Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-07-1992 ]

ΠΟΛ.1130/16.7.1992 Εκτύπωση νέων κωδικοποιήσεων Ν.Δ. 356/1974 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Κ.Ε.Δ.Ε.) και Ν.Δ. 321/1969 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ».

(Εκτύπωση νέων κωδικοποιήσεων Ν.Δ. 356/1974 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Κ.Ε.Δ.Ε.) και Ν.Δ. 321/1969 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ».)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1130/16.7.92 Εκτύπωση νέων κωδικοποιήσεων Ν.Δ. 356/1974 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Κ.Ε.Δ.Ε.) και Ν.Δ. 321/1969 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ».

1. Όπως είναι γνωστό, η βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου, καθώς και οι πραγματοποιούμενες πληρωμές, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, βασίζονται κυρίως σε δύο βασικά νομοθετήματα τα οποία είναι το Ν.Δ. 321/1969 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ» με τα εκδοθέντα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις και το Ν.Δ. 356/1974 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ» (Κ.Ε.Δ.Ε.) και συναφείς διατάξεις.

Μετά παρέλευση είκοσι τριών περίπου ετών από την έκδοση του Ν.Δ. 329/69 και επτά περίπου ετών από την επανέκδοση του Ν.Δ. 356/1974, τα αντίτυπα αυτών εξαντλήθηκαν και κατά το χρονικό αυτό διάστημα οι διατάξεις τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν με αποτέλεσμα, οι υπηρεσίες να δυσχεραίνονται σε μεγάλο βαθμό κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Ιδιαίτερα μετά την ενοποίηση των κλάδων Εφοριακών και Ταμειακών και των αντιστοίχων υπηρεσιών Ταμείων – Εφοριών και Επιθεωρήσεων, όπως επίσης και την είσοδο νέων υπαλλήλων στον ενοποιημένο κλάδο, τ’ ανωτέρω νομοθετήματα μαζί με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. (Π.Δ. 16/1989), καθίστανται πλέον απαραίτητα βοηθήματα για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των ενοποιημένων μονάδων, καθώς επίσης και των τελωνειακών υπηρεσιών οι οποίες ως γνωστόν εφαρμόζουν την ιδίαν ως άνω νομοθεσία.

2. Ενόψει των ανωτέρω, το Β΄ τμήμα της Δ7Δ/νσεως (Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποιήσεων) το οποίο είναι αρμόδιο για τη διοικητική κωδικοποίηση όλων των αντικειμένων των Δ.Ο.Υ., προώθησε κατ’ απόλυτη προτεραιότητα το έργο της κωδικοποιήσεως των ανωτέρω βασικών νομοθετημάτων, προς άμεση κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών.

Οι κωδικοποιήσεις αυτές εκδόθηκαν σε κινητά φύλλα για να είναι δυνατή και ευχερής η ενημέρωσή των με τις νεότερες τροποποιήσεις της νομοθεσίας.

3. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΥΔΕΑΔ), η οποία έχει παραλάβει από την εκτυπωτική μονάδα ικανό αριθμό αντιτύπων, παρακαλείται όπως εφοδιάσει τις υπηρεσίες με ανάλογη με τη δύναμή τους ποσότητα.

4. Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών στις οποίες απευθύνεται η παρούσα, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την παραλαβή και διανομή των αντιτύπων των κωδικοποιήσεων σ’ όλους τους υπηρετούντες στην υπηρεσία τους υπαλλήλους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο