Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-08-1992 ]

ΠΟΛ.1155/18.8.1992 Η διαδικασία επιβολής προσωποκρατήσεως των οφειλετών του Δημοσίου

(Η διαδικασία επιβολής προσωποκρατήσεως των οφειλετών του Δημοσίου)

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ. 1155/18.8.92 Η διαδικασία επιβολής προσωποκρατήσεως των οφειλετών του Δημοσίου

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω ως έχουν τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 113/30.6.92 τ. Α΄) «περί προσωπικής κράτησης κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινήσεις:

1. Προσωπική κράτηση διατάσσεται για όλα τα βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα προς το Δημόσιο χρέη (ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών) εφόσον αυτά υπερβαίνουν το ποσό των 100.000 δρχ. (βασικό χρέος).

Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται χρέη προς το Δημόσιο που προέρχονται από φόρο μεταβίβασης ακινήτων και κληρονομιών. Για τα χρέη αυτά δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ανωτέρω άρθρου.

2. Εφόσον κατά την κρίση του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας συντρέχει περίπτωση προς κίνηση της διαδικασίας επιβολής προσωπικής κράτησης θα πρέπει η αρμόδια υπηρεσία να διαβιβάζει προς την κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Πατησίων 34 – 101 10 Αθήνα) σχετική αίτηση μαζί με όλα τα στοιχεία που δικαιολογούν την επιδίωξη λήψεως του μέτρου. Η αίτηση αυτή εκδικάζεται από τον πρόεδρο του οικείου διοικητικού πρωτοδικείου, σύμφωνα με τη διαδικασία «περί ασφαλιστικών μέτρων» (άρθρα 686 και επόμενα του Κ. Πολ. Δ.).

Πριν από την υποβολή της ανωτέρω αίτησης κρίνουμε σκόπιμο να γνωστοποιείται την πρόθεσή σας για τη λήψη του μέτρου αυτού. Η παράλειψη της γνωστοποίησης αυτής δεν δημιουργεί ακυρότητα της σχετικής διαδικασίας.

3. Περιορισμούς ως προς την προσωπική κράτηση αναφέρει το άρθρο 4 του Ν. 1867/89 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 περ. γ. του άρθρου 46 του Ν. 2065/92.

Με το ανωτέρω άρθρο προσωποκρατούνται πλέον και οι οφειλέτες που συμπλήρωσαν το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, τα πρόσωπα που έχουν συμβληθεί ως εγγυητές και οι εκπρόσωποι κάθε είδους Νομικών Προσώπων για χρέη του Νομικού Προσώπου προς το Δημόσιο.

4. Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται η αναστολή ή η διακοπή της διαδικασίας επιβολής του μέτρου, στην περίπτωση που ο οφειλέτης προβάλει την ύπαρξη χρηματικής απαίτησής του κατά του Δημοσίου, ισόποσης ή ανώτερης της οφειλής, για την είσπραξη της οποίας επιχειρείται η προσωπική του κράτηση έστω και αν αυτή δεν έχει ακόμα εκκαθαριστεί, αρκεί όμως να αποδεικνύεται από δημόσια έγγραφα.

Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια για την εκκαθάριση της απαίτησης του οφειλέτη Δημόσια Αρχή υποχρεούται να ενεργήσει την εκκαθάριση σε διάστημα δύο (2) μηνών αφότου της ζητηθεί εγγράφως από τη ΔΟΥ που επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής με τη λήψη του ανωτέρω μέτρου και να μεριμνήσει για την έκδοση του τίτλου πληρωμής προκειμένου στη συνέχεια να υλοποιηθεί ο συμψηφισμός.

5. Σημειώνουμε ότι, όπως σας έχουμε διευκρινίσει και σε παλαιότερες εγκυκλίους, οι διατάξεις περί προσωπικής κράτησης του Ν. 1867/89 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 2065/92 δεν θίγονται απ΄οτις διατάξεις του Ν. 1882/90 «περί ποινικοποίησης της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο».

Μπορούν δηλαδή εφόσον υφίστανται οι σχετικές προϋποθέσεις εφαρμογής των ανωτέρω νόμων να κινηθούν παράλληλα και οι δυο διαδικασίες σε βάρος του ίδιου οφειλέτη.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο