Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-08-1992 ]

ΠΟΛ.1158/18.8.1992 Κοινοποίηση του άρθρου 59 του Ν. 2065/92 ΦΕΚ 113/30.6.92 τ. Α, που αφορά τον τρόπο βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων από παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Ο.Κ.

(Κοινοποίηση του άρθρου 59 του Ν. 2065/92 ΦΕΚ 113/30.6.92 τ. Α, που αφορά τον τρόπο βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων από παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Ο.Κ.)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

ΠΟΛ. 1158/18.8.92 Κοινοποίηση του άρθρου 59 του Ν. 2065/92 (ΦΕΚ 113/30.6.92 τ. Α΄), που αφορά τον τρόπο βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων από παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Ο.Κ.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 2065/92 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή αυτών.

Με τη διάταξη 1 του κοινοποιούμενου άρθρου αντικαθίσταται η παράγρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 1080/1980, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 1416/1984, και καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων από παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Ο.Κ., που διαπράττονται από την ισχύ του νόμου αυτού (30.6.92) και εφεξής.

1. Από τη δημοσίευση του παραπάνω άρθρου, τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Ο.Κ., Ν. 614/1977 (ΦΕΚ 167 Α΄) του Ν.Δ. 805/1971 (ΦΕΚ 1 Α΄) και τον Α.Ν. 170/1967 (ΦΕΚ 189 Α΄) καταβάλλονται, με βάση την έκθεση παράβασης που συντάσσει το αρμόδιο αστυνομικό όργανο και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται σ’ αυτήν είτε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), οι οποίες στη συνέχεια τα αποδίδουν στο Δήμο ή στην Κοινότητα στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, είτε απευθείας στο δικαιούχο Δήμο ή Κοινότητα, εφόσον διαθέτει δική του ταμειακή Υπηρεσία.

2. Σε περίπτωση που τα πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων της κατηγορίας αυτής.

Από την αρμόδια Αρχή (αστυνομική, δημοτική ή δικαστική) θα συντάσσεται ο σχετικός τίτλος είσπραξης που θα αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η διεύθυνση κατοικίας του παραβάτη – οφειλέτη. Ο τίτλος είσπραξης θα βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ. υπέρ του Δήμου ή της Κοινότητας που κατοικεί ο παραβάτης – οφειλέτης και η υπέρ αυτών είσπραξη θα επιδιώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/74 (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Όταν η έκθεση παράβασης συντάσσεται από το αστυνομικό όργανο απουσία του παραβάτη (π.χ. παράνομη στάθμευση) και τοποθετείται στο αλεξίνεμο του αυτοκινήτου του, έχει ως συνέπεια να μην αναγράφονται σ’ αυτήν, με εξαίρεση τον αριθμό του αυτοκινήτου, τα πλήρη στοιχεία του παραβάτη (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, δ/νση κατοικίας κ.λπ.).

Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία καταβολής του προστίμου, η αρμόδια Αρχή, που υποχρεούται να συντάξει το νόμιμο τίτλο είσπραξης, θα πρέπει να απευθύνεται, με σημείο αναφοράς τον αριθμό του αυτοκινήτου του παραβάτη, στο μηχανογραφικό κέντρο του υπουργείου Δημόσιας Τάξης ή στο ΚΕΠΥΟ, για την ανεύρεση των λοιπών στοιχείων του παραβάτη, προκειμένου στη συνέχεια να επιδιωχθεί η είσπραξη του προστίμου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (ΔΟΥ κατοικίας του παραβάτη – οφειλέτη).

Τα υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Εσωτερικών, στα οποία κοινοποιούμε το έγγραφο αυτό, παρακαλούνται να δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες στις υπηρεσίες τους, για την ενιαία εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο