Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-10-1992 ]

ΠΟΛ.1205/1.10.1992 Αιτήσεις για την προσωποκράτηση από τις Δ.Ο.Υ.

(Αιτήσεις για την προσωποκράτηση από τις Δ.Ο.Υ.)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

 class=SpellE>ΠΟΛ. 1205/1.10.92 Αιτήσεις για την προσωποκράτηση από τις Δ.Ο.Υ.

Στη συνέχεια της με αριθμό πρωτ. 1080944/8399/0016/πολ. 1155/18.8.92 διαταγής μας και την από 25/9/1992 τηλεγραφική διαταγή και προς το σκοπό ομοιόμορφης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 46 ν. 2065/1992 σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες.

1. Οι αιτήσεις των προϊσταμένων ΔΟΥ θα υπογράφονται από τους ίδιους και δε θα δίδονται προς σύνταξη ή υπογραφή ή κατάθεση στους δικηγόρους του Δημοσίου.

2. Η συζήτηση των αιτήσεων θα γίνεται με την παράσταση προσώπου που υπηρετεί σε Δικαστικό Γραφείο του Ν.Σ.Κ. ή Γραφείο Νομικού Συμβούλου από το κύριο προσωπικό του Ν.Σ.Κ., εκτός αν στην περιφέρεια της ΔΟΥ δε λειτουργούν τέτοια γραφεία, οπότε αναγκαστικά θα ανατίθενται η συζήτηση μόνον σε δικηγόρο του Δημοσίου της οικείας περιφέρειας, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

3. Κατά την κατάθεση της αίτησης θα ζητείται πάντοτε (εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος και ειδικός λόγος) προσδιορισμός δικάσιμού της αιτήσεως σε χρόνο μεταξύ δέκα και δεκαπέντε ημερών από της κατάθεσης (και αυτό για την αντιμετώπιση διαδικαστικών ζητημάτων παράστασης του Δημοσίου κατά τη συζήτηση).

4. Το μέτρο θα εφαρμοσθεί όπως προβλέπει ο νόμος για κάθε οφειλέτη ανεξάρτητα βαθμίδας οφειλής.

Είναι αυτονόητο ότι οι πρώτες αιτήσεις θα προσωποκράτηση πρέπει να αφορούν οφειλέτες οι οποίοι έχουν δείξει αδιαφορία και ασυνέπεια συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις τους εξοφλήσεως των οφειλομένων.

5. Για τη διευκόλυνση του έργου σας και το ομοιόμορφο των αιτήσεων, σας επισυνάπτουμε υπόδειγμα σχεδίου αιτήσεως που πρέπει να υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο.

6. Το σχέδιο της αιτήσεως δεν πρέπει να αλλοιώνεται, παρά μόνο να συμπληρώνεται στα αναγκαία σημεία, τα οποία έχουν αφεθεί κενά για προσαρμογή στις κατ' ιδία περιπτώσεις. Κάθε αλλοίωση του κειμένου, εφόσον είναι αναγκαία, θα γίνεται ύστερα από συνεννόηση με τα παραπάνω, κατά περίπτωση πρόσωπα ή υπηρεσίες.

7. Εφόσον πρόκειται περί μεγάλου αριθμού οφειλών (εγγραφών), να γίνεται συνοπτική αναγραφή των χρεών κατά κατηγορία.

Ενώπιον του Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου...................

(Διαδικασία άρθρων 686 επ. Κ.Π.Δ.)

Αίτηση

του Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.)..............., που ενεργεί ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, κατοίκου............... (οδός.................).

Κατά

.................., κατοίκου...................

Ι. Αυτός κατά του οποίου η παρούσα οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα βεβαιωμένες στη δική μας Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)............. ύψους άνω των 100.000 δραχμών, δηλαδή δραχμές................ από τις οποίες δραχμές................ αποτελούν βασική οφειλή και δραχμές ..................... προσαυξήσεις κατά νόμον εκπρόθεσμης καταβολής.

ΙΙ. Οι οφειλές αυτές ειδικότερα είναι οι ακόλουθες κατά στοιχεία βεβαίωσης, χρόνο αυτής, βασικό ποσό και προσαυξήσεις όπως προκύπτουν από τα τηρούμενα σε εμάς στοιχεία ..................

Στις οφειλές αυτές δεν περιλαμβάνονται οφειλές από φόρο μεταβίβασης και κληρονομιάς.

ΙΙΙ. Ο ανωτέρω οφειλέτης, καίτοι έχει ειδοποιηθεί με, την από .................. ατομική ειδοποίησή μας προς αυτόν, για τις εκκρεμείς ως άνω οφειλές του, αδιαφορεί και πάντως δεν κατέβαλε τις οφειλές αυτές, τα δε λοιπά μέσα διοικητικής (αναγκαστικής) εκτέλεσης, τα από του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974) προβλεπόμενα, δεν είναι πρόσφορα ή δεν εκτιμώνται ως ικανά να οδηγήσουν στην ικανοποίηση της απαίτησης αυτής του Δημοσίου, κατά τις ανθρωπίνως και καλοπίστως εφικτές σήμερα προβλέψεις και εκτιμήσεις.

ΙV. Επειδή, ύστερα από αυτά, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΔΕ, συντρέψει περίπτωση νόμιμη, όπως, χάριν είσπραξης των νόμιμων ως άνω απαιτήσεων του Δημοσίου, διαταχθεί από εμάς κατά τις διατάξεις του ν. 1867/1989, όπως ισχύει μετά τα άρθρα 46 και 61 παραγράφος 1 του ν. 2065/1992, η προσωπική κράτηση αυτού, ως μέσο διοικητικής (αναγκαστικής) εναντίον του εκτέλεσης, καθ' όσον προσδοκούμε ότι με τον τρόπο αυτό θα καταστεί τελικά δυνατή η ικανοποίηση των ως άνω κατά αυτού απαιτήσεων του Δημοσίου.

V. Επειδή η αίτησή μου παραδεκτά υποβάλλεται από εμένα και εισάγεται ενώπιόν σας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και τυγχάνει βάσιμη νόμου και αληθής.

Διά ταύτα

και τα κατά τη συζήτηση προστεθησόμενα, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου.

Αιτούμε

Να γίνει δεκτή η αίτησις αυτή.

Να διαταχθεί η προσωπική κράτηση κατά αυτού για ένα χρόνο ως μέσο διοικητικής κατά τον ΚΕΔΕ εκτέλεσης, προς είσπραξη των ως άνω απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου εναντίον αυτού συνολικά δραχμές ....................

Να καταδικασθεί επίσης αυτός στη δικαστική δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο