Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-05-1992 ]

ΠΟΛ.1100/18.5.1992 Υπαγωγή ή μη στο ΦΠΑ της μίσθωσης άγονων ακτοπλοϊκών γραμμών από το ΥΕΝ.

(Υπαγωγή ή μη στο ΦΠΑ της μίσθωσης άγονων ακτοπλοϊκών γραμμών από το ΥΕΝ.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ. 1100/18.5.94 Υπαγωγή ή μη στο ΦΠΑ της μίσθωσης άγονων ακτοπλοϊκών γραμμών από το ΥΕΝ.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με το πιο πάνω θέμα, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1 . Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 176 και 177 του Ν.Δ. 187/73, το Δημόσιο καταβάλλει μίσθωμα για τπν εκτέλεση δρομολογίων σε άγονες γραμμές.

2. Σύμφωνα, επίσης, με την αριθ. 91152/1381/86 απόφαση του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, με την οποία καθορίζονται οι γενικοί όροι διεξαγωγής μειοδοτικών διαγωνισμών μίσθωσης κυρίων άγονων γραμμών, ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή των φόρων, τελών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου και υπέρ Τρίτων.

3. Εξάλλου, από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 22 παράγρ. 1 περίπτ. δ' του ν. 1642/86 προκύπτει ότι το μίσθωμα που καταβάλλει το ΥΕΝ στους πλοιοκτήτες των ακτοπλοϊκών επιβατηγών πλοίων είναι συμπληρωματικός ναύλος που υπάγεται σε ΦΠΑ με συντελεστή 8%.

4. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1642/86, ο ΦΠΑ επιρρίπτεται από τον κατά νόμο υπόχρεο σε βάρος του αντισυμβαλλομένου, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Δημόσιο.

5. Επειδή όμως για τις πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε εκτέλεση των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα, μεταξύ του δημοσίου (ΥΕΝ) και των εκμεταλλευτών πλοίων, δεν έχει καταβληθεί ΦΠΑ από το δημόσιο, κατά παρέκκλιση από τις παραπάνω διατάξεις και για λόγους απλοποίησης γίνεται δεκτό να μην αναζητηθεί ΦΠΑ για τις πράξεις αυτές.

6. Η ρύθμιση αυτή είναι μεταβατική και δεν ισχύει για τις νέες συμβάσεις που θα καταρτίζονται από την κοινοποίηση της παρούσης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο