Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-08-1992 ]

ΠΟΛ.1153/13.8.1992 Συμπληρωματικές οδηγίες για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες.

(Συμπληρωματικές οδηγίες για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.ΠΟΛ. 1153/13.8.92 Συμπληρωματικές οδηγίες για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες.

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ. 1078357/4003/1037/Α0014 απόφαση του υπουργού Οικονομικών με την οποία:

α) παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή του Φ.Π.Α. έτους 1991 που έληγε στις 31.7.92, μέχρι 15.9.92 και

β) οι αγρότες που έχασαν τα πρωτότυπα τιμολόγια ή άλλα φορολογικά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύονται οι εκροές τους (πωλήσεις), μπορούν να ζητήσουν επί του σχετικού φορολογικού στοιχείου θεωρημένο από τον υποκείμενο στο φόρο που τα έχει εκδώσει και έχει το στέλεχος.

Η θεώρηση θα αναφέρει, ότι το αντίγραφο ή το φωτοαντίγραφο είναι το μοναδικό και ότι είναι ακριβές το αντίγραφο εκείνου που παραμένει στο στέλεχος που βρίσκεται στο αρχείο τους.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω ρύθμιση αφορά αποκλειστικά τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν το έτος 1991.

Υ.Α. 1078357/4003/1037/Α 0014/6.8.92 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή ΦΠΑ έτους 1991 στους αγρότες

Έχοντας υπόψη:

1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν. 1642/86 για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 125 Α).

α) των άρθρων 33 και 34,

β) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

2. Την  απόφασή μας αριθμ. πρωτ. Π.953/432/64/3.2.88 ΠΟΛ. 41 (ΦΕΚ 107 Β΄).

3. Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι επιστροφής ΦΠΑ αγρότες στη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και στην υποβολή τους μέχρι 31.7.92, που λήγει η προθεσμία που προβλέπεται από το νόμο.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνεται μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 1992 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή στους αγρότες του ΦΠΑ έτους 1991, που λήγει στις 31.7.1992.

2. Για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες, που αναλογεί στις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και στις παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 1991, ισχύουν οι ειδικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στην εγκύκλιό μας με αριθμ. πρωτ. 1062561/3952/ΠΟΛ. 1188/31.8.90.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο