Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-06-1995 ]

ΠΟΛ.1157/8.6.1995 Εντατικοποίηση των διαδικασιών και άρση εκκρεμοτήτων από τις Δ.Ο.Υ.

(Εντατικοποίηση των διαδικασιών και άρση εκκρεμοτήτων από τις Δ.Ο.Υ.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Εντατικοποίηση των διαδικασιών και άρση εκκρεμοτήτων από τις Δ.Ο.Υ.

1068823/4801/0009Α'/

ΠΟΛ 1157

1. Με βάση τα μέχρι τώρα υπάρχοντα στοιχεία, έχει διαπιστωθεί σημαντική καθυστέρηση αποστολής των φορολογικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1995 από τις Δ.Ο.Υ. προς το ΚΕΠΥΟ για εκκαθάριση. Η καθυστέρηση αυτή, εκτός των δυσμενών επιπτώσεων στο ρυθμό είσπραξης των φόρων που προκύπτουν, αποδυναμώνει και τη δυνατότητα των παραπάνω Υπηρεσιών να ανταποκριθούν και στα υπόλοιπα καθήκοντά τους (Ελεγκτικό έργο των Δ.Ο.Υ. κ.λπ.). Συνεπώς είναι ανάγκη να εντατικοποιηθεί και επιταχυνθεί η διαδικασία αποστολής των δηλώσεων στο ΚΕΠΥΟ, ούτως ώστε η διαδικασία αυτή να έχει ολοκληρωθεί από όλες τις Δ.Ο.Υ. το αργότερο μέχρι 30.6.1995.

2. Με την Α.Υ.Ο. καθορίστηκε ειδικός τρόπος περαίωσης των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και έκτοτε καταβλήθηκε σημαντική πράγματι προσπάθεια για την εφαρμογή της απόφασης αυτής.
Παρατηρήθηκε όμως ότι πολλές Δ.Ο.Υ., παρά τις επανειλημμένες οδηγίες και εντολές, καθυστερούν αδικαιολόγητα την ολοκλήρωση του έργου αυτού, με αποτέλεσμα να εκκρεμεί ακόμη σημαντικός αριθμός υποθέσεων που υπάγονται στην εν λόγω απόφαση και παράλληλα να συσσωρεύονται εκκρεμότητες στα αρχεία των Υπηρεσιών και να υπάρχει αδυναμία προγραμματισμού ενεργειών στα υπόλοιπα αντικείμενα και καθήκοντά τους.
Είναι λοιπόν απαραίτητο, όσες Δ.Ο.Υ. δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει το παραπάνω έργο, να εντατικοποιήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε επίσης μέχρι 30.6.95 να έχουν αποσταλεί στο ΚΕΠΥΟ τα προβλεπόμενα από την υπόψη απόφαση σημειώματα (έντυπα Ε-414) για όλες τις ανέλεγκτες υποθέσεις που εκκρεμούν.

3. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1066/28.2.1995 καθορίστηκε η διαδικασία και δόθηκαν οδηγίες, μεταξύ άλλων, και για τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ. κατά τις πρωινές εργάσιμες ώρες, από διμελή συνεργεία υπαλλήλων που θα συγκροτούνται, ειδικά για το σκοπό αυτό, με ευθύνη του Προϊσταμένου της κάθε Δ.Ο.Υ.
Η λειτουργία των συνεργείων αυτών εντάσσεται στις προσπάθειες που καταβάλλονται για καταπολέμιση της φοροδιαφυγής και αποσκοπεί κυρίως στη διαπίστωση της κανονικής απόδοσης του Φ.Π.Α., αλλά και της εν γένει εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων.
Παρατηρήθηκε όμως ότι παρά τις οδηγίες για άμεση λειτουργία των παραπάνω συνεργείων σε όλες τις Δ.Ο.Υ. σε καθημερινή βάση, δε δόθηκε η δέουσα σημασία στο θέμα αυτό, με αποτέλεσμα τα συνεργεία αυτά να υπολειτουργούν.
Κατόπιν αυτών πρέπει όλες οι Δ.Ο.Υ. της χώρας, παράλληλα με τα λοιπά καθήκοντά τους, να ενεργοποιήσουν άμεσα την καθημερινή λειτουργία των εν λόγω συνεργείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιο πάνω εγκύκλιο ΠΟΛ.1066/1995.

4. Προκειμένου οι Δ.Ο.Υ. να ανταποκριθούν στις παραπάνω υποχρεώσεις τους, παρέχεται η ευχέρεια στους Προϊσταμένους συγκρότησης απογευματινών συνεργείων με καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης, ως εξής:


¦ Αριθμ.δηλώσεων Φορ.Εισ/τος Υπάλληλοι Ωρες κατά μήνα και ¦
¦ φυσικών προσώπων που μέχρι για κάθε υπάλληλο ¦
¦ παραλήφθηκαν ¦
+


¦ 5.001 - 10.000 8 30 ¦
¦ 10.001 - 20.000 10 30 ¦
¦ 20.001 - 30.000 15 30 ¦
¦ 30.001 και άνω 20 30 ¦
LΓια την παρακολούθηση του έργου τους, οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. στις οποίες θα συγκροτηθούν τέτοια συνεργεία, θα αποστέλλουν κάθε Δευτέρα από της συγκρότησής τους, Fax προς τις αρμόδιες Επιθεωρήσεις, στο οποίο θα αναφέρονται τα ονόματα των υπαλλήλων που θα συμμετέχουν στα συνεργεία κατά τη διάρκεια της εβδομάδας καθώς και το είδος της εργασίας που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί.
Η υπερωριακή αποζημίωση θα καταβληθεί με την ίδια διαδικασία όπως και για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Περισσότερες διευκρινίσεις θα σας δοθούν με νεώτερο έγγραφο της Δ/νσης Προσωπι κού Δ.Ο.Υ., Τμήμα Ε'.

5. Το Υπουργείο δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα και προτεραιότητα στα παραπάνω θέματα και για το λόγο αυτό πρέπει να καταβληθεί η ανάλογη προσπάθεια από όλες τις Δ.Ο.Υ. για εντατικοποίηση των ενεργειών τους.

Οι κ.κ. Επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος, να επιβλέπουν και παρακολουθούν την εφαρμογή της από τις Δ.Ο.Υ. που εποπτεύουν.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο