Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-09-1992 ]

ΠΟΛ.1178/8.9.1992 Τα αφορολόγητα όρια και οι συντελεστές του Φ.Α.Π.

(Τα αφορολόγητα όρια και οι συντελεστές του Φ.Α.Π.)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ. 1178/8.9.92 Τα αφορολόγητα όρια και οι συντελεστές του Φ.Α.Π.

1. Αφορολόγητα Ποσά

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν. 1249/82, υποβάλλεται σε φόρο η ακίνητη περιουσία των φυσικών προσώπων που βρίσκεται στην Ελλάδα, όταν η αξία της υπερβαίνει τα 25.000.000 δρχ.

Σε περίπτωση συζύγων που έχουν και οι δυο ακίνητη περιουσία, δε φορολογείται μέχρι 25.000.000 δρχ. ο σύζυγος που έχει τη μεγαλύτερη σε αξία περιουσία και μέχρι 10.000.000 δρχ. ο άλλος σύζυγος. Η ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων υποβάλλεται σε φόρο, όταν υπερβαίνει σε αξία τα 30.000.000 δρχ.

Τα ανωτέρω αφορολόγητα όρια ισχύουν για τις δηλώσεις των οικονομικών ετών 1982 έως και 1987.

Με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1731/87 αντικαταστάθηκαν οι προηγούμενες διατάξεις και σε περίπτωση συζύγων που έχουν και οι δύο ακίνητη περιουσία δε φορολογείται μέχρι ποσόν 35.000.000 δρχ. ο σύζυγος που έχει τη μεγαλύτερη σε αξία περιουσία και μέχρι 15.000.000 δρχ. ο άλλος σύζυγος.

Δε φορολογούνται οι σύζυγοι στην περίπτωση που η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας και των δύο δεν είναι μεγαλύτερη των 35.000.000 δρχ.

Τα προβλεπόμενα αφορολόγητα ποσά για τα νομικά πρόσωπα αυξάνονται από 30.000.000 σε 40.000.000.

Τα αφορολόγητα αυτά όρια ισχύουν για τις δηλώσεις των οικονομικών ετών 1988 έως και 1990.

Στη συνέχεια, το Συμβούλιο της Επικρατείας με την αριθμ. 264/89 απόφασή του έκανε δεκτό, ότι οι πιο πάνω διατάξεις είναι αντισυνταγματικές καθόσον αντίκεινται στη Συνταγματική αρχή της ισότητας και ειδικότερα στην αρχή της συμμετοχής των πολιτών στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Μετά την έκδοση της απόφασης αυτής και συγκεκριμένα με την αριθμ. 1037741/474/23.5.90 εγκύκλιό μας εδόθησαν οδηγίες να προβείτε σε νέα εκκαθάριση των εκκρεμών υποθέσεων, ώστε το αφορολόγητο ποσό των 25.000.000 ή των 35.000.000, που αφαιρείται από τη συνολική ακίνητη περιουσία του ενός από τους συζύγους, να αφαιρείται και από τη συνολική ακίνητη περιουσία του άλλου συζύγου.

Ήδη με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του Ν. 1882/90, αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εδαφίων της παραγρ. 2 του άρθρου 23 του ν.1249/82 που αναφέρονται στην έκπτωση αφορολόγητων ποσών και ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 1991 και θα αφορούν δηλώσεις του ΦΑΠ για τα οικον. έτη 1991 και 1992. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται αύξηση των αφορολόγητων ορίων και για μεν τα νομικά πρόσωπα, από τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας μετά την έκπτωση των χρεών, εκπίπτεται και μένει αφορολόγητο ποσό 50.000.000 δρχ. και 55.000.000 δρχ. για κάθε φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση συζύγων δε φορολογείται η αξία της περιουσίας μέχρι 55.000.000 δρχ. για καθέναν από αυτούς. Αν όμως, ο ένας από τους συζύγους έχει ακίνητη περιουσία μεγαλύτερη από το αφορολόγητο όριο και ο άλλος των συζύγων μικρότερη ή δεν έχει περιουσία, η απαλλαγή παρέχεται μέχρι τη συμπλήρωση των δύο φορολόγητων ορίων. Η συμπλήρωση του αφορολόγητου του ενός συζύγου στο αφορολόγητο του άλλου ισχύει για δηλώσεις ΦΑΠ των οικον. ετών 1991 και 1992.

Κλιμάκιο

Φορ/κοί Συντελ. κατά κλιμάκιο

Ποσόν Φόρου κατά κλιμάκιο

Σύνολο Φορολ/τέας Περιουσίας

Σύνολο Φόρου

10.000.000

0,05

50.000

10.000.000

50.000

10.000.000

1

100.000

20.000.000

150.000

10.000.000

1,5

150.000

30.000.000

300.000

Υπερβάλλον

2

     -

        -

      - 

2. Συντελεστές Φόρου - Κλιμάκια

Μετά τον υπολογισμό των παραπάνω αφορολόγητων ορίων το υπόλοιπο υποβάλλεται σε φόρο,

α) για τα νομικά πρόσωπα με πάγιο συντελεστή 1,5%)

β) για τα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Οι πιο πάνω συντελεστές και κλιμάκια ισχύουν για τις δηλώσεις ακίνητης περιουσίας των οικονομικών ετών 1982 έως και 1991.

Τέλος, με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Ν. 2019/92 ΦΕΚ Α' 34/28.2.92, το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 1249/82 (ΦΕΚ Α' 43), αντικατεστάθη ως εξής:

Μετά τον υπολογισμό των παραπάνω αφορολόγητων ορίων, το υπόλοιπο υποβάλλεται σε φόρο:

α) για τα νομικά πρόσωπα με πάγιο συντελεστή 1,5%,

β) για τα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιμάκιο

Φορ/κοί Συντελ. κατά κλιμάκιο

Ποσόν Φόρου κατά κλιμάκιο

Σύνολο Φορολ/τέας Αξίας

Σύνολο Φόρου

40.000.000

0,3

120.000

40.000.000

120.000

40.000.000

0,6

240.000

80.000.000

360.000

40.000.000

0,9

360.000

120.000.000

720.000

Υπερβάλλον

1,2

     -

         -

         -

Η διάταξη αυτή, που προβλέπει τη μείωση των συντελεστών και την αύξηση των κλιμακίων, ισχύει από 1.1.1992 και συνεπώς περιλαμβάνει μόνο τις δηλώσεις ακίνητης περιουσίας οικον. έτους 1992.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο