Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1989 ]

ΠΟΛ.1286/1989 Παραγραφή δικαιώματος του δημοσίου για κοινοποίηση φύλλου ελέγχου και επιβολή φόρου

(Παραγραφή δικαιώματος του δημοσίου για κοινοποίηση φύλλου ελέγχου και επιβολή φόρου)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

ΠΟΛ.1286/1989

Αρ.Πρ. 1000721/3/Α0012/

Παραγραφή δικαιώματος του δημοσίου για κοινοποίηση φύλλου ελέγχου και επιβολή φόρου.

Άρθρο ΜΟΝΟ

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες ερμηνευτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του ν.δ. 3323/1955, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν.1828/1989 (ΦΕΚ Α 2), οι οποίες αναφέρονται στο δικαίωμα του δημοσίου να κοινοποιήσει φύλλο ελέγχου και να επιβάλλει φόρο, καθώς και στο χρόνο παραγραφής της αξίωσης για επιστροφή φόρου σε περίπτωση υποβολής ανακλητικής

δήλωσης ή δήλωσης με επιφύλαξη.

Άρθρο 68

Α.  ΓΕΝΙΚΑ

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 1828/1989 αντικαθίσταται το άρθρο 68 του ν.δ. 3323/1955. Mε την αντικατάσταση αυτή τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου αυτού, προστέθηκε τελευταίο εδάφιο στην παράγραφο 3 και επίσης προστέθηκαν σ` αυτό παράγραφοι 5 και 6.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

Με τις νέες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του ν.δ. 3323/1955 παρατείνεται το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να κοινοποιηθεί φύλλο ελέγχου και μέσα στο επόμενο ημερολογιακό έτος από το έτος που συμπληρώνεται ο χρόνος παραγραφής, για τις δηλώσεις που υπάγονται κάθε φορά στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 50, καθώς και γι’ αυτές που καθίστανται υποχρεωτικό ελεγκτέες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 50α.

Περαιτέρω, με τις νέες αυτές διατάξεις ορίζεται ότι το δικαίωμα του δημοσίου να επιβάλλει φόρο παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης, εκτός από τις περιπτώσεις των δηλώσεων των παραπάνω διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 50 και της παραγράφου 2 του άρθρου 50α. Επομένως, για τις δηλώσεις των περιπτώσεων αυτών το δικαίωμα του δημοσίου να επιβάλλει φόρο, δηλαδή να διενεργήσει έλεγχο, να κοινοποιήσει φύλλο ελέγχου και να βεβαιώσει φόρο παραγράφεται πλέον μετά την πάροδο ενδεκαετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία γιο επίδοση της δήλωσης.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955, τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για την κοινοποίηση πράξεων προσδιορισμού αποτελεσμάτων για τις δηλώσεις των νομικών προσώπων που αναφέρονται στα άρθρο αυτό.

Επίσης, ανάλογα με τα παραπάνω εφαρμόζονται, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 73 του ν.δ. 3323/1955, όπως αυτό το άρθρο αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 1828/1989 και για την κοινοποίηση της πράξης και γενικά της διαδικασίας βεβαίωσης του προστίμου των άρθρων 67 και 73 παραγρ. 1  του ν.δ. 3323/1955.

2. Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται ότι, η βεβαίωση του φόρου στα μέλη ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης, περιορισμένης ευθύνης εταιρείας, κοινοπραξίας, κοινωνίας και αστικής εταιρείας κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο δεκαετίας αν η εγγραφή στο όνομα της εταιρείας κ.λπ., σύμφωνα με το άρθρο 16α, οριστικοποιήθηκε μετά την πάροδο αυτής είπε με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου είτε μετά από διοικητική επίλυση της διοφορός ή λόγω μη άσκησης η εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής. Από την ημερομηνία όμως αυτής της οριστικοποίησης της εγγραφής ή από την ημερομηνία κοινοποίησης στον προϊστάμενο της δημόσιος οικονομικής υπηρεσίας της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου με την οποίο επίσης οριστικοποιείται η εγγραφή· η βεβαίωση του φόρου πρέπει να γίνει μέσα σε έξι (6) μήνες.

Επισημαίνεται ότι οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται και για εγγραφή στο όνομα επαγγελματικών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που ασκούνται με τη μορφή κοινοπραξίας γενικά, κοινωνίας και αστικής κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρείας,ενώ περιλαμβάνουν και τις περιπτώσεις οριστικοποίησης της εγγραφής στο όνομα εταιρείας κ.τ.λ. λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής.

3.  Με το τελευταίο εδάφιο που προστέθηκε στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, το δικαίωμα του δημοσίου για συμπληρωματική εγγραφή παρατείνεται για ένα ακόμα ημερολογιακό έτος, στην περίπτωση που τα συμπληρωματικά στοιχεία περιέρχονται στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στο τελευταίο έτος της παραγραφής. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα αυτό του δημοσίου παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαεξαετίας.

4.  Με τις νέες διατάξεις της παραγράφου 4 επεκτείνεται και στις επαγγελματικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται με τη μορφή κοινοπραξίας γενικά, κοινωνίας και αστικής κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρείας το δικαίωμα του δημοσίου να κοινοποιεί, όταν δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή δήλωση απόδοσης παρακρατουμένων φόρων ή δήλωση αποτελεσμάτων, φύλλο ελέγχου ή πράξη προσδιορισμού αποτελεσμάτων, μέχρι την πάροδο δεκαπενταετίας από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της δήλωσης.

5.  Με τις διατάξεις της νέας παραγράφου 5 ο αρμόδιος προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μπορεί, στις περιπτώσεις που φύλλο ελέγχου ακυρωθεί για τυπικούς λόγους με απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου η οποία κοινοποιείται σ` αυτόν το τελευταίο έτος της παραγραφής  του   ή  μετά τη  λήξη του χρόνου παραγραφής, να κοινοποιήσει νέο φύλλο ελέγχου μέσα σ` ένα έτος από την κοινοποίηση της απόφασης.

6.  Mε τις διατάξεις της νέας παραγράφου 6 ορίζεται ότι σε περίπτωση υποβολής ανακλητικής δήλωσης ή δήλωσης με επιφύλαξη η αξίωση για επιστροφή του φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την αποδοχή της δήλωσης με οποιοδήποτε τρόπο.

7. Τέλος, με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ια΄της περίπτωσης ι΄του άρθρου 44 του ν. 1828/1989 ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 1828/1989 αρχίζει για τις φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει συμπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής μέχρι τη δημοσίευση στις 3.1.1989 (ΦΕΚ Α2) του νόμου αυτού.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο