Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-02-2009 ]

1021292 /3436/ΔΕ-Β/20.2.2009 Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1085068/4794/ΔΕ-Β/5.9.2007 περί ανακαθορισμού της καθ΄ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ Δ.Ο.Υ. , Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. σε θέματα φορολογικού ελέγχου.

(Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1085068/4794/ΔΕ-Β/5.9.2007 περί ανακαθορισμού της καθ΄ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ Δ.Ο.Υ. , Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. σε θέματα φορολογικού ελέγχου.)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα   20  Φεβρουαρίου  2009
Αρ.Πρωτ:1021292 /3436/ΔΕ-Β

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
   Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
   ΤΜΗΜΑ  Β΄
2)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
   Δ/ΝΣΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
   TMHMA A΄
3)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
   Δ/ΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
   ΤΜΗΜΑ Γ΄
   Tαχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10          
   Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ                             
   Τηλ.: 210 3375204            

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1085068/4794/ΔΕ-Β/5.9.2007 περί ανακαθορισμού της καθ΄ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ Δ.Ο.Υ. , Π.Ε.Κ.  και Δ.Ε.Κ. σε θέματα φορολογικού ελέγχου.


 ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 του ν.2343/1995 (Φ.Ε.Κ. ΑΆ-211) ΅Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξειςΆ.
β) Του άρθρου 20 του ν.2753/1999 (Φ.Ε.Κ. ΑΆ-249) ΅Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξειςΆ.
γ) Του άρθρου 1 παρ. 5 του π.δ.280/1997 (Φ.Ε.Κ. ΑΆ-203) ΅Οργάνωση των Ελεγκτικών ΚέντρωνΆ.
δ) Των άρθρων 23 και 24 του ν.3259/2004 (Φ.Ε.Κ. ΑΆ-149) ΅Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξειςΆ.
ε) Της αριθ. 1099054/1224/0006Α/9-12-2004 (Φ.Ε.Κ. ΒΆ-1880) Α.Υ.Ο.Ο. ΅Ορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης και παύσης λειτουργίας του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ.).
στ) Του άρθρου 60 του ν.3283/2004 (Φ.Ε.Κ. ΑΆ-210) ΅Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξειςΆ.
ζ) Της αριθ. 1085068/4794/ΔΕ-Β/5-9-07 Α.Υ.Ο.Ο. (Φ.Ε.Κ.1843–Β/2007)  Ανακαθορισμός της καθΆ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και  Δ.Ε.Κ.  σε θέματα φορολογικού ελέγχου.   
η) Του άρθρου 32 του ν.1828/1989 (Φ.Ε.Κ. ΑΆ-2) ΅Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξειςΆ.
θ) Του π.δ. 551/1988 (Φ.Ε.Κ. ΑΆ-259) ΅Οργανισμός Νομαρχιών (οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών)Ά, όπως ισχύει.
ι) Της περίπτωσης βΆ της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν.2238/1994 (Φ.Ε.Κ. ΑΆ-151) ΅Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΕισοδήματοςΆ.
ια) Του π.δ.16/1989 (Φ.Ε.Κ. ΑΆ-6) ΅Κανονισμός λειτουργίας Δ.Ο.Υ. και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ.2/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' - 2).
ιβ) Της 1057037/1181/Α0006/ΠΟΛ.1150/12-5-1998 Α.Υ.Ο. (Φ.Ε.Κ. ΒΆ-486) ΅Ανακαθορισμός της καθΆ ύλην αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξης, σε θέματα προσωρινού και τακτικού φορολογικού ελέγχου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 1089529/1366/Α0006/28-7-1998 (Φ.Ε.Κ. ΒΆ-841) και 1052446/7121/ΔΕ-ΒΆ/ΠΟΛ.1206/7-6-2000 (Φ.Ε.Κ. ΒΆ-755) Α.Υ.Ο. και την 1009921/83/Α0006/04-02-2004 (Φ.Ε.Κ. Β΄-241) Α.Υ.Ο.Ο.
ιγ)    Του άρθρου 29Α του ν.1558/1985 (ΑΆ-137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. ΑΆ-154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν.2469/1997 (Φ.Ε.Κ. ΑΆ-38).
 ιδ)    Την ανάγκη ανακαθορισμού της αρμοδιότητας ελέγχου και για τον έλεγχο του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων.

2.    Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,


Αποφασίζουμε

1.    Στην παράγραφο 10 της με αριθ. 1085068/4794/ΔΕ-Β/5.9.2007 (Φ.Ε.Κ. 1843-Β/2007) Α. Υ. Ο. Ο. «Ανακαθορισμός της καθ΄ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ.  και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου» προστίθενται νέα εδάφια που έχουν ως  εξής:

«Τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.-Π.Ε.Κ.) είναι αρμόδια και για τον έλεγχο των υποθέσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.), εφόσον οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των υπόχρεων για την υποβολή δήλωσης Ε.Τ.ΑΚ. υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν ακόμη και για έτη (χρήσεις) για τα οποία τα Ελεγκτικά Κέντρα δεν έχουν αρμοδιότητα διενέργειας οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου, μέχρι έκδοσης νεότερης  απόφασης».


2. Κατά τα λοιπά η με αριθ. 1085068/4794/ΔΕ-Β/5.9.2007 Α.Υ.Ο.Ο. εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.
 

        Ακριβές Αντίγραφο                                                     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Η Προϊσταμένη  της Γραμματείας                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ   ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο