Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-04-1992 ]

ΠΟΛ.1082/7.4.1992 Κοινοποίηση της 881/1991 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

(Κοινοποίηση της 881/1991 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ. 1082/7.4.92 Κοινοποίηση της 881/1991 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

Σας κοινοποιούμε την 881/1991 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Τμήμα Γ', που έγινε αποδεκτή από τον κ. Γενικό Γραμματέα και παρακαλούμε για την εφαρμογή αυτής σε ανάλογες περιπτώσεις.

Με τη γνωμοδότηση αυτή γίνεται δεκτό ότι σε περίπτωση, που εκδόθηκε επικυρωτική απόφαση Νομάρχη, για τον καθορισμό ορίων αιγιαλού και παραλίας, η οποία για οποιοδήποτε λόγο δε δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν απαιτείται να κινηθεί εξαρχής η διαδικασία, για τον καθορισμό εκ νέου του αιγιαλού και παραλίας εφόσον δεν έχει μεταβληθεί η πραγματική κατάσταση, αλλά αρκεί, για την έγκυρη και νόμιμη ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας καθορισμού του αιγιαλού τούτου, η δημοσίευση σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του υπάρχοντος διαγράμματος μετά της νέας επικυρωτικής πράξεως του σημερινού Νομάρχη. Για την έκδοση όμως της πράξεως αυτής, ο Νομάρχης ενδείκνυται να ερευνήσει κατά πόσον δεν έχει μεταβληθεί σήμερα η πραγματική κατάσταση και πρέπει να ζητηθεί, κατά νόμον, η σύμφωνη γνώμη του ΓΕΝ, δοθέντος ότι η υπάρχουσα είναι ανεπίκαιρη.

Γνωμ. Ν.Σ.Κ.: 881/1991

Περίληψη Ερωτήματος: Ερωτάται αν είναι δυνατή η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σήμερα αποφάσεως Νομάρχη, του έτους 1985, για τον καθορισμό των ορίων αιγιαλού και παραλίας.

Επί του ανωτέρω ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εγνωμοδότησεν ως εξής:

Α. Με το υπ' αριθ. 1029422/1816/ ΒΟ010/25.6.1991 έγγραφο της Δ/νσεως Δημ. Περιουσίας, Τμήμα Β' του υπουργείου Οικονομικών, δίδονται τα εξής στοιχεία:

«Μετά σύμφωνη γνώμη του ΓΕΝ εκδόθηκε η ΝΠ 108/16.9.85 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας, με την οποία επικυρώθηκε η έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής, για τον καθορισμό των ορίων του αιγιαλού και της παραλίας στη θέση η Στενή Βάλα, νήσου Αλοννήσου νομού Μαγνησίας.

Επειδή η πιο πάνω απόφαση δε στάλθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο ΦΕΚ μέχρι σήμερα, ερωτάται αν η δημοσίευση της απόφασης αυτής μπορεί να γίνει τώρα, αφού έχει ήδη παρέλθει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έκδοσής της πρέπει να κινηθεί εκ νέου η διαδικασία για τον καθορισμό του αιγιαλού και της παραλίας στην πιο πάνω περιοχή».

Β. Στο άρθρο 3 του Α.Ν. 2344/1940 «Περί αιγιαλού και παραλίας» (ΦΕΚ Α 154/1940), που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 53 του Εισ. Ν.Α.Κ. (ΑΠ 949/1975 ΝοΒ 24, 262) ορίζεται ότι: «1 . Η έκθεσις της κατά το προηγούμενο άρθρο Επιτροπής μετά του διαγράμματος, επικυρούμενα υπό του υπουργού των Οικονομικών, κατόπιν συμφώνου γνωμοδοτήσεως του Γ.Ε.Ν. συντάσσονται εις τριπλούν, και το μεν εν των πρωτοτύπων τούτων κατατίθεται εις το αρχείον της Διευθύνσεως Δημοσίων Κτημάτων του υπουργείου Οικονομικών, το δε δεύτερον διαβιβάζεται εις το Γραφείον Κτηματολογίου του υπουργείου Συγκοινωνίας και το τρίτον αποστέλλεται εις τον αρμόδιον φύλακα μεταγραφών, όπου και κατατίθεται, μεταγραφομένης της εκθέσεως εις την μερίδα του Δημοσίου. 2. Εάν το διάγραμμα περιλαμβάνη έκτασιν εμπίπτουσαν εις την περιφέρειαν πλειόνων φυλάκων μεταγραφών, η έκθεσις και το διάγραμμα συντάσσονται εν πρωτοτύπω εις ανάλογα πλείονα των τριών αντίτυπα και αποστέλλονται προς κατάθεσιν εις πάντας τους αρμοδίους φύλακας μεταγραφών. 3. Αντίγραφον της εκθέσεως δημοσιεύεται εις το Παράρτημα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» .

Σύμφωνα με την παρατεθείσα διάταξη, αλλά και την παγία νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκύπτει ότι ο καθορισμός του αιγιαλού ενεργείται υπό Επιτροπής (η σύνθεση της οποίας καθορίζεται σήμερα από το άρθρο 74 του Π.Δ. 636/1977) η οποία συντάσσει σχετική έκθεση και διάγραμμα και ότι απαιτείται, σε κάθε περίπτωση καθορισμού αιγιαλού, δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όχι μόνο της εκθέσεως της Επιτροπής (ήδη, όμως καταργήθηκε η διάταξη αυτή της παραγρ. 3 του άρθρου 3 Α.Ν. 2544/1940, η οποία όρισε ότι η έκθεση δημοσιεύεται στο Παράρτημα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ρητώς με το άρθρο 11 παράγρ. 1 εδ. γγ' του Ν. 301/1976 «περί της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιευομένης ύλης και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις την έκδοσιν και κυκλοφορίαν ταύτης»), αλλά και του συνοδεύοντος αυτήν διαγράμματος με το οποίο οριοθετείται ο αιγιαλός, το οποίο και επικυρούται, μαζί με την έκθεση, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών (σήμερα με απόφαση του Νομάρχη, κατά το άρθρο5 παρ. 1 Α.Ν. 263/68 - βλ. Ν.Σ.Κ. 386/1970).

Από όλα τα προρρηθέντα σαφώς προκύπτει ότι δημοσιεύεται το διάγραμμα με το οποίο οριοθετείται ο αιγιαλός και η εγκριτική αυτού (και της εκθέσεως της Επιτροπής) πράξη του Νομάρχη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τέταρτο τεύχος, στο οποίο καταχωρούνται οι πράξεις περί κηρύξεως αναγκ. απαλλοτριώσεων κ.λπ. και οι πράξεις περί καθορισμού αιγιαλού και παραλίας κ.λπ., σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 εδ. β' τουΝ.301/1976.

Γ. Ο νόμος δεν ορίζει ρητώς προθεσμία εντός της οποίας πρέπει απαραίτητα να ενεργηθούν οι ανωτέρω αναγκαίες δημοσιεύσεις εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προς ολοκλήρωση της διαδικασίας καθορισμού του αιγιαλού. Είναι, όμως, αναγκαίο κατά το χρόνο της δημοσιεύσεως να μην έχει μεταβληθεί εν τω μεταξύ η πραγματική κατάσταση.

Συνεπώς, εν προκειμένω, δεν απαιτείται η εκ νέου σύνταξη εκθέσεως της Επιτροπής, καθώς και η εκ νέου σύνταξη διαγράμματος, εφόσον δεν έχει μεταβληθεί εν τω μεταξύ π πραγματική κατάσταση.

Απαιτείται, όμως, η εκ νέου επικύρωση της εκθέσεως της Επιτροπής και του Διαγράμματος, αφού ο κατά το έτος 1985 επικυρώσας Νομάρχης δεν έχει σήμερα την ιδιότητα αυτή. Είναι δε προφανές, ότι πρέπει να υφίσταται κατά το χρόνο δημοσιεύσεως της πράξεως το διοικητικό όργανο που εξέδωσε αυτή, όταν η δημοσίευση αποτελεί εξωτερικό τύπο με συστατικό της πράξεως χαρακτήρα. Αυτονόητο, βεβαίως, είναι ότι για να επικυρωθεί η έκθεση της Επιτροπής πρέπει να ζητηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν. 2344/1940, εκ νέου η σύμφωνη γνώμη του ΓΕΝ.

Δ. Ενόψει όλων των ανωτέρω το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εγνωμοδότησε ομόφωνα ότι δεν απαιτείται να κινηθεί εξαρχής η διαδικασία για τον καθορισμό εκ νέου του αιγιαλού και παραλίας εφόσον δεν έχει μεταβληθεί η πραγματική κατάσταση, αλλά αρκεί, για την έγκυρη και νόμιμη ολοκλήρωση της εν προκειμένω διοικητικής διαδικασίας καθορισμού του αιγιαλού τούτου, η δημοσίευση σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του υπάρχοντος διαγράμματος μετά της νέας ως ανωτέρω επικυρωτικής πράξεως του σημερινού Νομάρχη. Για την έκδοση όμως της πράξεως αυτής ο Νομάρχης ενδείκνυται να ερευνήσει κατά πόσον δεν έχει μεταβληθεί σήμερα η πραγματική κατάσταση και πρέπει να ζητηθεί, κατά νόμον, η σύμφωνη γνώμη του ΓΕΝ, δοθέντος ότι η υπάρχουσα είναι ανεπίκαιρη.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο