Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-03-1992 ]

ΠΟΛ.1070/24.3.1992 Δεν είναι υποχρεωτική η Φ.Τ.Μ. για τα μαρμαρογλυφεία, τους αυτοαπασχολούμενους ράπτες κ.α.

(Δεν είναι υποχρεωτική η Φ.Τ.Μ. για τα μαρμαρογλυφεία, τους αυτοαπασχολούμενους ράπτες κ.α.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ. 1070/24.3.1992 Δεν είναι υποχρεωτική η Φ.Τ.Μ. για τα μαρμαρογλυφεία, τους αυτοαπασχολούμενους ράπτες κ.α.  

 «Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερω­τήματα ενδιαφερομένων, σχετικά με την εγκα­τάσταση φ.τ.μ., από ορισμένους κλάδους, δι­ευκρινίζουμε τα εξής:

1. Επιδιορθώσεις ενδυμά­των:

Με την περ. στ' της παρ. 1 της ΑΥΘ. 1014655/155/ΠΟΛ.1037/12.2.1992 (ΦΕΚ 128β) παρασχέθηκε η δυνατότητα της μη χρησιμο­ποίησης φ.τ.μ. του Ν. 1809/1988 σε ορισμέ­νους κλάδους επιτηδευματιών, μεταξύ των οποίων είναι και οι κατά παραγγελία αυτοαπα­σχολούμενοι ράπτες ή ράπτριες και ασφαλώς, είναι φυσικό, σ' αυτούς να περιλαμβάνονται και οι αυτοαπασχολούμενοι ράπτες ή ράπτριες που επιδιορθώνουν ενδύματα και υφασμάτινα είδη γενικώς.

2. Κατασκευές επιταφίων μνημείων:

Με την περ. δ της παρ. 1 της προαναφερό­μενης απόφασης παρασχέθηκε επίσης η δυνα­τότητα μη χρησιμοποίησης φ.τ.μ. για την έκ­δοση αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών στους επιτηδευματίες που ασχολούνται με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου, λόγω της μορφής και του τρό­που άσκησης της επαγγελματικής τους δρα­στηριότητας. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι εμπίπτουν και οι κατασκευ­αστές επιταφίων μνημείων (μαρμαρογλυφεί­ων).

3. Διάθεση ιατρικών ή τε­χνικών μοσχευμάτων προς τους ασθενείς, μέσω των νο­σοκομείων:

Με την εγκύκλιό μας 1027119/3111 ΠΟΛ.1107/17.5.1991 έγινε δεκτό ότι τα φορολογικά στοιχεία για τη διάθεση ιατρικών συσκευών ή τεχνικών μοσχευμάτων (π.χ. φίλτρα καθαρι­σμού αίματος, βαλβίδες καρδιάς κ.λπ.) μπορεί να εκδίδονται από τον υπόχρεο στο τέλος κά­θε μήνα, με βάση την ονομαστική κατάσταση διάθεσης των μοσχευμάτων κ.τ.λ. που στέλ­νουν τα νοσοκομεία. Δεδομένου ότι για τις πωλήσεις αυτές ακολουθείται ο παραπάνω ει­δικός τρόπος έκδοσης των στοιχείων και επει­δή οι συναλλαγές αυτές λαμβάνουν χώρα εκτός έδρας, επιτρέπεται σύμφωνα με τις δια­τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1809/1988 να συνεχίσουν οι επιχειρήσεις αυ­τές να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλη­σης για τη διάθεση των μοσχευμάτων χειρό­γραφα».ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο