Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-08-1992 ]

ΠΟΛ.1144/6.8.1992 Θεώρηση φορτωτικών εγγράφων. Τήρηση ημερολογίου μεταφοράς και έκδοση συγκεντρωτικής φορτωτική ή συγκεντρωτικής απόδειξης επί αστικών μεταφορών. Μη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων για τι φορτωτικές έτους 1992.

(Θεώρηση φορτωτικών εγγράφων. Τήρηση ημερολογίου μεταφοράς και έκδοση συγκεντρωτικής φορτωτική ή συγκεντρωτικής απόδειξης επί αστικών μεταφορών. Μη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων για τι φορτωτικές έτους 1992.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.ΠΟΛ. 1144/6.8.92  Θεώρηση φορτωτικών εγγράφων. Τήρηση ημερολογίου μεταφοράς και έκδοση συγκεντρωτικής φορτωτική ή συγκεντρωτικής απόδειξης επί αστικών μεταφορών. Μη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων για τι φορτωτικές έτους 1992.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γα΄, γγ΄, και γε΄ της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 38 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α΄ 84).

2. Αιτήματα επαγγελματικών οργανώσεων εκμεταλλευτών μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης για θεώρηση των φορτωτικών εγγράφων.

3. Το γεγονός ότι η θεώρηση των φορτωτικών εγγράφων εξασφαλίζει καλύτερα, τόσο τα συμφέροντα του Δημοσίου, όσο και το κύρος των συναλλαγών, παρά το κόστος απασχόλησης που συνεπάγεται για τις Δ.Ο.Υ.

4. Την ανάγκη διευκόλυνσης των συναλλαγών που έχουν σχέση με τις μεταφορές και άμεσης απαλλαγής των μεταφορέων και των μεταφορικών γραφείων από την υποβολή στοιχείων στις Δ.Ο.Υ., που δεν προσφέρονται για μηχανογραφική επεξεργασία.

Αποφασίζουμε

1. Επιβάλλουμε την υποχρέωση θεώρησης των παρακάτω φορτωτικών εγγράφων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του π.δ. 186/1992:

α) των φορτωτικών των μεταφορέων και των μεταφορικών γραφείων,

β) των διπλότυπων καταστάσεων αποστολής αγαθών των μεταφορικών γραφείων,

γ) των διπλότυπων αποδείξεων μεταφοράς, με εξαίρεση τις αποδείξεις για μεταφορές αποσκευών από επιχειρήσεις μεταφοράς προσώπων με λεωφορεία, σιδηροδρόμους και αεροπλάνα,

δ) των τριπλότυπων διορθωτικών σημειωμάτων των μεταφορέων και των μεταφορικών γραφείων.

2. Παρέχουμε τη δυνατότητα, για τις επαναλαμβανόμενες κάθε μέρα ή κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα μεταφορές αγαθών με αυτοκίνητα ή τρίκυκλα δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.) από τον ίδιο φορτωτή σε ένα ή περισσότερους παραλήπτες και με την προϋπόθεση ότι τα κόμιστρα καταβάλλονται πάντα από το φορτωτή τήρησης ημερολογίου μεταφοράς και έκδοσης θεωρημένης συγκεντρωτικής φορτωτικής ή θεωρημένης διπλότυπης συγκεντρωτικής απόδειξης, για τις αστικές μεταφορές, ως ακολούθως:

2.1. Τηρείται από το μεταφορέα θεωρημένο βιβλίο ημερολόγιο μεταφοράς σε κάθε μεταφορικό μέσο, στο οποίο αναγράφονται η χρονολογία και η ώρα εκκίνησης, πριν την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του φορτωτή και των παραληπτών, ο αριθμός των φορολογικών στοιχείων του φορτωτή για κάθε παραλήπτη, τα οποία παραδίδονται στο μεταφορέα και συνοδεύουν τα αγαθά, το είδος, κατά γενική κατηγορία, και η ποσότητα των μεταφερόμενων αγαθών και το συνολικό κόμιστρο του δρομολογίου, εκτός της περίπτωσης που συμφωνείται μηνιαίο κόμιστρο, ανεξάρτητα, από τις εκτελεσθείσες μεταφορές, οπότε αναγράφονται στην αρχή κάθε μήνα το συμφωνηθέν μηνιαίο κόμιστρο και τα στοιχεία της σχετικής σύμβασης. Στη συγκεντρωτική φορτωτική ή την απόδειξη, κατά περίπτωση, που εκδίδεται στο τέλος κάθε μήνα για όλες τις μεταφορές του μήνα, αναγράφονται εκτός των άλλων δεδομένων, οι αύξοντες αριθμοί των σχετικών συνοδευτικών φορολογικών στοιχείων που εκδόθηκαν από το φορτωτή. Στη συγκεντρωτική φορτωτική ή την απόδειξη δεν απαιτείται η αναγραφή των ειδών και των ποσοτήτων των μεταφερομένων αγαθών, αντί δε των στοιχείων των παραληπτών αναγράφεται η ένδειξη «ΔΙΑΦΟΡΟΙ».

2.2. Για τις αστικές μεταφορές γενικά τηρείται από το μεταφορέα θεωρημένο βιβλίο ημερολόγιο μεταφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 2.1, εφόσον για το κόμιστρο εκδίδεται διπλότυπη απόδειξη, η οποία εκδίδεται για μεν τις επαναλαμβανόμενες μεταφορές στο τέλος του μήνα, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγρ. 2.1, για δε τις υπόλοιπες (μεμονωμένες μεταφορές) κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του νέου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/92).

2.3. Στο ημερολόγιο μεταφοράς, που τηρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες περιπτώσεις 2.1 και 2.2, μπορεί να αναγράφονται μόνο η χρονολογία και η ώρα εκκίνησης του μεταφορικού μέσου, το κόμιστρο, το είδος και οι αύξοντες αριθμοί των συνοδευτικών φορολογικών στοιχείων, εφόσον στα στοιχεία αυτά αναγράφονται τα λοιπά δεδομένα.

3. Απαλλάσσουμε τους μεταφορείς και τα μεταφορικά γραφεία από την υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις φορτωτικές και τα διορθωτικά σημειώματα του έτους 1992.

4. Η απόφαση αυτή, η έναρξη ισχύος της οποίας ορίζεται από την 1η Οκτωβρίου 1992, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο