Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-07-1992 ]

ΠΟΛ.1134/20.7.1992 Έλεγχος ταξιδιωτικών γραφείων

(Έλεγχος ταξιδιωτικών γραφείων)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕΠΟΛ. 1134/20.7.92 Έλεγχος ταξιδιωτικών γραφείων

Με αφορμή την από 25.11.1991 αναφορά της Πανελλήνιας Ένωσης Ταξιδιωτικών Γραφείων Αερομεταφορών και τα σχετικά ερωτήματα των Δ.Ο.Υ., αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, περίπτ. Β' του άρθρου 33α του Ν.Δ. 3323/55, στις επιχειρήσεις που παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες και τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ., εφόσον αυτές στερούνται αξιόλογων αποθεμάτων κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, το καθαρό κέρδος εξευρίσκεται με την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των κατά νόμο αναγνωριζομένων εξόδων.

2. Στην υποπερίπτωση α της περίπτ. Α της παρ. 1 του άρθρου 9 της 1076235/4875/0009Α από 20.8.91 υπουργικής απόφασης αναφέρεται ότι η εμφάνιση στα βιβλία της επιχείρησης ανακριβών ή ανύπαρκτων εξόδων, καθιστά τα βιβλία αυτής ανακριβή. Η περίπτωση αυτή αφορά κυρίως τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ., καθώς και τις επιχειρήσεις με βιβλία πρώτης και δεύτερης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. (εμπορικές, μεταποιητικές), εφόσον όμως τα έξοδα αποτελούν αντικείμενο της εμπορικής δραστηριότητας (εμπορεύματα, πρώτες ύλες κ.λπ.).

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω, η καταχώριση στα βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ., των επιχειρήσεων που παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες, ανύπαρκτων ή ανακριβών εξόδων δεν επιφέρει ανακρίβεια στα βιβλία αυτών, αλλά αυτά δεν αναγνωρίζονται και προστίθενται ως λογιστικές διαφορές.

3. Όπως είναι γνωστό τα ταξιδιωτικά γραφεία συνεργάζονται με τις αεροπορικές εταιρίες και συνεπώς υποχρεωτικά ακολουθούν τους κανόνες της Ι.Α.Τ.Α. και συγκεκριμένα:

α) Κάθε αεροπορική εταιρία για τα εισιτήρια που διαθέτει στα ταξιδιωτικά γραφεία χορηγεί προμήθειες.

β) Στις ομαδικές εκδρομές παρέχεται από τις αεροπορικές εταιρίες μειωμένος ναύλος (INCLUSIVE TOURS), έναντι του κανονικού. Η διαφορά αυτή συναλλαγματοποιείται από την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει καταστάσεων των αεροπορικών εταιριών και χορηγείται συνάλλαγμα στα ταξιδιωτικά γραφεία για εξυπηρέτηση των εκδρομέων στο εξωτερικό (ξεναγήσεις, ξενοδοχεία κ.λπ.).

4. Η ΥΠΕΔΑ Αθηνών με έγγραφα της ζήτησε από την Τράπεζα της Ελλάδος καταστάσεις, κατά ταξιδιωτικό γραφείο, συναλλαγματοποίησης της διαφοράς του μειωμένου αεροπορικού ναύλου. Με βάση τις καταστάσεις αυτές η ΥΠΕΔΑ έστειλε στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. πληροφοριακά δελτία για να γίνει έλεγχος εάν τα ποσά αυτά έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία και έχουν εκδοθεί τα φορολογικά στοιχεία του Κ.Φ.Σ. και στην αντίθετη περίπτωση να καταλογιστούν παραβάσεις.

5. Από τον έλεγχο ορισμένων ταξιδιωτικών γραφείων προέκυψαν τα εξής:

α) Με βάση τα πληροφοριακά δελτία της ΥΠΕΔΑ, όπου αναφέρονται αναλυτικά τα εκδοθέντα εισιτήρια, διαπιστώθηκε ότι σε όλες τις περιπτώσεις έχουν εκδοθεί τιμολόγια για τις προμήθειες που χορήγησαν οι αεροπορικές εταιρίες.

β) Δεν προέκυψε απόκρυψη φορολογητέας ύλης με βάση τα δελτία της ΥΠΕΔΑ, γιατί η συναλλαγματοποίηση της διαφοράς των ναύλων δεν είναι έσοδο του ταξιδιωτικού γραφείου αλλά αφορά εξυπηρέτηση των εκδρομέων.

γ) Οι καταστάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος εξυπηρετούν συναλλαγματικούς σκοπούς των αεροπορικών εταιριών και αφορούν εξυπηρέτηση των εκδρομέων.

δ) Η διαφορά μεταξύ κανονικού και μειωμένου ναύλου που συναλλαγματοποιείται δεν αποτελεί έσοδο του ταξιδιωτικού γραφείου γιατί παρέχεται στον ταξιδιώτη για εξυπηρέτηση του στο εξωτερικό και μόνο προμήθεια για την εξυπηρέτηση αυτή μπορεί να καταλογιστεί στα ταξιδιωτικά γραφεία.

6. Κατόπιν της από 25.11.1991 αναφοράς της Πανελλήνιας Ένωσης Ταξιδιωτικών Γραφείων Αερομεταφορών ανατέθηκε η εξέταση των παραπάνω προβλημάτων σε υπαλλήλους της Α' Δ.Ο.Υ. Αθηνών, Η' Δ.Ο.Υ. Αθηνών και Α' Δ.Ο.Υ. Πειραιώς, στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται ο μεγαλύτερος αριθμός ταξιδιωτικών γραφείων.

Οι παραπάνω υπάλληλοι μετά τη λεπτομερή εξέταση του όλου θέματος με την Πανελλήνια Ένωση Ταξιδιωτικών Γραφείων Αερομεταφορών και την Τράπεζα της Ελλάδος υπέβαλαν τα από 7.5.1992 και 29.5.1992 υπομνήματα από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

α) Ο έλεγχος των στοιχείων των δελτίων της ΥΠΕΔΑ είναι πολύ χρονοβόρος, σε πολλές περιπτώσεις δύσκολος και ανέφικτος, χωρίς να είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθούν παραβάσεις.

β) Η συναλλαγματοποίηση της διαφοράς μεταξύ κανονικού και μειωμένου ναύλου του αεροπορικού εισιτηρίου δεν αφορά μόνο τα γραφεία Ι.Α.Τ.Α. αλλά και τα γραφεία ΝΟΝ Ι.Α.Τ.Α., τα οποία επειδή δε δικαιούνται να αγοράσουν εισιτήρια απευθείας από τις αεροπορικές εταιρίες, απευθύνονται στα ταξιδιωτικά γραφεία Ι.Α.Τ.Α., τα οποία διαθέτουν στους πελάτες και συνεπώς τα στοιχεία των καταστάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος αφορούν τα γραφεία Ι.Α.Τ.Α. και ΝΟΝ Ι.Α.Τ.Α. συλλήβδην.

γ) Με βάση τα στοιχεία των δελτίων της ΥΠΕΔΑ δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθούν παραβάσεις ανακρίβειας των βιβλίων.

δ) Η συναλλαγματοποίηση της διαφοράς των ναύλων δεν μπορεί να αποτελέσει έσοδο του ταξιδιωτικού γραφείου, αλλά ποσοστό προμήθειας επ' αυτού.

7. Ύστερα από τα παραπάνω, κατά τον έλεγχο των ταξιδιωτικών γραφείων, σύμφωνα με την ΠΟΑ. 1177/1991 υπουργική απόφαση, ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων σε βιβλία ειλικρινή να γίνεται κατά περίπτωση για τις προμήθειες αεροπορικών εισιτηρίων που προκύπτουν από τα βιβλία, οι οποίες θα προσαυξάνουν ισόποσα τα ακαθάριστα έσοδα αυτών, ως ακολούθως:

α) Με ποσοστό 3% επί των προμηθειών αεροπορικών εισιτηρίων, εάν δε δηλώνονται καθόλου έσοδα εξυπηρέτησης εκδρομέων εξωτερικού, ανεξάρτητα εάν χορηγήθηκαν ή όχι προμήθειες σε τρίτους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Πρακτορεία ΙΑΤΑ, ΝΟΝ ΙΑΤΑ (με πληροφοριακά δελτία ΥΠΕΔΑ ή άνευ), που δεν εμφανίζουν καθόλου έσοδα εξυπηρέτησης εκδρομέων εξωτερικού και ανεξάρτητα εάν χορηγούν ή όχι προμήθειες σε τρίτους (υποπράκτορες).

Δεδομένα βιβλίων

Χρήση 1981 Ακαθάριστα Έσοδα (προμήθειες) εισιτηρίων 10.000.000

Χρήση 1982                      » »                                           15.000.000

Χρήση 1989 Ακαθάριστα έσοδα (προμήθειες εισιτ/ρίων) 50.000.000 Χρήση 1990 » » 60.000.000

Υπολογισμός Εσόδων

Χρήση 1981 Ακαθάριστα Ελέγχου 10.000.000 + (3% X10.000.000) = 10.300.000

Χρήση 1982 Ακαθάριστα Ελέγχου 15.000.000 + (3% Χ 15.000.000) = 15.450.000

Χρήση 1989 Ακαθάριστα Ελέγχου 50.000.000 + (3% Χ 50.000.000) = 51.500.000

Χρήση 1990 Ακαθάριστα Ελέγχου 60.000.000 + (3% Χ 60.000.000) = 61.800.000

β) Με ποσοστό 1% επί των προμηθειών αεροπορικών εισιτηρίων, εάν δηλώνονται έσοδα εξυπηρέτησης εκδρομέων εξωτερικού και έσοδα από προμήθειες αεροπορικών εισιτηρίων, στη μεγαλύτερη προμήθεια που προκύπτει από τα βιβλία για εξυπηρέτηση εκδρομέων ή προμήθειες εισιτηρίων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Πρακτορεία ΙΑΤΑ ή ΝΟΝ ΙΑΤΑ, με ή χωρίς Δελτία Πληροφοριών ΥΠΕΔΑ τα οποία εμφανίζουν στα βιβλία τους έσοδα από προμήθειες εισιτηρίων και έσοδα προμήθειας εξυπηρέτησης εκδρομέων στο εξωτερικό ανεξάρτητα εάν χορηγούν ή όχι προμήθειες σε τρίτους (υποπράκτορες).

Χρήση 1981 Ακαθάριστα Έσοδα προμήθεια εισιτηρίων     10.000.000

                          »   »              εξυπηρέτηση εκδρομέων         4.000.000

                                                                                              14.000.000

Χρήση 1982 Ακαθάριστα Έσοδα προμήθεια εισιτηρίων 15.000.000

                    »          »    εξυπηρέτηση εκδρομέων            17.000.000

                                                                                             32.000.000

Χρήση 1989 Ακαθάριστα Έσοδα προμήθεια εισιτηρίων 50.000.000

                                 »           »                            (μόνο)

Χρήση 1990 Ακαθάριστα Έσοδα προμήθεια εισιτηρίων 60.000.000

                    »             »          εξυπηρέτηση εκδρομέων   65.000.000

                                                                                          125.000.000

Υπολογισμός Εσόδων

Χρήση 1981 Ακαθάριστα έσοδα ελέγχου

Προμήθεια εισιτηρίων        10.000.000 + (10.000.000 Χ 1%) = 10.100.000 + 4.000.000 =  14.100.000

Χρήση 1982 Ακαθάριστα έσοδα ελέγχου

Έσοδα εξυπηρέτησης 17.000.000 + (1% Χ 17.000.000) = 17.170.000 + 15.000.000 = 32. 170.000

Χρήση 1989 Ακαθάριστα έσοδα ελέγχου

Προμήθειες εισιτηρίων (μόνο)

50.000.000 + (1%Χ50.000.000) = 50.500.000

Χρήση 1990 Ακαθάριστα έσοδα ελέγχου

Έσοδα από εξυπηρέτηση εκδρομέων

65.000.000 + (1%Χ65.000.000) = 65.650.000 + 60.000.000=125.650.000

γ) Με ποσοστό 1% επί της διαφοράς των προμηθειών που εισπράττουν και χορηγούν τα ταξιδιωτικά γραφεία, όταν πρόκειται για εισιτήρια που διατίθενται χονδρικώς (εισιτηριακά πρακτορεία).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Πρακτορεία μόνο ΙΑΤΑ με Πληροφοριακά Δελτία ΥΠΕΔΑ ή άνευ, που εκδίδουν αποκλειστικά εισιτήρια χωρίς να διενεργούν εκδρομές ή να κλείνουν ξενοδοχεία στο εξωτερικό και χορηγούν προμήθειες σε τρίτους (υποπράκτορες).

Χρήση 1984 Ακαθάριστα έσοδα από προμήθειες εισιτηρίων 850.000.000

Χορηγηθείσες προμήθειες τρίτων 800.000.000

Διαφορά (Μικτό κέρδος) 50.000.000

Χρήση 1989 Ακαθάριστα έσοδα από προμήθειες εισιτηρίων 2.000.000.000

Χορηγηθείσες προμήθειες τρίτων 1.800.000.000

Διαφορά (Μικτό Κέρδος) 200.000.000

Υπολογισμός Ακαθαρίστων Εσόδων

Χρήση 1984

50.000.000 + (1%Χ50.000.000)= 50.500.000

Χρήση 1989

2.000.000.000 + (1% Χ 2.000.000.000)= 2.020.000.000

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα πρακτορεία τα οποία συνήθως εργάζονται ως εξής:

Δε διενεργούν εκδρομές, δεν κλείνουν ξενοδοχεία στο εξωτερικό και το σύνολο των εισιτηρίων διατίθενται μέσω τρίτων πρακτορείων. (Δε διαθέτουν εισιτήρια σε ιδιώτες).

Οι συνολικές προμήθειες που λαμβάνουν στο μεγαλύτερο ποσοστό δίνονται στους τρίτους και συνήθως κερδίζουν 1% (προμήθεια που λαμβάνουν μείον προμήθεια που δίνουν).

8. Οι παραβάσεις του Κ.Φ.Σ. που προκύπτουν από τα δελτία της ΥΠΕΔΑ να μην ασκήσουν επίδραση στο κύρος των βιβλίων και στοιχείων, αλλά να θεωρηθούν τυπικές όσον αφορά την επιβολή του προστίμου, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι δεν έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία έσοδα από προμήθειες εισιτηρίων.

9. Με τον παραπάνω τρόπο θα γίνεται ο υπολογισμός των εσόδων και στη συνέχεια θα εξετάζεται το σκέλος των δαπανών εάν είναι πραγματικές και παραγωγικές και στην αντίθετη περίπτωση οι δαπάνες αυτές θα προστίθενται ως λογιστικές διαφορές στα δηλωθέντα καθαρά κέρδη.

10. Τα παραπάνω ισχύουν για όλες τις ανέλεγκτες υποθέσεις, για όσες έχουν ασκηθεί προσφυγές και εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ., καθώς και για αυτές που έχουν εξαιρεθεί και δεν περαιώθηκαν με τις υπ' αριθ. Π.670/88, Π.1105134/1989, Π. 1082131/1990 υπουργικές αποφάσεις.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο