Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-08-1992 ]

ΠΟΛ.1157/21.8.1992 Διενέργεια προληπτικών φορολογικών ελέγχων

(Διενέργεια προληπτικών φορολογικών ελέγχων)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

 class=SpellE>ΠΟΛ. 1157/21.8.92 Διενέργεια προληπτικών φορολογικών ελέγχων

Θέμα: Προληπτικός έλεγχος

1.Όπως είναι γνωστό, στην αρμοδιότητα των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων, ανάγεται και η διενέργεια προληπτικού φορο­λογικού ελέγχου, για τη διαπίστωση της κανο­νικής τήρησης των φορολογικών διατάξεων.

2. Από πολλά χρόνια, λόγω ελλείψεως προσωπικού, έχει αδρανήσει και δεν ενεργεί­ται από τις Δ.Ο.Υ. προληπτικός φορολογικός έλεγχος, με αποτέλεσμα να παρατηρείται κα­ταστρατήγηση των φορολογικών διατάξεων συνέπεια της οποίας είναι η διάπραξη φορο­διαφυγής σε μεγάλη έκταση.

3. Δεδομένου ότι ο προληπτικός φορολο­γικός έλεγχος ασκεί μεγάλη επίδραση στην περιστολή της φοροδιαφυγής, πρέπει, ενόψει του Νέου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992) και του Ν. 2065/92, ο έλεγχος αυτός να ενεργείται σε μόνιμη βάση από τις Δ.Ο.Υ.

4. Κατόπιν τούτου, από 1ης Σεπτεμβρίου 1992 θα ενεργείται προληπτικός φορολογικός έλεγχος, σε μόνιμη βάση, ως ακολούθως:

α. Ο κανονισμός λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. (Π.Δ. 16/5.1.89 ΦΕΚ 6/89) προβλέπει την ύ­παρξη γραφείου προληπτικού ελέγχου στο τμήμα ελέγχου, το οποίο δεν επανδρώθηκε με προσωπικό ούτε λειτούργησε μέχρι σήμερα.

Για τη δραστηριοποίηση του γραφείου αυ­τού, από το μήνα Σεπτέμβριο 1992, οι Προϊ­στάμενοι των Δ.Ο.Υ. της έδρας Νομών, θα τοποθετήσουν απαραίτητα με ημερήσια δια­ταγή τους, δύο υπαλλήλους στο γραφείο. Το ίδιο θα κάνουν και οι Προϊστάμενοι των άλλων Δ.Ο.Υ., εφόσον βέβαια υπάρχει τέτοια δυνα­τότητα από πλευράς προσωπικού. Οι υπάλ­ληλοι αυτοί, κάθε μέρα και μέσα στα πλαίσια του κανονικού ωραρίου εργασίας, θα βρίσκο­νται εκτός γραφείου για την άσκηση προλη­πτικού φορολογικού ελέγχου και θα εναλλάσ­σονται κάθε μήνα.

Από το μήνα Οκτώβριο 1992 και κάθε μήνα (στο πρώτο δεκαήμερο) θα στέλνεται στη Δ/νση Ελέγχων Δελτίο ως το συνημμένο υπόδειγμα.

β. Για τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημε­ρών και τα Σάββατα, θα συσταθούν ειδικά συνεργεία υπό την εποπτεία Επιθεωρητών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 39 του Ν. 1914/1990, και θα καταβάλλεται υπερωρια­κή αποζημίωση σύμφωνα με την αριθ. 2031204/ 2694/8.5.91 απόφαση του υπουρ­γού Οικονομικών.

Στα συνεργεία αυτά θα μετάσχουν όλοι οι φοροτεχνικοί υπάλληλοι του υπουργείου Οι­κονομικών που το επιθυμούν, ανεξάρτητα εάν υπηρετούν στις Δ.Ο.Υ. ή στην Κεντρική Υπηρεσία ή σε άλλες υπηρεσίες του υπουρ­γείου Οικονομικών.

Για το λόγο αυτό, οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών (Κεντρικών-Περιφερειακών) πα­ρακαλούνται να στείλουν στη Δ/νση Ελέγχων μέχρι το τέλος Αυγούστου 1992, με FAX (ΤΗΛ. 3233752) κατάσταση των υπαλλήλων που επιθυμούν να μετάσχουν στα ειδικά συνερ­γεία προληπτικού ελέγχου, για τη συγκρότη­ση των συνεργείων αυτών, με τα εξής στοι­χεία: ονοματεπώνυμο, κατηγορία, βαθμός.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο