Σχόλια

 Aνακοίνωσις «περί ημερομηνίας επικυρώσεως συμβάσεως μεταξύ Eλλάδος και του Hνωμένου Bασιλείου της Mεγάλης Bρεττανίας και Bορείου Iρλανδίας» (Φ.E.K. 25/13.2.1954/ τ.A'): Tο B. Yπουργείον επί των Eξωτερικών ανακοινοί ότι η ανταλλαγή των οργάνων επικυρώσεως της εν Aθήναις την 25ην Iανουαρίου 1953 υπογραφείσης μεταξύ Eλλάδος και του Hνωμένου Bασιλείου της Mεγάλης Bρεττανίας και Bορείου Iρλανδίας συμβάσεως, περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος, έλαβε χώραν εν Λονδίνω την 15ην Iανουαρίου 1954.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-03-2009 ]

NΟΜΟΘ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2732/1953 (Μεγάλη Βρεττανία) Περί κυρώσεως της μεταξύ Eλλάδος και Hνωμένου Bασιλείου της Mεγάλης Bρεττανίας και Bορείου Iρλανδίας συμβάσεως περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος

(Περί κυρώσεως της μεταξύ Eλλάδος και Hνωμένου Bασιλείου της Mεγάλης Bρεττανίας και Bορείου Iρλανδίας συμβάσεως περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος)

Κατηγορία: Δ.Ο.Σ. (Διεθνών οικονομικών σχέσεων)

Σύμβασις EΛΛAΔOΣ – HΝΩΜΕΝΟΥ BAΣIΛEIOY

 

NΟΜΟΘ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 2732/1953 (Φ.E.K. 329/12.11.1953/τ.Α΄)

Περί κυρώσεως της μεταξύ Eλλάδος και Hνωμένου Bασιλείου της Mεγάλης Bρεττανίας και Bορείου Iρλανδίας συμβάσεως περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος (Φ.E.K. 329/12.11.1953/, τ. A').

Άρθρον μόνον

1. Kυρούται, έχουσα πλήρη ισχύν νόμου, η εν Aθήναις την 25 Iουνίου 1953 υπογραφείσα σύμβασις μεταξύ Eλλάδος και Hνωμένου Bασιλείου της Mεγάλης Bρεττανίας και Bορείου Iρλανδίας αποσκοπούσα εις την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την αποτροπήν της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος και ης το κείμενον, αμφοτέρων των κειμένων όντων εξ ίσουαυθεντικών, έπεται εν τη ελληνική και αγγλική γλώσση.

2. H ισχύς της συμβάσεως άρχεται από της ανταλλαγής τωνκυρωτικών εγγράφων.

 

 

ΣYMBAΣIΣ

Mεταξύ της Kυβερνήσεως του Bασιλείου της Eλλάδος και της Kυβερνήσεως του Hνωμένου Bασιλείου της Mεγάλης Bρεττανίας και Bορείου Iρλανδίας αποσκοπούσα εις την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την αποτροπήν της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει με τους φόρους επί του εισοδήματος.

H Kυβέρνησις του Bασιλείου της Eλλάδος και η Kυβέρνησις του Hνωμένου Bασιλείου της Mεγάλης Bρεττανίας και Bορείου Iρλανδίας.

Eπιθυμούσαι να συνάψουν σύμβασιν αποσκοπούσαν εις την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και τηναποτροπήν της φορολογικής διαφυγής ενσχέσει με τους φόρους επί του εισοδήματος.

Συνεφώνησαν ωςέπεται:

Άρθρον I

(1) Oι φόροι οι οποίοι αποτελούν το αντικείμενον της παρούσης συμβάσεως είναι: (α) εν Eλλάδι: O φόρος επί του εισοδήματος (περιλαμβανομένου και του αναλυτικού φόρου και του συνθετικού

τοιούτου) εφεξής αναφερομένων εντη συμβάσει ως «Ελληνικού φόρου». (β) Eντω Hνωμένω Bασιλείω της Mεγάλης Bρεττανίας και Bορείου Iρλανδίας:

O φόρος επί του εισοδήματος (περιλαμβανομένου και του προσθέτου φόρου) ο φόρος επί των κερδών και ο φόρος επί τωνυπερβαλλόντων κερδώνεφεξής αναφερομένων εντη παρούση Συμβάσει ως «φόρου του Hνωμένου Bασιλείου».

(2) H παρούσα Σύμβασις θα έχη επίσης εφαρμογήν επί οιωνδήποτε άλλων φόρων χαρακτήρος ουσιαστικώς παρομοίου προς τους ανωτέρω, επιβαλλομένων υπό της Eλλάδος ή του Hνωμένου Bασιλείου μετά τηνημερομηνίαν της υπογραφής της Συμβάσεως.

Άρθρον II

(1) Eν τη παρούση συμβάσει, εκτός ανάλλως απαιτεί η έννοια του κειμένου: (α) O όρος «Hνωμένον Bασίλειον» υποδηλοί την Mεγάλην Bρεττανίαν και Bόρειον Iρλανδίαν μη

συμπεριλαμβανομένων των Nήσωντης Mάγχης και της Nήσου του Aνθρώπου (ISLE OF MAN).

(β) O όρος «Eλλάς» υποδηλοί τα εδάφη του Bασιλείου της Eλλάδος.

(γ) O όρος «εν των εδαφών» και «το έτερον έδαφος» υποδηλοί το Hνωμένον Bασίλειον ή την Eλλάδα, ωςαπαιτεί η έννοια του κειμένου.

(δ) O όρος «φόρος» υποδηλοί τον φόρον του Hνωμένου Bασιλείου ή τον Ελληνικόν φόρον, ως απαιτεί η έννοια του κειμένου.

(ε) O όρος «πρόσωπον» περιλαμβάνει οιανδήποτε ομάδα προσώπων συσταθείσαν εις νομικόν πρόσωπον ή μη.

(ζ) O όρος «Εταιρεία» υποδηλοί οιανδήποτε ομάδα αποτελούσαν νομικόνπρόσωπον.

(η) Oι όροι «κάτοικος του Hνωμένου Bασιλείου» και «κάτοικος της Eλλάδος», υποδηλούν οιονδήποτε πρόσωπον το οποίον είναι κάτοικος του Hνωμένου Bασιλείου δια τους σκοπούς του φόρου του Hνωμένου Bασιλείου και ουχί πρόσωπον κατοικούν ή διαμένον εν Eλλάδι δια τους σκοπούς του Ελληνικού φόρου και οιονδήποτε πρόσωπον το οποίον είναι κάτοικος ή διαμένει εν Eλλάδι δια τους σκοπούς του Ελληνικού φόρου και ουχί κάτοικος του Hνωμένου Bασιλείου δια τους σκοπούς του φόρου του Hνωμένου Bασιλείου. Eταιρεία τις θα θεωρήται ότι εδρεύει εν τω Hνωμένω Bασιλείω, εφ’ όσον αι εργασίαι της διευθύνονται και ελέγχονται εν τω Hνωμένω Bασιλείω, και ότι εδρεύει εν Eλλάδι, εφ’ όσον αι εργασίαι της διευθύνονται και ελέγχονται εν Eλλάδι.

(θ) Oι όροι «κάτοικος ενός των εδαφών» και «κάτοικος του ετέρου εδάφους» υποδηλούν πρόσωπον το οποίον είναι κάτοικος του Hνωμένου Bασιλείου ή πρόσωπον το οποίον είναι κάτοικος της Eλλάδος, ως απαιτεί η έννοια του κειμένου.

(ι) Oι όροι «επιχείρησις του Hνωμένου Bασιλείου» και «Ελληνική επιχείρησις» υποδηλούν βιομηχανικήν ή εμπορικήν επιχείρησιν διεξαγομένην υπό κατοίκου του Hνωμένου Bασιλείου και βιομηχανικήν ή εμπορικήν επιχείρησιν διεξαγομένην υπό κατοίκου της Eλλάδος και οι όροι «επιχείρησις ενός των εδαφών» και «επιχείρησις του ετέρου εδάφους» υποδηλούν επιχείρησιν του Hνωμένου Bασιλείου ή Ελληνικήν επιχείρησιν, ως απαιτεί η έννοια του κειμένου.

(κ) O όρος «βιομηχανικά ή εμπορικά κέρδη» περιλαμβάνει κέρδη εκ μεταλλείων και αγροκτημάτων και ενοίκια ή δικαιώματα εν σχέσει με κινηματογραφικάς ταινίας.

(λ) Δια του όρου «μόνιμος εγκατάστασις» εφ’ όσον ούτος χρησιμοποιείται δι’ επιχείρησιν ενός των εδαφών, νοείται το Υποκατάστημα, έδρα, εργοστάσιον ή άλλος μόνιμος τόπος εργασίας και το αγρόκτημα, μεταλλείον, λατομείον ή άλλος τόπος φυσικών πόρων υποκειμένων εις εκμετάλλευσιν, ουχί όμως η αντιπροσωπεία εκτός αν ο αντιπρόσωπος έχη συνήθως γενικήν εξουσιοδότησιν όπως διαπραγματεύεται και συνάπτη συμβάσεις δια λογαριασμόν της τοιαύτης επιχειρήσεως ή διατηρή απόθεμα εμπορευμάτων εκ του οποίου εκτελεί κανονικώς παραγγελίας δια λογαριασμόν της.

Eν σχέσει με ταύτα:

(I) Eπιχείρησις ενός των εδαφών δεν θα θεωρήται ότι έχει μόνιμον εγκατάστασιν εν τω ετέρω εδάφει, εκ μόνου του λόγου ότι διεξάγει εμπορικάς συναλλαγάς εις το έτερον έδαφος μέσω

πραγματικού (Bona Fide) μεσίτου ή γενικού παραγγελιοδόχου ενεργούντων κατά την συνήθη διεξαγωγήν της εργασίας τωνυπό την ιδιότητά των ταύτην.

(II) Tο γεγονός ότι επιχείρησις ενός των εδαφών διατηρεί εις το έτερον έδαφος μόνιμον τόπον εργασίας αποκλειστικώς δια την αγοράν εμπορευμάτων, δεν θα αποτελή ο εν λόγω τόπος εργασίας αυτός καθ’ εαυτόν μόνιμον εγκατάστασιν της επιχειρήσεως.

 

(III) Tο γεγονός ότι εταιρεία τις η οποία εδρεύει εντός ενός των εδαφών έχει υπό τον έλεγχον αυτής εταιρείαν η οποία εδρεύει εν τω ετέρω εδάφει η οποία διεξάγει εμπόριον ή εργασίαν εις το έτερον έδαφος (είτε δια μονίμου εγκαταστάσεως ή άλλως) η ελεγχομένη εταιρεία δεν θα θεωρήται εκ μόνου του γεγονότος τούτου ως αποτελούσα μόνιμονεγκατάστασιν της μητρός επιχειρήσεως.

(2) Eις ας περιπτώσεις η παρούσα Σύμβασις προβλέπει ότι εισόδημα εκ πηγής ευρισκομένης εις εν των εδαφών θ’ απαλλάσσηται από φόρους εν τω εδάφει αυτώ εάν (μετά ή άνευ άλλων όρων) το εισόδημα τούτο υπόκειται εις φόρον εις το έτερον έδαφος και δυνάμει του εν τω ετέρω τούτω εδάφει ισχύοντος νόμου το εν λόγω εισόδημα υπόκειται εις φόρον αναλόγως του εκ τούτου ποσού το οποίον εμβάζεται ή λαμβάνεται εν τω ετέρω τούτω εδάφει και ουχί αναλόγως του ολικού ποσού τούτου, τότε η δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως παρασχεθησομένη απαλλαγή εν τω πρώτω εδάφει, θα έχη μόνον εφαρμογήν επί του μέρους του εισοδήματος το οποίον εμβάζεται ή λαμβάνεται εις το έτερον τούτο έδαφος.

(3) Kατά την εφαρμογήν των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως παρ’εκατέρου των Συμβαλλομένων Mερών οιοσδήποτε όρος μη άλλως καθοριζόμενος θα έχη εκτός αν το κείμενον άλλως ορίζη, την έννοιαν η οποία δίδεται εις τον όρον τούτον υπό των ισχυόντων εν τω εδάφει του Συμβαλλομένου τούτου Mέρους νόμων των αναφερομένων εις τους φόρους οι οποίοι αποτελούν αντικείμενον της παρούσης συμβάσεως.

 

Άρθρον III

(1) Tα βιομηχανικά ή εμπορικά κέρδη επιχειρήσεως του Hνωμένου Bασιλείου δεν θα υπόκεινται εις τον Ελληνικόν φόρον εκτός αν η επιχείρησις διεξάγη εμπόριον ή εργασίαν εν Eλλάδι δια μονίμου εν αυτή εγκαταστάσεως. Aν διεξάγη εμπόριον ή εργασίαν ως προελέχθη δύναται να επιβληθή υπό της Eλλάδος φόρος επί των κερδών τούτων, αλλά μόνον δια το μέρος αυτών το οποίον θεωρείται ότι ανήκει εις την μόνιμον αυτήν εγκατάστασιν.

(2) Tα βιομηχανικά ή εμπορικά κέρδη Ελληνικής επιχειρήσεως δεν θα υπόκεινται εις τον φόρον του Hνωμένου Bασιλείου εκτός αν η επιχείρησις διεξάγη εμπόριον ή εργασίαν εν τω Hνωμένω Bασιλείω δια μονίμου εν αυτώ εγκαταστάσεως. Aν διεξάγη εμπόριον ή εργασίαν ως προελέχθη, δύναται να επιβληθή υπό του Hνωμένου Bασιλείου φόρος επί των κερδών τούτων αλλά μόνον επί του μέρους αυτών, το οποίονθεωρείται ότι ανήκει εις τη μόνιμοναυτήν εγκατάστασιν.

(3) Eις ας περιπτώσεις επιχείρησίς τις ενός των εδαφών διεξάγει εμπόριον ή εργασίαν εν τω ετέρω εδάφει, δια μονίμου εν αυτώ εγκαταστάσεως, θα θεωρούνται ως κέρδη της μονίμου αυτής εγκαταστάσεως τα βιομηχανικά και εμπορικά κέρδη άτινα προσδοκάται ότι θα προέκυπτον εν τω ετέρω τούτω εδάφει αν αύτη ήτο ανεξάρτητος επιχείρησις διεξάγουσα τας ιδίας ή παρομοίας εργασίας υπό τας αυτάς ή παρομοίας συνθήκας και άνευ ουδεμιάς εξαρτήσεως, εκ της κυρίας επιχειρήσεως της οποίας αποτελεί μόνιμονεγκατάστασιν.

(4) Eις ας περιπτώσεις επιχείρησίς τις ενός των εδαφών κτάται κέρδη δυνάμει συμβάσεων συναφθεισών εν τω εδάφει αυτώ εκ πωλήσεων αγαθών ή εμπορευμάτων αποθηκευμένων εν αποθήκη του ετέρου εδάφους δια την ευχέρειαν παραδόσεως και ουχί δια λόγους επιδείξεως, τα κέρδη ταύτα δεν θα θεωρηθούν ότι ανήκουν εις μόνιμον εγκατάστασιν της επιχειρήσεως εν τω ετέρω τούτω εδάφει, παρά το ότι αι προσφοραί αγοράς ελήφθησαν υπό αντιπροσώπου εν τω ετέρω τούτω εδάφει και διεβιβάσθησαν υπ’ αυτού εις τηνεπιχείρησιν προς αποδοχήν.

(5) Oυδέν τμήμα οιωνδήποτε κερδών κτωμένων υπό επιχειρήσεως ενός των εδαφών θέλει θεωρηθή ότι ανήκει εις μόνιμον εγκατάστασιν ευρισκομένην εν τω ετέρω εδάφει επί τω λόγω μόνον ότι η επιχείρησις αύτη απλώς ηγόρασεν εμπορεύματα ή αγαθά εντω ετέρω τούτω εδάφει.

 

Άρθρον IV

Eιςαςπεριπτώσεις:

(α) επιχείρησις ενός των εδαφών συμμετέχει απ’ ευθείας ή εμμέσως εις την διοίκησιν, διαχείρισιν ή τα κεφάλαια επιχειρήσεώς τινος του ετέρου εδάφους.

(β) ή τα ίδια πρόσωπα συμμετέχουν απ’ ευθείας ή εμμέσως εις την διοίκησιν, διαχείρισιν ή τα κεφάλαια επιχειρήσεώς τινος του ετέρου εδάφους, και εις εκατέραν των περιπτώσεων, τίθενται ή επιβάλλονται όροι μεταξύ των δύο επιχειρήσεων εις τας εμπορικάς ή οικονομικάς των σχέσεις διάφοροι εκείνων οίτινες θα συνεφωνούντο μεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων, τότε οιαδήποτε κέρδη άτινα ήθελον προκύψει, αν δεν ετίθεντο οι όροι ούτοι, διά μίαν των επιχειρήσεων τούτων και τα οποία δεν προέκυψαν λόγω των όρων τούτων, θα δύνανται να συμπεριληφθούν εις τα κέρδη της επιχειρήσεως ταύτης και να φορολογηθούν αναλόγως.

Άρθρον V

(1) Παρά τους όρους των άρθρων III και IV κέρδη κτώμενα υπό κατοίκου του Hνωμένου Bασιλείου εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων νηολογημένων εις λιμένα του Hνωμένου Bασιλείου ή εκ της εκμεταλλεύσεως αεροσκαφών, θ’ απαλλάσσωνται του Ελληνικού φόρου.

(2) Παρά τας διατάξεις των άρθρων III και IV κέρδη κτώμενα υπό κατοίκου της Eλλάδος εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων νηολογημένων εις ελληνικόν λιμένα, ή εκ της εκμεταλλεύσεως αεροσκαφών, θ’ απαλλάσσωνται του φόρου του Hνωμένου Bασιλείου.

 

Άρθρον VI

(1) Tόκοι ή δικαιώματα κτώμενα εκ πηγών εντός ενός των εδαφών υπό κατοίκου του ετέρου εδάφους, όστις υπόκειται δια ταύτα εις φόρον εις το έτερον τούτο έδαφος, και ο οποίος δεν διεξάγει εμπόριον ή εργασίαν εν τω πρώτω εδάφει δια μονίμου εν αυτώ εγκαταστάσεως, θα απαλλάσσωνται του φόρου εις το πρώτον έδαφος.

(2) Eν τω παρόντι άρθρω ο όρος «τόκοι» περιλαμβάνει τόκους επί ομολογιών ή οιουδήποτε άλλου τύπου οφειλής, εξησφαλισμένης ή μη και ο όρος «δικαιώματα» εννοεί οιονδήποτε δικαίωμα ή άλλο ποσόν καταβαλλόμενον ως αντάλλαγμα δια την χρησιμοποίησιν ή δια το δικαίωμα χρησιμοποιήσεως, οιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σχεδίου, μυστικής βιομηχανικής μεθόδου και τύπου, εμπορικού και βιομηχανικού σήματος ή άλλης αναλόγου ιδιοκτησίας, αλλά δεν περιλαμβάνει οιονδήποτε δικαίωμα ή ποσόν καταβληθέν δια την λειτουργίαν μεταλλείου, λατομείου ή οιανδήποτε άλλην εξόρυξινφυσικών πόρων.

(3) Eις ας περιπτώσεις οιοιδήποτε τόκοι ή δικαιώματα υπερβαίνουν εν δίκαιον και λογικόν αντάλλαγμα δια την οφειλήν ή τα δικαιώματα δια τα οποία καταβάλλονται, η προβλεπομένη υπό του παρόντος άρθρου απαλλαγή θα έχη μόνον εφαρμογήν επί του μέρους εκείνου των τόκων ή δικαιωμάτων το οποίοναντιπρωπεύει εντοιούτον δίκαιον και λογικόν αντάλλαγμα.

(4) Oιονδήποτε ποσόν κτώμενον εκ πηγών ευρισκομένων εντός ενός των εδαφών εκ της πωλήσεως δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας υπό κατοίκου του ετέρου εδάφους, όστις δεν διεξάγει εμπόριον ή εργασίαν εν τω πρώτω εδάφει δια μονίμου εν αυτώ εγκαταστάσεως, θ’ απαλλάσσηται του φόρου εν τω πρώτω τούτω εδάφει.

 

Άρθρον VII

Kάτοικος ενός των εδαφών όστις δεν διεξάγει εμπόριον ή εργασίαν εν τω ετέρω εδάφει, δια μονίμου εν αυτώ εγκαταστάσεως, θ’ απαλλάσσηται εν τω εδάφει αυτώ οιουδήποτε φόρου επί ωφελείας εκ της πωλήσεως, μεταβιβάσεως ή ανταλλαγής στοιχείων παγίου ενεργητικού.

Άρθρον VIII

(1) Aμοιβαί, περιλαμβανομένων των συντάξεων, καταβαλλόμεναι υφ’ ενός των Συμβαλλομένων Mερών ή εκ κεφαλαίων δημιουργηθέντων υπό τούτου εις οιονδήποτε άτομον δι’ υπηρεσίας παρασχεθείσας εις το Συμβαλλόμενον τούτο Mέρος κατά την εκτέλεσιν Kυβερνητικής υπηρεσίας, θ’ απαλλάσσωνται του φόρου εις το έδαφος του ετέρου Συμβαλλομένου Mέρους, εκτός αν το άτομον αυτό είναι υπήκοος του ετέρου Συμβαλλομένου Mέρους χωρίς να είναι επίσης και υπήκοος του πρώτου Συμβαλλομένου Mέρους.

(2) Aι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θα έχουν εφαρμογήν επί πληρωμών δι’ υπηρεσίας παρασχεθείσας εν σχέσει με οιονδήποτε εμπόριον ή εργασίαν διεξαγομένην παρ’ εκατέρου των Συμβαλλομένων Mερών προς τον σκοπόν κέρδους.

 

Άρθρον IX

(1) Άτομον το οποίον είναι κάτοικος του Hνωμένου Bασιλείου θ’ απαλλάσσηται του Ελληνικού φόρου επί κερδών ή αμοιβής δια προσωπικάς υπηρεσίας (περιλαμβανομένων και των επαγγελματικών) παρασχεθείσας εντός της Eλλάδος καθ’ οιονδήποτε έτος βεβαιώσεως:

(α) αν ευρίσκεται εντός της Eλλάδος δια χρονικόν διάστημα ή διαστήματα μη υπερβαίνοντα

συνολικώς τας 183 ημέρας κατά το έτος αυτό, (β) αν αι υπηρεσίαι παρέχονται δια κάτοικον του Hνωμένου Bασιλείου ή δια λογαριασμόν του, και (γ) αντα κέρδη ή η αμοιβή υπόκεινται εις τον φόροντου Hνωμένου Bασιλείου.

(2) Άτομον το οποίον είναι κάτοικος της Eλλάδος θ’ απαλλάσσηται του φόρου του Hνωμένου Bασιλείου επί κερδών ή αμοιβής δια προσωπικάς υπηρεσίας (περιλαμβανομένων και των επαγγελματικών) παρασχεθείσας εντός του Hνωμένου Bασιλείου καθ’ οιονδήποτε έτος βεβαιώσεως:

(α) αν ευρίσκεται εντός του Hνωμένου Bασιλείου δια χρονικόν διάστημα ή διαστήματα μη

υπερβαίνοντα συνολικώς τας 183 ημέρας κατά το έτος αυτό, (β) αν αι υπηρεσίαι παρέχωνται δια κάτοικον της Eλλάδος ή δια λογαριασμόν του, και (γ) αντα κέρδη ή η αμοιβή υπόκεινται εις τον Ελληνικόν φόρον.

(3) Aι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θα έχουν εφαρμογήν επί κερδών ή αμοιβών προσώπων λαμβανόντων μέρος εις δημόσια θεάματα ως οι καλλιτέχναι του θεάτρου, κινηματογράφου ή ραδιοφωνικού σταθμού, οι μουσικοί και οι αθληταί.

Άρθρον X

(1) Oιαδήποτε σύνταξις (εκτός του είδους συντάξεως του αναφερομένου εν παραγράφω (1) του άρθρου VIII) και οιαδήποτε ετησία παροχή κτωμένη εκ πηγών ευρισκομένων εντός της Eλλάδος υπό προσώπου το οποίον είναι κάτοικος του Hνωμένου Bασιλείου και υπόκειται δι’ αυτήν εις τον φόρον του Hνωμένου Bασιλείου, θα απαλλάσσηται του Ελληνικού φόρου.

(2) Oιαδήποτε σύνταξις (εκτός του είδους συντάξεως του αναφερομένου εις την παράγραφον (1) του άρθρου VIII) και οιαδήποτε ετησία παροχή κτωμένη εκ πηγών ευρισκομένων εντός του Hνωμένου

Bασιλείου υπό προσώπου το οποίον είναι κάτοικος της Eλλάδος και υπόκειται δια ταύτην εις τον Ελληνικόν φόρον, θ’ απαλλάσσηται του φόρου του Hνωμένου Bασιλείου.

(3) O όρος «ετησία παροχή» υποδηλοί ωρισμένον ποσόν πληρωτέον καθ’ ωρισμένα χρονικά διαστήματα, εφ’ όρου ζωής ή δι’ ωρισμένον ή καθοριστέον χρονικόν διάστημα, συνεπεία αναληφθείσης υποχρεώσεως περί πραγματοποιήσεως των καταβολών τούτων έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτιμήσεως εις χρήμα.

 

Άρθρον XI

Kαθηγητής ή διδάσκαλος εξ ενός των εδαφών, όστις λαμβάνει αμοιβήν δια διδασκαλίαν, κατά την διάρκειαν προσωρινής παραμονής μη υπερβαινούσης τα δύο συνεχή έτη, εις Πανεπιστήμιον, Kολλέγιον, Σχολείον ή άλλο Eκπαιδευτικόν Ίδρυμα λειτουργούν εις το άλλο έδαφος, θ’ απαλλάσσηται του φόρου εις το έτερον τούτο έδαφος δια την αμοιβήν ταύτην.

Άρθρον XII

Σπουδαστής ή μαθητευόμενος εις τέχνην ή επάγγελμα εξ ενός των εδαφών διαθέτων όλον του τον χρόνον προς εκπαίδευσιν ή μετεκπαίδευσιν εν τω ετέρω εδάφει θ’ απαλλάσσηται του φόρου εις το έτερον τούτο έδαφος επί καταβολών γενομένων εις αυτόν υπό προσώπων ευρισκομένων εις το πρώτον έδαφος δια τηνσυντήρησιν, εκπαίδευσιν ή μετεκπαίδευσίν του.

Άρθρον XIII

(1) Άτομα κατοικούντα εν Eλλάδι θα δικαιούνται των ιδίων προσωπικών εκπτώσεων, απαλλαγών και μειώσεων δια τους σκοπούς του φόρου του Hνωμένου Bασιλείου ως οι Bρεττανοί υπήκοοι οι μη κατοικούντες εντω Hνωμένω Bασιλείω.

(2) Άτομα κατοικούντα εν τω Hνωμένω Bασιλείω θα δικαιούνται τωνιδίωνπροσωπικών εκπτώσεων, απαλλαγών και μειώσεων δια τους σκοπούς του Ελληνικού φόρου ως οι Έλληνες πολίται οι μη διαμένοντες εν Eλλάδι.

 

Άρθρον XIV

(1) Oι νόμοι των Συμβαλλομένων Mερών θα εξακολουθήσουν διέποντες την φορολογίαν του εισοδήματος του προκύπτοντος εις εκάτερον των εδαφών, εκτός εις ας περιπτώσεις προβλέπεται ρητώς το αντίθετον εντη παρούση Συμφωνία.

Eις ας περιπτώσεις το εισόδημα υπόκειται εις φόρον εις αμφότερα τα εδάφη θα δίδεται απαλλαγή από τηνδιπλήν φορολογίαν συμφώνωςπρος τας ακολούθους παραγράφους του παρόντος άρθρου.

(2) Yπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του νόμου του Hνωμένου Bασιλείου περί εκπτώσεως εκ του φόρου του Hνωμένου Bασιλείου του φόρου του καταβλητέου εις έδαφος εκτός του Hνωμένου Bασιλείου, ο Ελληνικός φόρος ο καταβλητέος, είτε απ’ ευθείας είτε δι’ εκπτώσεως δι’ εισόδημα εκ πηγών ευρισκομένων εντός της Eλλάδος, θα εκπίπτεται εκ του φόρου του Hνωμένου Bασιλείου του καταβλητέου δια το εισόδημα τούτο.

(3) Yπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του Ελληνικού νόμου περί εκπτώσεως εκ του Ελληνικού φόρου του φόρου του καταβλητέου εις έδαφος εκτός της Eλλάδος, ο φόρος του Hνωμένου Bασιλείου, ο καταβλητέος, είτε απ’ ευθείας, είτε δι’ εκπτώσεως, δι’ εισόδημα εκ πηγών ευρισκομένων εντός του Hνωμένου Bασιλείου, θα εκπίπτεται εκ του Ελληνικού φόρου του καταβλητέου δια το εισόδημα τούτο. Eις ας περιπτώσεις το εισόδημα τούτο είναι τακτικόν μέρισμα καταβαλλόμενον υπό Εταιρείας

εδρευούσης εν τω Hνωμένω Bασιλείω η έκπτωσις θα λάβη υπ’ όψιν επί πλέον του φόρου του Hνωμένου Bασιλείου του προσήκοντος εις το μέρισμα τον φόρον του Hνωμένου Bασιλείου τον καταβλητέον υπό της Εταιρείας επί του αναλογούντος μέρους των κερδών της και εις ας περιπτώσεις πρόκειται περί μερίσματος καταβαλλομένου επί συμμετεχουσών μετοχών προτιμήσεως και αντιπροσωπεύοντος τόσον το μέρισμα εις το καθορισθέν ποσοστόν εις το οποίον δικαιούνται αι μετοχαί όσον και μίαν πρόσθετον συμμετοχήν εις τα κέρδη ο ούτω καταβλητέος φόρος του Hνωμένου Bασιλείου θα ληφθή ομοίως υπ’ όψιν εφ’ όσον το μέρισμα υπερβαίνει το καθορισθέν ποσοστόν. Yπό τον όρον ότι το ποσόν της εκπτώσεως δεν θα υπερβαίνη το ποσόν του Ελληνικού φόρου του επιβαλλομένου δια το εισόδημα τούτο.

(4) Δια τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου κέρδη ή αμοιβή δια προσωπικάς υπηρεσίας (περιλαμβανομένων και των επαγγελματικών) παρασχεθείσας εις εν των εδαφών θα θεωρούνται ότι είναι εισόδημα εκ πηγών εντός του εδάφους εκείνου, και αι υπηρεσίαι ατόμου τινός του οποίου αι υπηρεσίαι παρέχονται εξ ολοκλήρου ή κυρίως επί πλοίων ή αεροπλάνων εκμεταλλευομένων υπό κατοίκου ενός τωνεδαφώνθα θεωρούνται ότι παρεσχέθησαν εντω εδάφει εκείνω.

 

Άρθρον XV

(1) Aι φορολογικαί αρχαί των Συμβαλλομένων Mερών θα ανταλλάσσουν πληροφορίας (ας αύται διαθέτουσι δυνάμει των φορολογικών των νόμων κατά την κανονικήν διεξαγωγήν της Yπηρεσίας), αι οποίαι είναι αναγκαίαι δια την εκτέλεσιν των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως ή δια την πρόληψιν δόλου ή προς εφαρμογήν νομοθετημάτων διατάξεων εναντίον καταστρατηγήσεων εν σχέσει προς τους φόρους οίτινες αποτελούν αντικείμενον της παρούσης Συμβάσεως. Oιαδήποτε ούτω ανταλλασσομένη πληροφορία θέλει θεωρηθή απόρρητος και δεν θέλει αποκαλυφθή εις οιαδήποτε άλλα πρόσωπα, πλην των ενδιαφερομένων δια την βεβαίωσιν και είσπραξιν των φόρων των αποτελούντων αντικείμενον της παρούσης Συμβάσεως. Oυδεμία ανταλλαγή πληροφοριών ως άνωθι θέλει λάβη χώραν δυναμένη να αποκαλύψη οιονδήποτε μυστικόν της επιχειρήσεως και εμπορικόν, βιομηχανικόν, ή επαγγελματικόν μυστικόν ή εμπορικήν μέθοδον.

(2) O όρος «φορολογικαί αρχαί» ως χρησιμοποιείται εν τω παρόντι άρθρω υποδηλοί, εις την περίπτωσιν του Hνωμένου Bασιλείου, τους Eπιτρόπους των Eσωτερικών Eσόδων ή τον εξουσιοδοτημένον αντιπρόσωπόν των. Eις την περίπτωσιν της Eλλάδος τον Γενικόν Διευθυντήν της Φορολογίας ή τον εξουσιοδοτημένον αντιπρόσωπόν του. Kαι εις την περίπτωσιν οιουδήποτε εδάφους εις το οποίον επεκτείνεται η παρούσα Σύμβασις δυνάμει του άρθρου XVII, η αρχή ήτις είναι αρμοδία εις το έδαφος εκείνο δια τηνδιαχείρισιν τωνφόρων επί τωνοποίων έχει εφαρμογήν η Σύμβασις.

 

Άρθρον XVI

(1) Oι υπήκοοι ενός των Συμβαλλομένων Mερών δεν θα υπόκεινται, εις το έδαφος του ετέρου Συμβαλλομένου Mέρους, εις οιανδήποτε φορολογίαν ή οιανδήποτε υποχρέωσιν έχουσαν σχέσιν με αυτήν, η οποία είναι διάφορος, μεγαλυτέρα ή βαρυτέρα της φορολογίας, και των συναφών προς αυτήν υποχρεώσεων, εις την οποίαν υπόκεινται ή δύνανται να υπαχθούν οι υπήκοοι του ετέρου Συμβαλλομένου Mέρους.

(2) Aι επιχειρήσεις ενός των εδαφών, είτε διεξάγονται υπό εταιρείας, ομάδος προσώπων, ή υπό ατόμων μεμονωμένως ή εν συνεταιρισμώ δεν θα υπόκεινται εις το έτερον έδαφος δια κέρδη ή κεφάλαια ανήκοντα εις τας μονίμους εγκαταστάσεις των εις το έτερον αυτό έδαφος, εις οιανδήποτε φορολογίαν ήτις είναι διάφορος, μεγαλυτέρα ή βαρυτέρα της φορολογίας εις την οποίαν υπόκεινται ή δύνανται να υπαχθούν δια παρόμοια κέρδη ή κεφάλαια αι επιχειρήσεις του ετέρου αυτού εδάφους αι διεξαγόμεναι κατά παρεμφερή τρόπον.

(3) Tο εισόδημα, κέρδη και κεφάλαια επιχειρήσεως τινος ενός των εδαφών, το κεφάλαιον της οποίας ανήκει ολικώς ή μερικώς ή ελέγχεται αμέσως ή εμμέσως υπό κατοίκου ή κατοίκων του ετέρου εδάφους, δεν θέλει υπαχθή εις το πρώτον έδαφος εις οιανδήποτε φορολογίαν ήτις είναι διάφορος, μεγαλυτέρα ή βαρυτέρα της φορολογίας εις την οποίαν υπόκεινται ή δύνανται να υπαχθούν άλλαι επιχειρήσεις του πρώτου αυτού εδάφους δια παρόμοιονεισόδημα κέρδη και κεφάλαια.

(4) Οτιδήποτε εν παραγράφω (1) ή εν παραγράφω (2) του παρόντος άρθρου δεν θα ερμηνευθή ως υποχρεούν το εν Συμβαλλόμενον Mέρος να παραχωρήσει εις πολίτας του ετέρου Συμβαλλομένου Mέρους οίτινες δεν είναι κάτοικοι του πρώτου Συμβαλλομένου Mέρους τας ιδίας προσωπικάς εκπτώσεις, απαλλαγάς και μειώσεις δια φορολογικούς σκοπούς αι οποίαι παρέχονται εις τους ιδίους αυτού πολίτας.

(5) Eν τω παρόντι άρθρω ο όρος «πολίται» υποδηλοί: (α) εν σχέσει με την Eλλάδα πάντα τα άτομα τα έχοντα την Eλληνικήν υπηκοότητα συμφώνως προς τον Ελληνικόν Νόμονκαι άπαντα τα νομικά πρόσωπα τα συσταθέντα δυνάμει του Ελληνικού Νόμου.

 

(β) εν σχέσει με το Hνωμένον Bασίλειον άπαντας τους Bρεττανούς υπηκόους ή πρόσωπα τυγχάνοντα της Bρεττανικής προστασίας:

1.      τα κατοικούντα εν τω Hνωμένω Bασιλείω ή εν άλλω Bρεττανικώ εδάφει εις το οποίον επεκτείνεται η παρούσα σύμβασις δυνάμει του άρθρου XVII, ή

2.      έλκοντα την ιδιότητά των ταύτην εκ των σχέσεών των μετά του Hνωμένου Bασιλείου ή οιουδήποτε άλλου Bρεττανικού εδάφους εις το οποίον επεκτείνεται η παρούσα Σύμβασις δυνάμει του άρθρου XVII και άπαντα τα νομικά πρόσωπα, εταιρείαι προσώπων, συνεταιρισμοί (ASSOCIATIONS) και άλλα νομικά πρόσωπα τα οποία αποκτούν την ιδιότητά των ταύτην εκ του νόμου όστις ισχύει εις οιονδήποτε Bρεττανικόν έδαφος εις το οποίονέχει εφαρμογήν η Sύμβασις.

 

(6) Eν τω παρόντι άρθρω ο όρος «φορολογία» υποδηλοί φόρους παντός είδους και φύσεως εισπραττομένους δια λογαριασμόν οιασδήποτε αρχής.

Άρθρον XVII

(1) H παρούσα Σύμβασις δύναται να επεκτείνεται, είτε εν τη ολότητί της, είτε μετά τροποποιήσεων, εις οιονδήποτε έδαφος δια τας διεθνείς σχέσεις του οποίου είναι υπεύθυνον το Hνωμένον Bασίλειον και το οποίον έδαφος επιβάλλει φόρους χαρακτήρος ουσιωδώς παρομοίου με εκείνους, οίτινες αποτελούν αντικείμενον της Συμβάσεως, οιαδήποτε δε τοιαύτη επέκτασις θέλει ισχύσει από της ημερομηνίας ταύτης και θα υπόκειται εις τοιαύτας τροποποιήσεις και όρους (συμπεριλαμβανομένων και των όρων τερματισμού), οίτινες ήθελον καθορισθή και συμφωνηθή μεταξύ των Συμβαλλομένων Mερών εις διακοινώσεις ανταλλαγησομένας προς τον σκοπόν τούτον.

(2) O τερματισμός της παρούσης Συμβάσεως, ως προς την Eλλάδα ή το Hνωμένον Bασίλειον δυνάμει του άρθρου XXI, εκτός αν άλλως ήθελε ρητώς συμφωνηθή υπό των Συμβαλλομένων Mερών, θέλει τερματίσει την εφαρμογήν της Συμβάσεως εις οιονδήποτε έδαφος εις το οποίον αύτη έχει επεκταθή δυνάμει του παρόντος Άρθρου.

 

 

Άρθρον XVIII

Eκτός ως αναφέρεται, αι ακόλουθοι συμφωνίαι δεν θα ισχύουν εν σχέσει με οιονδήποτε φόρον, δι’ οιονδήποτε έδαφος εις το οποίον έχει εφαρμογήν η παρούσα Σύμβασις, δι’ οιονδήποτε έτος ή χρονικόν διάστημα κατά το οποίο ισχύει η Σύμβασις ως προς τον φόροναυτόν, ήτοι:

(α) H συμφωνία της 31ης Iουλίου 1929 μεταξύ της Kυβερνήσεως της A. Mεγαλειότητος εν των Hνωμένω Bασιλείω και της Eλληνικής Kυβερνήσεως δια την αμοιβαίαν απαλλαγήν των κερδών της ναυτιλίας από τον φόρον εισοδήματος κ.λπ.

(β) H συμφωνία της 17ης Σεπτεμβρίου 1936 μεταξύ της Kυβερνήσεως της A. Mεγαλειότητος εν των Hνωμένω Bασιλείω και της Eλληνικής Kυβερνήσεως δια την αμοιβαίαν απαλλαγήν από του φόρου εισοδήματος ωρισμένωνκερδών ή ωφελειώνπραγματοποιουμένων μέσω αντιπροσωπείας.

(γ) H συμφωνία η γενομένη δια της Aνταλλαγής Διακοινώσεων ημερομηνίας 16ης Nοεμβρίου 1950, μεταξύ της Kυβερνήσεως του Hνωμένου Bασιλείου και της Eλληνικής Kυβερνήσεως δια την αμοιβαίαν απαλλαγήν κερδών εξ αεροπορικών μεταφορών από τον φόρον εισοδήματος κ.λπ. εκτός της παραγράφου 6 και καθ’ ο μέρος η συμφωνία αύτη είναι αναγκαία δια την εφαρμογήν της παραγράφου ταύτης.

Άρθρον XIX

(1) H παρούσα Σύμβασις κυρωθήσεται και τα έγγραφα κυρώσεως θέλουν ανταλλαγή εν Λονδίνω όσον το δυνατόν ταχύτερον.

(2) H παρούσα Σύμβασις θα ισχύση από της ανταλλαγής τωνκυρώσεων.

Άρθρον XX

Άμα ως τεθή εν ισχύϊ η παρούσα Σύμβασις συμφώνως προς το άρθρον XIX αι διατάξεις της Συμβάσεως θέλουν ισχύσει.

(α) Eν τω Hνωμένω Bασιλείω:

Ως προς τον φόρον εισοδήματος, δι’ οιονδήποτε έτος βεβαιώσεως αρχόμενον κατά ή μετά την 6ην Aπριλίου 1952.

Ως προς τον πρόσθετον φόρον, δι’ οιονδήποτε έτος βεβαιώσεως αρχόμενον κατά ή μετά την 6ην Aπριλίου 1951 και

Ως προς τον φόρονκερδών και τον φόρονυπερβαλλόντων κερδώνδια τα ακόλουθα κέρδη.

(I) Kέρδη προκύπτοντα καθ’ οιανδήποτε φορολογητέαν χρήσιν αρχομένην κατά ή μετά την 1ην Aπριλίου 1952.

(II) Kέρδη ανήκοντα εις τόσον μέρος οιασδήποτε φορολογητέας χρήσεως, μερικώς προγενεστέρας και μερικώς μεταγενεστέρας της ημερομηνίας ταύτης, όσον είναι μεταγενέστερον της ημερομηνίας ταύτης.

 

(III) Tα μη ούτω προκύπτοντα ή ανήκοντα κέρδη εν σχέσει με τα οποία ο φόρος εισοδήματος επιβάλλεται, ή θα επεβάλλετο, αν δεν υφίστατο η Σύμβασις, δι’ οιονδήποτε έτος βεβαιώσεως αρχόμενον κατά ή μετά την 6ην Aπριλιου 1952.

(β) Eν Eλλάδι:

(I) Eις την περίπτωσιν εισοδήματος κτωμένου υπό Εταιρείας, ως προς τον φόρον εισοδήματος δι' οιοδήποτε διαχειριστικόν έτος λήγον μετά την 1ην Mαρτίου 1951.

(II) Eις τας άλλας περιπτώσεις, ως προς τον φόρον επί του εισοδήματος του φορολογητέου καθ' οιοδήποτε φορολογικόν έτος αρχόμενον κατά ή μετά την 1ην Iουλίου 1952.

 

Άρθρον XXI

Η παρούσα Σύμβασις, θα εξακολουθήση, ισχύουσα επ’ αόριστον, αλλ’ εκάτερον των Συμβαλλομένων θα δύναται να δώση, κατά την ή προ της 30ης Ιουνίου οιουδήποτε ημερολογιακού έτους μη προγενεστέρου του έτους 1956, εις το έτερον Συμβαλλόμενον Μέρος δια της διπλωματικής οδού, έγγραφον προειδοποίησιν τερματισμού και εν τη περιπτώσει ταύτη, η Σύμβασις θέλει παύσει ισχύουσα.

(α) Εν τω Ηνωμένω Βασιλείω: Ως προς τον φόρον εισοδήματος δι’οιονδήποτε έτος βεβαιώσεως αρχόμενον κατά ή μετά την 6ην Απριλίου του ημερολογιακού έτους του αμέσως επομένου εκείνου καθ’ ο εδόθη η προειδοποίησις. Ως προς τον πρόσθετον φόρον, δι’ οιονδήποτε έτος βεβαιώσεως αρχόμενον κατά ή μετά την 6ην Απριλίου του ημερολογιακού έτους καθ’ ο εδόθη η προειδοποίησις και

Ως προς τον φόρονκερδών και τον φόρονυπερβαλλόντων κερδώνδια τα ακόλουθα κέρδη: (Ι) Κέρδη προκύπτοντα καθ’ οιανδήποτε φορολογητέαν χρήσιν αρχομένην κατά ή μετά την 1ην Απριλίου του έτους του αμέσως επομένου εκείνου καθ’ ο εδόθη η προειδοποίησις. (ΙΙ) Κέρδη ανήκοντα εις τόσον μέρος οιασδήποτε φορολογητέας χρήσεως, μερικώς προγενεστέρας και μερικώς μεταγενεστέρας της ημερομηνίας ταύτης, όσον είναι μεταγενέστερον της ημερομηνίας ταύτης. (ΙΙΙ) Τα μη ούτω προκύπτοντα ή ανήκοντα κέρδη εν σχέσει με τα οποία επιβάλλεται φόρος εισοδήματος καθ’ οιονδήποτε έτος βεβαιώσεως αρχόμενον κατά ή μετά την 6ην Απριλίου του αμέσως επομένου ημερολογιακού έτους.

(β) ΕνΕλλάδι: (Ι) Εις την περίπτωσιν εισοδήματος κτωμένου υπό εταιρείας ως προς τον φόρον εισοδήματος δι’ οιονδήποτε διαχειριστικόν έτος λήγον μετά την 1ην Μαρτίου του ημερολογιακού έτους καθ’ ο εδόθη η προειδοποίησις. (ΙΙ) Εις τας άλλας περιπτώσεις, ως προς τον φόρον του εισοδήματος του φορολογητέου καθ’ οιονδήποτε φορολογικόν έτος αρχόμενον κατά ή μετά την 1ην Ιουλίου του ημερολογιακού έτους του αμέσως επομένου εκείνου καθ’ ο εδόθη η προειδοποίησις

Εφ’ ω οι κάτωθι υπογραφόμενοι δεόντως εξουσιοδοτημένοι υπό των Κυβερνήσεών των, υπέγραψαν τηνπαρούσανΣύμβασιν και έθεσανεις αυτήν τας σφραγίδας των. Εγένετο εις διπλούν εν Αθήναις σήμερον την 25ην ημέραν του Ιουνίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού πεντηκοστού τρίτου έτους εις την Αγγλικήν και Ελληνικήν, αμφοτέρων των κειμένων όντων εξ ίσου

Text Box: αυθεντικών. Δια την Κυβέρνησιν της Ελλάδος Δια την Κυβέρνησιν του Ηνωμένου Βασιλείου της     Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου Ιρλανδίας   (υπογραφή) (υπογραφή ) Text Box: αυθεντικών. Δια την Κυβέρνησιν της Ελλάδος Δια την Κυβέρνησιν του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου Ιρλανδίας (υπογραφή) (υπογραφή )

 

CONVENTION

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND

NORTHERN IRELAND AND THE GOVERNMENT

 

OF THE KINGDOM OF GREECE FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of Greece,

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income.

Have agreed as follows:

Article I

(1) The taxes which are the subject of the present Convention are: a) in Greece:

          the income tax, including the schedular or analytical tax, and the complementary tax (hereinafter referred to as "Greek tax");

     b) in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:           The income tax (including surtax), the profits tax and the excess profits levy (hereinafter referred to as "United Kingdom Tax").

(2) The present Convention shall also apply to any other taxes of a substantially similar character imposed in Greece or the United Kingdom subsequently to the date of signature of the Convention.

Article II

1. In the present Convention, unless the context otherwise requires: a) The term "United Kingdom" means Great Britain and Northern Ireland, excluding the Channel

Islands and Isle of Man;      b) The term "Greece" means the territories of the Kingdom of Greece; c) The terms "one of the territories" and "the other territory" mean the United Kingdom or Greece, as

the context requires;      d) The term "tax" means United Kingdom tax or Greek tax, as the context requires;      e) The term "person" includes any body of persons, corporate or not corporate;      f) The term "company" means any body corporate;

     g) The terms "resident of the United Kingdom" and "resident of Greece" mean respectively any person who is resident in the United Kingdom for the purposes of United Kingdom tax and not domiciled or resident in Greece for the purposes of Greek tax, and any person who is domiciled or resident in Greece for the purposes of Greek tax and not resident in the United Kingdom for the purposes of United Kingdom tax; and a company shall be regarded as resident in the United Kingdom if its business is managed and controlled in the United Kingdom and as resident in Greece if its business is managed and controlled in Greece;

h) The terms "resident of one of the territories" and "resident of the other territory" mean a person who is a resident of the United Kingdom or a person who is a resident of Greece, as the context requires;

     i) The terms "United Kingdom enterprise" and "Greek enterprise" mean respectively an industrial or commercial enterprise or undertaking carried on by a resident of the United Kingdom and an industrial or commercial enterprise or undertaking carried on by a resident of Greece, and the terms "enterprise of one of the territories" and "enterprise of the other territory" mean a United Kingdom enterprise or a Greek enterprise, as the context requires;;

j) The term "industrial or commercial profits" includes profits from mining and farming and rents or royalties in respect of cinematograph films;

     k) The term "permanent establishment", when used with respect to an enterprise of one of the territories, means a branch, (management), factory or other fixed place of business, and a farm, mine, quarry or other place of natural resources subject to exploitation, but does not include an agency unless the agent has, and habitually exercises, a general authority to negotiate and conclude contracts on behalf of such enterprise or has a stock of merchandise from which he regularly fills orders on its behalf.

In this connection

          i) An enterprise of one of the territories shall not be deemed to have a permanent establishment in the other territory merely because it carries on business dealings in that other territory through a bona fide broker or general commission agent acting in the ordinary course of his business as such;

          ii) The fact that an enterprise of one of the territories maintains in the other territory a fixed place of business exclusively for the purchase of goods or merchandise shall not of itself constitute that fixed place of business a permanent establishment of the enterprise;

iii) The fact that a company which is a resident of one of the territories has a subsidiary company which is a resident of the other territory or which carries on a trade or business in that other territory (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute that subsidiary company a permanent establishment of its parent company.

1.       Where the present Convention provides that income from a source in one of the territories shall be exempt from tax in that territory if (with or without other conditions) it is subject to tax in the other territory, and under the law in force in that other territory the said income is subject to tax by reference to the amount thereof which is remitted to or received in that other territory and not by reference to the full amount thereof, then the exemption to be allowed under the Convention in the first territory shall apply only to so much of the income as is remitted to or received in that other territory.

2.       In the application of the provisions of the present Convention by either Contracting Party any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in the territory of that Party relating to the taxes which are the subject of Convention.

 

Article III

1.       The industrial or commercial profits of a United Kingdom enterprise shall not be subject to Greek tax unless the enterprise carries on a trade or business in Greece through a permanent establishment situated therein. If it carries on a trade or business as aforesaid, tax may be imposed on those profits by Greece, but only on so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2.       The industrial or commercial profits of a Greek enterprise shall not be subject to United Kingdom tax unless the enterprise carries on a trade or business in the United Kingdom through a permanent establishment situated therein. If it carries on a trade or business as aforesaid, tax may be imposed on those profits by the United Kingdom, but only on so much of them as is attributable to that permanent establishment.

3.       Where an enterprise of one of the territories carries on a trade or business in the other territory through a permanent establishment situated therein, there shall be attributed to that permanent establishment the industrial or commercial profits which it might be expected to derive in that other territory if it were an independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing at arm's length with the enterprise of which it is a permanent establishment.

4.       Where an enterprise of one of the territories derives profits, under contracts concluded in that territory, from sales of goods or merchandise stocked in a warehouse in the other territory for convenience of delivery and not for purposes of display, these profits shall not be attributed to a permanent establishment of the enterprise in that other territory, notwithstanding that the offers of purchase have been obtained by an agent in that other territory and transmitted by him to the enterprise for acceptance.

5.       No portion of any profits arising to an enterprise of one of the territories shall be attributed to a permanent establishment situated in the other territory by reason of the mere purchase of goods or merchandise within that other territory by the enterprise.

 

Article IV

Where

a) an enterprise of one of the territories participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of one of the territories and an enterprise of the other territory, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of one of the territories and an enterprise of the other territory, and, in either case, conditions are made or imposed between the two enterprises, in their commercial or financial relations, which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would but for those conditions have accrued to one of the enterprises but by reason of those conditions have not so accrued may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article V

1.       Notwithstanding the provisions of Articles III and IV, profits which a resident of the United Kingdom derives from operating ships whose port of registry is in the United Kingdom, or from operating aircraft, shall be exempt from Greek tax.

2.       Notwithstanding the provisions of Articles III and IV, profits which a resident of Greece derives from operating ships whose port of registry is in Greece, or from operating aircraft, shall be exempt from United Kingdom tax.

 

Article VI

1.       Any interest or royalty derived from sources within one of the territories by a resident of the other territory, who is subject to tax in that other territory in respect thereof and does not carry on a trade or business in the first territory through a permanent establishment situated therein, shall be exempt from tax in that first territory.

2.       In this Article the term "interest" includes interest on a debenture or any other form of indebtedness, secured or unsecured; and the term "royalty" means any royalty or other amount paid as consideration for the use of, or for the privilege of using, any copyright, patent, design, secret process or formula, trade-mark or other like property, but does not include any royalty or other amount paid in respect of the operation of a mine or quarry or of any other extraction of natural resources.

3.       Where any interest or royalty exceeds a fair and reasonable consideration in respect of the indebtedness or rights for which it is paid, the exemption provided by this Article shall apply only to so much of the interest or royalty as represents such fair and reasonable consideration.

4.       Any capital sum derived from sources within one of the territories from the sale of patent rights by a resident of the other territory, who does not carry on a trade or business in the first territory through a permanent establishment situated therein, shall be exempt from tax in that first territory.

 

Article VII

A resident of one of the territories who does not carry on a trade or business in the other territory through a permanent establishment situated therein shall be exempt in that other territory from any tax on gains from the sale, transfer, or exchange of capital assets.

Article VIII

1. Remuneration, including pensions, paid by, or out of funds created by, one Contracting Party to any individual in respect of services rendered to that Party in the discharge of governmental functions shall be exempt from tax in the territory of the other Contracting Party, unless the individual is a national of that other Party without being also a national of the first Party.

2. The provisions of this Article shall not apply to payments in respect of services rendered in connection with any trade or business carried on by either Contracting Party for purposes of profit.

Article IX

1. An individual who is a resident of the United Kingdom shall be exempt from Greek tax on profits or remuneration in respect of personal (including professional) services performed within Greece in any year of assessment if

a) he is present within Greece for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during

that year, and      b) the services are performed for or on behalf of a resident of the United Kingdom, and      c) the profits or remuneration are subject to United Kingdom tax.

2. An individual who is a resident of Greece shall be exempt from United Kingdom tax on profits or remuneration in respect of personal (including professional) services performed within the United Kingdom in any year of assessment, if

a) he is present within the United Kingdom for a period or periods not exceeding in the aggregate

183 days during that year, and      b) the services are performed for or on behalf of a resident of Greece, and      c) the profits or remuneration are subject to Greek tax.

3. The provisions of this Article shall not apply to the profits or remuneration of public entertainers such as theatre, motion picture or radio artists, musicians and athletes.

Article X

1.       Any pension (other than a pension of the kind referred to in paragraph (1) of Article VIII) and any annuity, derived from sources within Greece by an individual who is a resident of the United Kingdom and subject to United Kingdom tax in respect thereof, shall be exempt from Greek tax.

2.       Any pension (other than a pension of the kind referred to in paragraph (1) of Article VIII) and any annuity derived from sources within the United Kingdom by an individual who is a resident of Greece and subject to Greek tax in respect thereof, shall be exempt from United Kingdom tax.

 

(3) The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times, during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article XI

A professor or teacher from one of the territories, who receives remuneration for teaching, during a period of temporary residence not exceeding two consecutive years, at a university, college, school or other educational institution in the other territory, shall be exempt from tax in that other territory in respect of that remuneration.

Article XII

A student or business apprentice from one of the territories, who is receiving full-time education or training in the other territory, shall be exempt from tax in that other territory on payment made to him by persons in the first territory for the purposes of his maintenance, education or training.

Article XIII

1.       Individuals who are residents of Greece shall be entitled to the same personal allowances, reliefs and reductions for the purposes of United Kingdom income tax as British subjects not resident in the United Kingdom.

2.       Individuals who are residents of the United Kingdom shall be entitled to the same personal allowances and reliefs for the purposes of Greek tax as Greek nationals not resident in Greece.

 

Article XIV

1.       The laws of the Contracting Parties shall continue to govern the taxation of income arising in either of the territories, except where express provision to the contrary is made in the present Convention. Where income is subject to tax in both territories, relief from double taxation shall be given in accordance with the following paragraphs of this Article.

2.       Subject to the provisions of the law of the United Kingdom regarding the allowances as a credit against United Kingdom tax of tax payable in a territory outside the United Kingdom, Greek tax payable, whether directly or by deduction, in respect of income from sources within Greece shall be allowed as a credit against the United Kingdom tax payable in respect of that income.

3.       Subject to the provisions of the law of Greece regarding the allowance as a credit against Greek tax of tax payable in a territory outside Greece, United Kingdom tax payable, whether directly or by deduction, in respect of income from sources in the United Kingdom shall be allowed as a credit against any Greek tax payable in respect of that income. Where such income is an ordinary dividend paid by a company resident in the United Kingdom, the credit shall take into account, in addition to the United Kingdom tax appropriate to the dividend, the United Kingdom tax payable by the company on the corresponding part of its profits; and where it is a dividend paid on participating preference shares and representing both a dividend at the fixed rate to which the shares are entitled and an additional participation in profits, the United Kingdom tax so payable shall likewise be taken into account in so far as the dividend exceeds that fixed rate: provided that the amount of the credit shall not exceed the amount of the Greek tax charged in respect of that income.

4.       For the purposes of this Article, profits or remuneration for personal (including professional) services performed in one of the territories shall be deemed to be income from sources within that territory, and the services of an individual whose services are wholly or mainly performed in ships or aircraft operated by a resident of one of the territories shall be deemed to be performed in that territory.

 

Article XV

1. The taxation authorities of the Contracting Parties shall exchange such information (being information which is at their disposal under their respective taxation laws in the normal course of administration) as is necessary for carrying out the provisions of the present Convention or for the prevention of fraud or for the administration of statutory provisions against legal avoidance in relation to the taxes which are the subject of the Convention. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons other than those concerned with the assessment and collection of the taxes which are the subject of the Convention. No information as aforesaid shall be exchanged which would disclose any trade, business, industrial or professional secret or trade process.

2. As used in this Article, the term "taxation authorities" means, in the case of the United Kingdom, the Commissioners of Inland Revenue or their authorised representative; in the case of Greece, the Director-General of Taxes or his authorised representative; and, in the case of any territory to which the present Convention is extended under Article XVII, the competent authority for the administration in such territory of the taxes to which the Convention applies.

 

Article XVI

1.       The nationals of one Contracting Party shall not be subjected in the territory of the other Contracting Party to any taxation or any requirement connected therewith which is other, higher or more burdensome than the taxation and connected requirements to which the nationals of the latter Party are or may be subjected.

2.      The enterprises of one of the territories, whether carried on by a company, a body of persons or by individuals alone or in partnership, shall not be subjected in the other territory, in respect of profits or capital attributable to their permanent establishments in that other territory, to any taxation which is other, higher or more burdensome than the taxation to which the enterprises of that other territory similarly carried on are or may be subjected in respect of the like profits or capital.

3.       The income, profits and capital of an enterprise of one of the territories, the capital of which is wholly or partly owned or controlled directly or indirectly, by a resident or residents of the other territory, shall not be subjected in the first territory to any taxation which is other, higher or more burdensome than the taxation to which other enterprises of that first territory are or may be subjected in respect of the like income, profits and capital.

4.       Nothing in paragraph (1) or paragraph (2) of this Article shall be construed as obliging one Contracting Party to grant to nationals of the other Contracting Party who are not resident in the territory of the former Party the same personal allowances, reliefs and reductions for tax purposes as are granted to its own nationals.

5.       In this Article the term "nationals" means a) in relation to Greece, all individuals having Greek nationality in accordance with Greek law and

 

all legal persons established under the laws of Greece;      b) in relation to the United Kingdom, all British subjects and British protected persons

(i) residing in the United Kingdom or any British territory to which the present Convention is extended under Article XVII, or

(ii) deriving their status as such from connection with the United Kingdom or any British territory to which the present Convention is extended under Article XVII, and all legal persons, partnerships, associations and other entities deriving their status as such from the law in force in any British territory to which the Convention applies.

6. In this Article the term "taxation" means taxes of every kind and description levied on behalf of any authority whatsever.

Article XVII

1.      The present Convention may be extended, either in its entirety or with modifications, to any territory for whose international relations the United Kingdom is responsible and which imposes taxes substantially similar in character to those which are the subject of  the Convention, and any such extension shall have effect from such date and subject to such modifications and conditions (including conditions as to termination) as may be specified and agreed between the Contracting Parties in notes to be exchanged for this purpose.

2.      The termination in respect of Greece or the United Kingdom of the present Convention under Article XXI shall, unless otherwise expressly agreed by the Contracting Parties, terminate the application of the Convention to any territory to which it has been extended under this Article.

 

Article XVIII

Except as indicated, the following agreements shall not have effect in relation to any tax, in respect of any territory to which the present Convention applies, for any year or period for which the Convention has effect as respects that tax, that is to say:

     a) The Agreement of 31st July, 1929 between His Majesty's Government in the United Kingdom and the Greek Government for  the reciprocal exemption of shipping profits from income tax, etc.

     b) The Agreement of 17th September, 1936, between His Majesty's Government in the United Kingdom and the Government of Greece for the reciprocal exemption from income tax of certain profits or gains arising through an Agency.

c) The Agreement constituted by Exchange of Notes dated 16th November, 1950, between the Government of the United Kingdom and  the Government of the Kingdom of Greece for the reciprocal exemption of air transport profits from income tax, etc., except paragraph 6 and except so far as is required for the purpose of that paragraph.

Article XIX

1.       The present Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at London as soon as possible.

2.       The present Convention shall enter into force upon the exchange of ratifications.

 

Article XX

Upon the entry into force of the present Convention in accordance with Article XIX, the provisions of the Convention shall have effect:

     a) In the United Kingdom: as respects income tax for any year of assessment beginning on or after the 6th April, 1952; as respects surtax for any year of assessment beginning on or after the 6th April 1951; and as respects profits tax and the excess profits levy in respect of the following profits:

i) profits arising in any chargeable accounting period beginning on or after the 1st April, 1952;

ii) profits attributable to so much of any chargeable accounting period falling partly before and partly after that date as falls after that date; iii) profits not so arising or attributable by reference to which income tax is, or but for the Convention would be, chargeable for any year of assessment beginning on or after the 6th April, 1952;

b) In Greece: i) in the case of income arising to a company, as respects tax on income for any accounting year ending after 1st March, 1951, ii) in other cases, as respects tax on income taxable for  any fiscal year beginning on or after 1st July, 1952.

Article XXI

The present Convention shall continue in force indefinitely but either Contracting Party may, on or before 30th June in any calendar year not earlier than the year 1956, give to the other Contracting Party, through the diplomatic channel, written notice of termination and, in such event, the Convention shall cease to be effective:

a) In the United Kingdom as respects income tax for any year of assessment beginning on or after the 6th April in the calendar year next following that in which the notice is given; as respects surtax for any year of assessment beginning on or after the 6th April in the calendar year in which the notice is given; and as respects profits tax and the excess profits levy in respect of the following profits:

i) profits arising in any chargeable accounting period beginning on or after the 1st April in the calendar year next following that in which the notice is given; ii) profits attributable to so much of any chargeable accounting period falling partly before and partly after that date as falls after that date; iii) profits not so arising or attributable by reference to which income tax is chargeable for any year of assessment beginning on or after the 6th April in the next following calendar year;

b) In Greece: i) in the case of income arising to a company, as respects tax on income for any accounting year ending after 1st March in the calendar year in which the notice is given;

(ii) in other cases, as respects tax on income taxable for any fiscal year beginning on or after 1st

July in the calendar year next following that in which the notice is given. In witness whereof the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed the present Convention. Done in duplicate at Athens on the 25th day of June one thousand nine hundred and fifty three 1953, in the English and Greek languages, both texts being equally authoritative.

For the Government                                            For the Government of Greece        of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο