Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-01-2009 ]

Αρθρα ΘΕΜΑ 4ο ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

(ΘΕΜΑ 4ο ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη


ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ


ΘΕΜΑ 4ο:   ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Θεσμικό πλαίσιο:
Ν. 2690/99  (ΦΕΚ 45/τ. Α΄/9-3-1999), Άρθρο 4

Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/τ. Α΄/24.5.2004), Άρθρο 6.Α. Ν. 2690/99

Άρθρο 4
«1. Οι διοικητικές αρχές, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα στην προθεσμία που τυχόν καθορίζεται από τις σχετικές ειδικές διατάξεις, αλλιώς μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Η προθεσμία αρχίζει από την υποβολή της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία.
2. Αν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να γνωστοποιήσει  εγγράφως στον ενδιαφερόμενο: α) τους λόγους της καθυστέρησης, β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του, για την παροχή πληροφοριών, γ) τα δικαιολογητικά που τυχόν λείπουν, καθώς και δ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.
3. Οι υπηρεσίες απαλλάσσονται από τις κατά την παρ. 1 υποχρεώσεις αν το αίτημα είναι προδήλως παράνομο ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό.
4. Οι διοικητικές αρχές οφείλουν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, να χορηγούν αμέσως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Αν η άμεση χορήγηση τούτων δεν είναι δυνατή, αυτά αποστέλλονται ταχυδρομικώς, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται αν ο ενδιαφερόμενος, με την αίτησή του, δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ταχυδρομική αποστολή και ότι θα παραλάβει τα έγγραφα αυτά αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένον εκπρόσωπό του.»
Β. Ν. 3242 / 2004


 Άρθρο 6
(με το οποίο τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του
 άρθρου 4 του ν. 2690 / 99


«1. α. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες. Η προθεσμία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία. Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρατείνεται κατά δέκα (10), ακόμη, ημέρες.
2. Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας  , ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει, εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την εκπνοή τους, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα:
α) τους λόγους της καθυστέρησης, β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του, για την παροχή πληροφοριών και γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.
5. Η υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση χορηγεί στον ενδιαφερόμενο απόδειξη παραλαβής όπου περιλαμβάνονται ο οικείος αριθμός πρωτοκόλλου, η προθεσμία εντός της οποίας υφίσταται υποχρέωση προς διεκπεραίωση της υπόθεσης, καθώς και η επισήμανση ότι, σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, παρέχεται δυνατότητα αποζημίωσης…».Γ.  Ν. 3242 / 2004


Άρθρο 6


«1. β. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, διαφορετική προθεσμία για τη διεκπεραίωση υποθέσεων, εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι που αναφέρονται ρητώς σ’ αυτήν».

Κατ΄ εξουσιοδότηση της ως άνω διάταξης εκδόθηκαν δεκαεπτά (18) Κ.Υ.Α. με τις οποίες έχουν καθοριστεί ειδικές προθεσμίες για την διεκπεραίωση πολύπλοκων υποθέσεων από τους ακόλουθους φορείς:

•    Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, του Γενικού Χημείου του Κράτους και του πρώην ΥΠΕΘΟ): Φ.Ε.Κ. 1839/τ. Β΄/ 10-12-2004

•    Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους): Φ.Ε.Κ. 1854/τ. Β΄/14-12-2004

•    Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Γενικό Χημείο του Κράτους): Φ.Ε.Κ. 340/τ. Β΄/16-3-2005

•    Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους): Φ.Ε.Κ. 511/τ. Β΄/21-3-2008

•    Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας – ΙΓΣΕ - & Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης – ΕΠΑ – από τη Δ/νση Απασχόλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας): Φ.Ε.Κ. 515/τ. Β΄/19-4-2005

•    Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: Φ.Ε.Κ. 327/τ. Β΄/28-2-2008

•    Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ο.Α.Ε.Δ.): Φ.Ε.Κ. 280/τ. Β΄/ 3-3-2005

•    Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Παράταση προθεσμίας για έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού): Φ.Ε.Κ. 647/τ. Β΄/ 24-5-2006

•    Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Φ.Ε.Κ. 552/τ. Β΄/ 25-4-2005

•    Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο): Φ.Ε.Κ. 1409/τ. Β΄/13-9-2004

•    Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Καθορισμός διαφορετικής προθεσμίας διεκπεραίωσης των αιτημάτων για αναγνώριση εκτάσεων ως αυτοτελών δασυλλίων σύμφωνα με το αρ. 7 του ν.δ. 86 / 1969): Φ.Ε.Κ. 606/τ. Β΄/15-5-2006

•    Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών): Φ.Ε.Κ. 1461/τ. Β΄/ 21-10-2005

•    Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υ.Π.Α.): Φ.Ε.Κ. 1320/τ.Β΄/20-9-2005

•    Υπουργείο Δημόσιας Τάξης: Φ.Ε.Κ. 1338/τ. Β΄/31-8-2004

•    Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας: Φ.Ε.Κ. 274/τ. Β΄/2-3-2005

•    Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης: Φ.Ε.Κ. 1329/τ. Β΄/31-8-2004

•    Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: Φ.Ε.Κ. 1327/τ. Β΄/31-8-2004

•    Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Σύντμηση προθεσμιών για την διεκπεραίωση ορισμένων υποθέσεων αρμοδιότητας των Λιμενικών Αρχών): Φ.Ε.Κ. 1576/τ. Β΄/6-8-2008.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο