Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-12-2008 ]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1261/2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1261/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008, με τον οποίο υιοθετούνται ορισμένα διεθνή λογιστικά πρότυπα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΔΠΧΑ) 2

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1261/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008, με τον οποίο υιοθετούνται ορισμένα διεθνή λογιστικά πρότυπα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΔΠΧΑ) 2)

Κατηγορία: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού , με τον οποίο υιοθετούνται ορισμένα διεθνή λογιστικά πρότυπα σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΔΠΧΑ) 2

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή
διεθνών λογιστικών προτύπων (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με τον κανονισμό της Επιτροπής (2) υιοθετήθηκαν ορισμένα από τα υφιστάμενα στις 15 Οκτωβρίου 2008 διεθνή λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες.

(2) Στις 17 Ιανουαρίου του 2008 ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΟΔΛΠ) δημοσίευσε τις τροποποιήσεις του διεθνούς προτύπου χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΔΠΧΑ) 2, «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία μετοχών», αποκαλούμενες στη συνέχεια στο παρόν «τροποποίηση του ΔΠΧΑ 2». Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 2 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την έννοια «προϋποθέσεις της κατοχύρωσης», με την ερμηνεία της έννοιας «προϋποθέσεις που δεν αφορούν στην κατοχύρωση» και με την ερμηνεία της έννοιας «ακυρώσεις συμφωνιών αμοιβών βάσει της αξίας των μετοχών» από την οικονομική οντότητα ή τον αντισυμβαλλόμενο.

(3) Οι διαβουλεύσεις στην ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων (ΟΤΕ — TEG) της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΕΣΟΧΠ — EFRAG) επιβεβαιώνουν
ότι η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 2 πληροίτα τεχνικά κριτήρια για την έγκριση τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού .
Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2006, για τη σύσταση ομάδας εξέτασης γνωμών επίτων λογιστικών προτύπων προκειμένου να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την αντικειμενικότητα και την ουδετερότητα των γνωμών της συμβουλευτικής επιτροπής για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFRAG) (3), η ομάδα εξέτασης γνωμών επίτων λογιστικών προτύπων εξέτασε τη γνώμη της EFRAG σχετικά με την έγκριση και διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άποψη ότι η γνώμη αυτή είναι ισόρροπη και αντικειμενική.

(4) Κατόπιν των ανωτέρω, ο κανονισμός θα πρέπει να τροποποιηθείαναλόγως .

(5) Τα μέτρα τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής λογιστικών θεμάτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα του κανονισμού , το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών τροποποιείται με βάση τις τροποποιήσεις του διεθνούς προτύπου χρηματοοικονομικής αναφοράς ΔΠΧΑ 2: Παροχές που εξαρτώνται από την αξία μετοχών, αποκαλούμενες εφεξής «τροποποίηση του ΔΠΧΑ 2», όπως αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Κάθε εταιρεία εφαρμόζει την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 2, όπως αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, το αργότερο από την ημερομηνία έναρξης της πρώτης της οικονομικής χρήσης που αρχίζει μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2008.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα του τα μέρη και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2008.
Για την Επιτροπή
Charlie McCREEVY
Μέλος της Επιτροπής

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΠΧΑ 2 — «Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Π.Χ.Α. 2

Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών

Το παρόν έγγραφο παραθέτει τροποποιήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών, Οι τροποποιήσεις οριστικοποιούν τις προτάσεις που εμπεριέχονταν στο προσχέδιο των προτεινόμενων τροποποιήσεων του Δ.Π.Χ.Α. 2 - Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις το οποίο δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2006.
Οι οικονομικές οντότητες θα εφαρμόζουν τις παρούσες τροποποιήσεις για όλες τις παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 2 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2009, ή μετά από αυτήν. Επιτρέπεται η προγενέστερη εφαρμογή.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ

Στο Πρότυπο, προστίθενται μία επικεφαλίδα και η παράγραφος 21Α, μετά την παράγραφο 21, ως εξής:

Χειρισμός των προϋποθέσεων που δεν αποτελούν προϋποθέσεις κατοχύρωσης

21A Ομοίως, μια οικονομική οντότητα θα λαμβάνει υπόψη όλες τις προϋποθέσεις που δεν αφορούν στην κατοχύρωση κατά τον υπολογισμό της εύλογης αξίας των παραχωρηθέντων συμμετοχικών τίτλων. Συνεπώς, για παραχωρήσεις συμμετοχικών τίτλων με προϋποθέσεις που δεν αφορούν στην κατοχύρωση, η οικονομική οντότητα θα αναγνωρίζει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που λαμβάνονται από αντισυμβαλλόμενο ο οποίος πληροί όλες τις προϋποθέσεις της κατοχύρωσης που δεν αναφέρονται σε συνθήκες της αγοράς (π.χ., υπηρεσίες που λαμβάνονται από εργαζόμενο ο οποίος παραμένει στην υπηρεσία για το καθορισμένο διάστημα) ασχέτως αν πληρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις που δεν αφορούν στην κατοχύρωση.

ΑΚΥΡΏΣΕΙΣ

Στο Πρότυπο, η παράγραφος 28 τροποποιείται ως ακολούθως:

28 Εάν μια παραχώρηση συμμετοχικών τίτλων ακυρωθεί ή διακανονιστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου κατοχύρωσης (εκτός από παραχώρηση που ακυρώνεται δια της κατάπτωσης όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κατοχύρωσης)…
Στο Πρότυπο, η παράγραφος 28 (β) τροποποιείται ως ακολούθως:

28

(β) … Κάθε τέτοια υπέρβαση θα αναγνωρίζεται ως έξοδο. Ωστόσο, εάν η συμφωνία αμοιβής που βασίζεται στην αξία των μετοχών εμπεριείχε στοιχεία υποχρέωσης, η οικονομική οντότητα θα υπολογίσει εκ νέου την εύλογη αξία της υποχρέωσης κατά την ημερομηνία της ακύρωσης ή του διακανονισμού. Κάθε πληρωμή με σκοπό τον διακανονισμό του στοιχείου της υποχρέωσης θα αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της υποχρέωσης.

Στο Πρότυπο, μετά την παράγραφο 28 προστίθεται η παράγραφος 28Α, ως εξής:

28A Εάν μια οικονομική οντότητα ή ένα συμβαλλόμενος έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει εάν θα καλύψει μια προϋπόθεση που δεν αφορά στην κατοχύρωση, η οικονομική οντότητα θα θεωρείως ακύρωση την αδυναμία της οντότητας ή του αντισυμβαλλόμενου να καλύψει, κατά τη διάρκεια της περιόδου κατοχύρωσης, την προϋπόθεση που δεν αφορά στην κατοχύρωση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Στο Πρότυπο, η παράγραφος 62 τροποποιείται ως ακολούθως:

62 Μια οικονομική οντότητα θα εφαρμόσει τις ακόλουθες τροποποιήσεις σε ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή μετά από αυτήν:

(α) τις απαιτήσεις της παραγράφου 21Α αναφορικά με τον χειρισμό των προϋποθέσεων που δεν αφορούν στην κατοχύρωση,

(β) τους αναθεωρημένους προσδιορισμούς των όρων «κατοχύρωση» και «προϋποθέσεις κατοχύρωσης» στο Προσάρτημα Α,

(γ) τις τροποποιήσεις των παραγράφων 28 και 28Α αναφορικά με τις ακυρώσεις.

Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Εάν η οικονομική οντότητα εφαρμόζει τις ανωτέρω τροποποιήσεις σε περίοδο που είναι προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2009, θα γνωστοποιείτο γεγονός.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Στο Προσάρτημα Α, οι ορισμοί των όρων «κατοχύρωση» και «προϋποθέσεις κατοχύρωσης» τροποποιούνται ως εξής:

 

«κατοχύρωση Να γίνει δικαίωμα. Σε μία συμφωνία αμοιβής που βασίζεται στην αξία των
μετοχών
, το δικαίωμα του αντισυμβαλλόμενου να λάβει μετρητά, άλλα περιουσιακά
στοιχεία ή συμμετοχικούς τίτλους της οικονομικής οντότητας κατοχυρώνεται όταν
το δικαίωμα του αντισυμβαλλόμενου δεν εξαρτάται πλέον από την ικανοποίηση
οποιωνδήποτε προϋποθέσεων της κατοχύρωσης.
προϋποθέσεις κατοχύρωσης Οι προϋποθέσεις που προσδιορίζουν εάν η οντότητα θα λάβει τις υπηρεσίες που
παρέχουν στον αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να λάβει μετρητά, άλλα περιουσιακά
στοιχεία ή συμμετοχικούς τίτλους της οικονομικής οντότητας, βάσει μιας συμφωνίας
αμοιβής που βασίζεται στην αξία των μετοχών
. Οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης
αναφέρονται είτε σε όρους που άπτονται των υπηρεσιών που παρέχονται είτε
σε όρους αποδόσεων που επιτυγχάνονται. Οι όροι που αναφέρονται σε υπηρεσίες
προϋποθέτουν να παρέχει ο αντισυμβαλλόμενος υπηρεσίες για κάποιο συγκεκριμένο
διάστημα. Οι όροι που βασίζονται στην απόδοση απαιτούν να παρέχει ο αντισυμβαλλόμενος
υπηρεσίες για κάποιο συγκεκριμένο διάστημα και να επιτυγχάνει συγκεκριμένους
στόχους (όπως για παράδειγμα μια συγκεκριμένη αύξηση των κερδών της
οικονομικής οντότητας εντός ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος). Ένας όρος που
βασίζεται στην απόδοση ενδέχεται να περιλαμβάνει και μία συνθήκη της αγοράς.»

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο