Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-08-2008 ]

Αριθ. Πρωτ. Αοικ. 7667/12.8.2008 Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3655/08 περί ένταξης του Κλάδου Ασθένειας ΤΑΞΥ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και παροχή οδηγιών για τη βεβαίωση και την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Πρόνοιας ΤΑΞΥ και μετέπειτα ΤΑΠΙΤ.

(Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3655/08 περί ένταξης του Κλάδου Ασθένειας ΤΑΞΥ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και παροχή οδηγιών για τη βεβαίωση και την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Πρόνοιας ΤΑΞΥ και μετέπειτα ΤΑΠΙΤ.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 12/8/2008
Αριθ. Πρωτ. Αοικ. 7667 ΓΕΝ. ΕΓΚ. 44
ΠΡΟΣ : Τους υπαλλήλους των
Περιφερειακών Υπηρεσιών
του Κλάδου Πρόνοιας.
ΚΟΙΝ.: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
___________
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ
(ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)
(ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)
ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58
ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 106 79
_________
Τμήμα: ΕΣΟΔΩΝ
Πληροφορίες : Γεωργίου Αλέξανδρος
Τηλέφωνο : 210 - 36 76 804
FAX : 210 – 36 33 524


ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3655/08 περί ένταξης του Κλάδου Ασθένειας ΤΑΞΥ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και παροχή οδηγιών για τη βεβαίωση και την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Πρόνοιας ΤΑΞΥ και μετέπειτα ΤΑΠΙΤ.


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 του Ν.3655/08 (ΦΕΚ 58/3-4-08 τ. Α΄) ο κλάδος ασθενείας του Ταμείου Ασφαλίσεως Ξεν/λων εντάσσεται από 1η
Αυγούστου 2008 στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και παραμένει ο κλάδος πρόνοιας μέχρι την 30-9-2008 στο ΤΑΞΥ και από 1ης Οκτωβρίου στο ΤΑΠΙΤ. Με αφορμή τα προβλήματα, τις παραλείψεις και τις αδυναμίες που έχουν επισημανθεί, σας υπενθυμίζουμε τις υποχρεώσεις των αρμοδίων οργάνων ελέγχου και εισπράξεως Εσόδων του Ταμείου και θεωρούμε αυτονόητη την τήρησή τους.
Τα όργανα του ΤΑΞΥ και μετέπειτα ΤΑΠΙΤ, στα οποία έχει ανατεθεί η είσπραξη και η βεβαίωση των ασφαλιστικών εισφορών (ασφ/νου – εργοδότη + μηνιαία συνδρομή) πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα για την καλύτερη διεκπεραίωση της εργασίας τους.
 

1. (α) Οι μισθολογικές καταστάσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές μηνός Ιουλίου 2008 θα βεβαιωθούν και θα εισπραχθούν από το ΤΑΞΥ
μέχρι τέλους Αυγούστου 2008 με τα υπάρχοντα ποσοστά (δηλ. 6% ασφ/νου, 7,1% εργ/του) συν 0,29% μηνιαία συνδρομή για τους παλαιούς εργαζομένους και 8% ασφ/νου 5,1% εργ/του συν 0,29 μηνιαία συνδρομή για τους νέους εργαζόμενους.


(β) Από 1η Αυγούστου και μετά οι ξεν/κές επιχειρήσεις θα πρέπει να συντάξουν ξεχωριστές μισθολογικές καταστάσεις για τον κλάδο πρόνοιας για το προσωπικό που απασχολούν και μέχρι να ενημερωθούν με νεότερη εγκύκλιό μας για τυχόν αλλαγή διαδικασίας, στις οποίες θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των ασφαλισμένων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός μητρώου, έγγαμος ή όχι, ειδικότητα, προϋπηρεσία, ημερομίσθια, αποδοχές, κρατήσεις) οι οποίες
θα είναι ως εξής:

(βα) Όσων έχουν υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης Κύριας Σύνταξης μέχρι και την 31-12-1992. Μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων ίση με 2% επί των καταβαλλομένων σ’ αυτούς κάθε φύσης τακτικών μηνιαίων αποδοχών τους και μηνιαία συνεισφορά των εργοδοτών ίση με 2% επί των πιο πάνω αποδοχών, συν 0,29 μηνιαία συνδρομή.


(ββ) Όσων υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης κύριας σύνταξης από 1/1/1993 (δηλ. όσων για πρώτη φορά μπαίνουν στην παραγωγική διαδικασία και ασφαλίζονται μετά την 1/1/1993: Μηνιαία εισφορά των ασφ/νων ίση με 4% των καταβαλλομένων σ’ αυτούς κάθε φύσης τακτικών μηνιαίων συν 0,29 μηνιαία συνδρομή. Δεν υπάρχει συνεισφορά από τους εργοδότες.


Η είσπραξη των παραπάνω ασφ/κών εισφορών θα γίνεται όπως γινόταν μέχρι σήμερα, για μεν την Κ.Υ. στα γραφεία του ΤΑΞΥ (μετέπειτα ΤΑΠΙΤ) και στην Εμπορική Τράπεζα, για δε την υπόλοιπη Ελλάδα, από τους υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΞΥ και μετέπειτα ΤΑΠΙΤ.
Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες που δεν υπάρχει υπάλληλος ΤΑΠΙΤ (Καμ. Βούρλα, Καλαμάτα, Τρίπολη, Ιεράπετρα, Τυμπάκι, Χερσόνησος, Κρανίδι και στα νησιά του Αργοσαρωνικού), οι εισφορές θα κατατεθούν μαζί με τις μισθολογικές καταστάσεις στην Εμπορική Τράπεζα.
 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝ/ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛ/ΛΟΥΣ
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 82435654 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
2. ΑΡΥΘΜΙΣΤΕΣ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ :

Θα βεβαιωθούν και θα ρυθμιστούν σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 634/41/16-7-08 σχετικά με την κατανομή της περιουσίας και των μέχρι 31/7/08 απαιτήσεων του
ΤΑΞΥ, από εργοδότες Ξεν/κών επιχειρήσεων, και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην οικονομική μελέτη και το έγγραφο του Υπουργείου υπ’αριθμ. Β/40202/οικ.18408/3204/15-7-08 ήτοι 76,97% για τον Κλάδο Πρόνοιας και 23,03% για τον Κλάδο Ασθενείας. Όσον αφορά τις ρυθμίσεις οφειλών που έχουν υπαχθεί οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3232/12-2-04 και με το άρθρο 6 του Ν. 3385/19-8-05 σας επισημαίνουμε ότι προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμα καταβολής των οφειλών τους σε δόσεις θα πρέπει οπωσδήποτε:
 

α) Να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες οφειλές εκάστου μήνα και
β) Σε καμία περίπτωση να μην ξεπεράσουν σε καθυστέρηση συνολικά έξι (6) μηνιαίες δόσεις.
Σε ισχύ τώρα για ρύθμιση καθυστερημένων οφειλών ισχύει το άρθρο 61 του Ν. 2676/5-1-99 και για να διατηρήσουν το δικαίωμα της ρύθμισης θα πρέπει:
α) Να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες οφειλές εκάστου μήνα και
β) Σε καμία περίπτωση να μην ξεπεράσουν σε καθυστέρηση δύο (2) μηνιαίες δόσεις.


Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις με ευθύνη των Προϊσταμένων των Παραρτημάτων αποστέλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία για την τελική έγκριση από το Δ.Σ. του Ταμείου, εκτός των προβλεπομένων ρυθμίσεων του Ν. 2676/5-1-99 σε τριάντα έξι (36) δόσεις που αποστέλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία και εγκρίνονται από τη Διευθύντρια του Ταμείου.


Η Είσπραξη των παραπάνω δόσεων από 1η Σεπτεμβρίου και μετά, θα γίνει για μεν το ΤΑΞΥ και μετέπειτα ΤΑΠΙΤ, σε ποσοστό 76,97%, το δε υπόλοιπο ποσοστό, δηλ. 23,03% από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.


3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ.
Το Δ.Σ. του Ταμείου, με την υπ’αριθμ. 693/44/6-8-08 απόφασή του, απεφάσισε να συνεχίσει να ισχύει για τον Κλάδο Πρόνοιας η ασφαλιστική ενημερότητα, που την χρονική διάρκεια ισχύος ορίζει η υπ’αριθμ. 558/50/18-9-2001 Α.Δ.Σ. ως εξής: Η χρονική διάρκεια ισχύος των βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας που χορηγούνται από το ΤΑΞΥ και μετέπειτα ΤΑΠΙΤ, εκτός από αυτές της θεώρησης φορολογικών βιβλίων ή στοιχείων (ισχύουν για ένα έτος) θα είναι :

(α) Τρίμηνη, για όλες τις Ξεν/κές επ/σεις που δεν οφείλουν στο ΤΑΞΥ.
(β) Μηνιαία, για όλες τις ξεν/κές επ/σεις που έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους στο ΤΑΞΥ και είναι ασφ/κά ενήμερες.
(γ) Βεβαιώσεις οφειλής μέχρι το τέλος του μήνα έκδοσής τους για όλες τις ξεν/κές επ/σεις που οφείλουν. 

7.  Τέλος, με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ια’ της περίπτωσης ι` του άρθρου 44 του ν. 1828/1989 ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 1828/1989 αρχίζει για τις φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει συμπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής μέχρι τη δημοσίευση στις 3.1.1989  (ΦΕΚ Α 2), του νόμου αυτού.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο