Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-05-1992 ]

ΠΟΛ.2006/6.5.1992 Αναπροσαρμογή ποσοστού προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο και κατάργηση ανωτάτου ορίου αυτής.

(Αναπροσαρμογή ποσοστού προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο και κατάργηση ανωτάτου ορίου αυτής.)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων ΕσόδωνΠΟΛ. 2006/6.5.92 Αναπροσαρμογή ποσοστού προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο και κατάργηση ανωτάτου ορίου αυτής.


Σας κοινοποιούμε με την αριθμ. 2031207/3966-12/7.4.1992 απόφαση του υπουργού Οικονομικών, περί αναπροσαρμογής του ποσοστού προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής των οφειλών προς το Δημόσιο, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ 270/17.4.92 και ισχύει από 1ης Ιουνίου 1992.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, το ποσοστό προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής όλων γενικά των οφειλών προς το Δημόσιο ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) ανά μήνα καθυστέρησης καταβολής.
Με την ίδια απόφαση καταργείται το ανώτατο όριο προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ και όλες γενικά οι οφειλές προς το Δημόσιο επιβαρύνονται με προσαύξηση 3% ανά μήνα καθυστέρησης μέχρι την ημερομηνία καταβολής τους.

Μέχρι σήμερα το ποσοστό της προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής για όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο ανερχόταν σε 2,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης, η δε προσαύξηση δεν μπορούσε να υπερβεί το 100% του οφειλόμενου για κάθε φορά χρέους, ειδικά δε για οφειλές από παρακρατούμενους ή επιρριπτόμενους φόρους το ποσοστό της προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής ανερχόταν σε 3% για κάθε μήνα καθυστέρησης, η δε προσαύξηση δεν μπορούσε να υπερβεί το 120% του οφειλόμενου χρέους.

Το ποσοστό της προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής σε 3% ανά μήνα καθυστέρησης για όλες τις οφειλές, καθώς και η κατάργηση του ανωτάτου ορίου αυτής, ισχύει και για τις οφειλές προς το Δημόσιο οι οποίες μέχρι την ισχύ της απόφασης αυτής έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και δεν έχουν εξοφληθεί, χωρίς όμως αναδρομική εφαρμογή.
Παραθέτουμε παραδείγματα για την ενιαία αντιμετώπιση των περιπτώσεων των οφειλών προς το Δημόσιο που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες πριν την 1.6.1992.

1. Η τέταρτη δόση οφειλής από φόρο εισοδήματος Φ.Π. που έπρεπε να καταβληθεί μέχρι τις 30.11.1990 και με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί από τον υπόχρεο στις 15.9.1992 θα επιβαρυνθεί με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής 57%, δηλαδή 18 μήνες (Δεκέμβριο ’90 έως Μάιο ’92) επί 2,5% ανά μήνα = 45% συν 4 μήνες (Ιούνιο ’92 έως Σεπτέμβριο ’92) επί 3% ανά μήνα = 12%.

2. Οφειλή από ΦΠΑ η οποία έπρεπε να καταβληθεί στις 30.11.1990 και με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί στις 15.9.1992 θα επιβαρυνθεί με ποσοστό προσαύξησης 66%, δηλαδή 22 μήνες (Δεκέμβριο 1990 έως Σεπτέμβριο 1992) επί 3% ανά μήνα = 66%, δεδομένου ότι το ποσοστό της προσαύξησης για παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους δεν μεταβάλλεται.

3. Ληξιπρόθεσμη οφειλή από δάνειο που χορηγήθηκε με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, βεβαιώθηκε το μήνα Νοέμβριο 1987 και υποτίθεται ότι θα καταβληθεί στις 15.9.1992. Η οφειλή αυτή έχει συμπληρώσει το μέχρι σήμερα ανώτατο όριο προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής (100%) το μήνα Οκτώβριο 1991 (27 μήνες επί 2% ανά μήνα = 54% και 19 μήνες επί 2,5 = 47,5%). Η προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής με την οποία θα επιβαρυνθεί στις 15.9.92 είναι 112% δηλαδή 4 μήνες επί 3% ανά μήνα = 12% συν το προηγούμενο ανώτατο όριο 100%. Το χρονικό διάστημα από το μήνα Νοέμβριο 1991 μέχρι το μήνα Μάιο 1992 η παραπάνω οφειλή δεν επιβαρύνεται με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής.

4. Οφειλή από φόρο κληρονομίας που βεβαιώθηκε στις 20.2.1987 δραχμών 560.000, ο δε υπόχρεος δεν προσκόμισε την προβλεπόμενη από το νόμο εγγύηση ή ασφάλεια, έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη και καταβλητέα εφάπαξ, έχει δε συμπληρωθεί το ανώτατο όριο προσαύξησης το μήνα Οκτώβριο 1991 (36 μήνες επί 1,5% ανά μήνα = 54% και 19 μήνες επί 2,5% ανά μήνα = 47,5%). Αν υποθέσουμε ότι ο φόρος αυτός θα καταβληθεί στις 15.9.92, θα επιβαρυνθεί με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής 112%, δηλαδή το προηγούμενο ανώτατο όριο 100% και την προσαύξηση από 1ης Ιουνίου ’92 μέχρι 15.9.92 (4 μήνες επί 3% ανά μήνα = 12%).
Υ.Α. 2031207/3666-12/0016 (ΦΕΚ 270 Β/17.4.92)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 «περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ίδιου ως άνω Ν.Δ., όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του Νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α), σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον υπουργό Οικονομικών να αναπροσαρμόζει αυξητικώς με αποφάσεις το ποσοστό της προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και το ανώτατο όριο αυτής.

3. Την ανάγκη καθορισμού ποσοστού προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής ίδιο για όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και ίδιο ανώτατο όριο της προσαύξησης αυτής, ώστε να είναι ευχερής, ο υπολογισμός τους τόσο από τις υπηρεσίες όσο και από τους ίδιους τους οφειλέτες, αποφασίζουμε:

1. Αναπροσαρμόζουμε το ποσοστό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής των χρεών προς το Δημόσιο, που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Νόμου 1882/1990, σε τρία τοις εκατό (3%) για κάθε μήνα καθυστέρησης, μέχρι την ημερομηνία καταβολής τους, καταργουμένου του ισχύοντος ανωτάτου ορίου προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

2. Το ανώτατο όριο προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής, που ορίζεται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) και αφορά οφειλές από τόκους συμβεβαιούμενους ή μη με την κύρια οφειλή, καθώς και αυτοτελώς βεβαιούμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, καταργείται και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 της παρούσας.

3. Τα οριζόμενα στις παραπάνω παραγράφους εφαρμόζονται, χωρίς αναδρομική ισχύ και για τα χρέη προς το Δημόσιο τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσης έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα και δεν έχουν εξοφληθεί.

4. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1 Ιουνίου 1992, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο