Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-05-1995 ]

ΠΟΛ.1134/16.5.1995 Αφαίρεση των δωρεών που γίνονται προς το σωματείο Πατρών "Σύλλογος Προστασίας Ζώων" από το εισόδημα του δωρητή

(Αφαίρεση των δωρεών που γίνονται προς το σωματείο Πατρών "Σύλλογος Προστασίας Ζώων" από το εισόδημα του δωρητή)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 16 Μαίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1039051/707/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 17.5.1995/Ε.Μ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1134

ΘΕΜΑ: Αφαίρεση των δωρεών που γίνονται προς το σωματείο Πατρών "Σύλλογος Προστασίας Ζώων" από το εισόδημα του δωρητή.

1039051/707/Α0012/

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την 198/1955 γνωμοδότηση έκανε δεκτό ότι το σωματείο Πατρών με την επωνυμία "Σύλλογος Προστασίας Ζώων" επιτελεί κοινωφελές έργο και θα πρέπει οι προς αυτό δωρεές να αφαιρούνται από το εισόδημα του φορολογουμένου δωρητή με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από την περίπτωση στ' της παραγρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994.
Τη γνωμοδότηση αυτή, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, σας κοινοποιούμε κατωτέρω για την εφαρμογή της στις σχετικές περιπτώσεις.

Αρ. Γνωμ. 198/1995
Περίληψη Ερωτήματος: Ερωτάται αν οι δωρεές που γίνονται προς το σωματείο Πατρών με την ονομασία "Σύλλογος Προστασίας Ζώων" αφαιρούνται από το εισόδημα του δωρητή.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 εδ. στ' του ν.2238/94 από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το φορολογούμενο λόγω δωρεάς προς τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. Κατά το ίδιο εδάφιο: Οταν τα ποσά των δωρεών, με εξαίρεση τις δωρεές που καταβάλλονται στους δωρεοδόχους του πρώτου εδαφίου της αυτής παραγράφου και άρθρου (Δημόσιο, Δήμοι και Κοινότητες, Ιεροί ναοί, Ιερές Μονές Αγίου Ορους, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λπ.) υπερβαίνουν τις ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές ετησίως λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα. Τα ποσά αυτά των δωρεών αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα εφόσον ο
δωρητής υποβάλλει με την αρχική εμπρόθεσμη φορολογική του δήλωση τα εις το εδάφιο αυτό αναφερόμενα δικαιολογητικά.
Στην προκειμένη περίπτωση στην Πάτρα έχει συσταθεί νόμιμα σωματείο με την ονομασία "Σύλλογος Προστασίας Ζώων" (άρθρο 1), με σκοπό τόσο την παροχή περίθαλψης και βοήθειας και κάθε δυνατής προστασίας στα ζώα γενικά και ειδικότερα στα καλούμενα κατοικίδια, που έχουν εγκαταλειφθεί ή είναι αδέσποτα και σ' αυτά που υφίστανται κακομεταχείριση, βαναυσότητα, βασανισμούς και καταδιώξεις, όσο και την ανάπτυξη, προβολή και διάδοση των ζωοφίλων αισθημάτων. Οπως προκύπτει από την 68/10.8.1993 απόφαση του Νομάρχη Αχαϊας ο
προαναφερόμενος Σύλλογος είχε ενισχυθεί οικονομικά με την Π3β/1450/5.4.93 κοινή απόφαση "Περί κατανομής του προϊόντος του Ειδικού Κρατικού Λαχείου έτους 1989" (δεν αναφέρεται στην απόφαση του Νομάρχη Αχαϊας ποίων Υπουργών, προφανώς, όμως των Υπ. Οικονομικών και Υγείας Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων) με το ποσό των 500.000 δρχ., ποσό του οποίου με την προαναφερόμενη απόφαση του Νομάρχη Αχαϊας είχε εγκριθεί η ανάληψη από το εν λόγω Σωματείο.
Εξάλλου με την 170/21.1.1991 απόφαση του Νομάρχη Αχαϊας, υπογεγραμμένη κατ' εντολή του από το Δ/ντή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της οικείας Νομαρχίας, ο ανωτέρω σύλλογος είχε ορισθεί ως φορέας συγκρότησης εξουσιοδοτημένου συνεργείου για την περισυλλογή των αδέσποτων σκυλιών που περιφέρονται στην περιοχή Πατρών (με απώτερο σκοπό την καταπολέμηση της εχινοκοκκιάσεως - υδατιδώσεως, της λύσσας και άλλων ζωο-ανθρωπονόσων).
Επειδή κοινωφελής είναι ο σκοπός όταν με την εκπλήρωση αυτού επέρχεται ωφέλεια σε ευρύτερο κύκλο προσώπων, ενδιαφέρουσα το κοινωνικό σύνολο.
Για την εφαρμογή της ως άνω φορολογικής διάταξης, δεν αρκεί ο σκοπός αυτός να αναγράφεται στο καταστατικό του σωματείου, αλλά και να επιτελείται αποδεδειγμένως.
Εν προκειμένω το ως άνω σωματείο επιδιώκει σαφώς κοινωφελή σκοπό, ο οποίος συνίσταται στην προστασία της πανίδας εν γένει, ως ουσιώδους μέρους του περιβάλλοντος (βλ. αρ. 24 του Συντάγματος) με τη μορφή ιδίως περίθαλψης και βοήθειας των κατοικιδίων ζώων, επίσης στην ανάπτυξη, προβολή και διάδοση στο κοινό ζωοφίλων αισθημάτων, που συντελούν στη συνειδητοποίηση της ανάγκης προς αποκατάσταση της συνεχώς διαταρασσόμενης οικολογικής ισορροπίας, ως και, εμμέσως, την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο μετάδοσης από τα εγκαταλελειμμένα ζώα μολυσματικών ασθενειών.
Περαιτέρω, από το γεγονός ότι, όπως έχει εκτεθεί, ο εν λόγω σύλλογος χρηματοδοτήθηκε από το Υπ. Οικονομικών, και έχει επιφορτισθεί από τη Νομαρχία Αχαϊας για τη συγκρότηση συνεργείου για την περισυλλογή των αδέσποτων σκυλιών στην πόλη των Πατρών, τεκμέρεται ότι ο σύλλογος αυτός είναι ενεργός και πραγματοποιεί τους σκοπούς που έχει θέσει.
Εν όψει των ανωτέρω το Δ' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έχει τη γνώμη ότι ο εν θέματι σύλλογος επιτελεί κοινωφελές έργο και θα πρέπει οι προς αυτόν δωρεές να αφαιρούνται από το εισόδημα του φορολογουμένου δωρητή υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από το άρθρο 8 παρ. 1 εδ. Στ' του
Ν.2238/1994.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο