Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-08-1992 ]

ΠΟΛ.1167/27.8.1992 Η διαδικασία επιστροφής έκτακτης εισφοράς ακινήτων

(Η διαδικασία επιστροφής έκτακτης εισφοράς ακινήτων)

Κατηγορία: Φορολογία ΚεφαλαίουΠΟΛ. 1167/27.8.92 Η διαδικασία επιστροφής έκτακτης εισφοράς ακινήτων   

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2019/1992 είχαν αποσταλεί εκκαθαριστικά σημειώματα εφάπαξ εισφοράς ακινήτων χω­ρίς να υπολογιστεί το αφορολόγητο από το νόμο όριο των πρώτων 50 τ.μ

Με ανακοινώσεις του υπουργείου, που μεταδόθηκαν από τα μέσα μαζικής ενημέρω­σης, ενημερώθηκαν οι υπόχρεοι να αγνοή­σουν τα εκκαθαριστικά αυτά σημειώματα με το λανθασμένο υπολογισμό της έκτακτης εισφοράς και να αναμένουν νέα εκκαθαριστικά σημειώματα με την ένδειξη «οριστική εκκαθά­ριση».

Επειδή όμως μικρός αριθμός υποχρέων πλήρωσε στα ΕΛΤΑ με τα εκκαθαριστικά ση­μειώματα, στα οποία είχε γίνει λανθασμένος υπολογισμός της εισφοράς, γεννάται θέμα ε­πιστροφής των ποσών αυτών, δεδομένου ότι σε όλες τις περιπτώσεις το ποσό που πληρώ­θηκε είναι πολύ μεγαλύτερο από το ποσό της εισφοράς που πράγματι αναλογεί.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιστροφή αυτή είναι η εξής:

1. Το ΚΕΠΥΟ θα παραλάβει από τη ΔΟΥ Βύρωνα τα αποδεικτικά είσπραξης εφάπαξ εισφοράς ακινήτων, που είχαν παραδώσει τα ΕΛΤΑ, χωρίς την ένδειξη «οριστική εκκαθάρι­ση.

2. Με τα αποδεικτικά αυτά και με βάση τη διεύθυνση του ακινήτου θα εκτυπωθούν κα­ταστάσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων α­νά αρμόδια ΔΟΥ, στις οποίες θα αναγράφο­νται τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Τα στοιχεία του υποχρέου προς πλη­ρωμή (και νυν δικαιούχου επιστροφής), όπως αυτά φαίνονται από το εκκαθαριστικό ση­μείωμα.

β. Τη διεύθυνση του ακινήτου και

γ. Το ποσό που πληρώθηκε, το οποίο πρέπει να επιστραφεί.

Το συνολικό ποσό των καταστάσεων που θα αποσταλούν στις ΔΟΥ πρέπει να συμφω­νεί με το ποσό που έχουν καταθέσει τα ΕΛΤΑ στη ΔΟΥ Βύρωνα.

3. Οι ΔΟΥ με την παραλαβή αυτών των καταστάσεων θα ενεργήσουν επιστροφή των αναγραφομένων σ' αυτές ποσών κατ' εφαρ­μογή των διατάξεων των άρθρων 105 και 1 06 του Π.Δ. 16/1989 (Κανονισμός Λειτουργίας ΔΟΥ), ήτοι για κάθε κατάσταση θα συντάξουν μία πράξη επιστροφής με ένα ΑΦΕΚ. Το ΑΦΕΚ αυτό θα εξοφληθεί είτε με την πληρωμή του ποσού που αναλογεί στον καθένα δικαιούχο χωριστά με βάση την κατάσταση, είτε με την έκδοση γραμματίων συμψηφιστικής διαχείρισης στο λογαριασμό «Τ.Α. ΤΡΙΤΩΝ».

Αν το ποσό της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς ακινήτων είχε καταβληθεί από άλλον και όχι από αυτόν που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα (μισθωτή κ.λπ.), η επιστροφή του ποσού θα γίνει σε αυτόν που πράγματι κατέβαλε το ποσό της εισφοράς, με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι η καταβολή  της εισφοράς έγινε από τον ίδιο.

Κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται οι διατάξεις περί επιστροφών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο