Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.81/1980 Έκταση εφαρμογής διατάξεων άρθρου  49 N. 814/ 78.

(Έκταση εφαρμογής διατάξεων άρθρου  49 N. 814/ 78.)

 ΠΟΛ. 81, 5664 / 1981. Έκταση εφαρμογής διατάξεων άρθρου  49 N. 814/ 78.

 

  Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 49 του Ν. 814 / 1978, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 1041/ 1980, προβλέπεται ότι σε μεταβιβάσεις ακινήτων που θα γίνουν μέχρι 30 Απριλίου 1981, κατά παράταση σε εκτέλεση συμβολαιογραφικών προσυμφώνων που έχουν υπογραφεί μέχρι 12-9-1978, ο φόρος μεταβιβάσεως υπολογίζεται στο τίμημα που αναγράφεται στο συμβολαιογραφικό προσύμφωνο όπως τυχόν έχει αναπροσαρμοσθεί με μεταγενέστερο προσύμφωνο, προσαυξανόμενο κατά ποσοστό 12% για κάθε χρόνο από της υπογραφής του αρχικού προσυμφώνου μέχρι του χρόνου υπογραφής του οριστικού συμβολαίου.

  Περαιτέρω, από τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου ανωτέρω άρθρου προκύπτει ότι οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή στις μεταβιβάσεις, στις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 παρ. 1 εδαφ. α` και β` του Α.Ν. 1521/50, όπως ισχύει και 12 παρ. 2 του Ν. 634/ 1977.

 Κατόπιν των ανωτέρω, όπως είναι διατυπωμένο το άρθρο 49 του Ν. 814/ 78, προκύπτει ότι, εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 2 αυτού εξαιρέσεων, οι διατάξεις που έχουν γενικώς εφαρμογή σε κάθε μεταβίβαση που πραγματοποιείται με οριστικό συμβόλαιο μέχρι 30 Απριλίου 1981, σε εκτέλεση όμως συμβολαιογραφικού προσυμφώνου που καταρτίσθηκε μέχρι και την 12-9-1978.

  Ύστερα από αυτά οι διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 814 /1978, έχουν εφαρμογή και επί μεταβιβάσεως ιδανικών μεριδίων οικοπέδου από οικοπεδούχο σε εργολάβο, σε εκτέλεση συμβολαιογραφικών προσυμφώνων, που καταρτίζονται εντός των προθεσμιών του άρθρου τούτου.

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο