Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-08-1992 ]

ΠΟΛ.1142/3.8.1992 Φορολογική μεταχείριση των αποζημιώσεων του ν. 2112/1920 κ.τ.λ. που καταβάλλονται στους δικαιούχους.

(Φορολογική μεταχείριση των αποζημιώσεων του ν. 2112/1920 κ.τ.λ. που καταβάλλονται στους δικαιούχους.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1142/3.8.92 Φορολογική μεταχείριση των αποζημιώσεων του ν. 2112/1920 κ.τ.λ. που καταβάλλονται στους δικαιούχους.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 και της περίπτωσης στ' του άρθρου 77 του ν. 2065/30.6.1992 (ΦΕΚ 113 Α΄), οι οποίες αναφέρονται στη φορολογική μεταχείριση των αποζημιώσεων του ν. 2112/1920 κ.τ.λ.

Άρθρο 5 παραγρ. 6 Φορολογία αποζημιώσεων ν.2120/1920 κ.τ.λ.

Με την κοινοποιούμενη παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν. 2065/1992 αντικαθίσταται η περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955.

Με τις νέες διατάξεις μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού του φόρου για τα ποσά των αποζημιώσεων, που καταβάλλονται με βάση τα νομοθετήματα που αναφέρονται σε αυτές, καθώς και σε κάθε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης ή της σχέσης εντολής που συνδέει τον εργοδότη/εντολοδόχο με το δικαιούχο της αποζημίωσης. Ο φόρος για τα ποσά αυτών των αποζημιώσεων υπολογίζεται με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.δ. 3323/1955, εξαντλουμένης της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου της αποζημίωσης για το εισόδημα αυτό και ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωμή της αποζημίωσης.

Περαιτέρω, με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού του φόρου εφαρμόζεται και σε κάθε άλλη εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης η οποία συνδέει το φορέα με το δικαιούχο της αποζημίωσης, ενώ αν το ποσό της αποζημίωσης υπερβαίνει εκείνο που θα έπρεπε να καταβληθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε φόρο με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 υπόκειται το συνολικό ποσό της αποζημίωσης.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με ρητή διάταξη του ίδιου άρθρου και νόμου οι διατάξεις της, περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955 δεν θίγονται από τις πιο πάνω ρυθμίσεις και συνεπώς τα εφάπαξ ποσά που καταβάλλονται από Ταμεία Πρόνοιας και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς στους ασφαλισμένους ή τις οικογένειες τους, καθώς και το εφάπαξ βοήθημα που παρέχεται λόγω εθελουσίας εξόδου με παραίτηση από την υπηρεσία στους δημόσιους υπαλλήλους και υπηρέτες δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν φορολογούνται.

Επίσης, δεν θίγονται με τις νέες ρυθμίσεις και τα εφάπαξ βοηθήματα που χορηγούνται σύμφωνα με τους ν. 4153/1961 (ΦΕΚ Α' 45), α.ν. 513/1968 (ΦΕΚ Α΄186), ν. 103/1975 (ΦΕΚ Α' 167) και ν. 303/1976 (ΦΕΚ Α'94), τα οποία δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν φορολογούνται.

Αν, με βάση τις κείμενες διατάξεις το οφειλόμενο ποσό των αποζημιώσεων που προβλέπονται από το ν. 2112/1920 κ.τ.λ. καταβάλλεται σε δόσεις, ο υπολογισμός του φόρου θα γίνει στο σύνολο της αποζημίωσης που δικαιούται ο απολυόμενος κατά την ημέρα λύσης της σχέσης εργασίας, το δε ποσό του φόρου που θα παρακρατείται θα είναι ανάλογο του ύψους του ποσού της αποζημίωσης που θα καταβάλλεται σε κάθε δόση.

Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε τα κατωτέρω παραδείγματα:

Παράδειγμα 1ο

Η σχέση εργασίας υπαλλήλου με τον εργοδότη του διακόπηκε στις 30 Ιουλίου 1992 χωρίς προειδοποίηση. Ο υπάλληλος δικαιώθηκε αποζημίωσης 20 μηνών με μηνιαίες αποδοχές 200.000 δρχ., σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν. 2112/1920.

Το ποσό της αποζημίωσης καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου κατά την ημέρα λύσης της σχέσης εργασίας.

Ι. Αποζημίωση που δικαιούται κατά την 30.7.1992 ημέρα λύσης της σχέσης εργασίας.

(20 μήνες Χ 200.000 δρχ./μήνα) = 4.000.000 δρχ.

- Σύνολο χαρτοσήμου + ΟΓΑ χαρτοσήμου (1,2%) = 48.000

α)χαρτόσημο + ΟΓΑ χαρτοσήμου που βαρύνουν τον υπάλληλο

24.000 / 3.976.000 δρχ.

β)Φόρος που αναλογεί με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 = 296.400

- ποσά φόρου, χαρτοσήμου + εισφοράς ΟΓΑ χαρτοσήμου που θα παρακρατηθούν (296.400 + 24.000) = 320.400 δρχ.

- ποσό που θα καταβληθεί στον υπάλληλο (4.000.000 - 320.400) = 3.679.600 δρχ.

Παράδειγμα 2ο

Η σχέση εργασίας υπαλλήλου με τον εργοδότη του διακόπηκε στις 30.7.1992 χωρίς προειδοποίηση. Ο υπάλληλος δικαιούται αποζημίωση 20 μηνών με μηνιαίες αποδοχές 200.000 δρχ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2112/1920. Από το ποσό της αποζημίωσης αυτής τμήμα της που αντιστοιχεί στις αποδοχές 6 μηνών καταβλήθηκε στο δικαιούχο κατά την απόλυση του και το υπόλοιπο ποσό σε τριμηνιαίες δόσεις, μέχρι τις 30.9.1993 (άρθρο 2 του ν. 3198/1955).

Ι. Αποζημίωση που δικαιούται στις 30.7.1992 ημέρα λύσης της σχέσης εργασίας

(20 μήνες Χ 200.000 δρχ,/μήνα) = 4.000.000 δρχ.

— Σύνολο χαρτοσήμου + ΟΓΑ χαρτοσήμου (1,2%) = 48.000

α) Χαρτόσημο + ΟΓΑ χαρτοσήμου που βαρύνουν τον υπάλληλο 24.000 δρχ.

Καθαρό ποσό αποζημίωσης 13.976.00Οδρχ.

β) Φόρος που αναλογεί με βάση την κλίμακα της παρ. 1 του αρθ. 9 = 296.400

ΙΙ. Αποζημίωση που θα καταβληθεί στο δικαιούχο στις 30.7.1992 και ποσά φόρου που θα παρακρατηθούν από αυτήν

Αποζημίωση 6 μηνών Χ 200.000 δρχ/μήνα = 1.200.000

β) Χαρτόσημο + εισφορά ΟΓΑ χαρτοσήμου

24.000 1.200.000/4.000.000 = 7.200 96.120

Ποσό που θα καταβληθεί στο δικαιούχο 1.103.880 δρχ.

ΙΙΙ. Αποζημίωση που θα καταβληθεί στο δικαιούχο στις 30.10.1992 και ποσά φόρου που θα παρακρατηθούν από αυτήν

Αποζημίωση 3 μηνών Χ 200.000 δρχ./μήνα = 600.000

α) Φόρος που αναλογεί επιμεριστικά 296.400

296.400 600.000/4.000.000 = 44.460

β) Χαρτόσημο + εισφορά ΟΓΑ χαρτοσήμου

24.000 600.000/4.000.000 = 3.600 48.060

Ποσό που θα καταβληθεί στο δικαιούχο - 2η δόση, 3η δόση, 4η δόση, όμοια όπως και στην πρώτη δόση.

5η δόση: Αποζημίωση 2 μηνών Χ 200.000 δρχ/μήνα

α) Φόρος που αναλογεί επιμεριστικά

β) Χαρτόσημο + εισφορά ΟΓΑ χαρτοσήμου

24.000 400.000/4.000.000 = 2.400

'Αρθρο 78 περίπτ. Στ'

Έναρξη Ισχύος

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ' του άρθρου 78 του ίδιου νόμου, η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του κοινοποιούμενου νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δηλαδή καταλαμβάνει αποζημιώσεις που καταβάλλονται ή πιστώνονται υπέρ των δικαιούχων από τις 30 Ιουνίου 1992 (ΦΕΚ - 113 Α').ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο