Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-03-1992 ]

ΠΟΛ.1059/10.3.1992 Αναμόρφωση τιμών εκκίνησης και λοιπών εμπορικών και πολεοδομικών στοιχεί­ων, που θεσπίστηκαν με τις αποφάσεις αριθ. Κ. 39/59/109/10.6.88 (ΦΕΚ Β 398), 1037799/576/0013/23.3.89 (ΦΕΚ Β 227), Κ. 7407/214/5.12.88 (ΦΕΚ Β 881), 1009484/ 119/0013/20.1.89 (ΦΕΚ Β 53), 1026895/ 411/0013/23.2.89 (ΦΕΚ Β 154), 1066432/ 1166/0013/30.5.89 (ΦΕΚ Β 447) του υπουρ­γού Οικονομικών, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων ­εντός σχεδίου - ακινήτων των περιοχών των δήμων Βέροιας, Γιαννιτσών, Έδεσσας, Κατερίνης, Κιλκίς, Νάουσας, Νέων Μουδανιών, Πολυγύρου, Σερρών, Γρεβενών, Καστοριάς, Κο­ζάνης, Πτολεμαϊδας, Φλώρινας, Άρτας, Ηγου­μενίτσας, Πρέβεζας, Αργοστολίου, Ζακύνθου, Λευκάδας, Άνω Σύρου και Ερμούπολης και των κοινοτήτων Γαϊτανίου Ζακύνθου, Βασιλι­κής και Nυδρίου Λευκάδας.

(Αναμόρφωση τιμών εκκίνησης και λοιπών εμπορικών και πολεοδομικών στοιχεί­ων, που θεσπίστηκαν με τις αποφάσεις αριθ. Κ. 39/59/109/10.6.88 (ΦΕΚ Β 398), 1037799/576/0013/23.3.89 (ΦΕΚ Β 227), Κ. 7407/214/5.12.88 (ΦΕΚ Β 881), 1009484/ 119/0013/20.1.89 (ΦΕΚ Β 53), 1026895/ 411/0013/23.2.89 (ΦΕΚ Β 154), 1066432/ 1166/0013/30.5.89 (ΦΕΚ Β 447) του υπουρ­γού Οικονομικών, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων ­εντός σχεδίου - ακινήτων των περιοχών των δήμων Βέροιας, Γιαννιτσών, Έδεσσας, Κατερίνης, Κιλκίς, Νάουσας, Νέων Μουδανιών, Πολυγύρου, Σερρών, Γρεβενών, Καστοριάς, Κο­ζάνης, Πτολεμαϊδας, Φλώρινας, Άρτας, Ηγου­μενίτσας, Πρέβεζας, Αργοστολίου, Ζακύνθου, Λευκάδας, Άνω Σύρου και Ερμούπολης και των κοινοτήτων Γαϊτανίου Ζακύνθου, Βασιλι­κής και Nυδρίου Λευκάδας.)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ. 1059/10.3.92 Αναμόρφωση τιμών εκκίνησης και λοιπών εμπορικών και πολεοδομικών στοιχεί­ων, που θεσπίστηκαν με τις αποφάσεις αριθ. Κ. 39/59/109/10.6.88 (ΦΕΚ Β' 398), 1037799/576/0013/23.3.89 (ΦΕΚ Β' 227), Κ. 7407/214/5.12.88 (ΦΕΚ Β' 881), 1009484/ 119/0013/20.1.89 (ΦΕΚ Β' 53), 1026895/ 411/0013/23.2.89 (ΦΕΚ Β' 154), 1066432/ 1166/0013/30.5.89 (ΦΕΚ Β' 447) του υπουρ­γού Οικονομικών, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων ­εντός σχεδίου - ακινήτων των περιοχών των δήμων Βέροιας, Γιαννιτσών, Έδεσσας, Κατερίνης, Κιλκίς, Νάουσας, Νέων Μουδανιών, Πολυγύρου, Σερρών, Γρεβενών, Καστοριάς, Κο­ζάνης, Πτολεμαϊδας, Φλώρινας, Άρτας, Ηγου­μενίτσας, Πρέβεζας, Αργοστολίου, Ζακύνθου, Λευκάδας, Άνω Σύρου και Ερμούπολης και των κοινοτήτων Γαϊτανίου Ζακύνθου, Βασιλι­κής και Nυδρίου Λευκάδας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43Α) και 14 ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α').

2. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμή­ματος αυτής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση (υποδομή, συγκοινω­νία κ.λπ.), εμπορικότητα δρόμων και στοών, πολεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμη­σης και κάλυψης οικοπέδου, οικοδομικό σύ­στημα, διατηρητέα κτίρια κ.λπ.)

3. Τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων όπως χρήση (οικόπεδο, διαμέρισμα, κατάστημα, αποθήκη, ειδικό κτίριο κ.λπ.), θέα (όψη, γω­νιακό, σε πλατεία, όροφος κ.λπ.) μέγεθος, πα­λαιότητα κτιρίου, συνιδιοκτησία, ειδικές συν­θήκες (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, χωματε­ρή, ρυμοτόμηση κ.λπ.), δέσμευση (διατηρητέα κτίρια, αρχαιολογική παρέμβαση κ.λπ.).

4. Τις αποφάσεις μας αριθ. Κ. 3859/109/10.6.88 (ΦΕΚ Β' 398), 1037799/576/0013/23.3.89 (ΦΕΚ Β' 227), Κ. 7407/214/5.12.88 (ΦΕΚ Β' 881, 1009484/119/0013/20.1.89 (ΦΕΚ Β' 53), 1026895/411/0013/23.2.89 (ΦΕΚ Β' 154) και 1066432/1166/0013/30.5.89 (ΦΕΚ Β' 447).

5. Την αριθμ. Κ. 3958/108/10.6.1988 (ΦΕΚ Β' 397) απόφασή μας.

6. Τις αριθμ. Β. 806/12/6.12.82, Ε. 7228/53/29.10.82, Κ. 3838/34/29.10.82, Κ. 6059/47/6.12.82, Π. 3513/61/6.12.82, Σ. 2471/26/29.10.82, Γ. 681/15/29.10.82, Κ. 3900/31/6.12.82, Κ. 3743/24/6.12.82, Φ. 303/3/6.12.82, Α. 13202/157/6.12.82, Η. 709/4/6.12.82, Π. 4217/76/6.12.82, Α. 7227/89/29.10.82, Ζ. 284/3/6.12.82, Λ. 2902/33/29.10.82 και Ε. 7015/46/29.10.82, κοινές αποφάσεις των υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών, όπως ισχύουν, με τις οποίες συγκροτήθηκαν οι προβλεπόμενες από το άρ­θρο 41 ν. 1249/1982 επιτροπές για τους νο­μούς:

Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς, Χαλκιδι­κής, Σερρών, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κε­φαλληνίας, Ζακύνθου, Λευκάδας και Κυκλά­δων.

7. Τις εισηγήσεις των πιο πάνω επιτροπών, που περιλαμβάνονται στα από 4.9.91, 20.9.91, 24.7.91, 10.7.91, 4.9.90, 16.9.91, 26.11.91, 8.8.91, 3.9.91, 6.8.91, 27.6.91, 12.9.91, 16.9.91, 10.7.91,4.7.91, 27.6.91, 11.7.91, 22.10.91 και 4.10.91 πορίσματά τους.

Αποφασίζουμε

1. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις αποφάσεις μας αριθ.: Κ. 3859/109/10.6.88 (ΦΕΚ Β' 398), 1037799/576/0013/23.3.89 (ΦΕΚ Β' 227), Κ. 7407/214/5.12.88 (ΦΕΚ Β' 881), 1009484/119/0013/20.1.89 (ΦΕΚ Β' 53), 1026895/411/0013/23.2.89 (ΦΕΚ Β' 154) και 10664432/1166/0013/30.5.89 (ΦΕΚ Β' 447), όπως ισχύουν για τον προσδιορισμό της φο­ρολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβά­ζονται με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρε­άς, γονικής παροχής (ή προίκας) και βρίσκονται - εντός σχεδίου - στις περιοχές των δήμων Βέροιας, Γιαννιτσών, Έδεσσας, Κατερίνης, Κιλ­κίς, Νάουσας, Νέων Μουδανιών, Πολυγύρου, Σερρών, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Πτο­λεμαϊδας, Φλώρινας, Άρτας, Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας, Αργοστολίου, Ζακύνθου, Λευκάδας, Άνω Σύρου και Ερμούπολης και τω  κοι­νοτήτων Γαϊτανίου Ζακύνθου και Βασιλικής και Νυδρίου Λευκάδας.         

­2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αποφάσεις της παρ. 1 της απόφασης αυτής.

3. Η απόφασή αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της θα αρχίσει από τη 18η Μαρτίου 1992.

ΤΙ ΜΕΣ ΖΩΝΩΝ

Δήμος Άρτας

Ι Ζώνη: 95.000 δρχ.

Ζ2 Ζώνη: 62.000 δρχ.

Η3 Ζώνη: 90.000 δρχ.

Α Ζώνη: 112.000 δρχ.

ΙΑ Ζώνη: 90.000 δρχ.

Ζ3 Ζώνη: 62.000 δρχ.

Θ1 Ζώνη: 85.000 δρχ.

Β Ζώνη: 110.000 δρχ.

ΙΒ Ζώνη: 90.000 δρχ.

Ζ4 Ζώνη: 62.000 δρχ.

Θ2 Ζώνη: 85.000 δρχ.

Γ Ζώνη: 108.000 δρχ.

ΙΓ Ζώνη: 90.000 δρχ.

Η Ζώνη: 60.000 δρχ.

Ι Ζώνη: 80.000 δρχ.

Δ Ζώνη: 108.000 δρχ.

ΙΔ Ζώνη: 90.000 δρχ.

Θ Ζώνη: 60.000 δρχ.

Κ1 Ζώνη: 75.000 δρχ.

Ε Ζώνη: 107.000 δρχ.

ΙΕ Ζώνη: 90.000 δρχ.

 

Κ2 Ζώνη: 75.000 δρχ.

ΣΤ Ζώνη: 107.000 δρχ.

ΙΣΤ Ζώνη: 85.000 δρχ.

Δήμος Αργοστολίου

Κ3 Ζώνη: 75.000 δρχ.

Ζ1 Ζώνη: 106.000 δρχ.

ΙΖ Ζώνη: 80.000 δρχ.

Α Ζώνη: 165.000 δρχ.

Κ4 Ζώνη: 75.000 δρχ.

Ζ2 Ζώνη: 106.000 δρχ.

ΙΗ Ζώνη: 80.000 δρχ.

Β Ζώνη: 155.000 δρχ.

Λ1 Ζώνη: 70.000 δρχ.

Η1 Ζώνη: 105.000 δρχ.

ΙΘ Ζώνη: 79.000 δρχ.

Γ Ζώνη: 155.000 δρχ.

Λ2 Ζώνη: 70.000 δρχ.

Η2 Ζώνη: 103.000 δρχ.

Κ Ζώνη: 70.000 δρχ.

Δ Ζώνη: 155.000 δρχ.

 

Θ1 Ζώνη: 102.000 δρχ.

ΚΑ Ζώνη: 68.000 δρχ.

Ε1 Ζώνη: 155.000 δρχ.

Δήμος Κατερίνης

Θ2 Ζώνη: 102.000 δρχ.

 

Ε2 Ζώνη: 144.000 δρχ.

Α Ζώνη: 100.000 δρχ.

Θ3 Ζώνη: 102.000 δρχ.

Δήμος Γρεβενών

Ε3 Ζώνη: 144.000 δρχ.

Β Ζώνη: 115.000 δρχ.

Θ4 Ζώνη: 102.000 δρχ.

Α Ζώνη: 100.000 δρχ.

ΣΤ Ζώνη: 142.000 δρχ.

Γ Ζώνη: 95.000 δρχ.

Θ5 Ζώνη: 102.000 δρχ.

Β Ζώνη: 100.000 δρχ.

Ζ Ζώνη: 140.000 δρχ.

Γ1 Ζώνη: 95.000 δρχ.

Θ6 Ζώνη: 100.000 δρχ.

Γ Ζώνη: 95.000 δρχ.

Ζ1 Ζώνη: 140.000 δρχ.

Δ Ζώνη: 95.000 δρχ.

Θ7 Ζώνη: 100.000 δρχ.

Δ Ζώνη: 95.000 δρχ.

Η Ζώνη: 138.000 δρχ.

Ε Ζώνη: 95.000 δρχ.

Ι1 Ζώνη: 98.000 δρχ.

Ε Ζώνη: 90.000 δρχ.

Θ Ζώνη: 136.000 δρχ.

 

Ι2 Ζώνη: 97.000 δρχ.

ΣΤ Ζώνη: 90.000 δρχ.

Θ1 Ζώνη: 136.000 δρχ.

Δήμος Κιλκίς

Ι3 Ζώνη: 95.000 δρχ.

Ζ Ζώνη: 85.000 δρχ.

Ι1 Ζώνη: 134.000 δρχ.

Α Ζώνη: 110.000 δρχ.

Κ Ζώνη: 94.000 δρχ.

Η Ζώνη: 85.000 δρχ.

Ι2 Ζώνη: 136.000 δρχ.

Β Ζώνη: 95.000 δρχ.

Κ1 Ζώνη: 92.000 δρχ.

Θ Ζώνη: 75.000 δρχ.

Ι3 Ζώνη: 130.000 δρχ.

Γ Ζώνη: 88.000 δρχ.

Κ2 Ζώνη: 92.000 δρχ.

Ι Ζώνη: 85.000 δρχ.

Κ Ζώνη: 134.000 δρχ.

Δ Ζώνη: 94.000 δρχ.

Λ1 Ζώνη: 90.000 δρχ.

 

Λ Ζώνη: 129.000 δρχ.

Ε Ζώνη: 88.000 δρχ.

Λ2 Ζώνη: 90.000 δρχ.

Δήμος Καστοριάς

Μ1 Ζώνη: 129.000 δρχ.

ΣΤ Ζώνη: 86.000 δρχ.

Λ3 Ζώνη: 90.000 δρχ.

Α Ζώνη: 125.000 δρχ.

Μ2 Ζώνη: 129.000 δρχ.

Ζ Ζώνη: 86.000 δρχ.

Λ4 Ζώνη: 90.000 δρχ.

Β Ζώνη: 125.000 δρχ.

Μ3 Ζώνη: 129.000 δρχ.

Η Ζώνη: 86.000 δρχ.

Λ5 Ζώνη: 89.000 δρχ.

Γ Ζώνη: 123.000 δρχ.

 

Θ Ζώνη: 86.000 δρχ.

Λ6 Ζώνη: 87.000 δρχ.

Δ Ζώνη: 112.000 δρχ.

Δήμος Ζακύνθου και Κοινότητα Γαϊτανίου

 

Μ Ζώνη: 86.000 δρχ.

Ε Ζώνη: 110.000 δρχ.

Α1 Ζώνη: 160.000 δρχ.

Δήμος Νάουσας

Μ1 Ζώνη: 84.000 δρχ.

ΣΤ Ζώνη: 107.000 δρχ.

Α2 Ζώνη: 150.000 δρχ.

Α Ζώνη: 110.000 δρχ.

Ν1 Ζώνη: 83.000 δρχ.

ΣΤ1 Ζώνη: 107.000 δρχ.

Α Ζώνη: 145.000 δρχ.

Β Ζώνη: 105.000 δρχ.

Ν2 Ζώνη: 82.000 δρχ.

Ζ Ζώνη: 104.000 δρχ.

Β Ζώνη: 140.000 δρχ.

Γ Ζώνη: 98.000 δρχ.

Ν3 Ζώνη: 82.000 δρχ.

Η Ζώνη: 103.000 δρχ.

Β1 Ζώνη: 135.000 δρχ.

Δ Ζώνη: 95.000 δρχ.

Ν4 Ζώνη: 86.000 δρχ.

Θ Ζώνη: 102.000 δρχ.

Γ Ζώνη: 130.000 δρχ.

Ε Ζώνη: 90.000 δρχ.

Ξ1 Ζώνη: 81.000 δρχ.

Θ1 Ζώνη: 102.000 δρχ.

Δ Ζώνη: 120.000 δρχ.

ΣΤ Ζώνη: 90.000 δρχ.

Ξ2 Ζώνη: 81.000 δρχ.

Ι Ζώνη: 100.000 δρχ.

Ε Ζώνη: 115.000 δρχ.

Ζ Ζώνη: 87.000 δρχ.

Ξ3 Ζώνη: 80.000 δρχ.

 

Ζ Ζώνη: 90.000 δρχ.

Η Ζώνη:  85.000 δρχ.

Ξ4 Ζώνη: 80.000 δρχ.

Δήμος Κοζάνης

Η Ζώνη: 75.000 δρχ.

Θ Ζώνη: 85.500 δρχ.

Ο1 Ζώνη: 78.000 δρχ.

Α Ζώνη: 88.000 δρχ.

Θ Ζώνη: 74.000 δρχ.

Ι Ζώνη: 85.000 δρχ.

Ο2 Ζώνη: 78.000 δρχ.

Α1 Ζώνη: 88.000 δρχ.

 

Κ Ζώνη: 80.000 δρχ.

Ο3 Ζώνη: 78.000 δρχ.

Β Ζώνη: 84.000 δρχ.

Δήμος Λευκάδας

Λ Ζώνη: 67.000 δρχ.

Ο4 Ζώνη: 78.000 δρχ.

Β1 Ζώνη: 84.000 δρχ.

Α Ζώνη: 150.000 δρχ.

Μ Ζώνη: 67.000 δρχ.

Π1 Ζώνη: 78.000 δρχ.

Γ1 Ζώνη: 80.000 δρχ.

Β Ζώνη: 140.000 δρχ.

Ν Ζώνη: 65.000 δρχ.

Π2 Ζώνη: 78.000 δρχ.

Γ Ζώνη: 80.000 δρχ.

Γ Ζώνη: 130.000 δρχ.

 

Ρ Ζώνη: 77.000 δρχ.

Δ Ζώνη: 76.000 δρχ.

Δ Ζώνη: 130.000 δρχ.

Δήμος Νέων Μουδιανών

Σ1 Ζώνη: 76.000 δρχ.

Δ1 Ζώνη: 76.000 δρχ.

Ε Ζώνη: 130.000 δρχ.

Α Ζώνη: 140.000 δρχ.

Σ2 Ζώνη: 76.000 δρχ.

Δ2 Ζώνη: 76.000 δρχ.

ΣΤ Ζώνη: 100.000 δρχ.

Β Ζώνη: 135.000 δρχ.

Σ3 Ζώνη: 75.000 δρχ.

Ε Ζώνη: 72.000 δρχ.

 

Γ Ζώνη: 110.000 δρχ.

Τ Ζώνη: 74.000 δρχ.

Ε1 Ζώνη: 72.000 δρχ.

Κοινότητα Βασιλικής Λευκάδας

Δ Ζώνη: 105.000 δρχ.

Υ1 Ζώνη: 74.000 δρχ.

 

Α Ζώνη: 140.000 δρχ.

Ε Ζώνη: 105.000 δρχ.

Υ2 Ζώνη: 73.000 δρχ.

Δήμος Πτολεμαϊδας

Β Ζώνη: 130.000 δρχ.

ΣΤ Ζώνη: 90.000 δρχ.

Υ3 Ζώνη: 73.000 δρχ.

Α Ζώνη: 70.000 δρχ.

Γ Ζώνη: 120.000 δρχ.

Ζ Ζώνη: 90.000 δρχ.

Υ4 Ζώνη: 73.000 δρχ.

Α1 Ζώνη: 70.000 δρχ.

 

Η Ζώνη: 70.000 δρχ.

Φ Ζώνη: 72.000 δρχ.

Β Ζώνη: 68.000 δρχ.

Κοινότητα Νιδρύου Λευκάδας

 

 

Β1 Ζώνη: 68.000 δρχ.

Α Ζώνη: 160.000 δρχ.

 

Δήμος Ηγουμενίτσας

Γ Ζώνη: 67.000 δρχ.

Β Ζώνη: 160.000 δρχ.

Δήμος Πολυγύρου

Α Ζώνη: 117.000 δρχ.

Γ1 Ζώνη: 67.000 δρχ.

Γ Ζώνη: 150.000 δρχ.

Α Ζώνη: 115.000 δρχ.

Β Ζώνη: 109.000 δρχ.

Δ Ζώνη: 66.000 δρχ.

Δ Ζώνη: 150.000 δρχ.

Β Ζώνη: 115.000 δρχ.

Γ Ζώνη: 105.000 δρχ.

Δ1 Ζώνη: 66.000 δρχ.

Ε Ζώνη: 140.000 δρχ.

Γ Ζώνη: 85.000 δρχ.

Δ Ζώνη: 105.000 δρχ.

Ε Ζώνη: 65.000 δρχ.

 

Δ Ζώνη: 80.000 δρχ.

Δ1 Ζώνη: 105.000 δρχ.

Ε1 Ζώνη: 65.000 δρχ.

Δήμος Ερμούπολης Δήμος Άνω Σύρου

Ε Ζώνη: 75.000 δρχ.

Ε Ζώνη: 93.000 δρχ.

ΣΤ Ζώνη: 64.000 δρχ.

Α Ζώνη: 130.000 δρχ.

ΣΤ Ζώνη: 60.000 δρχ.

ΣΤ Ζώνη: 93.000 δρχ.

Ζ Ζώνη: 59.000 δρχ.

Β Ζώνη: 120.000 δρχ.

 

Ζ Ζώνη: 90.000 δρχ.

Η Ζώνη: 58.000 δρχ.

Γ Ζώνη: 105.000 δρχ.

Δήμος Σερρών

Η Ζώνη: 90.000 δρχ.

Θ Ζώνη: 53.000 δρχ.

Δ Ζώνη: 95.000 δρχ.

Α Ζώνη: 115.000 δρχ.

Θ Ζώνη: 87.000 δρχ.

Ι Ζώνη: 50.000 δρχ.

Ε Ζώνη: 85.000 δρχ.

Β Ζώνη: 110.000 δρχ.

Θ1 Ζώνη: 87.000 δρχ.

Ι1 Ζώνη: 50.000 δρχ.

ΣΤ Ζώνη: 75.000 δρχ.

Γ Ζώνη: 110.000 δρχ.

Ι Ζώνη: 83.000 δρχ.

 

Ζ Ζώνη: 70.000 δρχ.

Δ Ζώνη: 105.000 δρχ.

Κ Ζώνη: 80.000 δρχ.

Δήμος Φλώρινας

Η1 Ζώνη: 65.000 δρχ.

Ε Ζώνη: 100.000 δρχ.

Κ1 Ζώνη: 80.000 δρχ.

Α Ζώνη: 90.000 δρχ.

Η2 Ζώνη: 65.000 δρχ.

ΣΤ Ζώνη: 100.000 δρχ.

Λ Ζώνη: 75.000 δρχ.

Β Ζώνη: 85.000 δρχ.

Δήμος Βέροιας

Ζ Ζώνη: 100.000 δρχ.

 

Β1 Ζώνη: 85.000 δρχ.

Α Ζώνη: 120.000 δρχ.

Η Ζώνη: 95.000 δρχ.

Δήμος Πρέβεζας

Γ Ζώνη: 85.000 δρχ.

Β Ζώνη: 115.000 δρχ.

Θ Ζώνη: 90.000 δρχ.

Α Ζώνη: 103.000 δρχ.

Δ Ζώνη: 75.000 δρχ.

Γ Ζώνη: 110.000 δρχ.

Ι Ζώνη: 90.000 δρχ.

Β Ζώνη: 125.000 δρχ.

Δ1 Ζώνη: 75.000 δρχ.

Δ Ζώνη: 107.000 δρχ.

ΙΑ Ζώνη: 90.000 δρχ.

Γ Ζώνη: 120.000 δρχ.

Ε1 Ζώνη: 70.000 δρχ.

Ε Ζώνη: 105.000 δρχ.

ΙΒ Ζώνη: 85.000 δρχ.

Δ Ζώνη: 117.000 δρχ.

Ε2 Ζώνη: 70.000 δρχ.

ΣΤ1 Ζώνη: 100.000 δρχ.

ΙΓ Ζώνη: 85.000 δρχ.

Ε Ζώνη: 115.000 δρχ.

Ε3 Ζώνη: 70.000 δρχ.

ΣΤ2 Ζώνη: 100.000 δρχ.

ΙΔ Ζώνη: 80.000 δρχ.

ΣΤ Ζώνη: 100.000 δρχ.

ΣΤ1 Ζώνη: 65.000 δρχ.

ΣΤ3 Ζώνη: 100.000 δρχ.

ΙΕ Ζώνη: 80.000 δρχ.

Ζ Ζώνη: 100.000 δρχ.

ΣΤ2 Ζώνη: 65.000 δρχ.

Ζ Ζώνη: 95.000 δρχ.

 

Η Ζώνη: 95.000 δρχ.

ΣΤ3 Ζώνη: 65.000 δρχ.

Η1 Ζώνη: 90.000 δρχ.

 

Θ Ζώνη: 95.000 δρχ.

Ζ1 Ζώνη: 62.000 δρχ.

Η2 Ζώνη: 90.000 δρχ.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο