Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-01-2009 ]

Αρ. Πρωτ.:1005330/10066/Β0012/23.1.2009 Αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων των επιχειρήσεων

(Αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων των επιχειρήσεων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2009
Αριθμ. Πρωτ. 1005330/10066/Β0012

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ : Β

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ηλιοκαύτου
Τηλέφωνο : 210-3375311, 312
ΦΑΞ : 210-3375001


ΘΕΜΑ : Αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων των επιχειρήσεων (εμπορευμάτων)

ΣΧΕΤ : Η από 16.1.2009 αίτησή σας


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.2065/1992, σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού υποχρεούνται όλες οι επιχειρήσεις, που τηρούν υποχρεωτικά από το νόμο βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα από το αντικείμενο των εργασιών τους, τη νομική μορφή που λειτουργούν, αν είναι ημεδαπές ή αλλοδαπές, αν υπάγονται στις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή σε οποιοδήποτε φορολογικό καθεστώς ή αν είναι δημόσιες, δημοτικές επιχειρήσεις ή αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις οποιουδήποτε βαθμού.
Ειδικά οι τεχνικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ανέγερση και την πώληση οικοδομών υποχρεούνται να αναπροσαρμόσουν μόνο στην αξία των ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούν ή που έχουν εκμισθωμένα πάνω από δύο (2) χρόνια κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής.

Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, ακίνητα (γήπεδα και κτίρια),τα οποία έχουν περιέλθει στην κυριότητα επιχείρησης από πλειστηριασμούς, παρόλο που πρόκειται να εκποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και δεν συγκεντρώνουν εκ του λόγου τούτου τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά των παγίων, αλλά αποτελούν κυκλοφορούντα στοιχεία, υπόκεινται υποχρεωτικά σε αναπροσαρμογή με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992, καθόσον ο νόμος 2065/1992 δεν προβλέπει καμία εξαίρεση από την υποχρέωση διενέργειας αναπροσαρμογής της αξίας των συγκεκριμένων ακινήτων, πλην των περιπτώσεων των τεχνικών εταιρειών.  Εξάλλου, σε περίπτωση εκποίησης των ακινήτων αυτών και εφόσον ΅έχει αναπροσαρμοσθεί η αξία τους κατά τα προαναφερόμενα, θα προκύψει χαμηλότερο ποσό υπεραξίας και συνεπώς μικρότερος φόρος προς καταβολή, σε σύγκριση με το αν δεν γινόταν καμία αναπροσαρμογή στα βιβλία της επιχείρησης για τα συγκεκριμένα ακίνητα (σχετ. το 1116558/11390πε/Β0012/2001 έγγραφό μας).

Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι τα ακίνητα που έχει αποκτήσει η  ανώνυμη εταιρεία « ..... »  από πλειστηριασμούς θα πρέπει υποχρεωτικά να αναπροσαρμοσθούν το έτος 2008 κατ' εφαρμογή των άρθρων 20- 27 του Ν.2065/1992, ανεξάρτητα αν έχουν χαρακτηρισθεί ως κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού και έχουν καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλίο αποθήκης που τηρείται από την πιο πάνω επιχείρηση.

Η υπεραξία δε που θα προκύψει από την πιο πάνω αναπροσαρμογή, μετά την αφαίρεση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου ζημιών (λογιστικών), κεφαλαιοποιείται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2065/1992, μέχρι την 31.12.2010.

Συμψηφισμός της υπεραξίας αυτής με την υπεραξία (κέρδος) που θα προκύψει από την εκποίηση των συγκεκριμένων ακινήτων δεν επιτρέπεται, ως μη προβλεπόμενος ο συμψηφισμός αυτός από το νόμο (ούτε από το Ν.2065/1992, ούτε από το άρθρο 28, παρ. 3 περ. ζ' του Ν.2238/1994).  Όμως κατά την πώληση θα προκύψει μικρότερο ποσό υπεραξίας προς τη φορολογία λόγω της αναπροσαρμογής της αξίας του ακινήτου που θα προηγηθεί.


Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο