Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-11-2008 ]

Αρ.Πρωτ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.3/οικ. 31918/28.11.2008 Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις

(Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αθήνα, 28  Νοεμβρίου 2008
Αρ.Πρωτ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.3/οικ. 31918
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                      
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                         
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
                                                                                                                              
Ταχ. Δ/νση   : Bασ. Σοφίας 15
Τ.Κ.              : 106 74, Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Γαλάνη
Τηλέφωνο     : 213-1313102  
 E - mail       : [email protected]  

ΘΕΜΑ:«Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις»

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με αφορμή το πρακτικό Συνεδριάσεως (αρ. πρ.26/2007) του Τριμελούς Συμβουλίου  για τον έλεγχο  της συμμόρφωσης της Διοίκησης σε αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων, απέστειλε την αρ. πρωτ. ΔΟΑ/Φ.Ο1/οικ.22133/23-8-2007 εγκύκλιο προς όλες τις Υπηρεσίες και τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, επισημαίνοντας την υποχρέωση τους για πλήρη και έγκαιρη συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι  εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει.

Μετά την έκδοση και αποστολή προς τον  Υπουργό Εσωτερικών νεότερου πρακτικού Συνεδριάσεως (αρ. πρ.74/2008) του Τριμελούς Συμβουλίου του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο διαπιστώνεται για ορισμένες υπηρεσίες συνεχιζόμενη παράλειψη ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση συμμόρφωσης ή πλημμελής συμμόρφωση της Διοίκησης σε ακυρωτικές αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων, σας υπενθυμίζουμε εκ νέου την υποχρέωσή σας για πλήρη συμμόρφωση  προς τις δικαστικές αποφάσεις και  έγκαιρη εκτέλεσή τους.

Επισημαίνεται ότι, η υποχρέωση της Διοίκησης για συμμόρφωση προς τις εν λόγω αποφάσεις αφενός αποτελεί Συνταγματική επιταγή (άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος) και αφετέρου  ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 3086/2002.

Ειδικότερα, η συνταγματική  υποχρέωση συμμορφώσεως σε ακυρωτική δικαστική απόφαση επιβάλλει στη Διοίκηση όχι μόνο να θεωρήσει ανύπαρκτη την ακυρωθείσα πράξη ή παράλειψη αλλά να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για πλήρη αποκατάσταση, δηλαδή για την επαναφορά των πραγμάτων στη θέση στην οποία θα ευρίσκοντο, εάν δεν είχε μεσολαβήσει η πράξη ή παράλειψη αυτή.
Επίσης, επί ακυρώσεως παραλείψεως οφειλόμενης ενέργειας, η Διοίκηση υποχρεούται να προβεί στη συγκεκριμένη οφειλόμενη ενέργεια κατά τους όρους του νόμου και τα κριθέντα από την ακυρωτική απόφαση.

 Συναφώς σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το προαναφερόμενο πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής κρίθηκε ότι δεν δικαιολογούν την παράλειψη συμμορφώσεως προς τη δικαστική απόφαση ισχυρισμοί της Διοίκησης, όπως :
α) επί οικονομικών θεμάτων η αόριστη επίκληση του χρονοβόρου της διαδικασίας εξοφλήσεως του οφειλόμενου ποσού, για την ολοκλήρωση, μάλιστα, της οποίας η Διοίκηση αδυνατεί να θέσει χρονοδιάγραμμα β) η έλλειψη αξιόλογων περιουσιακών στοιχείων ασφαλιστικού ταμείου και η πρόβλεψη ελλείμματος γ) η καθυστέρηση επίλυσης νομικών ζητημάτων, ως προς το εφαρμοστέο διαδικαστικό και ουσιαστικό δίκαιο και δ)επί απαλλοτριώσεων η παράλειψη Δήμου να γνωμοδοτήσει για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου.
   
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης της Διοίκησης προς συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις ή η προτροπή σε μη εκπλήρωση συνιστά ιδιαίτερο πειθαρχικό παράπτωμα για κάθε αρμόδιο υπάλληλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3086/2002 ( ΦΕΚ 274/Α΄/14-11-02)
Σε περίπτωση δε επιβολής οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής, βάσει των  διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του Ν. 3086/2002, οι υπάλληλοι υπέχουν και αστική ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα,( άρθρο 11 του Ν. 3242/2004, ΦΕΚ 102/Α΄/24-5-04).

Κατόπιν των προεκτεθέντων  ευελπιστούμε στην ανταπόκριση σας  για την άμεση και πιστή εκτέλεση των αποφάσεων των δικαστηρίων, αποβλέποντας  στην εφαρμογή των βασικών αρχών του δικαίου που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία  ενός σύγχρονου κράτους, μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα των πολιτών στη δικαστική προστασία.

Παρακαλούνται τα Υπουργεία να διαβιβάσουν την παρούσα σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύουν και οι Περιφέρειες στους Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού και στα λοιπά Νομικά Πρόσωπα αρμοδιότητάς τους.  

Ο Υπουργός
Προκόπιος Παυλόπουλος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο