Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-05-1995 ]

ΠΟΛ.1152/26.5.1995 Χρέη πτωχών οφειλετών

(Χρέη πτωχών οφειλετών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 26 Μαίου 1995
Αριθμ. Πρωτ.: 1064489/5085/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΡΛ. & ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η Εισπρ. Δημ. Εσόδων
ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΠΟΛ 1152

ΘΕΜΑ: "Χρέη πτωχών οφειλετών"

1064489/5085/0016/

Με αφορμή ερωτήματα ΔΟΥ, εάν μπορεί να συμψηφιστεί το χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε στα χέρια τρίτου (κατάσχεση 1/4, αποδοχών στα χέρια εργοδότριας εταιρίας), με αντίστοιχο χρηματικό ποσό, μηνιαίας δόσης, που έχει καθοριστεί με εξωπτωχευτικό συμβ/σμό μεταξύ πτωχού οφειλέτη και Δημοσίου εκδόθηκε η υπ'αριθμ. 599/94 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό των Οικονομικών.
Με τη γνωμοδότηση αυτή γίνεται δεκτό ότι αφού με τον συμβ/σμό το χρέος κεφαλαιοποιήθηκε και ορίστηκε η κατά δόσεις εξόφλησή του, στο ποσό κάθε δόσης πρέπει να πιστώνεται και το ποσό της ως άνω κατάσχεσης, διότι διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει ο συμβιβασμός όταν επιδιώκεται δι'αναγκαστικών μέτρων η ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου, οι οποίες όμως απετέλεσαν αντικείμενο συμβιβασμού.

Αρ. Γνωμ. 599/1995

Περίληψη Ερωτήματος: Αν μπορεί να συμψηφιστεί το χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε στα χέρια τρίτου (κατάσχεση 1/4 αποδοχών οφειλέτου στα χέρια εργοδότριας εταιρίας) με αντίστοιχο χρηματικό ποσό μηνιαίας δόσης που έχει καθορισθεί με εξωπτωχευτικό συμβιβασμό μεταξύ πτωχού οφειλέτου και Δημοσίου.
Η σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Δημοσίου και πτωχού οφειλέτου του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ.6/61, οι οποίες επαναφέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 39 του Ν.1884/1990, σε συνδυασμό και προς τις διατάξεις των άρθρων 871-872 του Α.Κ. αποτελεί συμβιβασμό με τον οποίο το όλο χρέος, ως διαμορφώνεται με αυτόν, μετά των σχετικών προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, κεφαλαιοποιείται και θεωρείται πλέον ως ενιαίο όλο, ώστε όταν ο συμβιβασμός αυτός τηρείται από τον πτωχό οφειλέτη, δεν υπόκειται τούτο, σε οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση (βλ. Γνμ.Ολομ.Ν.Σ.Κ. 486/91).
Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από το έγγραφο ερώτημα και από τα λοιπά έγγραφα που το συνοδεύουν και υπάρχουν στο σχετικό φάκελλο, βάσει του υπ' αριθμ. 783/93 πρακτικού του Ν.Σ.Κ. (Γ' Τμήμα) και της επακολουθήσασας σχετικής σύμβασης (ημερ. 30.3.93), καταρτίσθηκε εξωπτωχευτικός συμβιβασμός με τους πτωχούς οφειλέτες του Δημοσίου, αδελφούς ΑΛΦΑ και ΒΗΤΑ για τα χρέη της πτωχεύσασας εταιρίας "ΑΦΟΙ Α.Β. Ο.Ε." της οποίας υπήρξαν ομόρρυθμα μέλη. Με το συμβιβασμό αυτό οι εν λόγω οφειλέτες κατέβαλαν εφάπαξ ποσό δρχ. 4.000.000, όπου ήταν περίπου και το βασικό χρέος, το δε υπόλοιπο ποσό της οφειλής από προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής, μειωθέν κατά 40%, ορίσθηκε να καταβληθεί σε 24 ισόποσες και συνεχείς μηνιαίες δόσεις δρχ. 186.466 εκάστη. Ομως το Δημόσιο, προηγουμένως, είχε προβεί για την ικανοποίηση των απαιτήσεών του, σε κατάσχεση στα χέρια της εταιρίας "Χ Α.Ε." του 1/4 των αποδοχών των εν λόγω οφειλετών, που εργάζονται σε αυτή. Η κατάσχεση αυτή αποδίδει στο Δημόσιο ποσό δρχ. 100-120.000 μηνιαίως.
Για την παραπάνω κατάσχεση εις χείρας τρίτου δεν υπήρξε πρόβλεψη στον καταρτισθέντα εξωπτωχευτικό συμβιβασμό που έπεται αυτής. Τίθεται συνεπώς θέμα αν το ποσό των δρχ. 100-120.000, που αποδίδει μηνιαίως η κατάσχεση αυτή, πρέπει να συμψηφίζεται στο ποσό της μηνιαίας δόσης των δρχ. 186.466. Η ερωτώσα υπηρεσία δεν κυριολεκτεί, όταν κάνει λόγο για συμψηφισμό, αφού το ποσό της κατάσχεσης δεν αποτελεί απαίτηση των οφειλετών αυτών κατά του Δημοσίου, αλλά με τον όρο αυτό προφανώς αναφέρεται στη δυνατότητα πίστωσης (συνυπολογισμού) του ποσού αυτού για τη συμπλήρωση της δόσης του συμβιβασμού.
Εν όψει των ανωτέρω, εφόσον με το συμβιβασμό το χρέος κεφαλαιοποιήθηκε και ορίσθηκε η κατά δόσεις εξόφλησή του, στο ποσό κάθε δόσης πρέπει να πιστώνεται και το ποσό της ως άνω κατάσχεσης, διότι διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει ο επελθών, κατά τα ανωτέρω, συμβιβασμός, όταν επιδιώκεται και δι άλλων μέσων
(αναγκαστικών μέτρων), η ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου για το αυτό χρέος, που υπήρξε αντικείμενο συμβιβασμού. Οπως επισημαίνεται και στο έγγραφο ερώτημα το γεγονός αυτό δημιουργεί οικονομική αδυναμία ανταπόκρισης των οφειλετών στις υποχρεώσεις της σύμβασης (καταβολής της δόσης των δρχ. 186.466).

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω το Δ' Τμήμα του Ν.Σ.Κ. ομόφωνα γνωμοδοτεί ότι στο προκείμενο ερώτημα προσήκει καταφατική απάντηση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο