Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.85/1980 Απαλλαγή από το φόρο κύκλου εργασιών της αμοιβής (φασόν) από παραγωγή προϊόντων για λογαριασμό τρίτων, τα οποία εξάγονται στην αλλοδαπή.

(Απαλλαγή από το φόρο κύκλου εργασιών της αμοιβής (φασόν) από παραγωγή προϊόντων για λογαριασμό τρίτων, τα οποία εξάγονται στην αλλοδαπή.)

 ΠΟΛ. 85, 3638/ 1981. Απαλλαγή από το φόρο κύκλου εργασιών της αμοιβής (φασόν) από παραγωγή προϊόντων για λογαριασμό τρίτων, τα οποία εξάγονται στην αλλοδαπή.

 

  Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας σας πληροφορούμε τα εξής :

1. Με τη διάταξη του άρθρου 3 (παρ. 3 εδάφ. ε` ) του Α.Ν. 660/1937, όπως ισχύει, απαλλάσσονται από το φόρο κύκλου εργασιών ακαθάριστα έσοδα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων που προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων τα οποία έχουν εξαχθεί στην αλλοδαπή.

2. Εξάλλου, με τη διαταγή μας Ε 4809/537/ πολ. 262/1975, σας γνωρίσαμε ότι η αμοιβή που λαμβάνεται από την παραγωγή προϊόντων για λογαριασμό τρίτων, τα οποία έχουν εξαχθεί στην αλλοδαπή, απαλλάσσεται του φόρου κύκλου εργασιών.

  Με την ίδια διαταγή έχει καθορισθεί και η διαδικασία χορηγήσεως της απαλλαγής αυτής.

3. Για την περαιτέρω απλούστευση της διαδικασίας χορηγήσεως της απαλλαγής από το φόρο κύκλου εργασιών, της αμοιβής από παραγωγή προϊόντων για λογαριασμό τρίτων, τα οποία εξάγονται στην αλλοδαπή, σας ανακοινώνουμε συμπληρωματικά τα εξής :

  α) Σε περίπτωση που η επιχείρηση η οποία εξάγει τα προϊόντα στην απαλλαγή είναι αποκλειστικά εξαγωγική  και δεν πραγματοποιεί ακαθάριστα έσοδα στο εσωτερικό της χώρας, υποκείμενα στο φόρο κύκλου εργασιών, θα προσκομίζει στην επιχείρηση που κατασκευάζει για λογαριασμό της τα εξαγόμενα προϊόντα, βεβαίωση του Οικον. Εφόρου της έδρας από την οποία να προκύπτουν τα έν λόγω στοιχεία ( αποκλειστικά εξαγωγική επιχείρηση κτλ.), για να μη επιβαρύνεται με φόρο κύκλου εργασιών η αξία της αμοιβής που καταβάλλεται για την παραγωγή των προϊόντων αυτών.

   β) Με τη βεβαίωση αυτή θα υποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 105/ 1969 με την οποία θα δηλώνεται ότι μετά την εξαγωγή των προϊόντων θα προσκομιστεί αντίγραφο της σχετικής διασαφήσεως εξαγωγής, για την οριστικοποίηση της απαλλαγής.

   Από τη διασάφηση αυτή πρέπει να προκύπτουν, εκτός των άλλων, η επωνυμία και η διεύθυνση της επιχειρήσεως που παρήγαγε τα προϊόντα καθώς και ο αριθμός του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά θα δηλώνονται κατά την εξαγωγή, με ενυπόγραφη δήλωση του εξαγωγέα, στο σώμα του πρωτοτύπου της οικείας διασαφήσεως.

   γ ) Εάν δεν προσκομιστεί, για οποιοδήποτε λόγο, η διαφήμιση εξαγωγής, ο φόρος κύκλου εργασιών που αναλογεί στην αξία της κατά τα ανωτέρω αμοιβής, με τις νόμιμες προσαυξήσεις θα καταλογίζεται εις βάρος της επιχειρήσεως που πήρε την αμοιβή και θα επιρρίπτεται περαιτέρω από αυτή εις βάρος της εξαγωγικής επιχειρήσεως σύμφωνα με το άρθρο 10 του Α.Ν. 660/1937.

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο