Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-03-1992 ]

ΠΟΛ.1075/30.3.1992 Μετάθεση χρόνου έναρξης υπο­χρεωτικής χρήσης φορολογικών ταμιακών μη­χανών για τους υπόχρεους που τηρούν βιβλίο αποθήκης.

(Μετάθεση χρόνου έναρξης υπο­χρεωτικής χρήσης φορολογικών ταμιακών μη­χανών για τους υπόχρεους που τηρούν βιβλίο αποθήκης.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ. 1075/30.3.92 Μετάθεση χρόνου έναρξης υπο­χρεωτικής χρήσης φορολογικών ταμιακών μη­χανών για τους υπόχρεους που τηρούν βιβλίο αποθήκης.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρ­θρου 1 του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α 222).

2. Τις διατάξεις των περιπτ. η' και θ' του άρθρου 49 του Κ.Φ.Σ. (π.δ. 99/1977, ΦΕΚ Α 34), όπως ισχύουν.

3. Την απόφαση μας 1006568/ΠΟΛ.1014/18.1.1991 (ΦΕΚ Β 66), με την οποία κα­θιερώθηκε η υποχρέωση χρησιμοποίησης τα­μιακών μηχανών του Ν. 1809/1988 από ορι­σμένες κατηγορίες επιτηδευματιών σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

4. Το γεγονός ότι εκκρεμούν στην Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988 αιτήσεις επιτηδευματιών που τηρούν βιβλίο αποθήκης για τη χορήγηση έγκρισης ταμιακών συστημά­των δικτύου Η/Υ - ταμιακών μηχανών, σύμ­φωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρ­θρου 1 του Ν. 1809/1988, όπως ισχύουν μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή τους με τις διατάξεις του Ν. 1914/90 (άρθρ. 14), καθώς και το γεγονός ότι πολλοί υπόχρεοι επιτηδευμα­τίες που τηρούν βιβλίο αποθήκης δεν κατέστη δυνατόν έγκαιρα να προσαρμόσουν το σύ­στημα έκδοσης αποδείξεων στις απαιτήσεις του Ν. 1809/1988 και του Κ.Φ.Σ. κρίνεται απα­ραίτητη η μετάθεση του χρόνου έναρξης της σχετικής υποχρέωσης, ώστε να παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος προετοιμασίας των υπόχρε­ων για την ομαλή και χωρίς προβλήματα εφαρμογή του μέτρου.

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε την ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής χρησιμοποίησης εγκεκριμέ­νων φορολογικών ταμιακών μηχανών ή άλλων ταμιακών συστημάτων από την 1η Μαρτίου στην 31η Μαϊου 1992 για τους υπόχρεους που τηρούν βιβλίο αποθήκης και έχουν υποχρέω­ση στις εκδιδόμενες κατά τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. αποδείξεις να αναγράφουν την ποσό­τητα και το είδος των πωλούμενων αγαθών.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο