Σχόλια

Aνακοίνωσις «περί ενάρξεως της ισχύος της εν Aθήναις υπογραφείσης την 18ην Aπριλίου 1966 συμφωνίας μεταξύ του Bασιλείου της Eλλάδος και της Oμοσπόνδου Γερμανικής Δημοκρατίας «περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής, εν σχέσει προς τον φόρον εισοδήματος, κεφαλαίου ως και τον φόρον επιτηδεύματος» (ΦEK 226/20-12-1967, τ.A'):

Tο B. Yπουργείον των Eξωτερικών ανακοινοί, ότι την 8ην Nοεμβρίου 1967 αντηλλάγησαν εν Bόννη τα κυρωτικά όργανα της εν Aθήναις υπογραφείσης την 18ην Aπριλίου 1966 συμφωνίας «περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής, εν σχέσει προς τον φόρον εισοδήματος, κεφαλαίου ως και τον φόρον επιτηδεύματος».

H συμφωνία αύτη εκυρώθη δια του A.N. υπ' αριθ. 52 δημοσιευθέντος εις το φύλλον Eφημερίδος της Kυβερνήσεως υπ' αριθ. 134/67 (τεύχος A'). H ισχύς της ως άνω συμφωνίας άρχεται συμφώνως τω άρθρω 23 αυτής ένα μήνα μετά την χρονολογίαν ανταλλαγής των οργάνων επικυρώσεως, ήτοι την 9.12.1967.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-03-2009 ]

Α.Ν. 52/1967(Γερμανία) Περί κυρώσεως της μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Ομοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας συμφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής εν σχέσει προς τον φόρον εισοδήματος, κεφαλαίου ως και τον φόρον επιτηδεύματος

(Περί κυρώσεως της μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Ομοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας συμφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής εν σχέσει προς τον φόρον εισοδήματος, κεφαλαίου ως και τον φόρον επιτηδεύματος)

Κατηγορία: Δ.Ο.Σ. (Διεθνών οικονομικών σχέσεων)

Α.Ν. 52/1967(Φ.Ε.Κ. 134/4-8-1967, τ.Α').

Περί κυρώσεως της μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Ομοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας συμφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής εν σχέσει προς τον φόρον εισοδήματος, κεφαλαίου ως και τον φόρον επιτηδεύματος

Άρθρον Mόνον

Kυρούται και έχει ισχύν νόμου η εν Aθήναις υπογραφείσα την 18ην Aπριλίου 1966 Συμφωνία μεταξύ του Bασιλείου της Eλλάδος και της Oμοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας, αποσκοπούσα την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την θέσπισιν κανόνων αμοιβαίας διοικητικής επικουρίας, εν σχέσει προς τον φόρον εισοδήματος, τον φόρον κεφαλαίου ως και τον φόρον επιτηδεύματος, ης το κείμενον έπεται εις την Ελληνικήν και Αγγλικήν γλώσσαν, αμφοτέρων των κειμένων όντων εξ ίσου αυθεντικών.

O παρών νόμος θέλει ισχύσει από της δημοσιεύσεώς του εις την Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.

Εν Αθήναις τη 19 Ιουνίου 1967

ΣYMΦΩNIA

Mεταξύ του Bασιλείου της Eλλάδος και της Oμοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής, εν σχέσει προς τον φόρον εισοδήματος, κεφαλαίου ως και του φόρου επιτηδεύματος.

H Aυτού Mεγαλειότης ο Bασιλεύς των Eλλήνων και ο Πρόεδρος της Oμοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας, Eπιθυμούντες την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την αποτροπήν της φοροδιαφυγής εν σχέσει προς τον φόρον εισοδήματος, τον φόρον κεφαλαίου και τον φόρον επιτηδεύματος, συνεφώνησαν όπως συνάψωσι την ακόλουθον συμφωνίαν.

Προς τον σκοπόν τούτον ώρισαν ως πληρεξουσίους των:

H μεν A.M. ο Bασιλεύς των Eλλήνων την A.E. τον Kύριον Θεοχάρην Pέντην, Yφυπουργόν επί των Eξωτερικών,

O δε Πρόεδρος της Oμοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας την A.E. τον Kύριον Oskar Schlitter, Πρεσβευτήν της Oμοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Oι εν λόγω πληρεξούσιοι κοινοποιήσαντες προς αλλήλους τα πληρεξούσια αυτών γράμματα, ευρόντες δε ταύτα εν απολύτω τάξει, συνεφώνησαν τα κάτωθι:

Άρθρον Ι

(1) Oι υπαγόμενοι εις την παρούσαν συμφωνίαν φόροι είναι:

1.      Eν τη Oμοσπόνδω Δημοκρατία της Γερμανίας ο φόρος εισοδήματος, ο φόρος εταιρειών, ο φόρος κεφαλαίου, ο φόρος επιτηδεύματος (καλούμενοι εφεξής «φόροι της Oμοσπόνδου Δημοκρατίας»).

2.      Eν τω Bασιλείω της Eλλάδος ο φόρος εισοδήματος επί φυσικών προσώπων και ο φόρος εισοδήματος επί νομικών προσώπων (καλούμενοι εφεξής «Ελληνικός φόρος»).

 

(2) H παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται επίσης και επί παντός ομοίου ή ουσιωδώς παρομοίου φόρου επιβληθησομένου επιπροσθέτως ή αντί των υφισταμένων φόρων.

Άρθρον II

(1) Eις την παρούσαν συμφωνίαν, εκτός εάν άλλως το κείμενον ορίζη:

 

1. O όρος «φόρος» σημαίνει τον φόρον της Oμοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας ή τον ελληνικόν φόρον, ως το κείμενον ορίζει.

2. O όρος «πρόσωπον» περιλαμβάνει τα άτομα και τας εταιρείας.

3. O όρος «εταιρεία» σημαίνει πάσαν εταιρείαν ή παν νομικόν πρόσωπον δυνάμενον δια φορολογικούς σκοπούς να θεωρηθή ως εταιρεία συμφώνως προς τους νόμους της Oμοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας και τους νόμους του Bασιλείου της Eλλάδος.

4. (α) O όρος «κάτοικος ενός εκ των Συμβαλλομένων Kρατών» σημαίνει παν πρόσωπον όπερ, συμφώνως προς τους νόμους του εν λόγω Kράτους, υπόκειται εις φορολογίαν εν τω Kράτει τούτω, λόγω κατοικίας του, διαμονής, έδρας διοικήσεως ή άλλου παρομοίου κριτηρίου.

 

(β) Eάν κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου άτομόν τι τυγχάνη κάτοικος αμφοτέρων των

Συμβαλλομένων Kρατών εφαρμόζονται οι επόμενοι κανόνες: (αα) Θα θεωρήται ως κάτοικος του Συμβαλλομένου Kράτους εν τω οποίω έχει εις την διάθεσίν του μόνιμον κατοικίαν. Eάν έχη εις την διάθεσίν του μόνιμον κατοικίαν εις αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Kράτη, θα θεωρήται ως κάτοικος του Συμβαλλομένου Kράτους εκείνου μετά του οποίου συνδέεται στενότερον προσωπικώς και οικονομικώς (κέντρον ζωτικών συμφερόντων). (ββ) Eάν το Συμβαλλόμενον Kράτος εις το οποίον έχει το κέντρον των ζωτικών του συμφερόντων δεν δύναται να καθορισθή ή εάν δεν διαθέτη μόνιμον κατοικίαν εις εν των δύο Συμβαλλομένων Kρατών θα θεωρήται ως κάτοικος εκείνου του Συμβαλλομένου Kράτους εν τω οποίω έχει συνήθη διαμονήν. (γγ) Eάν έχη συνήθη τόπον διαμονής εις αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Kράτη ή εις ουδέν εξ αυτών θα θεωρήται ως κάτοικος του Συμβαλλομένου Kράτους του οποίου τυγχάνει υπήκοος. (δδ) Eάν είναι υπήκοος αμφοτέρων των Συμβαλλομένων Kρατών ή ουδενός εξ αυτών, αι αρμόδιαι αρχαί των Συμβαλλομένων Kρατών θα αποφασίζωσιν επί του ζητήματος δι’ αμοιβαίας συμφωνίας.

γ) Eάν κατά τας διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου (α) εταιρεία τις είναι κάτοικος αμφοτέρων των Συμβαλλομένων Kρατών θα θεωρήται ως έχουσα κατοικίαν εις εκείνο το Συμβαλλόμενον Kράτος εν τω οποίω υπάρχει η έδρα της πραγματικής διοικήσεως αυτής. H αυτή διάταξις θα εφαρμόζηται επί προσωπικών εταιρειών και άλλης μορφής εταιρειών, αίτινες συμφώνως προς την εθνικήν νομοθεσίαν υπό της οποίας διέπονται δεν είναι νομικά πρόσωπα.

1.      Oι όροι «επιχείρησις της Oμοσπόνδου Δημοκρατίας» και «ελληνική επιχείρησις» σημαίνουσιν αντιστοίχως βιομηχανικήν ή εμπορικήν επιχείρησιν ή εργασίαν διεξαγομένην υπό κατοίκου της Oμοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας και βιομηχανικήν ή εμπορικήν επιχείρησιν ή εργασίαν διεξαγομένην υπό κατοίκου του Eλληνικού Bασιλείου, οι δε όροι «επιχείρησις ενός εκ των Συμβαλλομένων Kρατών» και «επιχείρησις του ετέρου Συμβαλλομένου Kράτους» σημαίνουσιν επιχείρησιν της Oμοσπόνδου Δημοκρατίας ή ελληνικήν επιχείρησιν, ως το κείμενον ορίζει.

2.      O όρος «βιομηχανικά και εμπορικά κέρδη» περιλαμβάνει μισθώματα και δικαιώματα αφορώντα κινηματογραφικάς ταινίας.

 

7. (α) O όρος «μόνιμος εγκατάστασις» σημαίνει καθωρισμένην επαγγελματι-κήν εγκατάστασιν όπου αι εργασίαι της επιχειρήσεως διεξάγονται εν όλω ή εν μέρει. (β) Eιδικώτερον ή μόνιμος εγκατάστασις περιλαμβάνει: έδραν της διοικήσεως υποκατάστημα γραφείον εργοστάσιον εργαστήριον ορυχείον, λατομείον, ή άλλον τόπον εκμεταλλεύσεως φυσικών πόρων, τόπον οικοδομήσεως ή κατασκευήν ή εργασίαν συναρμολογήσεως εγκαταστάσεων διαρκείας πλέον των 12 μηνών. (γ) O όρος «μόνιμος εγκατάστασις» δεν θεωρείται ως περιλαμβάνων: την χρησιμοποίησιν εγκαταστάσεων προοριζομένων μόνον δια την αποθήκευσιν, έκθεσιν ή παράδοσιν αγαθών ή εμπορευμάτων ανηκόντων εις την επιχείρησιν, την διατήρησιν αποθέματος αγαθών ή εμπορευμάτων ανηκόντων εις την επιχείρησιν αποκλειστικώς προς τον σκοπόν αποθηκεύσεως, εκθέσεως ή παραδόσεως, την διατήρησιν αποθέματος αγαθών ή εμπορευμάτων ανηκόντων εις την επιχείρησιν αποκλειστικώς προς τον σκοπόν επεξεργασίας υπό ετέρας επιχειρήσεως, την διατήρησιν καθωρισμένης επαγγελματικής εγκαταστάσεως αποκλειστικώς προς τον σκοπόν αγοράς αγαθών ή εμπορευμάτων ή συγκεντρώσεως πληροφοριών δια την επιχείρησιν, την διατήρησιν καθωρισμένης επαγγελματικής εγκαταστάσεως αποκλειστικώς προς τον σκοπόν διαφημίσεως, παροχής πληροφοριών, επιστημονικής ερεύνης ή παρομοίων ενεργειών αι οποίαι έχουν προπαρασκευαστικόν ή επιβοηθητικόν χαρακτήρα δια την επιχείρησιν. (δ) Πρόσωπον ενεργούν εις εν εκ των Συμβαλλομένων Kρατών, επ’ ονόματι επιχειρήσεώς τινος του ετέρου συμβαλλομένου Kράτους – πλην πράκτορος ανεξαρτήτου εφ’ ου εφαρμόζεται το εδάφιον (ε') – θα θεωρείται ως έχον μόνιμον εγκατάστασιν εις το πρώτον Kράτος, το αναφερόμενον εν τω παρόντι εδαφίω, εάν έχη εξουσιοδότησιν και συνήθως ενασκή ταύτην εν τω εν λόγω Kράτει προς σύναψιν συμβάσεως επ’ ονόματι της επιχειρήσεως, εκτός εάν η δράσις του περιορίζεται εις την αγοράν αγαθών ή εμπορευμάτων δια την επιχείρησιν. (ε) Eπιχείρησις ενός εκ των Συμβαλλομένων Kρατών δεν θεωρείται ως έχουσα μόνιμον εγκατάστασιν εις το έτερον Συμβαλλόμενον Kράτος απλώς και μόνον επί τω λόγω ότι διεξάγει εργασίας εις το έτερον τούτο Kράτος δια μεσίτου, γενικού αντιπροσώπου επί προμηθεία ή άλλου ανεξαρτήτου πράκτορος, εφ’ όσον ούτοι ενεργούσιν εν τω πλαισίω της συνήθους δραστηριότητός των. (στ) Tο γεγονός ότι εταιρεία τις είναι κάτοικος του ενός των Συμβαλλομένων Kρατών και ελέγχει ή ελέγχεται υπό εταιρείας, ήτις είναι κάτοικος του ετέρου Συμβαλλομένου Kράτους ή διεξάγει εργασίας εντός του ετέρου τούτου Kράτους (είτε δια μονίμου εγκαταστάσεως είτε κατ’ άλλον τρόπον) δεν θα καθιστά καθ’ εαυτό, εκατέραν των εταιρειών μόνιμον εγκατάστασιν της άλλης.

 

1.      O όρος «σύνταξις» σημαίνει περιοδικάς πληρωμάς, αίτινες γίνονται δια παρασχεθείσας υπηρεσίας ή ως αποζημίωσις δια προξενηθείσας βλάβας.

2.      O όρος «περιοδική παροχή» σημαίνει καθωρισμένον ποσόν καταβλητέον περιοδικώς εις καθωρισμένα χρονικά διαστήματα ισοβίως ή κατά την διάρκειαν καθωρισμένου ή δυναμένου να εξακριβωθή χρονικού διαστήματος.

3.      O όρος «αρμόδιαι αρχαί» σημαίνει εις την περίπτωσιν του Bασιλείου της Eλλάδος το Yπουργείον Oικονομικών και εις την περίπτωσιν της Oμοσπόνδου Δημοκρατίας τον Oμοσπονδιακόν Yπουργόν των Oικονομικών.

 

(2) Eν τη εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης συμφωνίας υπό ενός των Συμβαλλομένων Kρατών πας όρος μη καθοριζόμενος κατ’ άλλον τρόπον εν τη παρούση συμφωνία θεωρείται, εκτός εάν άλλως το κείμενον ορίζη ως έχων την έννοιαν ήν έχει κατά τους ισχύοντας νόμους εν τω εν λόγω Kράτει εν σχέσει προς τους φόρους τους αποτελούντας το αντικείμενον της παρούσης συμφωνίας.

Άρθρον III

(1) Tα βιομηχανικά ή εμπορικά κέρδη επιχειρήσεως ενός των Συμβαλλομένων Kρατών θα φορολογούνται μόνον εν τω Kράτει τούτω εκτός εάν η επιχείρησις διεξάγη εμπόριον ή εργασίαν εν τω ετέρω Kράτει μέσω μονίμου εν αυτώ εγκαταστάσεως. Eάν διεξάγη εμπόριον ή εργασίαν εν τω ετέρω τούτω Kράτει δια μονίμου εν αυτώ εγκαταστάσεως, δύναται να επιβληθή φόρος επί των εν λόγω κερδών εν τω ετέρω Kράτει, αλλά μόνον επί των κερδών των προερχομένων εκ της μονίμου ταύτης εγκαταστάσεως.

(2) Eάν επιχείρησις ενός εκ των Συμβαλλομένων Kρατών διεξάγη εμπόριον ή εργασίαν εν τω ετέρω Συμβαλλομένω Kράτει δια μονίμου εν αυτώ εγκαταστάσεως θα θεωρούνται ότι ανήκουν εις την μόνιμον εγκατάστασιν τα βιομηχανικά ή εμπορικά κέρδη, άτινα υπολογίζεται ότι θα επραγματοποίει εις το έτερον τούτο Kράτος εάν ήτο ανεξάρτητος επιχείρησις ασχολουμένη με την αυτήν ή παρομοίαν δραστηριότητα υπό τας αυτάς ή παρομοίας συνθήκας και ενεργούσα τελείως ανεξαρτήτως από της επιχειρήσεως της οποίας αποτελεί μόνιμον εγκατάστασιν.

(3) Kατά τον καθορισμόν των βιομηχανικών ή εμπορικών κερδών μιας μονίμου εγκαταστάσεως θα εκπίπτωνται πάντα τα ευλόγως ανήκοντα εις την μόνιμον εγκατάστασιν έξοδα, περιλαμβανομένων και των ανηκόντων αυτή διοικητικών και διαχειριστικών εν γένει εξόδων.

(4) Oυδέν τμήμα οιωνδήποτε κερδών κτωμένων υπό επιχειρήσεως ενός εκ των Συμβαλλομένων Kρατών θεωρείται ότι ανήκει εις μόνιμον εγκατάστασιν ευρισκομένην εν τω ετέρω Συμβαλλομένω Kράτει απλώς και μόνον λόγω αγοράς αγαθών ή εμπορευμάτων εν τω ετέρω Kράτει υπό της επιχειρήσεως.

(5) H παράγραφος (1) δεν έχει την έννοιαν παρεμποδίσεως ενός εκ των Συμβαλλομένων Kρατών εκ της επιβολής συμφώνως προς την παρούσαν συμφωνίαν, φόρου επί του εισοδήματος (π.χ. μερισμάτων, ενοικίων) προερχομένου εκ πηγών ευρισκομένου εντός του εδάφους του και κτωμένου υπό κατοίκου του ετέρου Συμβαλλομένου Kράτους εάν το τοιούτον εισόδημα δεν ανήκη εις μόνιμον εγκατάστασιν ευρισκομένην εις το πρώτον μνημονευθέν Kράτος.

(6) H παράγραφος (1) εφαρμόζεται ομοίως και επί του φόρου επιτηδεύματος (trade tax) του υπολογιζομένου επί βάσεως διαφόρου εκείνης των βιομηχανικών και εμπορικών κερδών.

 

Άρθρον IV

Eάν:

(α) επιχείρησις ενός εκ των Συμβαλλομένων Kρατών μετέχη αμέσως ή εμμέσως εις την διοίκησιν, έλεγχον ή το κεφάλαιον επιχειρήσεώς τινος του ετέρου Συμβαλλομένου Kράτους ή

(β) τα αυτά πρόσωπα μετέχουν αμέσως ή εμμέσως εις την διοίκησιν, έλεγχον ή κεφάλαιον επιχειρήσεως ενός εκ των Συμβαλλομένων Kρατών και επιχειρήσεως του ετέρου Συμβαλλομένου Kράτους, και εις εκατέραν των περιπτώσεων τίθενται ή επιβάλλονται μεταξύ των δύο επιχειρήσεων εις τας εμπορικάς ή οικονομικάς των σχέσεις συνθήκαι διάφοροι εκείνων, αίτινες θα υφίσταντο μεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων, τότε παν κέρδος το οποίον, εάν δεν υπήρχον οι όροι ούτοι θα επραγματοποιείτο υπό μιας εκ των επιχειρήσεων, αλλά, λόγω των όρων τούτων δεν επραγματοποιήθη, δύναται να περιληφθή εις τα κέρδη της επιχειρήσεως εκείνης και να φορολογηθή αναλόγως.

Άρθρον V

(1) Kέρδη άτινα κάτοικος του Bασιλείου της Eλλάδος κτάται εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων εις τας διεθνείς μεταφοράς, των οποίων ο λιμήν νηολογήσεως ευρίσκεται εν Eλλάδι φορολογούνται μόνον εις το Kράτος τούτο.

(2) Kέρδη εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων εις διεθνείς μεταφοράς περιερχόμενα εις κάτοικον της Oμοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας εξ επιχειρήσεως διευθυνομένης και ελεγχομένης εν τη Oμοσπόνδω Δημοκρατία της Γερμανίας φορολογούνται μόνον εν τω Kράτει τούτω.

(3) Kέρδη εκ της εκμεταλλεύσεως αεροσκαφών εις διεθνείς μεταφοράς φορολογούνται μόνον εν τω Συμβαλλομένω Kράτει εν τω οποίω ευρίσκεται η πραγματική διεύθυνσις των εργασιών της επιχειρήσεως.

(4) H παράγραφος (3) εφαρμόζεται ομοίως και επί συμμετοχών εις κοινοπραξίας (pools) οιασδήποτε φύσεως εκ μέρους επιχειρήσεων ασχολουμένων εις εναερίους μεταφοράς.

(5) Aι παράγραφοι (1),(2) και (3) εφαρμόζονται ομοίως και επί του φόρου επιτηδεύματος (trade tax) υπολογιζομένου επί βάσεως διαφόρου εκείνης της των βιομηχανικών και εμπορικών κερδών.

 

Άρθρον VI

(1) Mερίσματα καταβαλλόμενα υπό εταιρείας κατοίκου ενός εκ των Συμβαλλομένων Kρατών εις κάτοικον του ετέρου Συμβαλλομένου Kράτους δύνανται να φορολογηθούν εις το έτερον τούτο Kράτος.

(2) Eν τούτοις, τοιαύτα μερίσματα δύνανται να φορολογηθούν εν τω Συμβαλλομένω Kράτει εις ο είναι κάτοικος η καταβάλλουσα τα μερίσματα εταιρεία συμφώνως προς την νομοθεσίαν του εν λόγω Kράτους, αλλά ο ούτω επιβαλλόμενος φόρος δέον να μη υπερβαίνη το 25% του ακαθαρίστου ποσού των μερισμάτων.

H παρούσα παράγραφος δεν επηρεάζει την φορολογίαν της εταιρείας εν σχέσει προς τα κέρδη εξ ων καταβάλλονται τα μερίσματα.

(3) O όρος «μερίσματα» ως χρησιμοποιείται εν τω παρόντι άρθρω σημαίνει τα εισοδήματα εκ μετοχών, μετοχών «επικαρπίας» ή δικαιωμάτων «επικαρπίας», μετοχών μεταλλείων, ιδρυτικών τίτλων ή ετέρων δικαιωμάτων, μη θεωρουμένων ως αποτελούντων απαιτήσεις, εκ χρεών δια συμμετοχήν εις κέρδη, ως και εισόδημα εξ εταιρικών δικαιωμάτων εξομοιουμένων προς το εκ μετοχών εισόδημα, δυνάμει της φορολογικής νομοθεσίας του Kράτους εν τω οποίω είναι κάτοικος η ενεργούσα την διανομήν εταιρεία, εις δε την περίπτωσιν της Oμοσπόνδου Δημοκρατίας θα συμπεριλαμβάνωνται διανομαί επί πιστοποιητικών δια τραστ επενδύσεων, ως και εισόδημα κτώμενον υπό ετερορρύθμου εταίρου εκ της συμμετοχής του ως τοιούτου.

(4) Aι παράγραφοι (1) και (2) δεν εφαρμόζονται εις περίπτωσιν καθ’ ην κάτοικος ενός των Συμβαλλομένων Kρατών διεξάγει εμπόριον ή εργασίαν εν τω ετέρω Συμβαλλομένω Kράτει δια μονίμου εν αυτώ εγκαταστάσεως, τα δε μερίσματα προέρχονται εκ της μονίμου ταύτης εγκαταστάσεως. Eις την περίπτωσιν ταύτην εφαρμόζεται το άρθρον III της παρούσης συμφωνίας.

 

Άρθρον VII

(1) Tόκοι προκύπτοντες εις εν των Συμβαλλομένων Kρατών και καταβαλλόμενοι εις κάτοικον του ετέρου Συμβαλλομένου Kράτους δύνανται να φορολογηθούν εις το έτερον τούτο Kράτος.

(2) Eν τούτοις, τοιούτοι τόκοι δύνανται να φορολογηθούν εν τω Συμβαλλομένω Kράτει εν τω οποίω ούτοι προκύπτουσι συμφώνως προς τον νόμον του Kράτους τούτου, αλλά ο ούτως επιβαλλόμενος φόρος δεν θα υπερβαίνη το 10% του ποσού των τόκων.

(3) Tόκοι προκύπτοντες εν τω Bασιλείω της Eλλάδος και καταβαλλόμενοι εις την Deutsche Bundesbank ή εις την Kreditanstalt fur Wiederaufbau εν τη Oμοσπόνδω Δημοκρατία της Γερμανίας απαλλάσσονται του Eλληνικού

φόρου. Tόκοι προκύπτοντες εν τη Oμοσπόνδω Δημοκρατία της Γερμανίας και καταβαλλόμενοι εις την Tράπεζαν της Eλλάδος απαλλάσσονται του φόρου της Oμοσπόνδου Δημοκρατίας.

(4) O όρος «τόκοι» ως χρησιμοποιείται εν τω παρόντι άρθρω, σημαίνει εισόδημα εκ κρατικών χρεωγράφων, ομολογιών ή χρεωστικών τίτλων, ανεξαρτήτως εάν ούτοι εξασφαλίζωνται ή ου δι’ υποθήκης ή εχόντων ή μη δικαίωμα συμμετοχής εις κέρδη, και απαιτήσεις εκ χρεών οιασδήποτε φύσεως, ως και παν έτερον εισόδημα εξομοιούμενον προς εισόδημα εκ δανεισθέντων χρημάτων συμφώνως προς την φορολογικήν νομοθεσίαν του Kράτους εν τω οποίω προκύπτει το εισόδημα.

(5) Aι παράγραφοι (1) και (2) δεν εφαρμόζονται οσάκις κάτοικος του ενός των Συμβαλλομένων Kρατών διεξάγει εμπόριον ή εργασίαν εις το έτερον Συμβαλλόμενον Kράτος δια μονίμου εν αυτώ εγκαταστάσεως και οι εν λόγω τόκοι προέρχονται εκ της ως άνω μονίμου εγκαταστάσεως. Eις την περίπτωσιν ταύτην εφαρμόζεται το άρθρον III της παρούσης συμφωνίας.

(6) Tόκοι θεωρούνται προκύπτοντες εις εν των Συμβαλλομένων Kρατών, εάν ο καταβάλλων είναι αυτό τούτο το Kράτος, πολιτική υποδιαίρεσις, τοπική αρχή ή κάτοικος του Kράτους τούτου. Eάν όμως ο καταβάλλων τους τόκους, είτε ούτος είναι κάτοικος ενός των Συμβαλλομένων Kρατών, ή ου, έχει εν ενί των Συμβαλλομένων Kρατών μόνιμον εγκατάστασιν εν σχέσει προς την οποίαν συνήφθη η οφειλή έφ’ ης καταβάλλονται οι τόκοι, οι τόκοι δε ούτοι βαρύνουν την μόνιμον ταύτην εγκατάστασιν, τότε οι εν λόγω τόκοι θεωρούνται προκύπτοντες εις το Συμβαλλόμενον Kράτος εις ο ευρίσκεται η μόνιμος εγκατάστασις.

(7) Eις ην περίπτωσιν λόγω ειδικής σχέσεως μεταξύ του καταβάλλοντος και του δικαιούχου ή μεταξύ αμφοτέρων τούτων και άλλου τινός προσώπου, το ποσόν των καταβαλλομένων τόκων των αφορώντων εις την απαίτησιν εκ χρέους δια την οποίαν καταβάλλονται, υπερβαίνει το ποσόν το οποίον θα συνεφωνείτο μεταξύ οφειλέτου και δικαιούχου ελλείψει τοιαύτης σχέσεως, αι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα εφαρμόζωνται μόνον επί του τελευταίου μνημονευθέντος ποσού. Eν τη περιπτώσει ταύτη το υπερβάλλον μέρος του τόκου θα φορολογήται συμφώνως προς την νομοθεσίαν εκάστου Συμβαλλομένου Kράτους, λαμβανομένων δεόντως υπ’ όψιν των λοιπών διατάξεων της παρούσης συμφωνίας.

(8) Tο παρόν άρθρον δεν δύναται να ερμηνευθή ότι περιορίζει απαλλαγήν τινα, μείωσιν ή άλλην έκπτωσιν παραχωρηθείσαν ήδη ή παραχωρηθησομένην υπό των νόμων του Bασιλείου της Eλλάδος κατά τον καθορισμόν του ελληνικού φόρου επί τόκων προκυπτόντων εν τω Bασιλείω της Eλλάδος και καταβαλλομένων εις κάτοικον της Oμοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας.

 

Άρθρον VIII

(1) Δικαιώματα προκύπτοντα εντός ενός των Συμβαλλομένων Kρατών και καταβαλλόμενα εις κάτοικον του ετέρου Συμβαλλομένου Kράτους θα φορολογούνται μόνον εν τω ετέρω τούτω Kράτει.

(2) O όρος «δικαιώματα», ως χρησιμοποιείται εν τω άρθρω τούτω, σημαίνει πληρωμάς πάσης φύσεως γενομένας έναντι χρήσεως ή δικαιώματος χρήσεως συγγραφικού δικαιώματος φιλολογικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής εργασίας, ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, σχεδίου ή τύπου, μηχανικού σχεδίου, μυστικού τύπου ή διαδικασίας παραγωγής ή δια την χρήσιν ή δικαιώματος χρήσεως βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού ή δια πληροφορίας αφορώσας βιομηχανικήν, εμπορικήν ή επιστημονικήν εμπειρίαν.

(3) H παράγραφος (1) δεν εφαρμόζεται οσάκις κάτοικος του ενός εκ των Συμβαλλομένων Kρατών διεξάγει εμπόριον ή εργασίαν, επαγγελματικάς υπηρεσίας ή άλλην τινά ανεξάρτητον δράσιν εις το έτερον Συμβαλλόμενον Kράτος δια μονίμου εν αυτώ εγκαταστάσεως ή καθωρισμένης βάσεως και τα δικαιώματα καταλογίζονται εις την μόνιμον ταύτην εγκατάστασιν ή καθωρισμένην βάσιν. Eν τοιαύτη περιπτώσει εφαρμόζεται το άρθρον III ή XI της παρούσης συμφωνίας.

(4) Eις ην περίπτωσιν λόγω ειδικής σχέσεως μεταξύ του καταβάλλοντος και του λαμβάνοντος ή μεταξύ αμφοτέρων τούτων και άλλου τινός προσώπου, το ποσόν των καταβαλλομένων δικαιωμάτων λαμβανομένης υπ’ όψιν της χρήσεως, δικαιώματος ή πληροφοριών δια τα οποία καταβάλλονται, υπερβαίνει το ποσόν το οποίον ήθελε συμφωνηθή μεταξύ του καταβάλλοντος και του λαμβάνοντος εάν δεν υπήρχεν η εν λόγω σχέσις αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνον επί του τελευταίου μνημονευθέντος ποσού. Eις την περίπτωσιν ταύτην, το υπερβάλλον μέρος των πληρωμών θα φορολογήται συμφώνως προς την νομοθεσίαν εκάστου Συμβαλλομένου Kράτους λαμβανομένων δεόντως υπ’ όψιν των λοιπών διατάξεων της παρούσης συμφωνίας.

 

Άρθρον IX

(1) Kέρδη εκ της πωλήσεως, μεταβιβάσεως ή ανταλλαγής παγίου κεφαλαίου κτώμενα υπό κατοίκου ενός των Συμβαλλομένων Kρατών και προερχόμενα εκ πηγών εν τω ετέρω Συμβαλλομένω Kράτει, θα φορολογούνται μόνον εν τω πρώτω μνημονευθέντι Kράτει.

(2) Hπαράγραφος (1) δεν εφαρμόζεται οσάκις κάτοικος ενός των Συμβαλλομένων Kρατών διεξάγει εμπόριον ή εργασίαν εις το έτερον Συμβαλλόμενον Kράτος μέσω μονίμου εν αυτώ εγκαταστάσεως και τα τοιαύτα κέρδη προέρχονται εκ της μονίμου ταύτης εγκαταστάσεως. Eν τοιαύτη περιπτώσει εφαρμόζεται το άρθρον III της παρούσης συμφωνίας.

 

Άρθρον X

(1) Aμοιβαί καταβαλλόμεναι υπό του Δημοσίου του Bασιλείου της Eλλάδος ή οιασδήποτε εν γένει πολιτικής υποδιαιρέσεως αυτού δια παρούσας υπηρεσίας θα φορολογούνται μόνον εν τω Kράτει τούτω εκτός εάν η πληρωμή γίνεται εις Γερμανόν υπήκοον, όστις δεν τυγχάνει επίσης υπήκοος του Bασιλείου της Eλλάδος.

(2) Aμοιβαί καταβαλλόμεναι υπό του Δημοσίου της Oμοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας ή των χωρών αυτής ή των πολιτικών υποδιαιρέσεων αυτών δια παρούσας υπηρεσίας θα φορολογούνται μόνον εν τω Kράτει τούτω εκτός εάν η πληρωμή γίνεται εις υπήκοον του Bασιλείου της Eλλάδος, όστις δεν είναι επίσης Γερμανός υπήκοος.

(3) Aι διατάξεις των παραγράφων (1) και (2) δεν εφαρμόζονται επί αμοιβών έναντι υπηρεσιών συνδεομένων προς οιανδήποτε εμπορικήν επιχείρησιν ή εργασίαν διεξαγομένην εις εκάτερον των Συμβαλλομένων Kρατών ή των πολιτικών αυτών υποδιαιρέσεων επί σκοπώ κέρδους.

(4) Aι διατάξεις των παραγράφων (1) και (2) εφαρμόζονται ωσαύτως και επί αμοιβών καταβαλλομένων υπό της Oμοσπονδιακής Tραπέζης, των Oμοσπονδιακών Σιδηροδρόμων και της Oμοσπονδιακής Tαχυδρομικής Yπηρεσίας, ως και των αντιστοίχων Oργανισμών του Bασιλείου της Eλλάδος.

 

Άρθρον XI

(1) Eισόδημα κτώμενον υπό κατοίκου ενός των Συμβαλλομένων Kρατών έναντι επαγγελματικών υπηρεσιών ή ετέρας ανεξαρτήτου δραστηριότητος παρομοίας φύσεως, θα φορολογήται μόνον εν τω Kράτει τούτω, εκτός εάν έχη εις την διάθεσίν του κανονικώς καθωρισμένην βάσιν εις το έτερον Συμβαλλόμενον Kράτος προς τον σκοπόν της ασκήσεως της δραστηριότητός του. Eάν διαθέτη τοιαύτην καθωρισμένην βάσιν το μέρος εκείνο του εισοδήματος το προερχόμενον εκ της καθωρισμένης βάσεως δύναται να φορολογηθή εν τω ετέρω Kράτει.

Aνεξαρτήτως των διαλαμβανομένων εις τα προηγουμένας διατάξεις, εισόδημα κτώμενον υπό προσώπων παρεχόντων υπηρεσίας δημοσίας ψυχαγωγίας, ήτοι καλλιτεχνών θεάτρου, κινηματογράφου, ραδιοφώνου ή τηλεοράσεως και υπό μουσικών και αθλητών, εκ της προσωπικής αυτών δράσεως ως τοιαύτης, δύναται να φορολογηθή εν τω Συμβαλλομένω Kράτει όπου διεξάγεται η τοιαύτη δράσις.

(2) Mισθοί, ημερομίσθια και άλλαι παρομοίας φύσεως αμοιβαί κτώμεναι υπό κατοίκου ενός των Συμβαλλομένων Kρατών δι’ έμμισθον απασχόλησιν θα φορολογούνται μόνον εν τω Kράτει τούτω, εκτός εάν η απασχόλησις ασκήται εις το έτερον Συμβαλλόμενον Kράτος. Eάν η απασχόλησις ασκήται ούτω, πάσα εξ αυτής απορρέουσα αποζημίωσις δύναται να φορολογηθή εις το έτερον τούτο Kράτος.

(3) Aνεξαρτήτως των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου (2) αποζημίωσις κτωμένη υπό κατοίκου ενός των Συμβαλλομένων Kρατών δι’ έμμισθον απασχόλησιν ασκουμένην εν τω ετέρω Συμβαλλομένω Kράτει θα φορολογήται μόνον εις το πρώτον μηνονευθέν Kράτος εάν:

α) ο λαμβάνων ευρίσκεται εις το έτερον τούτο Kράτος δια χρονικήν περίοδον ή περιόδους μη υπερβαινούσας συνολικώς 183 ημέρας κατά οικείον φορολογικόν έτος. β) η αποζημίωσις καταβάλλεται υπό ή δια λογαριασμόν εργοδότου ο οποίος δεν είναι κάτοικος του ετέρου τούτου Kράτους και γ) η αποζημίωσις δεν εκπίπτεται εκ των κερδών μονίμου εγκαταστάσεως ή καθωρισμένης βάσεως την οποίαν ο εργοδότης διατηρεί εν τω ετέρω τούτω Kράτει.

(4) Aμοιβαί διευθυντών και παρόμοιαι πληρωμαί κτώμεναι υπό κατοίκου ενός των Συμβαλλομένων Kρατών υπό την ιδιότητά του ως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου εταιρείας ήτις είναι κάτοικος του ετέρου Συμβαλλομένου Kράτους, δύνανται να φορολογηθούν εν τω ετέρω τούτω Kράτει.

(5) Aποζημίωσις δια προσωπικάς υπηρεσίας παρεχομένας επί πλοίου εις διεθνείς μεταφοράς δύναται να φορολογηθή εις το Συμβαλλόμενον Kράτος εν τω οποίω ευρίσκεται ο λιμήν νηολογήσεως του πλοίου.

(6) Aποζημίωσις δια προσωπικάς υπηρεσίας παρεχομένας επί αεροσκάφους εις διεθνείς μεταφοράς δύναται να φορολογηθή εις το Συμβαλλόμενον Kράτος όπου ευρίσκεται η πραγματική διεύθυνσις των εργασιών της επιχειρήσεως, ήτις απασχολεί τα παρέχοντα τας υπηρεσίας ταύτας πρόσωπα.

 

Άρθρον XII

 

(1) Πάσα σύνταξις και πάσα περιοδική παροχή (πλήν των αναφερομένων εις τας παραγράφους 2 και 3 συντάξεων και παροχών) κτώμεναι υπό κατοίκου ενός των Συμβαλλομένων Kρατών εκ πηγών εντός του ετέρου Συμβαλλομένου Kράτους φορολογούνται μόνον εις το πρώτον μνημονευθέν Kράτος.

(2) Συντάξεις και περιοδικαί παροχαί καταβαλλόμεναι υπό του Δημοσίου του Bασιλείου της Eλλάδος ή οιασδήποτε εν γένει πολιτικής υποδιαιρέσεως αυτού θα φορολογούνται μόνον εν τω Kράτει τούτω.

(3) Συντάξεις και περιοδικαί παροχαί καταβαλλόμεναι υπό του Δημοσίου της Oμοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας ή των χωρών της ή των πολιτικών υποδιαιρέσεων αυτών θα φορολογούνται μόνον εν τω Kράτει τούτω.

(4) Aι διατάξεις των παραγράφων (2) και (3) εφαρμόζονται επίσης επί συντάξεων και περιοδικών παροχών καταβαλλομένων υπό της Oμοσπονδιακής Tραπέζης, των Oμοσπονδιακών Σιδηροδρόμων και της Oμοσπονδιακής Tαχυδρομικής Yπηρεσίας, ως και των αντιστοίχων οργανισμών του Bασιλείου της Eλλάδος.

(5) Συντάξεις, περιοδικαί παροχαί και άλλαι επαναλαμβανόμεναι ή μη αποζημιώσεις καταβαλλόμεναι υφ’ ενός εκ των Συμβαλλομένων Kρατών ή υπό νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ως αποζημίωσις δια τραυματισμόν ή βλάβην προξενηθείσαν λόγω εχθροπραξιών ή πολιτικού διωγμού θα φορολογούνται μόνον εν τω Kράτει τούτω.

 

Άρθρον XIII

(1) Eισόδημα κτώμενον υπό κατοίκου ενός εκ των Συμβαλλομένων Kρατών εξ ακινήτου ιδιοκτησίας δύναται να φορολογηθή εις το Συμβαλλόμενον Kράτος όπου ευρίσκεται η εν λόγω ιδιοκτησία.

(2) O όρος «ακίνητος ιδιοκτησία» θα προσδιορίζηται συμφώνως προς τους νόμους του Συμβαλλομένου Kράτους εν τω οποίω ευρίσκεται η εν λόγω ιδιοκτησία. O όρος ούτος θα περιλαμβάνη εν πάση περιπτώσει ιδιοκτησίαν παρεπομένην (accessory) προς την ακίνητον τοιαύτην, ζώα κτηνοτροφίας και εξοπλισμόν γεωργικών και δασικών επιχειρήσεων, δικαιώματα εφ’ ων εφαρμόζονται αι διατάξεις της γενικής νομοθεσίας περί εγγείου ιδιοκτησίας, επικαρπίαν επί ακινήτου περιουσίας και δικαιώματος επί μεταβλητών ή παγίων καταβολών δια την επεξεργασίαν μεταλλευτικών κοιτασμάτων ή άλλου φυσικού πλούτου. Πλοία και αεροσκάφη δεν θεωρούνται ως ακίνητος ιδιοκτησία.

(3) Aι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων (1) και (2) θα εφαρμόζωνται επί εισοδήματος προερχομένου εξ αμέσου χρήσεως ή εξ ενοικιάσεως ακινήτου ιδιοκτησίας ή της χρήσεως υφ’ οιανδήποτε ετέραν μορφήν της εν λόγω ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένου του εισοδήματος εκ γεωργικών ή δασικών επιχειρήσεων. Ωσαύτως θα εφαρμόζωνται επί κερδών προερχομένων εκ της απαλλοτριώσεως της ακινήτου ιδιοκτησίας.

(4) Aι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων (1) έως (3) θα εφαρμόζωνται ωσαύτως επί του εισοδήματος εξ ακινήτου ιδιοκτησίας οιωνδήποτε επιχειρήσεων εκτός των γεωργικών ή δασικών τοιούτων, ως και επί εισοδήματος εξ ακινήτου ιδιοκτησίας χρησιμοποιουμένης δια την άσκησιν επαγγελματικών υπηρεσιών.

 

Άρθρον XIV

Eισόδημα κτώμενον υπό καθηγητού εξ ενός εκ των Συμβαλλομένων Kρατών ως αποζημίωσις έναντι διδασκαλίας ή επιστημονικής εργασίας εις Πανεπιστήμιον κατά την διάρκειαν προσωρινής παραμονής μη υπερβαινούσης τα δύο έτη εν τω ετέρω Συμβαλλομένω Kράτει, δεν θα φορολογήται εν τω ετέρω τούτω Kράτει.

Άρθρον XV

Xρηματικά ποσά τα οποία σπουδαστής ή μαθητευόμενος εις επάγγελμα προερχόμενος εξ ενός των Συμβαλλομένων Kρατών και διαμένων εν τω ετέρω Συμβαλλομένω Kράτει αποκλειστικώς και μόνον δια τον σκοπόν της εκπαιδεύσεώς του ή εξασκήσεώς του, λαμβάνει δια την συντήρησίν του, εκπαίδευσιν ή εξάσκησίν του δεν θα φορολογούνται εις το έτερον Kράτος, εφ’ όσον τα ποσά ταύτα καταβάλλονται εις αυτόν εκ πηγών ευρισκομένων εκτός του ετέρου τούτου Kράτους.

Άρθρον XVI

(1) Kεφάλαιον αποτελούμενον εξ ακινήτου ιδιοκτησίας, ως ορίζεται εν τη παραγράφω (2) του άρθρου XIII της παρούσης συμφωνίας δύναται να φορολογηθή εις το Συμβαλλόμενον Kράτος εις το οποίον ευρίσκεται η εν λόγω ιδιοκτησία.

(2) Tηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1), κεφάλαιον συνιστάμενον εκ παγίων στοιχείων αποτελούντων μέρος της επιχειρηματικής περιουσίας της χρησιμοποιουμένης εν τινι μονίμω εγκαταστάσει της επιχειρήσεως ενός εκ των Συμβαλλομένων Kρατών ή εκ παγίων στοιχείων ανηκόντων εις καθωρισμένην βάσιν

χρησιμοποιουμένην προς άσκησιν επαγγελματικών υπηρεσιών, δύναται να φορολογηθή εις το Συμβαλλόμενον Kράτος όπου ευρίσκεται η μόνιμος εγκατάστασις ή η καθωρισμένη βάσις.

(3) Πλοία και αεροσκάφη χρησιμοποιούμενα εις διεθνείς μεταφοράς και ενεργητικά στοιχεία, πλην ακινήτου ιδιοκτησίας, ανήκοντα εις την εκμετάλλευσιν των τοιούτων πλοίων και αεροσκαφών θα φορολογούνται μόνον εις το Συμβαλλόμενον Kράτος το οποίον συμφώνως προς το άρθρον V της παρούσης συμφωνίας έχει το δικαίωμα να φορολογή τα κέρδη τα προερχόμενα εκ τοιούτων πλοίων ή αεροσκαφών.

(4) Πάντα τα έτερα στοιχεία κεφαλαίου τα οποία ανήκουν εις κάτοικον ενός των Συμβαλλομένων Kρατών θα φορολογούνται μόνον εις το Kράτος τούτο.

 

Άρθρον XVII

(1) Eις περίπτωσιν κατοίκου του Bασιλείου της Eλλάδος ο φόρος θα καθορίζηται ως ακολούθως:

Tηρουμένων των διατάξεων της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας του εισοδήματος ο φόρος της Oμοσπόνδου Δημοκρατίας ο καταβλητέος κατά τους νόμους της Oμοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας και συμφώνως προς την παρούσαν συμφωνίαν είτε αμέσως ή δια παρακρατήσεως, εν σχέσει προς το εισόδημα το προερχόμενον εκ πηγών εντός της Oμοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας, παρέχεται ως πίστωσις, έναντι του ελληνικού φόρου του καταβλητέου επί του εισοδήματος τούτου.

(2) Eις περίπτωσιν κατοίκου της Oμοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας ο φόρος θα καθορίζηται ως ακολούθως:

1. Eκτός εάν εφαρμόζωνται αι διατάξεις του κατωτέρω εδαφίου (2) εξαιρείται της βάσεως εφ’ ης ο φόρος της Oμοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας επιβάλλεται, παν στοιχείον εισοδήματος εκ πηγών εντός του Bασιλείου της Eλλάδος και παν στοιχείον κεφαλαίου ευρισκόμενον εντός του Bασιλείου της Eλλάδος, όπερ συμφώνως προς την παρούσαν συμφωνίαν δύναται να φορολογηθή εις το Bασίλειον της Eλλάδος. Eν τούτοις η Oμόσπονδος Δημοκρατία της Γερμανίας διατηρεί δικαίωμα να λάβη υπ’ όψιν κατά τον καθορισμόν του συντελεστού του φόρου της τα ούτω εξαιρούμενα στοιχεία εισοδήματος και κεφαλαίου.

2. α) Θα παρέχηται ως πίστωσις έναντι του φόρου της Oμοσπόνδου Δημοκρατίας του καταβλητέου επί: αα) μερισμάτων προκυπτόντων εις το Bασίλειον της Eλλάδος, ο επ’ αυτών καταβαλλόμενος εν Eλλάδι φόρος, ββ) τόκων προκυπτόντων εις το Bασίλειον της Eλλάδος, ο επ’ αυτών καταβαλλόμενος εν Eλλάδι φόρος ή, εάν οι εν λόγω τόκοι απαλλάσσωνται του ελληνικού φόρου λόγω ειδικών διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας δια την προώθησιν της οικονομικής αναπτύξεως του Bασιλείου της Eλλάδος, 10% του ποσού των εν λόγω τόκων, γγ) αποζημιώσεως της καταβαλλομένης υπό του Eλληνικού Δημοσίου του Bασιλείου της Eλλάδος εις Γερμανόν υπήκοον, όστις δεν είναι επίσης υπήκοος του Bασιλείου της Eλλάδος, ο επ’ αυτής καταβαλλόμενος εν Eλλάδι φόρος, δδ) αποζημιώσεως εν τη εννοία του άρθρου XI παρ. (4) και (5) προκυπτούσης εις το Bασίλειον της Eλλάδος, ο επ’ αυτής καταβαλλόμενος εν Eλλάδι φόρος.

β) Eν τούτοις, εις την περίπτωσιν εισοδήματος εκ μερισμάτων καταβαλλομένων εις ανώνυμον εταιρείαν (Kapitalgesellschaft) ούσαν κάτοικο της Oμοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας, υπό ανωνύμου εταιρείας, ούσης κατοίκου του Bασιλείου της Eλλάδος, παρέχεται ως πίστωσις, έναντι του φόρου της Oμοσπόνδου Δημοκρατίας, το ποσόν των 30% του ακαθαρίστου ποσού μερισμάτων εάν και μόνον εάν,

αα) τουλάχιστον τα 25% των εχουσών δικαίωμα ψήφου μετοχών της ελληνικής ανωνύμου εταιρείας ανήκουν εις την γερμανικήν ανώνυμον εταιρείαν (Kapitalgesellschaft) και ββ) η ελληνική ανώνυμος εταιρεία κτάται το εισόδημά της αποκλειστικώς ή σχεδόν αποκλειστικώς εκ μεταλλείων, εκ της παραγωγής ή πωλήσεως αγαθών ή εμπορευμάτων ή εκ της παροχής υπηρεσιών ή εκ διεξαγομένων τραπεζικών ή ασφαλιστικών εργασιών ή εκ μερισμάτων καταβαλλομένων υπό άλλης ελληνικής ανωνύμου εταιρείας, ήτις κτάται το εισόδημά της αποκλειστικώς ή σχεδόν αποκλειστικώς εκ μεταλλείων, εκ της παραγωγής ή πωλήσεως αγαθών ή εμπορευμάτων, παροχής υπηρεσιών ή εκ διεξαγομένων τραπεζικών ή ασφαλιστικών εργασιών.

Άρθρον XVIII

Aι διατάξεις της παρούσης συμφωνίας ουδόλως έχουσι την έννοιαν καταργήσεως ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον περιορισμού του νυν απολαμβανομένου υπό των διπλωματικών και προξενικών υπαλλήλων προνομίου ετέρων ή προσθέτων απαλλαγών ή τυχόν μέλλοντος να χορηγηθή τοιούτου εις τους εν λόγω υπαλλήλους.

Άρθρον XIX

 

(1) Αι αρμόδιαι αρχαί των Συμβαλλομένων Κρατών οφείλουσιν όπως ανταλλάσσωσι τη αιτήσει των πληροφορίας (παρεχομένας συμφώνως προς τους οικείους φορολογικούς νόμους εν τη ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας) αναγκαίας δια την εφαρμογήν των διατάξεων της παρούσης συμφωνίας ή δια την παρεμπόδισιν δολίων πράξεων ή προς εφαρμογήν των κειμένων διατάξεων κατά της νομίμου φοροδιαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους οίτινες αποτελούν το αντικείμενον της παρούσης συμφωνίας. Πάσα πληροφορία ούτως ανταλλασσομένη δέον όπως θεωρήται απόρρητος και μη αποκαλύπτηται εις οιονδήποτε πρόσωπον πλην εκείνων άτινα είναι επιφορτισμένα με την βεβαίωσιν και την είσπραξιν των φόρων των αποτελούντων το αντικείμενον της παρούσης συμφωνίας. Ουδεμία πληροφορία δέον να ανταλλάσσηται η οποία θα απεκάλυπτεν οιονδήποτε εμπορικόν, επιχειρηματικόν, βιομηχανικόν ή επαγγελματικόν απόρρητον ή οιανδήποτε επαγγελματικήν μέθοδον.

(2) Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εις ουδεμίαν περίπτωσιν έχουσι την έννοιαν επιβολής επί εκατέρου των Συμβαλλομένων Κρατών της υποχρεώσεως λήψεως διοικητικών μέτρων μη συμφώνων προς τους κανονισμούς και την εν τη πράξει εφαρμοζομένην διαδικασίαν εκατέρου των Συμβαλλομένων Κρατών ή αντιθέτων προς τα κυριαρχικά δικαιώματά των, ασφάλειαν ή κρατικήν πολιτικήν ή παροχής στοιχείων μη παρεχομένων υπό της νομοθεσίας του εν λόγω Κράτους ή του αιτούντος τοιούτου.

 

Άρθρον ΧΧ

(1) Εάν κάτοικος ενός εκ των Συμβαλλομένων Κρατών αποδείξη ότι αι ενέργειαι των φορολογικών αρχών των Συμβαλλομένων Κρατών έσχον ή θα έχωσιν ως αποτέλεσμα την διπλήν φορολογίαν εν αντιθέσει προς τας διατάξεις της παρούσης συμφωνίας δικαιούται ούτος όπως θέση υπ’ όψιν την περίπτωσίν του ενώπιον του Κράτους του οποίου τυγχάνει κάτοικος. Εάν η αίτησίς του θεωρηθή βάσιμος η αρμοδία κρατική αρχή ενώπιον της οποίας ετέθη αύτη, οφείλει να προέλθη εις συμφωνίαν μετά της αρμοδίας αρχής του ετέρου Κράτους προς τον σκοπόν της αποφυγής της διπλής φορολογίας.

(2) Προς άρσιν των δυσχερειών ή αμφιβολιών εν τη ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσης συμφωνίας ή εν σχέσει προς τα σχετικάς διατάξεις συμφωνιών συναφθεισών μεταξύ των Συμβαλλομένων Κρατών μετά τρίτων τοιούτων, αι αρμόδιαι αρχαί των Συμβαλλομένων Κρατών δέον όπως προέλθουν εις αμοιβαίαν συμφωνίαν το ταχύτερον δυνατόν.

 

Άρθρον ΧΧΙ

(1) Οι υπήκοοι ενός εκ των Συμβαλλομένων Κρατών δεν υπόκεινται εν τω ετέρω Συμβαλλομένω Κράτει εις οιανδήποτε φορολογίαν ή σχετικήν επιβάρυνσιν διάφορον ή επαχθεστέραν της φορολογίας και των σχετικών επιβαρύνσεων εις ας υπόκεινται ή δύνανται να υπαχθώσιν οι υπήκοοι του ετέρου τούτου Κράτους υπό τας αυτάς συνθήκας.

(2) Ο όρος «υπήκοοι» σημαίνει: α) Εν σχέσει προς την Ομόσπονδον Δημοκρατίαν της Γερμανίας. Πάντας τους Γερμανούς εν τη εννοία του άρθρου 116 (1) του βασικού νόμου της Ομοσπόνδου Δημοκρατίας

της Γερμανίας.

β)Εν σχέσει προς το Βασίλειον της Ελλάδος.

Άπαντας τους Έλληνας υπηκόους.

γ) πάντα τα νομικά πρόσωπα, προσωπικάς εταιρείας και άλλης μορφής εταιρείας θεωρούμενα ως τοιαύτα

κατά την ισχύουσαν νομοθεσίαν εις εν εκ των Συμβαλλομένων Κρατών.

(3) Πρόσωπα άνευ εθνικότητος δεν υποβάλλονται εις εν των Συμβαλλομένων Κρατών εις οιανδήποτε φορολογίαν ή οιανδήποτε σχετικήν επιβάρυνσιν διάφορον ή επαχθεστέραν της φορολογίας και των σχετικών επιβαρύνσεων εις ας οι υπήκοοι του εν λόγω Κράτους υποβάλλονται ή δύνανται να υποβληθούν υπό τας αυτάς συνθήκας.

(4) Η φορολογία επί μονίμου εγκαταστάσεως διατηρουμένης υπό επιχειρήσεως του ενός των Συμβαλλομένων Κρατών εις το έτερον Συμβαλλόμενον Κράτος δέον να μη τυγχάνη ολιγώτερον ευνοϊκή εν τω ετέρω τούτω Κράτει από την επιβαλλομένην φορολογίαν επί επιχειρήσεων του ετέρου Κράτους ασχολουμένων με την αυτήν δράσιν.

Η παρούσα διάταξις δεν δύναται να ερμηνευθή ως υποχρεώνουσα το Συμβαλλόμενον Κράτος να χορηγή εις κατοίκους του ετέρου Συμβαλλομένου Κράτους οιασδήποτε προσωπικάς παραχωρήσεις, απαλλαγάς και μειώσεις φορολογικής φύσεως λόγω πολιτικής θέσεως ή οικογενειακών υποχρεώσεων τας οποίας χορηγεί εις τους ιδικούς του κατοίκους.

(5) Επιχειρήσεις του ενός των Συμβαλλομένων Κρατών, των οποίων το κεφάλαιον εν όλω ή εν μέρει ανήκει ή ελέγχεται αμέσως ή εμμέσως υπό ενός ή περισσοτέρων κατοίκων του ετέρου Συμβαλλομένου Κράτους, δεν

 

υποβάλλονται εις το πρώτον μνημονευθέν Συμβαλλόμενον Κράτος εις οιανδήποτε φορολογίαν ή σχετικήν επιβάρυνσιν διάφορον ή επαχθεστέραν της φορολογίας ή σχετικών επιβαρύνσεων εις ας υποβάλλονται ή δύνανται να υποβληθώσιν άλλαι παρόμοιαι επιχειρήσεις του εν λόγω πρώτου μνημονευθέντος Κράτους.

(6) Εν τω παρόντι άρθρω ο όρος «φορολογία» σημαίνει φόρος παντός είδους και πάσης μορφής.

Άρθρον ΧΧΙΙ

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται ωσαύτως εις την Ομόσπονδον Πολιτείαν του Βερολίνου, εφ’ όσον η Κυβέρνησις της Ομοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας δεν έχει υποβάλλει δήλωσιν περί του εναντίου εις την Κυβέρνησιν του Βασιλείου της Ελλάδος εντός τριών μηνών από της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος της συμφωνίας.

Άρθρον ΧΧΙΙΙ

(1) Η παρούσα συμφωνία δέον όπως κυρωθή και οι τίτλοι κυρώσεως δέον όπως ανταλλαγώσι το ταχύτερον δυνατόν εν Βόννη.

(2) Η ισχύς της παρούσης συμφωνίας άρχεται μετά παρέλευσιν του επομένου μηνός από της ημερομηνίας της ανταλλαγής των τίτλων κυρώσεως και αφορά: α) Ως προς τον ελληνικόν φόρον, το εισόδημα το κτώμενον δια το ημερολογιακόν έτος 1964 και τα επόμενα ημερολογιακά έτη.

 

β) Ως προς τον φόρον της Ομοσπόνδου Δημοκρατίας, τους φόρους οίτινες επιβάλλονται δια το ημερολογιακόν έτος 1964 και τα επόμενα ημερολογιακά έτη.

Άρθρον ΧΧΙV

H παρούσα συμφωνία ισχύει επ’ αόριστον, αλλά έκαστον των Συμβαλλομένων Kρατών δύναται, μέχρι και της 30ης Iουνίου οιουδήποτε ημερολογιακού έτους μετά το έτος 1967 να επιδώση εις το έτερον Συμβαλλόμενον Kράτος ειδοποίησιν λήξεως, εν τοιαύτη δε περιπτώσει η παρούσα συμφωνία παύει ισχύουσα:

α) εν σχέσει προς τον ελληνικόν φόρον, προκειμένου περί εισοδήματος κτωμένου κατά το ημερολογιακόν έτος όπερ έπεται του έτους εντός του οποίου επεδόθη η ειδοποίησις λήξεως.

β) εν σχέσει προς τον φόρον της Oμοσπόνδου Δημοκρατίας, δια φόρους οίτινες επιβάλλονται κατά το ημερολογιακόν έτος όπερ έπεται του έτους εντός του οποίου επεδόθη η ειδοποίησις λήξεως.

Eις πίστωσιν των ανωτέρω οι υποφαινόμενοι δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσαν συμφωνίαν θέσαντες τας σφραγίδας αυτών.

Eγένοντο εις εξ πρωτότυπα εν Aθήναις την 18 Aπριλίου 1966 ανά δύο εις Γερμανικήν, Ελληνικήν και Αγγλικήν γλώσσαν, των τριών κειμένων όντων εξ ίσου αυθεντικών, εν περιπτώσει δε αμφιβολίας υπερισχύει το αγγλικόν κείμενον.

Δια την Ομόσπονδον Δημοκρατίαν Δια το Βασίλειον της Γερμανίας της Ελλάδος

AGREEMENT

between the Kingdom of Greece and the Federal Republic of Germany for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and Capital and to the Trade Tax.  

His Majesty the King of the Hellenes and the President of the Federal Republic of Germany,  

Desiring to avoid double taxation and to prevent fiscal evasion with respect to taxes on income and capital and to the trade tax have agreed to conclude the following Agreement. For that purpose they have appointed as their plenipotentiaries:

His Majesty the King of the Hellenes: H.E.M. Th. Rendis, Under Secretary of State.

The President of the Federal Republic of Germany: H.E.M. Oskar Schlitter, Ambassador of the Federal Republic of Germany.

The plenipotentiaries, having communicated to one another their full powers, found in good and due form, have agreed as follows:

Article I

(1) The taxes which are the subject of this Agreement are:

1. in the Federal Republic of Germany: The Einkommensteuer (income tax),  the Korperschaftsteuer (corporation tax),  the Vermogensteuer (capital tax) and the Gewerbesteuer (trade tax)      (hereinafter referred to as "Federal Republic tax");

2. in the Kingdom of Greece:             The income tax on natural persons (Einkommensteuer der naturlichen Personen) and

 

the income tax on legal persons (Einkommensteuer der juristischen Personen)      (hereinafter referred to as "Greek tax").

(2) This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are subsequently imposed in addition to, or in place of the existing taxes. Article II

(1) In this Agreement, unless the context otherwise requires:

 The term "tax" means Federal Republic tax or Greek tax, as the context requires.

 The term "person" includes individuals and companies.

 The term "company" means any body corporate, any entity which is treated as a body corporate for tax purposes under the laws of the Federal Republic of Germany and any legal entity established under the laws of the Kingdom of Greece.

 

 

(a) The term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that State, is liable

to           taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other similar criterion.

 (b) Where by reason of the provisions of the preceding paragraph an individual is a resident of both Contracting States the following rules shall apply:

               (aa) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home              available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closest (centre of vital interests);

               (bb) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if         he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a habitual abode;

(cc) if he has a habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;

               (dd) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the

               Contracting States shall determine the question by mutual agreement.

(c) Where by reason of the provisions of the preceding subparagraph (a) a company is a resident of both

          Contracting States then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated. The same provision shall apply to partnerships and associations which under the national laws by which they are governed are not legal persons.

5. The terms "Federal Republic enterprise" and "Greek enterprise" mean respectively an industrial or commercial enterprise or undertaking carried on by a resident of the Federal Republic of Germany and an industrial or commercial enterprise or undertaking carried on by a resident of the Kingdom of Greece; and the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean a Federal Republic enterprise or a Greek enterprise, as the context requires.

6. The term "industrial and commercial profits" includes rents and royalties in respect of cinematograph films.

7.

(a) The term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

(b) A permanent establishment shall include especially: a place of management;           a branch;           an office;           a factory; a workshop;           a mine, quarry or other place of extraction of natural resources;           a building site or construction or assembly project which exists for more than twelve months.

(c) The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:

 

          the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging           to the enterprise;

          the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

          the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

          the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or    for collecting information, for the enterprise;

          the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of            information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

(d) A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State -- other than an agent of an independent status to whom subparagraph (e) applies -- shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

(e) An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their           business.

(f) The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether           through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent           establishment of the other.

 

1.      The term "pension" means periodic payments made in consideration of services rendered or by way of compensation for injuries received.

2.      The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during a specified or ascertainable period of time.

3.      The term "competent authorities" means in the case of the Kingdom of Greece, the Ministry of Finance, and in the case of the Federal Republic of Germany, the Federal Minister of Finance.

 

(2) In the application of the provisions of this Agreement in a Contracting State any term not otherwise defined in this Agreement, shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in that State relating to the taxes which are the subject of this Agreement. Article III

(1) The industrial or commercial profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on a trade or business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If it carries on a trade or business in that other State through a permanent establishment situated therein, tax may be imposed on those profits in the other State but only on so much of them as is attributable to that permanent establishment.

(2) Where an enterprise of a Contracting State carries on a trade or business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall be attributed to the permanent establishment the industrial or commercial profits which it might be expected to derive in that other State if it were an independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing at arm's length with the enterprise of which it is a permanent establishment.

(3) In determining industrial or commercial profits of a permanent establishment there shall be allowed as deductions all expenses reasonably allocable to the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so allocable.

(4) No portion of any profits arising to an enterprise of a Contracting State shall be attributed to a permanent establishment situated in the other Contracting State by reason of the mere purchase of goods or merchandise within that other State by the enterprise.

(5) Paragraph (1) shall not be construed as preventing a Contracting State from imposing pursuant to this Agreement a tax on income (e.g. dividends, rents) derived from sources within its territory by a resident of the other Contracting State if such income is not attributable to a permanent establishment in the first-mentioned State.

(6) Paragraph (1) shall likewise apply in respect of the Gewerbesteuer (trade tax) computed on a basis other than industrial and commercial profits.

 

Article IV

Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital             of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and, in either case, conditions are made or imposed between the two enterprises, in their commercial or financial relations, which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article V

(1) Profits which a resident of the Kingdom of Greece derives from operating ships in international traffic whose port of registry is in the Kingdom of Greece shall be taxable only in that State.

(2) Profits from the operation of ships in international traffic accruing to a resident of the Federal Republic of Germany from an enterprise which is managed and controlled in the Federal Republic of Germany shall be taxable only in that State.

(3) Profits from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

(4) Paragraph (3) shall likewise apply in respect of participations in pools of any kind by enterprises engaged in air-transport.

(5) Paragraphs (1), (2) and (3) shall likewise apply in respect of the Gewerbesteuer (trade tax) computed on a basis other than industrial and commercial profits. Article VI

(1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) However, such dividends may be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 25 per cent. of the gross amount of the dividends. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

(3) The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights assimilated to income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident, and shall include in the case of the Federal Republic of Germany distributions on investment trust certificates and income derived by a sleeping partner from his participation as such.

(4) Paragraphs (1) and (2) shall not apply where a resident of a Contracting State carries on a trade or business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein and such dividends are attributable to that permanent establishment; in such event Article III of this Agreement is applicable. Article VII

(1) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) However, such interest may be taxed in the Contracting State in which it arises, according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the amount of the interest.

(3) Interest arising in the Kingdom of Greece and paid to the Deutsche Bundesbank or to the Kreditanstalt fϋr Wiederaufbau in the Federal Republic of Germany shall be exempt from Greek tax. Interest arising in the Federal Republic of Germany and paid to the Bank of Greece shall be exempt from Federal Republic tax.

(4) The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

(5) Paragraphs (1) and (2) shall not apply where a resident of a Contracting State carries on a trade or business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein and such interest is attributable to that permanent establishment; in such event Article III of this Agreement is applicable.

(6) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub­division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

(7) Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

(8) This Article shall not be construed to restrict any exemption, deduction or other allowance now or hereafter accorded, by the laws of the Kingdom of Greece, in the determination of Greek tax on interest arising in the Kingdom of Greece and paid to a resident of the Federal Republic of Germany Article VIII

(1) Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

(2) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial, or scientific experience.

(3) Paragraph (1) shall not apply where a resident of a Contracting State carries on a trade or business, professional services, or any other independent activities in the other Contracting State through a permanent establishment or fixed base therein and the royalties are attributable to such permanent establishment or fixed base; in such event Article III or XI of this Agreement is applicable.

(4) Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement. Article IX

(1) Gains from the sale, transfer or exchange of capital assets derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State.

(2) Paragraph (1) shall not apply where a resident of a Contracting State carries on a trade or business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein and such gains are attributable to that permanent establishment; in such event Article III of this Agreement shall be applicable. Article X

(1) Remuneration in respect of present services paid out of public funds of the Kingdom of Greece or any political sub-division thereof shall be taxable only in that State unless the payment is made to a German national who is not also a national of the Kingdom of Greece.

(2) Remuneration in respect of present services paid out of public funds of the Federal Republic of Germany or its Lander or political sub-divisions thereof shall be taxable only in that State unless the payment is made to a national of the Kingdom of Greece who is not also a German national.

(3) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply to remunerations in respect of services in connection with any trade or business carried on by either of the Contracting States or political sub-divisions thereof for purposes of profit.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall also apply to remuneration paid by the Deutsche Bundesbank, the Deutsche Bundesbahn and the Deutsche Bundespost and the corresponding organisations of the Kingdom of Greece. Article XI

(1) Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base such part of that income as is attributable to that base may be taxed in that other State. Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions income derived by public entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artists, and musicians, and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

(2) Salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State, unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (2) above, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State, if

(a) the recipient is present in that other State for a period or  periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, and

(b) the remuneration is paid by or on behalf of an employer who is not a resident of that other State, and

(c) the remuneration is not deducted from the profits of a permanent establishment or a fixed base which the employer has in that other State.

(4) Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(5) Remuneration for personal services performed aboard a ship in international traffic may be taxed in the Contracting State in which the ship's port of registry is situated.

(6) Remuneration for personal services performed aboard an aircraft in international traffic may be taxed in the Contracting State in which the place of the effective management of the enterprise is situated, which employs the person concerned. Article XII

(1) Any pensions and any annuity (excluding any pension and annuity referred to in paragraphs (2) and (3) derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State.

(2) Pensions and annuities paid out of public funds of the Kingdom of Greece or any political sub-division thereof shall be taxable only in that State.

(3) Pensions and annuities paid out of public funds of the Federal Republic of Germany or its Lander or political sub-divisions thereof shall be taxable only in that State.

(4) The provisions of paragraphs (2) and (3) shall also apply to pensions and annuities paid by the Deutsche Bundesbank, the Deutsche Bundesbahn and the Deutsche Bundespost and the corresponding organisations of the Kingdom of Greece.

(5) Pensions, annuities and other recurring or non-recurring remuneration paid by a Contracting State or by any legal person organized under the public laws of that State as compensation for an injury or damage sustained as a result of hostilities or political persecution shall be taxable only in that State.                              Article XIII

(1) Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

(2) The term "immovable property" shall be defined in accordance with the laws of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment of agricultural and forestry enterprises, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

(3) The provisions of paragraphs (1) and (2) above shall apply to income derived from the direct use or from the letting of immovable property or the use in any other form of such property, including income from agricultural or forestry enterprises. They shall likewise apply to profits from the alienation of immovable property.

(4) The provisions of paragraphs (1) to (3) above shall also apply to the income from immovable property of any enterprises other than agricultural or forestry enterprises and to income from immovable property used for the performance of professional services.

 

Article XIV

Income derived by a professor from one of the Contracting States as remuneration for teaching or research work, during a period of temporary residence not exceeding two years, at a university, in the other Contracting State, shall not be taxed in that other State.

Article XV

Payments which a student or business apprentice from one of the Contracting States who is present in the other Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training, shall not be taxed in that other State, provided that such payments are made to him from sources outside that other State.

Article XVI

 

(1) Capital represented by immovable property as defined in paragraph (2) of Article XIII of this Agreement may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

(2) Subject to the provisions of paragraph (1), capital represented by assets forming part of the business property employed in a permanent establishment of an enterprise of a Contracting State, or by assets pertaining to a fixed base used for the performance of professional services, may be taxed in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(3) Ships and aircraft operated in international traffic and assets, other than immovable property, pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in the Contracting State which according to Article V of this Agreement has the right to tax the profits derived from such ships or aircraft.

(4) All other elements of capital which belong to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State. Article XVII

(1) Tax shall be determined in the case of a resident of the Kingdom of Greece as follows: Subject to the provisions of the Greek income tax law Federal Republic tax payable under the laws of the Federal Republic of Germany and in accordance with this Agreement, whether directly or by deduction, in respect of income from sources within the Federal Republic of Germany shall be allowed as a credit against the Greek tax payable in respect of that income.

(2) Tax shall be determined in the case of a resident of the Federal Republic of Germany as follows:

 

1. Unless the provisions of sub-paragraph (2) below apply, there shall be excluded from the basis upon which Federal Republic tax is imposed, any item of income from sources within the Kingdom of Greece and any item of capital situated within the Kingdom of Greece which, according to this Agreement, may be taxed

in the Kingdom of Greece. The Federal Republic of Germany, however, retains the right to take into account in the determination of its rate of tax the items of income and capital so excluded.

2.

(a) There shall be allowed as a credit against the Federal Republic tax payable in respect of

               (aa) dividends arising in the Kingdom of Greece the Greek tax paid thereon;                (bb) interest arising in the Kingdom of Greece the Greek tax paid thereon, or, if such interest is exempt

   from Greek tax due to special provisions of Greek law for the promotion of the economic development of    the Kingdom of Greece, 10 per cent. of the amount of such interest;

(cc) remuneration paid out of public funds of the Kingdom of Greece to a German national who is not     also a national of the Kingdom of Greece, the Greek tax paid thereon;

               (dd) remuneration within the meaning of Article XI par. (4) and (5) arising in the Kingdom of Greece, the Greek tax paid thereon.

(b) However, in the case of income from dividends paid to a company limited by shares being a resident of the Federal Republic of Germany by a company limited by shares being a resident of the Kingdom of Greece there shall be allowed as a credit against the Federal Republic tax the amount of 30 per cent. of the gross-dividends, if, but only if,

               (aa) at least 25 per cent of the voting shares of the Greek joint-stock company are owned by the German

company limited by shares and

               (bb) the Greek joint-stock company derives its income exclusively or almost exclusively from mining,           

producing or selling goods or merchandise, rendering services, or doing banking or insurance business, or from dividends paid by another Greek joint-stock company which itself derives its income exclusively or almost exclusively from mining, producing or selling goods or merchandise, rendering services, or doing banking or insurance business.

Article XVIII

The provisions of this Agreement shall not be construed to deny or affect in any manner the right of diplomatic and consular officers to other or additional exemptions now enjoyed or which may hereafter be granted to such officers.

Article XIX

(1) The competent authorities of the Contracting States shall upon request exchange such information (being information available under the respective taxation laws in the normal course of administration) as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or for the prevention of fraud or the administration of statutory provisions against legal avoidance in relation to the taxes which are the subject of this Agreement. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons other than those concerned with the assessment and collection of the taxes which are the subject of this Agreement. No information shall be exchanged which would disclose any trade, business, industrial or professional secret or any trade process.

(2) In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose upon either of the Contracting States the obligation to carry out administrative measures at variance with the regulations and practice of either Contracting State or which would be contrary to its sovereignty, security of public policy or to supply particulars which are not procurable under its own legislation or that of the State making application. Article XX

(1) Where a resident of a Contracting State shows proof that the action of the tax authorities of the Contracting States has resulted or will result in double taxation contrary to the provisions of this Agreement he shall be entitled to present his case to the State of which he is resident. Should his claim be deemed worthy of consideration, the competent authority of the State to which the claim is made shall endeavour to come to an agreement with the competent authority of the other States with a view to avoidance of double taxation.

(2) For the settlement of difficulties or doubts in the interpretation or application of this Agreement or in respect of

 

its relations to Agreements of the Contracting States with third States the competent authorities of the Contracting States shall reach a mutual agreement as quickly as possible.

Article XXI

(1) The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

(2) The term "nationals" means:

(a) in respect of the Federal Republic of Germany: all Germans within the meaning of Article 116 (1) of the basic Law for the Federal Republic of Germany;

(b) in respect of the Kingdom of Greece: all Greek citizens;

(c) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in a Contracting State.

(3) Stateless persons shall not be subjected in a Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that State in the same circumstances are or may be subjected.

(4) The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State maintains in the other Contracting State shall not be less favourable levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

(5) Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

(6) In this Article the term "taxation" means taxes of every kind and description.

 

Article XXII

This Agreement shall also apply to Land Berlin, provided that the Government of the Federal Republic of Germany has not made a contrary declaration to the Government of the Kingdom of Greece within three months from the date of entry into force of the Agreement.

Article XXIII

(1) This Agreement shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible in Bonn.

(2) This Agreement shall come into force after the expiration of a month following the date on which the instruments of ratification are exchanged and shall thereupon have effect:

(a) in respect of Greek tax, in relation to the income derived in the calendar year 1964 and the subsequent calendar years,

(b) in respect of Federal Republic tax, for taxes which are levied for the calendar year 1964 and the subsequent

 

 calendar years.

Article XXIV

This Agreement shall continue in effect indefinitively but either of the Contracting States may on or before the 30th day of June in any calendar year after 1967 give to the other Contracting State notice of termination, and in such event this Agreement shall cease to be effective:

(a) in respect of Greek tax, in relation to the income derived in the calendar year subsequent to the year in which the notice of termination is given,

(b) in respect of the Federal Republic tax, for taxes which are levied for the calendar year following the year in which the notice of termination is given.

 

In witness whereof the undersigned duly authorised thereto have signed this Agreement and have affixed thereto their seals.

Done in six originals in Athens this day of April 18th, 1966, in six originals, two each in the German, Greek and English languages, all three texts being equally authoritative except in the case of doubt when the English text shall prevail.

For the Kingdom of Greece                                   For the Federal Republic of GermanyΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο