Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-05-1995 ]

ΠΟΛ.1126/2.5.1995 Λάθη που παρατηρήθηκαν κατά την κωδικογράφηση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1995

(Λάθη που παρατηρήθηκαν κατά την κωδικογράφηση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1995)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Λάθη που παρατηρήθηκαν κατά την κωδικογράφηση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1995

1052491/1075/Α0012/

ΠΟΛ 1126


1. Κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1995 παρατηρήθηκαν αδικαιολόγητα λάθη στην κωδικογράφηση των δηλώσεων γεγονός που θα έχει σαν επακόλουθο εάν δεν καταβληθεί η δέουσα προσοχή εκ μέρους σας, την επιστροφή μεγάλου αριθμού λανθασμένων δηλώσεων προς τις ΔΟΥ.

2. Κατόπιν τούτου εφίσταται η προσοχή σας για την ορθή συμπλήρωση των κωδικών αριθμών των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1995 και ιδιαίτερα των εντύπων Ε10 και Ε11, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με τις 1027751/423/Α0012/ και 1007320/ΠΟΛ.1014/95 και 1021468/ΠΟΛ.1038/1995 διαταγές μας.

3. Ορισμένα από τα λάθη αυτά, που επαναλαμβάνονται, όπως μας εγνώρισε η αρμόδια διεύθυνση του ΚΕΠΥΟ, με μεγάλη συχνότητα, σας κοινοποιούμε σε συνημμένη κατάσταση και παρακαλούμε να λάβουν γνώση όσοι από τους υπαλλήλους ασχολούνται με την κωδικογράφηση των δηλώσεων.

4. Τέλος, τονίζεται ότι στη συμπλήρωση των τετραγωνιδίων παραλληλογράμμων της δήλωσης (έντυπο Ε1) και των εντύπων Ε10 και Ε11, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τους υπαλλήλους που τους έχει ανατεθεί η εργασία αυτή, προς αποφυγή εσφαλμένου υπολογισμού του φόρου κατά την εκκαθάριση της δήλωσης και της
αποφυγής επιστροφής μεγάλου αριθμού λανθασμένων δηλώσεων προς διόρθωση με αποτέλεσμα να καθυστερεί η γρήγορη εκκαθάριση του φόρου των δηλώσεων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΘΩΝ

1. Ενώ η δήλωση έχει κωδικογραφηθεί στους 001=1 και 002=2 υπάρχουν ποσά στη στήλη της συζύγου, οπότε θα έπρεπε να έχει γραφτεί ο αριθμός 1 στον 002.

2. Υπάρχουν δίδακτρα στους Κ.Α. 081, 083, 085 κ.λπ. και το άθροισμά τους έχει αναγραφεί και στον Κ.Α. 079.
3. Υπάρχουν δίδακτρα για τα τέκνα, χωρίς όμως να έχουν κωδικογραφηθεί οι κ.α. 003 και 004.

4. Δεν έχουν συμπληρωθεί τα τ.μ. στους κ.α. 091, 092, 095 (ιδιοκατοίκηση).

Επίσης στην ιδιοκατοίκηση κύριας - δευτερεύουσας κατοικίας έχουν αναγραφεί τα κενά και τα ημιτελή (θα πρέπει να διαγράφονται από το έντυπο της δήλωσης Ε1 και να αναγράφονται από τους υπόχρεους μόνο στα έντυπα Ε2 και Ε9). Εξάλλου όταν η ιδιοκατοίκηση κύριας και δευτερεύουσας εξοχικής ή μη κατοικίας υπερβαίνει τα 200 τ.μ. θα πρέπει να συμπληρώνεται το Ε.Ε.Δ. στο νέο έντυπο σύμφωνα με την ΠΟΛ.1085/23.3.1995 του Υπ.Οικον. (Οδηγίες συμπλήρωσης του Ε.Ε.Δ.).

5. Υπάρχουν ποσά εκτός κωδικών και κυρίως στους πίνακες 12 και 13 του Εντύπου Ε1 (θα πρέπει να συναθροίζονται και να αναγράφονται στον αντίστοιχο κ.α. ή να διαγράφονται ανάλογα).

6. Στους κ.α. του εντύπου Ε10 που αναγράφονται τα τ.μ. της επαγγελματικής εγκατάστασης, των υποκαταστημάτων και των αποθηκευτικών χώρων θα πρέπει να διαγράφονται τα δεκαδικά ψηφία (ιδιαίτερη προσοχή να επιδειχθεί στα έντυπα που έχουν συμπληρωθεί σε εκτυπωτή).

- Πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνεται και ο κ.α. 331 όταν είναι συμπληρωμένος ο κ.α. 333. Ο κ.α. 331 πρέπει να έχει ποσόν μικρότερο έως το 1/3 του 333 ή να είναι και ίσος με τον 333.

7. Ο κ.α. 335 του Ε10 θα πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένος (ΙΣΟΓΕΙΟ=1, ΥΠΟΓΕΙΟ=3, ΟΡΟΦΟΣ=2).

8. Ο κ.α. 337 του Ε10 συμπληρώνεται μόνον όταν η επιχείρηση έχει χαρακτηρισθεί σαν παροχής υπηρεσιών (θα πρέπει δηλ. στον κ.α. 325 ή στον κ.α. 327 να έχει 1).

9. Οταν η επιχείρηση είναι παροχής υπηρεσιών δεν εφαρμόζεται συντελεστής εμπορικότητας και δεν πρέπει να συμπληρώνεται ο κ.α. 339.

10. Ο κ.α. 339 όταν είναι συμπληρωμένος και ο κ.α. 341 θα πρέπει να γράφονται με ένα ακέραιο και δύο δεκαδικά ψηφία π.χ. 1.00, 1.20, 1.40.

11. Αν ασκείται μικτή δραστηριότητα στην ίδια επαγγελματική εγκατάσταση θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνονται και οι δύο κ.α. 343 και 345 και να ισχύει 345<343.

12. Θα πρέπει να συμπληρώνεται ο Κ.Α. 353 με το καθαρό εισόδημα που προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης για τις δραστηριότητες που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια και αναφέρονται στους πίνακες 2, 3 και 4 του εντύπου Ε10.

13. Αν ο κ.α. 359 είναι συμπληρωμένος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένος και ο 355. Το ίδιο ισχύει και για τους κ.α. 363-361, 375-365, 379-377, 383-381. Πρέπει δηλ. να αναγράφεται και το καθαρό εισόδημα που προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία το οποίο έχει συμπεριληφθεί στον κ.α. 401 του Ε1.

14. Οταν η επιχείρηση είναι της συζύγου θα πρέπει να συμπληρώνεται η δεύτερη στήλη του εντύπου Ε10.

15. Θα πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή στους παρακρατηθέντες και αναλογούντες φόρους, κ.α. 313 έως 318 του Ε1.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο