Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-11-1992 ]

ΠΟΛ.1264/26.11.1992 Η αναστολή λειτουργίας καταστήματος λόγω φοροδιαφυγής

(Η αναστολή λειτουργίας καταστήματος λόγω φοροδιαφυγής)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕΠΟΛ. 1264/26.11.92 Η αναστολή λειτουργίας καταστήματος λόγω φοροδιαφυγής

Έχοντας υπόψη κ.λπ. αποφασίζουμε:

1. Η απόφαση του υπουργού Οικονομικών για την αναστολή λειτουργίας καταστημάτων επιτηδευματιών, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του νόμου 2065/1992, κοινοποιείται με αποδεικτικό από επιμελητή στην Αστυνομική Αρχή του τόπου που λειτουργεί το κατάστημα.

2. Η Αστυνομική Αρχή υποχρεούται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες να προβεί στο κλείσιμο του καταστήματος για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην ανωτέρω απόφαση. Η σφράγιση του καταστήματος ενεργείται από αστυνομικό υπάλληλο που ορίζεται από το Διοικητή της οικείας Αστυνομικής Αρχής, ο οποίος συμπράττει πάντοτε με υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομικών που ορίζεται από τον Προϊστάμενο αυτής. Η κατά τα ανωτέρω σφράγιση γίνεται με δύο κλειδαριές ασφαλείας στην κεντρική πόρτα εισόδου και τα κλειδιά της μίας θα βρίσκονται στην κατοχή της Αστυνομικής Αρχής και της άλλης του επιτηδευματία.

3. Στην είσοδο του καταστήματος τοποθετείται ταινία με τον τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομικών και την ένδειξη «σφραγίστηκε μέχρι (ημερομηνία), βάσει της αριθ…… απόφαση του υπουργού Οικονομικών, για φοροδιαφυγή».

Για την υλοποίηση των παραπάνω, η αρμόδια Αστυνομική Αρχή συνεννοείται με την οικεία υπηρεσία (ΔΟΥ) προκειμένου να καθορισθεί ο ακριβής χρόνος – μέσα στο πενθήμερο – που θα πραγματοποιηθεί η σφράγιση του καταστήματος.

4. Μετά το πέρας της διαδικασίας σφράγισης συντάσσεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τους συμπράξαντες υπαλλήλους και τον επιτηδευματία εφόσον παρευρίσκεται. Σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή αρνείται να υπογράψει, σημειώνεται τούτο στο πρακτικό και θυροκολλείται αντίγραφο αυτού στην είσοδο του καταστήματος.

Το πρακτικό φυλάσσεται στην οικεία Αστυνομική Αρχή και αντίγραφο αυτού αποστέλλεται στην οικεία ΔΟΥ ή παραδίδεται στον εντεταλμένο για τη σφράγιση υπάλληλό της.

5. Η αποσφράγιση του καταστήματος γίνεται από υπαλλήλους των ανωτέρω υπηρεσιών παρουσία του επιτηδευματία ή αντιπροσώπου αυτού και συντάσσεται σχετική έκθεση η οποία τηρείται στην οικεία Αστυνομική Αρχή, αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στην οικεία ΔΟΥ ή παραδίδεται στον εντεταλμένο αυτής υπάλληλο που ορίσθηκε για την αποσφράγιση.

6. Όλα τα υλικά σφραγίσεως του καταστήματος (κλειδαριές ασφαλείας, κλειδιά – ταινίες κ.λπ.) διατίθενται από την οικεία υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών, ο υπάλληλος της οποίας τα παραλαμβάνει κατά την αποσφράγιση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο