Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-02-2003 ]

1019046/395/Α0012/24.2.2003 Δειγματοληπτικός έλεγχος δικαιολογητικών των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων οικ. έτους 2002 που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

(Δειγματοληπτικός έλεγχος δικαιολογητικών των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων οικ. έτους 2002 που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος


Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2003
Αριθμ.πρωτ.: 1019046/395/Α0012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1019046-395
ΕΤΟΣ: 2003

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Δειγματοληπτικός έλεγχος δικαιολογητικών των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων οικ. έτους 2002 που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Eχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παραγρ.5 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε (ν.2238/1994, ΦΕΚ 151Α’), όπως συμπληρώθηκαν με την παραγρ.5 του άρθρου 13 του ν.2992/2002 (ΦΕΚ.54Α).

β) Τις διατάξεις της 1021302/390/Α’0012/ΠΟΛ.1084/5-3-2002 (ΦΕΚ 324Β) απόφασης, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της 1027389/534/Α0012/ΠΟΛ.1110/22-3-2002 (ΦΕΚ 439Β’) ομοίας.

γ) Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 (ΦΕΚ 1485Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

δ) Oτι η απόφαση ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα, γι’ αυτό από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2002 που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, με απλή συστηματική δειγματοληψία θα ελεγχθούν:

Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

α) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) αυτών που παρουσιάζουν μετά την εκκαθάρισή τους πιστωτικό υπόλοιπο από 1.500 ευρώ και πάνω.

β) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) αυτών που παρουσιάζουν μετά την εκκαθάρισή τους πιστωτικό υπόλοιπο από 0 έως 1500 ευρώ.

Β. ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει μετά την εκκαθάρισή τους χρεωστικό υπόλοιπο θα ελεγχθεί ποσοστό τρία τοις εκατό (3%).

Γ. ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δηλώσεις στις οποίες δεν αναγράφεται κανένα εισόδημα θα ελεγχθεί ποσοστό τρία τοις εκατό (3%).

Δ. ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Από τις υπόλοιπες δηλώσεις που δεν εμπίπτουν στο δείγμα με βάση όσα αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις της παρούσας, επιλέγονται προς έλεγχο όσες πληρούν ένα από τα παρακάτω κριτήρια:

α) Με βάση το μέσο όρο των εισοδημάτων που έχουν δηλωθεί με τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσα διαδικτύου:

αα) Εάν το ποσό των τόκων για αγορά πρώτης κατοικίας υπερβαίνει το δέκα πέντε τοις εκατό (15%) του παραπάνω μέσου όρου εισοδήματος.

ββ) Εάν το ποσό των ιατρικών εξόδων υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του παραπάνω μέσου όρου εισοδήματος.

γγ) Εάν το ποσό των δωρεών ή χορηγιών υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του παραπάνω μέσου όρου εισοδήματος.


β) Εάν το ποσό των ασφαλίστρων υπερβαίνει τις 350.000 δρχ.

γ) Εάν δηλώνεται ποσό για εισαγωγή χρηματικών ποσών ή για ανάλωση κεφαλαίου που ήδη φορολογήθηκε ή απαλλασσόταν από το φόρο, για την κάλυψη της διαφοράς δαπάνης που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15 έως 19 του ν.2238/1994.

δ) Εάν το ποσό του φόρου που έχει παρακρατηθεί όπως αυτό προκύπτει από τις οικίες βεβαιώσεις, υπερβαίνει αυτό που προκύπτει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο