Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-04-1995 ]

ΠΟΛ.1115/14.4.1995 Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του π.δ. 129/1989 δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση μεταβιβάσεως της ενασκήσεως επικαρπίας ακινήτου με ιδιωτικό συμφωνητικό

(Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του π.δ. 129/1989 δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση μεταβιβάσεως της ενασκήσεως επικαρπίας ακινήτου με ιδιωτικό συμφωνητικό)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 14 Απριλίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1048082/898/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 18.4.1995/Τ.Μ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1115

ΘΕΜΑ: Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του π.δ. 129/1989 δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση μεταβιβάσεως της ενασκήσεως επικαρπίας ακινήτου με ιδιωτικό συμφωνητικό.


1048082/898/Α0012/

Με αφορμή την υποβολή ερωτήματος σχετικά με το παραπάνω θέμα σας κοινοποιούμε την 321/28.5.91 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό των Οικονομικών.
Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.δ.4486/1965, όπως κωδικοποιήθηκαν στην αρχή με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του π.δ.129/1989 και στη συνέχεια με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του ν.2238/1994, δεν έχουν εφαρμογή σε περίπτωση
μεταβιβάσεως ενάσκησης επικαρπίας από τον κύριο του ακινήτου με ιδιωτικό συμφωνητικό, επί του οποίου έχει συνταχθεί αρνητική απάντηση της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, η οποία εκ των υστέρων επικυρώθηκε με δικαστική απόφαση, ακολούθησε κοινοποίηση φύλλου ελέγχου κατά του κυρίου, έλαβε χώρα συμβιβασμός μετ'αυτού και περαίωση της υπόθεσης, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή δεν δικαιολογείται πλάνη. Παρακαλούμε για την εφαρμογή της στις σχετικές περιπτώσεις.

Αρ. Γνωμ.: 321/1991
Περίληψη Ερωτήματος: Αν η επικύρωσις δια δικαστικής αποφάσεως, αρνητικής απαντήσεως της αρμοδίας Δ.Ο.Υ., επί της εγκυρότητος μεταβιβάσεως (ενασκήσεως) επικαρπίας ακινήτου δι' ιδιωτικού συμφωνητικού, μεθ'ην και κοινοποίησιν φύλλων ελέγχου κατά του κυρίου, έλαβεν χώραν συμβιβασμός μετ'αυτού και περαίωσις της υποθέσεως, δικαιολογεί πλάνην, κατ'άρθρ. 63 παρ. 1,2 Π.Δ.129/89 (άρθρ. 6 παρ. 1-3, Ν.Δ.4486/65) ώστε να επακολουθήσει νέα εγγραφή επ'ονόματι του πράγματι υποχρέου, απηλλαγμένη προσθέτων φόρων, προσαυξήσεων ή προστίμων.

Επί του τεθέντος ερωτήματος το Νομικόν Συμβούλιον του Κράτους εγνωμοδότησε ως ακολούθως:
Πρόκειται περίπτωσις μεταβιβάσεως δι'ιδιωτικού συμφωνητικού, της ενασκήσεως της επικαρπίας ακινήτου (και δη μισθωμάτων) λόγω γονικής παροχής (1509, 1510, 1511 ΑΚ). Το συμφωνητικόν τούτο επεδόθη στον αρμόδιον Οικον. Εφορον, και επηκολούθησαν τα εις το ερώτημα εκτιθέμενα.

Ι. Κατ'άρθρ. 1166 ΑΚ η επικαρπία είναι αμεταβίβαστος ουχ ήττον, επιτρέπεται, εις την συστατικήν αυτής πράξι να ορισθεί το εναντίον. Δύναται όμως ο επικαρπωτής να μεταβιβάσει την άσκησιν αυτής (ολικώς ή μερικώς). Η μεταβίβασις αύτη της ασκήσεως αποτελεί ενοχικήν δικαιοπραξίαν εξ ου και ο νόμος δεν απαιτεί τύπον και μεταγραφήν επί ακινήτου (ως εις άρθρ. 1169 εδ.β') Γ.Μπαλή Εμπρ.παρ.173 2).

2. Δια να υπάρξει επικαρπία αρκεί το σύνολον των εξουσιών του κυρίου, έστω και εξαιρέσει ωρισμένων, να αποσπασθεί της κυριότητος. Αντιθέτως, παραχώρησις ωρισμένων εξουσιών της κυριότητος -έστω των πλείστων- δεν έχει την έννοιαν επικαρπίας αλλ'αποτελεί είτε ενοχικήν σύμβασιν είτε -προκειμένου περί ακινήτου- περιωρισμένην προσωπικήν δουλείαν, ότε δια την εκ συμβάσεως κτήσιν απαιτείται τύπος (1191ΑΚ) (Γ.Μπαλή Εμπρ.Δ παρ. 153, 183).

3. Δι'άρθρου 1509 ΑΚ, ως αντικατεστάθη δια του Ν.1329/1983, προβλέπεται περί της παροχής περιουσίας παρά του γονέως, στο τέκνον, ήτις και αποτελεί δωρεάν, καθ'ο υπερβαίνει το, εκ των περιστάσεων επιβαλλόμενον μέτρον.

ΙΙ. Δια του άρθρου 6 του ν.δ.4486/1954 ωρίσθη ότι:

"Ι. Εν ή περιπτώσει, κατ'εφαρμογήν των διατάξεων περί αμέσου και εμμέσου φορολογίας, ήθελε διαγραφεί ή προστεθεί φορολογητέα ύλη ανήκουσα εις έτερον διαχειριστικόν έτος, ο Οικονομικός Εφορος προβαίνει εις ανάλογον τροποποίησιν των φορολογικών εγγραφών
των ετών, τα οποία αφορώσιν η διαγραφή ή η προσθήκη. Εάν η φορολογική εγγραφή του έτους, εις το οποίον ανήκει η φορολογητέα ύλη, έχει καταστεί τελεσίδικος,  αύτη δεν τροποποιείται αλλ'ο αναλογών κύριος φόρος, προστίθεται εις τον φόρον του κρινομένου έτους, προσηυξημένος κατά τον τυχόν πρόσθετον φόρον, προσαύξησιν
ή πρόστιμον ή κατά περίπτωσιν εκπίπτεται εκ του φόρου του έτους τούτου. Εάν τα προστιθέμενα εις το κρινόμενον έτος ποσά αντιπροσωπεύσισι δαπάνας ή εκπτώσεις ανηκούσας εις προηγούμενα διαχειριστικά έτη, ή έσοδα καταχωρηθέντα εις τα βιβλία εις προηγούμενα διαχειριστικά έτη δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος,
προσαύξησις ή πρόστιμον επί του φόρου του αναλογούντος εις τα προστιθέμενα ταύτα ποσά φόρου του κρινομένου έτους. Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης παραγράφου άρχεται από του διαχειριστικού έτους 1963 και εφεξής και αφορά φορολογητέαν ύλην ανήκουσαν, κατά τας κειμένας διατάξεις, εις τα διαχειριστικά
έτη 1962 και εφεξής.
2. Αι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται κατ'αναλογίαν και επί των περιπτώσεων, καθ'ας η φορολογητέα ύλη υπήχθη εις φορολογίαν επ'ονόματι προσώπου μη υπέχοντος κατά νόμον, δια ταύτην, φορολογικήν υποχρέωσιν. Εις την περίπτωσιν ταύτην ο Οικονομικός Εφορος, επί τη διαπιστώσει της λαβούσης χώραν πλάνης, προβαίνει εις νέαν εγγραφήν, επ'ονόματι του πράγματι υποχρέου. Η τελεσιδικία της νέας εγγραφής αποτελεί λόγον τροποποιήσεως ή ακυρώσεως, ή, κατά περίπτωσιν, αναθεωρήσεως της παλαιάς εγγραφής, καθ'όσον αφορά την εν αυτή φορολογητέαν ύλην, η οποία περιελήφθη εις την νέαν εγγραφήν.
3. Εν τη εφαρμογή των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων δεν ισχύουν α) αι διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου δια την ενέργειαν των οικείων φορολογικών εγγραφών και β) η υπό των διατάξεων του νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων οριζομένη προθεσμία δια την επιστροφήν ή τον συμψηφισμόν αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων εν γένει". Αι άνω διατάξεις μεταγλωττισθείσαι περιελήφθησαν εις το άρθρον 63 Π.Δ.129/89.

2) Η προπαρατεθείσαι διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ.4486/65 (63 Π.Δ.129/89) εφαρμόζονται κατ'ακολουθίαν τροποποιήσεως ή ακυρώσεως φορολογικής εγγραφής, τόσον της αμέσου όσον και της εμμέσου φορολογίας, εξ ης α) είτε διαγράφεται φορολογητέα ύλη από διαχειριστικόν έτος, ως ανήκουσα εις έτερον, ή προστίθεται εις αυτό, ως υπαχθείσα εις άλλο, είτε β) διαγράφεται φορολογητέα ύλη από πρόσωπον το οποίον υπήχθη εις φορολογίαν, χωρίς να υπέχει κατά νόμον φορολογικήν υποχρέωσιν, δια την φορολογητέαν ταύτην ύλην.
Κατ'αμφοτέρας τας περιπτώσεις η φορολογική αρχή προβαίνει, αυτεπαγγέλτως (ΣΕ 3602/80) εις μεν την πρώτην, εις ανάλογον τροποποίησιν των φορολογικών εγγραφών των ετών τα οποία αφορούν η διαγραφή ή η προσθήκη της φορολογητέας ύλης, εις δε την δευτέραν, εις νέαν εγγραφήν επ'ονόματι του πράγματι υποχρέου, επί τη
διαπιστώσει της λαβούσης χώραν πλάνης.

3) Την τροποποίησιν ή ακύρωσιν οριστικής φορολογικής εγγραφής, εν ή και η δια διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς (συμβιβασμού) ΣΕ 2806/76, 3661/77 2053-56/83) δια μερικήν ή ολικήν έλλειψιν φορολογικής υποχρεώσεως, αιτείται, κατά νόμον (άρθρ. 65 ν.δ.3323/65), ο κατά πλάνην, περί ης τίθεται θέμα, φορολογηθείς, δια τους εις τον νόμον ρητώς αναφερομένας περιπτώσεις και λόγους, εντός τριετίας από της οριστικής βεβαιώσεως. Η αποδεχομένη την τοιαύτην αίτησιν ακυρώσεως οριστική απόφασις του Διοικητικού Πρωτοδικείου (αποφαινομένου εις πρώτον και τελευταίον βαθμόν) αποτελεί τον εκτελεστόν τίτλον καταχωρίσεως νέας φορολογικής εγγραφής, ήτοι εκδόσεως νέου φύλλου ελέγχου, επ'ονόματι του πράγματι εις φόρον υποχρέου. Η τελεσιδικία της νέας ταύτης εγγραφής επ' ονόματι του πράγματι υποχρέου αποτελεί λόγων τροποποιήσεως ή ακυρώσεως της παλαιάς, επ'ονόματι του μη υπέχοντος φορολογικήν υποχρέωσιν, αλλά κατά πλάνην φορολογηθέντος, δια την αυτήν φορολογητέαν ύλην, επάγεται δε την, υπό της φορολογικής Αρχής, μερικήν ή ολικήν έκπτωσιν του αρχικώς βεβαιωθέντος φόρου.

IV. Εκ του διδομένου πραγματικού δεν προκύπτει εν προκειμένω συνδρομή των κατά τ'άνω προϋποθέσεων εφαρμογής της κρισίμου διατάξεως του άρθρου 6 παρ. 2 Ν.Δ.4486/65 (63 παρ. 2 Π.Δ.129/89) και δη ότι φορολογητέα ύλη υπήχθη εις φορολογίαν επ'ονόματι προσώπου μη υπέχοντος φορολογικήν υποχρέωσιν, οίον του
προς ον η γονική παροχή, ώστε επί τη διαπιστώσει της πλάνης (κατ'άρθρ. 65 Ν.Δ.3323/55 να δικαιολογηθεί, εντεύθεν, η εφαρμογή της κρίσιν διατάξεως του 63 παρ. 2 Π.Δ.129/89 (6 παρ. 2 Ν.Δ.4486/65).

2. Κατόπιν τούτων δεν δύναται να γίνει λόγος περί εφαρμογής εν προκειμένω της διατάξεως του άρθρ. 63 παρ. 2 Π.Δ.129/89 (6 παρ. 2 Ν.Δ.4406/65) και εις το ερώτημα προσήκει απάντησις αρνητική.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο