Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-1995 ]

ΠΟΛ.1171/22.6.1995 Επιβολή τέλους για έκδοση Αποδεικτικού Ενημερότητας από ΔΟΥ άλλη εκτός απ αυτήν της φορολογίας του αιτούντος

(Επιβολή τέλους για έκδοση Αποδεικτικού Ενημερότητας από ΔΟΥ άλλη εκτός απ αυτήν της φορολογίας του αιτούντος)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 22 Ιουνίου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1074074/5936-11/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισπρ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'
2) ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 20η Προϋπολογισμού
ΤΜΗΜΑ Γ'

ΠΟΛ 1171

ΘΕΜΑ: Επιβολή τέλους για έκδοση Αποδεικτικού Ενημερότητας από ΔΟΥ άλλη εκτός απ'αυτήν της φορολογίας του αιτούντος.

1074074/5936-11/0016/

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.Δ.321/1969 "Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού" (ΦΕΚ 205/Α').
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α') σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλλει με αποφάσεις τους περιορισμούς κατά των οφειλετών που δεν έχουν εκπληρώσει τις από οποιαδήποτε αιτία οφειλές τους προς το Δημόσιο, που ανάγονται στις συναλλαγές ή στις πράξεις τους.

Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 5 της απόφασής μας 2048300/6844-11/0016/19.7.1990 (ΦΕΚ 508/Β'/90) περί "Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο" με τις οποίες επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις που, λόγω αποστάσεως ή συνθηκών συγκοινωνίας, καθίσταται δύσκολη ή αδύνατη η μετάβαση του αιτούντος στην αρμόδια για τη χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας ΔΟΥ, αυτό να μπορεί να χορηγηθεί από άλλη ΔΟΥ, εφόσον υπάρξει πληροφόρηση από την αρμόδια ΔΟΥ ότι ο αιτών δεν έχει ληξιπρόθεσμα χρέη και ότι
τα έξοδα της πληροφόρησης αυτής βαρύνουν τον αιτούντα.
4. Τα αιτήματα των ΔΟΥ και των πολιτών για την άμεση εξυπηρέτησή των.
5. Το γεγονός ότι τα έξοδα αυτά βαρύνουν τον αιτούντα με συνέπεια να χρειάζεται κάλυψη της δαπάνης του Δημοσίου.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν.2214/1994 περί επιβολής τροποποίησης κ.λπ. παραβόλων, τελών κ.λπ. ανταποδοτικής γενικά φύσεως.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
8. Την αριθ. 2089/1.6.95 απόφαση της επιτροπής τιμών και εισοδημάτων με την οποία εγκρίνεται η επιβολή του παραβόλου ύψους 1.000 δρχ. το οποίο θα καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη σε περίπτωση πληροφόρησης για έκδοση Αποδεικτικού Ενημερότητας από ΔΟΥ πέρα των ορίων του Νομού.

Αποφασίζουμε

1. Στην περίπτωση που ζητείται χορήγηση Αποδεικτικού Ενημερότητας από ΔΟΥ άλλη απ' αυτήν της φορολογίας του αιτούντος και απαιτείται άμεση πληροφόρηση η οποία παρέχεται με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας, (FAX), μεταξύ των δύο ΔΟΥ και χρησιμοποιείται υπεραστικός αριθμός κλήσης θα καταβάλλεται από τον αιτούντα ποσό χιλίων (1.000) δρχ. για κάλυψη της δαπάνης της τηλεομοιοτυπίας.

2. Το ίδιο, ως άνω, ποσό καταβάλλεται από τον αιτούντα και στην περίπτωση που υπάρχει έγγραφη δέσμευση, από ΔΟΥ άλλη της φορολογίας του ή Τελωνείο, να μη του χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, λόγω ύπαρξης ληξιπροθέσμων οφειλών του στις υπηρεσίες αυτές και εφόσον για την αποστολή τηλεομοιοτυπίας προς πληροφόρηση για την τακτοποίηση ή μη των ληξιπροθέσμων χρεών του, χρησιμοποιείται υπεραστικός αριθμός κλήσης.

3. Το παραπάνω ποσό θα καταβάλλεται ή με την αγορά ισόποσου παραβόλου ή με την έκδοση διπλοτύπου είσπραξης τύπου Α' υπό κωδικό αριθμό εσόδων Προϋπολογισμού 3741 το οποίο θα επισυνάπτεται στην αίτηση του αιτούντος.

4. Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.7.1995 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο