Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-10-1992 ]

ΠΟΛ.1216/2.10.1992 Παρέχονται οδηγίες και διευκρινήσεις για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 64 του ν. 2065/1992 και της Α.Υ.Ο. 1089300/720/πολ. 1191/17.9.1992, σχετικά με την υποχρέωση τήρησης βιβλίου επίσκεψης ασθενών από τους γιατρούς.

(Παρέχονται οδηγίες και διευκρινήσεις για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 64 του ν. 2065/1992 και της Α.Υ.Ο. 1089300/720/πολ. 1191/17.9.1992, σχετικά με την υποχρέωση τήρησης βιβλίου επίσκεψης ασθενών από τους γιατρούς.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.ΠΟΛ. 1216/2.10.92 Παρέχονται οδηγίες και διευκρινήσεις για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 64 του ν. 2065/1992 και της Α.Υ.Ο. 1089300/720/ΠΟΛ.1191/17.9.1992, σχετικά με την υποχρέωση τήρησης βιβλίου επίσκεψης ασθενών από τους γιατρούς.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 64 του ν. 2065/1992 οι γιατροί υποχρεώθηκαν στην τήρηση βιβλίου ασθενών.

Η υποχρέωση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του ίδιου άρθρου, άρχισε από 1/9/1992.

Με την απόφαση του υπουργού Οικονομικών 1089300/720/0015/ΠΟΛ.1191/17.9.1992, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 575/23.9.1992 τεύχος Β, καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής της πιο πάνω διάταξης.

Πέρα από τα παραπάνω και με αφορμή ερωτήματα ενδιαφερομένων, διευκρινίζονται τα εξής.

1. Τόπος τήρησης βιβλίου ασθενών - Υπόχρεοι

Το βιβλίο επίσκεψης ασθενών τηρείται στο χώρο εξέτασης του ασθενή ή στο χώρο παροχής σ’ αυτόν των ιατρικών συμβουλών (ιατρείο, εργαστήριο κ.λπ.). Για τις επισκέψεις ασθενών στο σπίτι ή σε άλλους χώρους, όπως σε σχολεία, αθλητικούς συλλόγους δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης βιβλίου ασθενών.

Υπόχρεοι στην τήρηση βιβλίου ασθενών είναι οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων και οι γιατροί γενικής ιατρικής.

Την ίδια υποχρέωση τήρησης βιβλίου επίσκεψης ασθενών έχουν και οι εταιρίες που συνιστούν οι γιατροί και έχουν ως αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών γιατρού, εφόσον αυτές δε χαρακτηρίζονται ως διαγνωστικά κέντρα και δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 5δ΄του άρθρου 10 του Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ Α΄84).

Εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου ασθενών οι οδοντογιατροί και οι κτηνίατροι.

2. Χρόνος ενημέρωσης – τρόπος τήρησης

Το βιβλίο επίσκεψης ασθενών ενημερώνεται με την είσοδο κάθε ασθενή στο χώρο εξέτασης ή παροχής των ιατρικών συμβούλων. Μπορεί να τηρηθεί χειρόγραφα αλλά και μηχανογραφικά με την προϋπόθεση, στη δεύτερη περίπτωση, ότι η εκτύπωση θα γίνεται άμεσα για κάθε εξεταζόμενο ασθενή.

Οι γιατροί καταρχήν υποχρεούνται να καταχωρούν όλους τους ασθενείς που δέχονται με αμοιβή ή χωρίς αμοιβή.

Ειδικά οι γιατροί που έχουν συμβληθεί με το Δημόσιο ή έχουν σύμβαση μίσθωσης εργασίας (μισθωτοί) ή μίσθωσης έργου με ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.λπ.) και έχουν την υποχρέωση να δέχονται τους ασφαλισμένους αυτούς στο ιατρείο τους, χωρίς να λαμβάνεται ιδιαίτερη αμοιβή κατά επίσκεψη από τους ασθενείς, δεν υποχρεούνται να καταχωρούν τα στοιχεία των ασθενών αυτών στο τηρούμενο βιβλίο. Η ιδιότητα των ασθενών αυτών ως ασφαλισμένων στο Δημόσιο ή σε κάποιο ταμείο θα αποδεικνύεται από το ατομικό βιβλιάριο υγείας, από το οποίο θα αποκοπεί η σχετική απόδειξη ή από την αναγραφή στο ασφαλιστικό βιβλιάριο του ονόματος του οικογενειακού γιατρού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 64 του ν. 2065/1992 και της παραγράφου 3 της Α.Υ.Ο. 1089300/720/0015/17.9.1992, στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών πρέπει να καταχωρούνται για κάθε ασθενή α) το ονοματεπώνυμο, β) η χρονολογία επίσκεψης, γ) η διεύθυνσή του και δ) ο αριθμός της απόδειξης παροχής υπηρεσιών όταν αυτή εκδοθεί.

Όταν εκδίδεται μία απόδειξη για περισσότερες από μία επισκέψεις του ίδιου ασθενή ή όταν η αμοιβή καταβάλλεται, κατόπιν συμφωνίας, αφού ολοκληρωθεί η παροχή των ιατρικών υπηρεσιών, χωρίς δηλαδή να λαμβάνεται αμοιβή από το γιατρό για τις υπηρεσίες που παρέχονται ενδιάμεσα (π.χ. παρακολούθηση εγκύου μέχρι τον τοκετό από γυναικολόγο γιατρό), εκδίδεται μια ή περισσότερες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ανάλογα αν η αμοιβή καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά. Οι αριθμοί των αποδείξεων αυτών καταχωρούνται στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών σ’ όλες τις επισκέψεις που καλύπτονται από αυτές.

Σε εξέταση από εργαστηριακούς γιατρούς (μικροβιολόγοι, ακτινολόγοι κ.λπ.) τα στοιχεία του ασθενή αναγράφονται μόνο κατά την ημέρα που έγινε η εξέταση, όχι και όταν παραδίδονται οι εξετάσεις. Το ίδιο ισχύει και όταν οι εργαστηριακές αυτές εξετάσεις εντός ολίγων ημερών από τη σύνταξή τους προσκομίζονται για να επιδειχθούν στο γιατρό που έδωσε την εντολή να γίνουν και εφόσον φυσικά δεν καταβάλλεται αμοιβή κατά την επίσκεψη αυτή.

Για τις εξετάσεις ασθενών και την παροχή ιατρικών συμβούλων χωρίς αμοιβή (δωρεάν) θα γίνεται σχετική καταχώριση στο βιβλίο ασθενών και θα εκδίδονται θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με την ένδειξη «δωρεάν», σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ΚΒΣ (π.δ. 186/1992).

3. Δυνατότητα καταχώρισης των δεδομένων του βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο τηρούμενο βιβλίο εσόδων – εξόδων

Από τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 64 του ν. 2065/1992, καθώς και από την παράγραφο 4 της Α.Υ.Ο. 1089300/720/πολ. 1191/17.9.1992 παρέχεται η δυνατότητα, αντί της θεώρησης και τήρησης βιβλίου επίσκεψης ασθενών, να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό το ήδη τηρούμενο βιβλίο εσόδων – εξόδων, με τις εξής προϋποθέσεις ενόψει και του σκοπού τήρησης του πρόσθετου αυτού βιβλίου:

α) Το βιβλίο εσόδων-εξόδων να παραμένει στο χώρο εξέτασης των ασθενών καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής απασχόλησης του γιατρού (όλες τις ώρες λειτουργίας του ιατρείου) και

β) Να καταχωρούνται στο τηρούμενο βιβλίο εσόδων-εξόδων όλα τα στοιχεία που ορίζονται για το βιβλίο ασθενών.

4. Κυρώσεις

Για τη μη τήρηση ή την πλημμελή τήρηση του βιβλίου επίσκεψης ασθενών, καθώς και για την παράβαση γενικά των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 64 του ν. 2065/1992, καθώς και της απόφασης 1089300/720/0015/ΠΟΛ.1191/17.9.1992 επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992). Κατ’ εξαίρεση, όπου τηρήθηκε πλημμελώς το βιβλίο ασθενών, κατά το χρονικό διάστημα από 1/9/1992 μέχρι 30/9/1992, παρακαλούνται οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. που διαπιστώνουν αυτή την παράλειψη με πνεύμα κατανόησης να αντιμετωπίσουν κάθε περίπτωση και ίσως να μην επιβάλουν τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ενόψει και της καθυστέρησης έκδοσης της απόφασης (17.9.92) με την οποία διευκρινίστηκαν ορισμένα βασικά θέματα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο