Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-04-1992 ]

ΠΟΛ.1090/16.4.1992 Επεξεργασία των δηλώσεων ΦΠΑ

(Επεξεργασία των δηλώσεων ΦΠΑ)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.ΠΟΛ. 1090/16.4.1992 Επεξεργασία των δηλώσεων ΦΠΑ

 «Η επεξεργασία των εκκαθαριστικών δη­λώσεων από το ΚΕΠΥΟ απαιτείται επίσης να γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (μέ­χρι τέλους Ιουνίου 1992), έτσι ώστε να συγκε­ντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία, που είναι αναγκαίο να δοθούν στην Ευρωπαϊκή Κοινό­τητα, αφού τα στοιχεία αυτά είναι καθοριστικά για τον υπολογισμό της συμμετοχής της χώρας μας στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Για το λό­γο αυτό παρακαλούμε να τηρηθούν αυστηρά οι προθεσμίες που σημειώθηκαν παραπάνω.

Συνιστάται η καταρχήν απoστολή όλων των καταστάσεων ενδοκοινοτικών συναλλα­γών έτους 1991, που έχουν παραληφθεί, αφού αυτές δε χρειάζονται ιδιαίτερη προετοιμασία (πέραν της παραβολής για την αναγραφή του σωστού ΑΦΜ) και η σταδιακή απoστολή των δηλώσεων μετά την επεξεργασία τους στο ΚΕΠΥΟ.

Για την επεξεργασία των δηλώσεων εφι­στάται η επίδειξη ιδιαίτερής προσοχής στη σωστή συμπλήρωση των κωδικών που ο αριθμός τους βρίσκεται σε χρωματισμένο πλαίσιο (κωδικός που επεξεργάζεται το ΚΕΠΥΟ), αφού λάθη στους κωδικούς αυτούς συνεπάγονται την καθυστέρηση της επεξεργα­σίας των δηλώσεων από το ΚΕΠΥΟ, επιστρο­φή των δηλώσεων στη ΔΟΥ κ.λπ. Μεταξύ των άλλων πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν και οι έλεγχοι που προβλέπονται για τον πίνακα ΙΑ', για τη διενέργεια των οποίων σας δόθη­καν οδηγίες με την παραπάνω εγκύκλιο.

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσε­τε στις εκκαθαριστικές δηλώσεις που εμφανί­ζουν αδικαιολόγητες διαφορές στους κωδι­κούς 181 και 182. Τις δηλώσεις αυτές πρέπει να τις ξεχωρίσετε και να τις ελέγξετε. Όπου δε δικαιολογείται η εμφανιζόμενη διαφορά να προβείτε στις δέουσες ενέργειες για τον κατα­λογισμό των οφειλομένων φόρων, προσαυξήσεων, προστίμων κ.λπ.».ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο