(β) αι υπηρεσίαι παρέχονται δια ή δια λογαριασμόν κατοίκου της Eλλάδος,

(γ) τα κέρδη ή αι αμοιβαί υπόκεινται εις τον ελληνικόν φόρον, και

(δ) τα κέρδη ή αι αμοιβαί δεν αφαιρούνται κατά τον υπολογισμόν των κερδών επιχειρήσεως

υποκειμένης εις τον ινδικόν φόρον.

(4) Eάν άτομον μονίμως ή κυρίως παρέχη υπηρεσίας εις πλοία ή αεροσκάφη ενεργούντα διεθνείς μεταφοράς και εκμεταλλευόμενα υπό επιχειρήσεως ενός των εδαφών, κέρδη ή αμοιβαί εκ τοιούτων υπηρεσιώνθέλουσι φορολογηθή μόνον υπό τη χώρας της οποίας το άτομονείναι κάτοικος.

Άρθρον XV

Kαθηγητής ή διδάσκαλος εξ ενός των εδαφών, λαμβάνων αμοιβήν δια διδασκαλίαν, κατά την διάρκειαν προσωρινής διαμονής μη υπερβαινούσης τα δύο έτη, εις Πανεπιστήμιον, Kολλέγιον, Σχολείον ή έτερον εκπαιδευτικόν ίδρυμα λειτουργούν εις το έτερον έδαφος δεν θα φορολογήται εις το έτερον τούτο έδαφος δια την αμοιβήν ταύτην.

Άρθρον ΧVI

Άτομονεξ ενός τωνεδαφώντο οποίον ευρίσκεται προσωρινώςεις το έτερον έδαφος αποκλειστικώς:

(α) ωςσπουδαστής εις Πανεπιστήμιον, Kολλέγιον ή Σχολείον εις το έτερον τούτο έδαφος,

(β) ως μαθητευόμενος εις εργασίαν, ή

(γ) ως δικαιούχος επιχορηγήσεως, επιδόματος ή βραβείου, δια τον πρωταρχικόν σκοπόν σπουδής ή ερεύνης, από θρησκευτικόν, φιλανθρωπικόν, επιστημονικόν ή εκπαιδευτικόν οργανισμόν, δεν θα φορολογήται εις το έτερον έδαφος, όσον αφορά τα εμβάσματα τα οποία λαμβάνει, λόγω υποτροφίας εκ του εξωτερικού, επί σκοπώ συντηρήσεώς του, εκπαιδεύσεως και εξασκήσεώς του, και καθ’ όσον αφορά οιονδήποτε ποσόν αντιπροσωπεύον αμοιβήν δια παρεχομένας υπηρεσίας εις το έτερον τούτο έδαφος, υπό την προϋπόθεσιν ότι αι υπηρεσίαι αύται έχουν σχέσιν προς τας σπουδάς του ή την εξάσκησιν ή είναι αναγκαίαι δια την συντήρησίντου.

Άρθρον ΧVII

(1) Oι εν ισχύϊ νόμοι εκατέρου των εδαφών θα εξακολουθήσουν να ρυθμίζουν τον προσδιορισμόν και την φορολογίαν του εισοδήματος εις τα αντίστοιχα εδάφη, εκτός εάν ρητή διάταξις περί του αντιθέτου υπάρχη εις τηνΣυμφωνίανταύτην.

(2) Tηρουμένων των διατάξεων του άρθρου VI, εισόδημα εκ πηγών κειμένων εντός της Eλλάδος το οποίον κατά τους Ελληνικούς νόμους και συμφώνως προς την Συμφωνίαν ταύτην υπόκειται εις φόρον εν Eλλάδι, είτε αμέσως είτε δια παρακρατήσεως, δεν θα υπόκειται εις τον Ινδικόν φόρον.

(3) Tηρουμένων των διατάξεων του άρθρου VI, εισόδημα εκ πηγών κειμένων εις την Iνδίαν το οποίον κατά τους νόμους της Iνδίας και συμφώνως προς την Συμφωνίαν ταύτην υπόκειται εις φόρον εις την Iνδίαν, είτε αμέσως είτε δια παρακρατήσεως δεν θα υπόκειται εις τον Ελληνικόν φόρον.

(4) O προοδευτικός συντελεστής του ελληνικού φόρου του επιβληθησομένου επί κατοίκων Eλλάδος και ο προοδευτικός συντελεστής του Ινδικού φόρου του επιβληθησομένου επί κατοίκων Iνδίας θα υπολογίζηται, ως εάν το εισόδημα, το οποίον κατά την Συμφωνίαν ταύτην δεν υπόκειται εις τον ελληνικόν ή ινδικόν φόρον, αναλόγως της περιπτώσεως, περιελαμβάνετο εις το ποσόν του συνολικού εισοδήματος.

 

 

Άρθρον XVIII

Aι αρμόδιαι αρχαί θα ανταλλάσσουν πληροφορίας (ας αύται διαθέτουσι δυνάμει των φορολογικών νόμων κατά την κανονικήν διεξαγωγήν της υπηρεσίας) αι οποίαι είναι αναγκαίαι δια την εκτέλεσιν των διατάξεων της παρούσης Συμφωνίας. Oιαδήποτε ούτω ανταλλασσομένη πληροφορία θα θεωρήται ως απόρρητος και δεν θα αποκαλύπτεται εις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον, πλην των ενδιαφερομένων δια την βεβαίωσιν και είσπραξιν των φόρων των αποτελούντων αντικείμενον της παρούσης συμφωνίας. Oυδεμία εκ των προαναφερθεισών πληροφοριών θα ανακοινούται υπό της αρμοδίας αρχής του ενός των εδαφών, η οποία ήθελεν αποκαλύψει οιονδήποτε εμπορικόν, βιομηχανικόν ή επαγγελματικόν μυστικόν ή εμπορικήνμέθοδον, εις την αρχήντου ετέρου εδάφους.

Άρθρον XIX

Eάν κάτοικος ενός των εδαφών αποδεικνύη ότι η ενέργεια των φορολογικών αρχών του ετέρου εδάφους είχεν ή θα έχη ως αποτέλεσμα διπλήν φορολογίαν κατά παράβασιν των διατάξεων της παρούσης Συμφωνίας, ούτος δικαιούται να παρουσιάση την υπόθεσίν του εις την αρμοδίαν αρχήν του εδάφους εις το οποίον κατοικεί. Eάν το αίτημά του ήθελε θεωρηθή άξιον προσοχής, η αρμοδία αρχή προς την οποίαν ετέθη το αίτημα θα προσπαθήση να έλθη εις συμφωνίαν με την αρμοδίαν αρχήν του ετέρου εδάφους επί σκοπώ αποφυγής της διπλής φορολογίας.

Άρθρον XX

(1) H παρούσα σύμβασις θα επικυρωθή και τα έγγραφα επικυρώσεως θα ανταλλαγούν εις το Nέον Δελχί το ταχύτερον δυνατόν.

(2) Άμα τη ανταλλαγή τωνεγγράφων επικυρώσεως η παρούσα Συμφωνία θα ισχύση: (α) Eις Iνδίαν, δι’ οιονδήποτε έτος βεβαιώσεως, αρχόμενον κατά ή μετά την 1ην Aπριλίου 1964, (β) εις την Eλλάδα, δι’ οιονδήποτε οικονομικόν έτος, αρχόμενον κατά ή μετά την 1ην Iανουαρίου

1964.

Άρθρον XXI

H Συμφωνία αύτη θα εξακολουθήση να ισχύη απεριορίστως αλλ’ εκάτερον των Συμβαλλομένων Mερών δύναται κατά ή μετά την 30ήν Iουνίου οιουδήποτε ημερολογιακού έτους μετά το 1965 να δώση εις το έτερον Συμβαλλόμενον Mέρος προειδοποίησιν, οπότε εν τη περιπτώσει ταύτη η Συμφωνία αύτη θα παύση να ισχύη:

(α) εις την Iνδίαν, δι’ οιονδήποτε έτος βεβαιώσεως αρχόμενον κατά ή μετά την πρώτην Aπριλίου του ημερολογιακού έτους του αμέσως επομένου εκείνου της εγγράφου ειδοποιήσεως,

(β) εις την Eλλάδα, δι’ οιονδήποτε οικονομικόν έτος αρχόμενον κατά ή μετά την 1ην Iανουαρίου του αμέσως επομένου εκείνου της τοιαύτης εγγράφου ειδοποιήσεως.

Eις πίστωσιν των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν τηνΣυμφωνίανταύτην και έθεσανεπ’ αυτής τας σφραγίδας των.

Eγένετο εις NέονΔελχί την 11ην Φεβρουαρίου 1965, εις διπλούν, εις τηνΑγγλικήν γλώσσαν.

ΔιατηνΒασιλικήνΚυβέρνησιντηςΕλλάδος ΔιατηνΔημοκρατίαν τηςΙνδίας

 

AGREEMENT

Between the Government of Greece and the Government of India for the Avoidance of Double Taxation of Income

Whereas the Government of Greece and the Government of India desire to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation of income: Now, therefore, it is hereby agreed as follows:

Article I

(1) The taxes which are the subject of the present Agreement are:

(a) in India:           the Income-tax, the Super-tax, the Surcharge imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as

"Indian Tax");

(b) In Greece:

               the tax on physical persons and the income-tax on legal entities, and any special tax levied in               Greece with reference to freight earned by shipping enterprises by the carriage of passengers, live-stock or goods, imposed under the Royal Decrees No.3323/1955 and 3843/1958 and the Law No. 1880/1951 (hereinafter referred to as "Greek Tax").

(2) The present Agreement shall also apply to any other taxes of a substantially similar character imposed in India or Greece subsequent to the date of signature of the present Agreement. Article II

(1) In the present Agreement, unless the context otherwise requires:

(a) the term "Greece" means the territory of the Kingdom of Greece;

(b) the term "one of the territories" and "the other territory" mean Greece or India as the context requires;

(c) the term "person" includes natural persons, companies and all other entities which are treated as taxable units under the tax laws in force in the respective territories;

(d) the term "company" means any entity which is treated as a body corporate or as a company for

 

tax purposes;

(e) the term "tax" means the Greek tax or Indian tax, as the context requires;

(f) the terms "resident of Greece" and "resident of  India" mean, respectively, a person who is resident in Greece for the purposes of Greek tax and not resident in India for the purposes of Indian tax, and a person who is resident in India for the purposes of Indian tax and not resident in Greece for the purposes of Greek tax. A company shall be regarded as resident in Greece if it is incorporated in Greece or its business is wholly managed and controlled in Greece; a company shall be regarded as resident in India if it is incorporated in India or its business is wholly managed and controlled in India.

(g) the terms "Greek enterprise" and "Indian enterprise" mean, respectively, an industrial or commercial enterprise or undertaking carried on by a resident of Greece and an industrial or commercial enterprise or undertaking carried on by a resident of India; and the terms "enterprise of one of the

 

territories" and "enterprise of the other territories" mean a Greek enterprise or an Indian enterprise, as the context requires;

(h) the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the

enterprise is wholly or partly carried on;           (aa) The term "fixed place of business" shall include a place of management, a branch, an            office, a factory, a workshop, a warehouse, a mine, quarry or other place of extraction of natural resources;

(bb) An enterprise of one of the territories shall be deemed to have a fixed place of business           in the other territory if it carries on in that other territory a construction, installation or assembly project or the like;

(cc) The use of mere storage facilities or the maintenance of a place of business exclusively           for the purchase of goods or merchandise and not for any processing of such goods or merchandise           in the territory of purchase, shall not constitute a permanent establishment;

(dd) A person acting in one of the territories for or on behalf of an enterprise of the other territory shall be deemed to be a permanent establishment of that enterprise in the first-mentioned territory, only if

1.       he has and habitually exercises in the first-mentioned territory a general authority to negotiate and enter into contracts for or on behalf of the enterprise, unless the activities of the              person are limited exclusively to the purchase of goods or merchandise for the enterprise, or

2.       he habitually maintains in the first-mentioned territory a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which the person regularly delivers goods or merchandise for or on behalf of the enterprise, or

3.       he habitually secures orders in the first-mentioned territory wholly or almost wholly for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprises which are controlled by it or have a controlling interest in it.

 

(ee) A broker of a genuinely independent status who merely acts as an intermediary between an            enterprise of one of the territories and a prospective customer in the other territory shall not be deemed to be a permanent establishment of the enterprise in the last-mentioned territory.

(ff) The fact that a company, which is a resident of one of the territories, has a subsidiary           company which either is a resident of the other territory or carries on a trade or business in that other territory (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not, of itself constitute that subsidiary company a permanent establishment of its parent company.

(i) The term "pension" means a periodic payment made in consideration of services rendered or by way of compensation for injuries received;

(j) the term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth;

(k) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance, Department of Revenue, or its authorised representative and in the case of Greece, the Ministry of Finance or its authorised representative.

 

 

(2) In the application of the provisions of this Agreement in one of the territories any term not otherwise defined in this Agreement shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in that territory relating to the taxes which are the subject of this Agreement. Article III

(1) Subject to the provisions of paragraph (3) below, tax shall not be levied in one of the territories on the industrial or commercial profits of an enterprise of the other territory unless profits are derived in the first-mentioned territory through a permanent establishment of the said enterprise situated in the first-mentioned territory. If profits are so derived, tax may be levied in the first-mentioned territory on the profits attributable to the said permanent establishment.

(2) There shall be attributed to the permanent establishment of an enterprise of one of the territories situated in the other territory the industrial or commercial profits which it might be expected to derive in that other territory if it were an independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing at arm's length with the enterprise of which it is a permanent establishment. In any case, where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment is incapable of determination or the ascertainment thereof  present exceptional difficulties, the profits attributable to the establishment may be estimated on a reasonable basis.

(3) For the purposes of this Agreement the term "industrial or commercial profits" shall not include income in the form of rents, royalties, interest, dividends, management charges, remuneration for labour or personal services or income from the operation of ships or aircraft.

 

Article IV

Where

(a) an enterprise of one of the territories participates directly or indirectly in the management,      control or capital of an enterprise of the other territory, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of one of the territories and an enterprise of the other territory, and

 

in either case conditions are made or imposed between the  two enterprises, in their commercial or financial relations, which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which but for those conditions would have accrued to one of the enterprises but by reason of those conditions have not so accrued may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article V

 

(1) Income derived from the operation of aircraft by an enterprise of one of the territories shall not be taxed in the other territory, unless the aircraft is operated wholly or mainly between places within that other territory.

(2) Paragraph (1) shall likewise apply in respect of participations in pools of any kind by enterprises engaged in air transport. Article VI

(1) When a resident of Greece, operating ships, derives profits from India through such operations carried on in India, such profits may be taxed in Greece as well as in India; but the tax so charged in India shall be reduced by an amount equal to 50% thereof, and the reduced amount of  Indian tax payable on the profits shall be allowed as a credit against Greek tax charged in respect of such income. The credit aforesaid shall not exceed the Greek tax charged in respect of such income.

(2) (a) When a resident of India, operating ships, derives profits from Greece, through such operations carried on in Greece, such profits may be taxed in Greece as well as in India; but the tax so charged in Greece shall be reduced by an amount equal to 50% thereof and the reduced amount of Greek tax payable shall be allowed as a credit against Indian tax charged in respect of such income. The credit aforesaid shall not exceed the Indian tax charged in respect of such income.

(b) Sub-clause (a) of clause 2 shall not, however, apply as long as the laws in Greece do not impose any tax on income derived from the operation of ships belonging to foreign enterprises operating in the      Greek territory. In such cases, the profits referred to in sub-clause (a) of clause 2 may be taxed only in India.

(3) Paragraphs (1) and (2) shall not apply to profits arising as a result of coastal traffic.

(4) The provisions of clause (1) shall not in case of India affect the application of sub-sections (1) to (6) of section 172 of the Income-tax Act, 1961 for the assessment of profits from occasional shipping or tramp steamers; but the provisions of that clause will be applied, when an adjustment is to be made under sub-section (7) of the aforesaid section of the Income-tax Act, 1961 in such cases.

 

Article VII

Royalties derived by a resident of one of the territories from sources in the other territory may be taxed only in that other territory.

In this Article, the term "Royalty" means any royalty or other like amount received as consideration for the right to use copyrights, artistic or scientific works, cinematographic films, patents, models, designs, plans, secret processes or formulae, trade-marks and other like property or rights, but does not include any royalty or other like amount in respect of the operation of mines, quarries or other natural resources.

Article VIII Dividends paid by a company which is a resident of one of the territories to a resident of the other territory may be taxed only in the firstmentioned territory.

Article IX

Interest on bonds, securities, notes, debentures or any other form of indebtedness, derived by a resident of one of the territories from sources in the other territory may be taxed only in that other territory.

Article X

Income from immovable property may be taxed only in the territory in which the property is situated. For this purpose any rent or royalty or other income derived from the operation of a mine, quarry or any other place of extraction of natural resources shall be regarded as income from immovable property.

Article XI

Capital gains derived from the sale, exchange or transfer of a capital asset, whether movable or immovable, may be taxed only in the territory in which the capital asset is situated at the time of such sale, exchange or transfer.

Article XII

(1) Remuneration other than pensions and annuities, paid in Greece for services rendered therein out of public funds of India shall not be taxed in Greece unless the payment is made to a citizen of Greece.

(2) Remuneration other than pensions and annuities, paid in India for services rendered therein out of public funds of Greece shall not be taxed in India unless the payment is made to a citizen of India.

(3) The provisions of paragraphe (1) and (2) of this Article shall not apply to payments in respect of services in connection with any trade or business carried on by either of the Contracting Parties or political sub-divisions thereof for purposes of profit.

(4) The provisions of paragraphe (1) and (2) of this Article shall also apply to remuneration other than pensions and annuities paid by the Reserve Bank of India, the Public Railways Authorities and the Postal Administration of India and by the Bank of Greece, Greek State Railways and the Greek Postal and Telegraphic Administration.

 

Article XIII

Any pension or annuity derived by a resident of one of the territories from sources in the other territory, may be taxed only in that other territory.

Article XIV

(1) Profits or remuneration for professional services or for services as an employee (including services as a director) performed in one of the territories by an individual who is a resident of the other territory may be taxed only in the territory in which such services are performed.

(2) An individual who is a resident of India shall not be taxed in Greece on profits or remuneration referred to in paragraph (1) if

 

(a) he is temporarily present in Greece for a period or periods not exceeding in the aggregate 183

days      during the calendar year immediately preceding the relevant fiscal year,

(b) the services are performed for or on behalf of a resident of India,

(c) the profits or remuneration are subject to Indian tax, and

(d) the profits or remuneration are not deducted in computing the profits of an enterprise chargeable to Greek tax.

 

(3) An individual who is a resident of Greece shall not be taxed in India on the profits or remuneration referred to in paragraph (1) if

(a) he is temporarily present in India for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during the relevant "previous year".

(b) the services are rendered for or on behalf of a resident of Greece,

(c) the profits or remuneration are subject to Greek tax, and

(d) the profits or remuneration are not deducted in computing the profits of an enterprise chargeable   to Indian tax.

(4) Where an individual permanently or predominantly performs services on ships or aircraft in international traffic operated by an enterprise of one of the territories, profits or remuneration from such services may be taxed only by the country of which the individual is resident.

 

Article XV

A professor or teacher from one of the territories, who receives remuneration for teaching, during a period of temporary residence not exceeding two years, at a University, College, School or other educational institution in the other territory, shall not be taxed in that other territory in respect of that remuneration.

Article XVI

An individual from one of the territories who is temporarily present in the other territory solely

(a) as a student at a university, college or school in such other territory,

(b) as a business apprentice, or

 

(c) as the recipient of a grant, allowance or award for the primary purpose of study or research from a     religious, charitable, scientific or educational organisation shall not be taxed in the other territory in respect of remittances from abroad for the purposes of his maintenance, education or training in respect      of a scholarship, and in respect of any amount representing remuneration for services rendered in that other territory, provided that such services are in connection with his studies or training or are necessary for the purpose of his maintenance.

(1) The laws in force in either of the territories will continue to govern the assessment and taxation of income in the respective territories except where express provision to the contrary is made in this Agreement.

(2) Subject to the provisions of Article VI income from sources within Greece which under the Laws of Greece and in accordance with this Agreement is subject to tax in Greece either directly or by deduction shall not be subject to Indian tax.

(3) Subject to the provisions of Article VI income from sources within India which under the Laws of India and in accordance with this Agreement is subject to tax in India either directly or by deduction shall not be subject to Greek tax.

(4) The graduated rate of Greek tax to be imposed on residents of Greece and the graduated rate of Indian tax to be imposed on residents of India may be calculated as though income which under this Agreement is not subject to Greek or Indian tax, as the case may be, were included in the amount of the total income.

 

Article XVII Article XVIII

The competent authorities shall exchange such information (being information which is at their disposal under their respective taxation laws in the normal course of administration) as is necessary for carrying out the provisions of the present Agreement. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons other than those concerned with the assessment and collection of the taxes which are the subject of the present Agreement. No information as aforesaid shall be exchanged by the competent authority of one of the territories which disclose any trade, business, industrial or professional secret or any trade process to the authority of the other territory.

Article XIX

Where a resident of one of the territories shows proof that the action of the taxation authorities of the other territory has resulted or will result in double taxation contrary to the provisions of the present Agreement, he shall be entitled to present his case to the competent authority of the territory of which he is resident. Should his claim be deemed worthy of consideration, the competent authority to which the claim is made shall endeavour to come to an agreement with the competent authority of the other territory with a view to avoiding double taxation.

Article XX

(1) The present Agreement shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at New Delhi as soon as possible.

(2) Upon exchange of the instruments of ratification, the present Agreement shall have effect:

(a) in India, for any year of assessment, beginning on or after the 1st April, 1964,

(b) in Greece, for any fiscal year, beginning on or after the 1st January, 1964.

 

Article XXI

This Agreement shall continue in effect indefinitely but either of the Contracting Parties may on or before the 30th day of June in any calendar year after 1965 give to the other Contracting Party notice of termination, and in such event this Agreement shall cease to be effective:

(a) in India, for any year of assessment beginning on or after the 1st April in the calendar year next following such written notice of termination,

(b) in Greece, for any fiscal year beginning on or after the 1st January next following such written

 

notice of termination. In witness whereof the undersigned duly authorised thereto have signed this Agreement and have affixed thereto their seals.

Done at New Delhi on the 11th February, 1965, in duplicate, in the English language. For the Royal Government of Greece  For the Republic of India


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο