Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-09-2003 ]

Αρ.Πρωτ.: 1081731/860/0015 /16.9.2003 «Χρόνος έναρξης εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων»

(«Χρόνος έναρξης εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων»)

Κατηγορία: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2003
Αρ.Πρωτ.: 1081731/860/0015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1081731-860
ΕΤΟΣ: 2003
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

«Χρόνος έναρξης εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων»

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την 53705/994/22-7-2003 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με το χρόνο εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

Συνημμένο 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-7- 2003
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 53705/994
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Χρόνος εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)»

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:

1. Του ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» άρθρο 29 Α’, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/1992.

2. Το Π.Δ. 81/21-3-2002 (ΦΕΚ 57/τ.Α) περί συγχώνευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Τον Κανονισμό 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

4. Το άρθρο 1 του ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α’/20-3-2002) «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».

5. Το άρθρο 21 του ν.3148/2003 (ΦΕΚ 136 Α’/5-6-2003) «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις».

6. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN της 15-07-03.

7. Το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 1 αναφορικά με την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Όπως:

1. Οι υπόχρεες από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ άρθρο 1 του ν.2992/2002 στην εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) εταιρείες, θα συντάξουν τις προβλεπόμενες από το ΔΛΠ 1 ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01/01/2004 έως 31/12/2004 εφόσον η διαχειριστική τους περίοδος λήγει την 31 Δεκεμβρίου, ή την περίοδο 01/07/2004 έως 30/6/2005 εφόσον η διαχειριστική τους περίοδος λήγει την 30 Ιουνίου, με βάση τα υιοθετημένα μέχρι την 31/12/2004 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).

2. Προαιρετικώς οι εταιρείες δύνανται να συντάξουν τις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και για την περίοδο από 01/01/2003 έως 31/12/2003.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός

Ν. Χριστοδουλάκης
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο