Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-12-2002 ]

ΠΟΛ.1274/12.12.2002 «Τέλη κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. Αυτοκινήτων κατόχων Αγροτικών Μηχανημάτων».

(«Τέλη κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. Αυτοκινήτων κατόχων Αγροτικών Μηχανημάτων».)

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1274
Αθήνα 12 Δεκεμβρίου 2002
Αριθ. Πρωτ.1100001/1810/Τ.&Ε.Φ.

ΕΤΟΣ: 2002

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

ΓEN. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔIEYΘYΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

«Τέλη κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. Αυτοκινήτων κατόχων Αγροτικών Μηχανημάτων».

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με τα τέλη κυκλοφορίας που οφείλονται για τα Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα των κατόχων αυτοπροωθουμένων θεριζοαλωνιστικών μηχανών, συλλεκτικών μηχανών βάμβακος, τεύτλων και τομάτας, σας γνωρίζομε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 17 του Ν.2166/1993 παρασχέθηκε η δυνατότητα χορήγησης αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων σε κατόχους αγροτικών μηχανημάτων. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών αυτών, ο αριθμός αυτών, το έργο το οποίο θα εκτελούν, η χρονική περίοδος που θα κυκλοφορούν καθώς και οι διοικητικές ποινές οι οποίες θα επιβάλλονται στους κατόχους των αυτοκινήτων αυτών, για παραβάσεις των διατάξεων της απόφασης αυτής.

Με βάση την ανωτέρω εξουσιοδοτική διάταξη έχουν εκδοθεί οι κοινές Υπουργικές αποφάσεις: Α2/13721/2431/17-6-94 (ΦΕΚ 502/Β/30-6-1994) και Α2/οικ/20308/2944/27-6-1995 (ΦΕΚ 652/Β/26-7-1995) με τις οποίες ορίζονται και τα στοιχεία που αναγράφονται στις εκδιδόμενες σχετικές άδειες κυκλοφορίας μεταξύ των οποίων και ότι «Επιτρέπεται να κυκλοφορεί το ΦΙΧ αυτοκίνητο αποκλειστικά και μόνο εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την ισχύουσα απόφαση του οικείου Νομάρχη, που καθορίζει την περίοδο συγκομιδής κάθε νομού».

Οι αποφάσεις αυτές μαζί με τις διατάξεις της παραγρ. 15 του άρθρου 17 του Ν.2166/1993 έχουν κοινοποιηθεί με το έγγραφό μας 1109994/5031/0014/ΠΟΛ 1249/29-9-1995.

2. Σύμφωνα με την διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγ. 15 του άρθρου 17 του Ν.2166/1993, όπως αντικαταστάθηκε με την παραγ. 6 του άρθρου 5 του Ν.2801/2000, για τα ανωτέρω αυτοκίνητα τα τέλη κυκλοφορίας ανέρχονται α) στο πενήντα τοις εκατό (50%) των ετήσιων τελών αν επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέχρι ένα εξάμηνο το έτος β) στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των ετήσιων τελών αν επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέχρι ένα τρίμηνο το έτος (σχετ. έγγραφό μας 1041889/518/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ 1151/3-5-00).

3. Οι ανωτέρω διατάξεις που καθορίζουν ειδικό τρόπο προσδιορισμού των τελών κυκλοφορίας των προαναφερομένων αυτοκινήτων εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων της περιπτ. β του τίτλου Α της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.2948/2001. Η υποχρέωση, όμως, προμήθειας ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αφορά και τα εν λόγω αυτοκίνητα.

4. Εξάλλου τα ανωτέρω αυτοκίνητα για όσο χρόνο, με βάση τις εκδιδόμενες αποφάσεις του οικείου Νομάρχη, δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν, στην ουσία βρίσκονται σε καθεστώς ακινησίας. Επομένως η καταβολή των οφειλομένων κατ’ έτος τελών κυκλοφορίας και η προμήθεια του ειδικού σήματος πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη του χρόνου που επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέσα στο έτος, δηλαδή πριν την έναρξη της συγκομιστικής περιόδου βάσει της απόφασης του οικείου Νομάρχη, που καθορίζει την περίοδο συγκομιδής κάθε νομού.

Μετά την έναρξη αυτής επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) των κατά περίπτωση τελών κυκλοφορίας.

Ο Γενικός Δ/ντής

ΔΙΟΝ. ΚΟΥΝΑΔΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο