Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.87/1980 Υποβολή δηλώσεως αποδόσεως τελών χαρτοσήμου, εισφοράς υπέρ ΟΓΑ κλπ. που παρακρατούνται κατά την συγκέντρωση από την Υ.Δ.Α.Γ.Ε.Π. για λογαριασμό του Δημοσίου αγροτικών προϊόντων.

(Υποβολή δηλώσεως αποδόσεως τελών χαρτοσήμου, εισφοράς υπέρ ΟΓΑ κλπ. που παρακρατούνται κατά την συγκέντρωση από την Υ.Δ.Α.Γ.Ε.Π. για λογαριασμό του Δημοσίου αγροτικών προϊόντων.)

 ΠΟΛ. 87, 367/ 1981. Υποβολή δηλώσεως αποδόσεως τελών χαρτοσήμου, εισφοράς υπέρ ΟΓΑ κλπ. που παρακρατούνται κατά την συγκέντρωση από την Υ.Δ.Α.Γ.Ε.Π. για λογαριασμό του Δημοσίου αγροτικών προϊόντων.

   Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 30 του Κ.Φ. Στοιχείων ( Π.Δ. 99/ 1977), όσοι εκδίδουν  τιμολόγια, εκκαθαρίσεις και πιστωτικά σημειώματα επί αγοράς ή πωλήσεως αγροτικών προϊόντων υποκείμενων στην εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. - Δήμων και Κοινοτήτων του άρθρου 10 του Ν. 4169/ 1961 και στην εισφορά δακοκτονίας υποχρεούνται μέχρι της 20 των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου κάθε έτους  να υποβάλλουν στον Οικονομικό Έφορο : α) τριπλότυπη δήλωση αποδόσεως των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου, της εισφοράς υπέρ  ΟΓΑ κλπ. επί της αξίας των αγροτικών προϊόντων που πωλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο και β ) αποδεικτικό της καταβολής των ανωτέρω τελών χαρτοσήμου και εισφορών στο Δημόσιο Ταμείο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις αυτές.

   Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του ανωτέρω Κώδικα επί  αγοράς αγροτικών προϊόντων απ` ευθείας από τους παραγωγούς αυτών από επιτηδευματίες για την άσκηση του επαγγέλματός του και από το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λοιπά πρόσωπα των παραγρ. 4 και 5 του άρθρου 1 του ίδιου Κώδικά, εκδίδεται από τον αγοραστή θεωρημένο τουλάχιστο τριπλότυπο τιμολόγιο αγοράς, ανεξάρτητα άν η αγορά ενεργείται για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου. Εάν η αγορά των αγροτικών προϊόντων γίνεται τρίτου προσώπου αναγράφεται απαραίτητα στο τιμολόγιο αγοράς και το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του προσώπου τούτου, διαφορετικά η αγορά αυτών θεωρείται για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Στοιχείων  και των άλλων φορολογικών διατάξεων ότι έγινε για λογαριασμό του εκδότη του τιμολογίου, χωρίς να χωρεί σ` αυτό καμία  ανταπόδειξη.

  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι όποιος αγοράζει ή πωλεί αγροτικά προϊόντα είτε για λογαριασμό του, είτε για λογαριασμό τρίτου οφείλει να χρησιμοποιεί τιμολόγια δικά του θεωρημένα στο όνομά του, είναι δε υπόχρεος να καταβάλλει στο Δημόσιο Ταμείο το τέλος χαρτοσήμου και την εισφορά υπέρ ΟΓΑ κλπ. που αναλογεί στην αξία των πωληθέντων αγροτικών προϊόντων.

  Ενόψει των ανωτέρω και των διαλαμβανομένων στην αίτησή σας, ως και των διευκρινήσεων που μας δώσατε προφορικά επ` αυτών, έχοντας δε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 49 του Κ.Φ.Σ. και εκτιμώντας τον επικαλούμενο στο έγγραφό σας λόγο της υποχρεώσεως της Υπηρεσίας σας βάσει Κοινοτικών Διατάξεων να υποβάλλει κάθε μήνα στην Κοινότητα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα για τη συγκέντρωση γεωργικών προϊόντων για λογαριασμό του Δημοσίου, εγκρίνουμε όπως ο  υπόχρεος υποβολής της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 30 του Κ.Φ. Στοιχείων δηλώσεως αποδόσεως τελών χαρτοσήμου και εισφορών, που αναλογούν στην αξία των συγκεντρούμενων γεωργικών προϊόντων από την Υπηρεσία σας, ή από τα  εντεταλμένα από την Υπηρεσίας, για την συγκέντρωση των προϊόντων αυτών πρόσωπα (Συνεταιριστικές Γεωργικές Οργανώσεις κλπ. ) για λογαριασμό του Δημοσίου, υποβάλλει τη δήλωση αυτή, κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις  αυτές, εντός του αμέσως επόμενου μήνα για τα τιμολόγια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα για συγκεντρωθέντα ως ανωτέρω από την Υπηρεσία σας γεωργικά προϊόντα. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο