Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-08-1992 ]

ΠΟΛ.1169/25.8.1992 Αποδείξεις κυλικείων κινηματογράφων, θεάτρων κ.λπ.

(Αποδείξεις κυλικείων κινηματογράφων, θεάτρων κ.λπ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ. 1169/25.8.92 Αποδείξεις κυλικείων κινηματογράφων, θεάτρων κ.λπ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γα', γδ΄ και γη' της περίπτωσης γ΄ και της περίπτωσης δ' του άρθρου 38 του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992ΦΕΚ Α 84).

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. 1006568/ΠΟΛ.1014/18.1.19912 (ΦΕΚ Β 66), σύμφωνα με τις οποίες απαλλά­χθηκαν από την υποχρέωση χρήσης φ.τ.μ. μέχρι 31.12.1992 τα κυλικεία κινηματογράφων, θεάτρων και γηπέδων ποδοσφαίρου.

Αποφασίζουμε

1. Παρέχουμε τη δυνατότητα στους εκμε­ταλλευτές κυλικείων που λειτουργούν σε γή­πεδα, σχολεία, κινηματογράφους, θέατρα και λοιπές παρεμφερείς εγκαταστάσεις, για τις λιανικές τους πωλήσεις με περιφερόμενους πωλητές ή από κινητά σημεία πώλησης στους ίδιους χώρους, αντί να εκδίδουν απο­δείξεις λιανικής πώλησης σε κάθε πελάτη, να τηρούν ειδικό βιβλίο και να εκδίδουν αποδεί­ξεις ανά πωλητή με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής (φ.τ.μ.) ή Η/Υ με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Τηρείται θεωρημένο βιβλίο περιφερόμε­νων πωλητών ή κινητών σημείων πώλησης, σε μερίδες κατά πωλητή ή σημείο πώλησης, στο οποίο καταχωρούνται τα παραδιδόμενα κάθε φορά προς πώληση αγαθά, κατ' είδος και ποσότητα, με την παράδοση αυτών ή την εξαγωγή τους από τον κυρίως χώρο του κυ­λικείου. Σε ιδιαίτερες στήλες των πιο πάνω μερίδων καταχωρούνται κατ' είδος, οι ποσό­τητες των επιστρεφομένων (μη πωληθέντων) αγαθών και των πωληθέντων, καθώς και ο αριθμός της σχετικής απόδειξης που εκδίδε­ται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιο κάτω περίπτωση (β). Η ενημέρωση των μερίδων με τις ποσότητες των επιστρεφομένων και πω­ληθέντων αγαθών γίνεται στο τέλος του δια­λείμματος ή του θεάματος και το αργότερο κατά την επιστροφή του πωλητή στο κυλικείο.

β. Εκδίδεται, για τις προαναφερόμενες πω­λήσεις από φορολογική ταμειακή μηχανή ή Η/Υ, τουλάχιστον μία απόδειξη λιανικής πώλη­σης κατά πωλητή, ο οποίος, στις περιπτώσεις αυτές, θεωρείται σαν τελικός καταναλωτής.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 1993 για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται κυλικεία κινηματογρά­φων, θεάτρων και γηπέδων διεξαγωγής πο­δοσφαιρικών αγώνων και από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τις λοιπές περιπτώσεις.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο