Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-04-1992 ]

ΠΟΛ.1079/8.4.1992 Ζημιά από αποτίμηση χρεογράφων

(Ζημιά από αποτίμηση χρεογράφων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1079/8.4.1992 Ζημιά από αποτίμηση χρεογράφων

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2020/1992  (ΦΕΚ Α 34/28­2-1992) ορίζεται ότι:

«Η ζημία που τυχόν προκύπτει από την απογραφή στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρή­σης από την αποτίμηση μετοχών και ομολο­γιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά­φου 5 του άρθρου 41 του π.δ. 99/1977 (ΦΕΚ34 Α') μεταφέρεται σε χρέωση των λογαρια­σμών Αποθεματικά και Χρεόγραφα, που εμφα­νίζονται στα βιβλία της επιχείρησης και τα οποία προέκυψαν είτε από την πώληση χρεο­γράφων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης τους με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρ­θρου 10 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α') είτε από την ανταλλαγή ή λήψη δωρεάν χρεογρά­φων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 148/1967, του άρθρου 19 του ν. 542/1977 (ΦΕΚ 41 Α'), του άρθρου 16 του ν. 1249/1984 (ΦΕΚ 43 Α') του άρθρου 7 του Κεφαλαίου Β της Ε. 2665/84/22.2.1988 κοινής απόφασης των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κυρώθηκε με το ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90 Α'). Σε περίπτωση που τα ποσά των αποθεματικών αυτών δεν επαρκούν να καλύ­ψουν το ποσό της παραπάνω ζημίας, το τυχόν ακάλυπτο ποσό αυτής δεν εκπίπτει από τα ακα­θάριστα έσοδα αλλά μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό του ενεργητικού προκειμένου να συμψηφισθεί με κέρδή, που τυχόν θα προκύ­ψουν στο μέλλον από την πώληση χρεογρά­φων.

2. Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι οι διατάξεις της προηγουμένης πα­ραγράφου, ισχύουν, για ζημία από αποτίμηση χρεογράφων που προκύπτει από ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 31 Δεκεμβρίου 1991.

3. Κατά τη δημοσίευση και καταχώριση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερ­νήσεως (ΦΕΚ Α' 34/28-2-1992), προφανώς εκ παραδρομής, εσφαλμένως εγγράφη ως ημερο­μηνία ισχύος της ανωτέρω διάταξης η 31 Δε­κεμβρίου 1991, ενώ η ψηφισθείσα από τη Βουλή σχετική διάταξη όριζε χρόνο έναρξης ισχύος την 30 Δεκεμβρίου 1991.

4. Ήδη, με το ΦΕΚ Α' 48/31-3-1992 το ανωτέρω σφάλμα διορθώθηκε και κατά συνέ­πεια οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρ­θρου 13 του ν. 2020/1992 ισχύουν για ζημία από αποτίμηση χρεογράφων που προκύπτει από ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30 Δεκεμβρίου 1991.

β. Βεβαίωση των φόρων που έχουν παρα­κρατηθεί από μερίσματα, τόκους κ.λπ.

γ. Δύο (2) αντίτυπα του εντύπου "ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ-01.003Α».

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο