Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-10-2004 ]

Αριθ.Πρωτ.: 1077444/11109/Β0012/21.10.2004 Παραλαβή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και απόδοσης παρακρατούμενου φόρου

(Παραλαβή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και απόδοσης παρακρατούμενου φόρου)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος


Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2004
Αριθ.Πρωτ.: 1077444/11109/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α’, Β’
 
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ι. Καθαρός, Αικ. Παπαβασιλείου
Τηλέφωνο: 210 - 3375311, 312
ΦΑΞ: 210 - 3375001

 
ΘΕΜΑ: “Παραλαβή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και απόδοσης παρακρατούμενου φόρου”

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του ν. 2238/1994, κάθε νομικό πρόσωπο του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., συνεταιρισμοί, αλλοδαπές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κλπ.), υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.

2. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ίδιου πιο πάνω νόμου ορίζεται, ότι όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 14, των περιπτώσεων α’ και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 και των άρθρων 56, 57 και 58, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη Δ.Ο.Υ. μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο και το φόρο που παρακρατήθηκε.
Η ίδια υποχρέωση για απόδοση του φόρου που παρακρατήθηκε, προβλέπεται και από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 60 (απόδοση με μηνιαίες δηλώσεις), αλλά και από τις λοιπές διατάξεις του ν. 2238/1994 (άρθρα 12, 13, κλπ.). 

3. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ίδιου νόμου, οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του νόμου αυτού, έχουν εφαρμογή στα υπόψη νομικά πρόσωπα, προβλέπεται η δυνατότητα που έχει ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας για διενέργεια προσωρινού φορολογικού ελέγχου.

4. Εξάλλου, με τις διατάξεις των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, ορίζεται, ότι αν ο κατά τη φορολογική νομοθεσία υπόχρεος να υποβάλει δήλωση και ανεξάρτητα από τη πρόθεσή του να αποφύγει ή όχι την πληρωμή φόρου, υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση ή δεν υποβάλει δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό 1,5% επί του οφειλόμενου με τη δήλωση φόρου, για κάθε μήνα καθυστέρησης και ποσοστό 3,5% επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε λόγω μη υποβολής δήλωσης, για κάθε μήνα καθυστέρησης, αντίστοιχα. Με τις διατάξεις δε του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι στους παρακρατούμενους φόρους, τα παραπάνω ποσοστά πρόσθετου φόρου ορίζονται σε 2,5% και 5%, αντίστοιχα.

5. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας ή απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε δημιουργεί με τη σειρά της την υποχρέωση στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. να παραλάβει τη δήλωση και να εισπράξει το ποσό του φόρου που αναγράφεται σε αυτή. Αντίθετα, η άρνηση παραλαβής της δήλωσης ενδεχόμενα να έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων (προσαυξήσεις λόγω εκπροθέσμου ή λόγω μη υποβολής) σε βάρος της επιχείρησης, χωρίς δική της υπαιτιότητα.

6. Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι, βασικός στόχος των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας συνάγεται ότι, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., δεν έχει τη διακριτική ευχέρεια να αρνηθεί την παραλαβή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, αλλά αντίθετα, υποχρεούται στην παραλαβή αυτών. Σε περίπτωση δε αμφιβολιών ως προς την ακρίβεια ή τη νομιμότητα των όσων δηλώνονται με αυτές δικαιούται να προχωρήσει στη διενέργεια προσωρινού φορολογικού ελέγχου, κατ'εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 2238/1994.
Τέλος, σας γνωρίζουμε, ότι τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, προσωπικές εταιρείες, κλπ. 


Ακριβές Αντίγραφο Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο