Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.74/1980 Φορολογητέα αξία της υπέρ ΟΓΑ ειδικής εισφοράς 2,50 % στο τυρί και στο βούτυρο

(Φορολογητέα αξία της υπέρ ΟΓΑ ειδικής εισφοράς 2,50 % στο τυρί και στο βούτυρο)

 ΠΟΛ. 74, 1335 / 1981. Φορολογητέα αξία της υπέρ ΟΓΑ ειδικής εισφοράς 2,50 % στο τυρί και στο βούτυρο.

 

  Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν, αναφορικά με το θέμα της περιλήψεως, σας πληροφορούμε τα εξής :

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3του Ν. 1066 / 1980, επιβάλλεται υπέρ ΟΓΑ ειδική εισφορά 2,50% επί της αξίας των προϊόντων και υποπροϊόντων, που πωλούνται χονδρικά από τους παραγωγούς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως αυτά διαλαμβάνονται στο  άρθρο 10 του Ν. 4169 / 1961, όπως ισχύει.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου για τον υπολογισμό της οφειλόμενης ανωτέρω ειδικής εισφοράς ή φορολογητέα αξία καθορίζεται ως εξής:

α ) Προκειμένου για τα χονδρικώς πωλούμενα από τους παραγωγούς φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή από τρίτους για λογαριασμό των παραγωγών αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα αυτούσια ή μετά προηγούμενη επεξεργασία, κατεργασία κλπ., που δεν προσδίδει σ` αυτά το χαρακτήρα των βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων, ως φορολογητέα αξία θεωρείται η πραγματική τιμολογιακή αξία αυτών.

β ) Προκειμένου για τα χονδρικώς πωλούμενα από τους παραγωγούς ή από τρίτους για λογαριασμό των παραγωγών αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα μετά προηγούμενη βιομηχανική ή βιοτεχνική επεξεργασία, κατεργασία κλπ. αυτών, ως φορολογητέα αξία θεωρείται η αξία που προκύπτει με βάση τη μέση τιμή χονδρικής πωλήσεως από τους παραγωγούς των προ της βιομηχανοποιήσεως αγροτικών προϊόντων κατά το χρόνο της συγκομιδής αυτών και στον τόπο της παραγωγής τους.

3. Η Διοίκηση κατά το παρελθόν και πρόσφατα ( Τ. 611 / 132/ εγκ. 11 / 19-3-80 ) δέχθηκε ότι αυτούσια αγροτικά προϊόντα, είναι κατ` αρχήν εκείνα που πωλούνται σε ακατέργαστη ( φυσική ) κατάσταση. Επίσης, αυτούσια είναι τα προϊόντα αυτά και στις περιπτώσεις που υφίστανται στοιχειώδη επεξεργασία, για να γίνουν απλώς χρησιμοποιήσιμα και διευκολυνθεί η διάθεσή τους στην κατανάλωση. Και τούτο γιατί η επεξεργασία αυτή ανάγεται στον κύκλο των αγροτικών εργασιών και απασχολήσεων του παραγωγού και δεν αποτελεί άσκηση βιομηχανικής ή βιοτεχνικής επιχειρήσεως.

4. Οι εργασίες παραγωγής των διαφόρων τύπων τυριών, καθώς και του βουτύρου, μπορούν να χαρακτηρισθούν ως βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εργασίες, καθόσον τα γάλα δεν υφίσταται στοιχειώδη μόνο επεξεργασία κατά την παραγωγική διαδικασία των προϊόντων, αλλά μια σειρά βιοχημικών επεξεργασιών μέχρι της τελικής μορφής τους, οπότε και διατίθενται στην κατανάλωση, γιατί οι εργασίες αυτές πρέπει να γίνονται από ειδικευμένους επιστήμονες ( χημικούς ) και περιλαμβάνουν χημικούς προσδιορισμούς ( υγρασίας, λίπους, αλατιού κλπ. ) που γίνονται τόσο επί της πρώτης ύλης όσο και επί του τελικού προϊόντος για να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες διατάξεις. Από τα ανωτέρω εξαιρούνται τα προϊόντα του γάλακτος που παράγουν οι κτηνοτρόφοι κατά παραδοσιακό τρόπο εργασίας και διαθέτουν σε περιορισμένο κύκλο πελατών. Σύμφωνο προς τα ανωτέρω είναι και το Γενικό Χημείο του Κράτους ( έγγραφο 9597/ 1727/ 21-5-1980 ).

 5. Ενόψη των ανωτέρω για τον υπολογισμό της οφειλόμενης υπέρ ΟΓΑ ειδικής εισφοράς 2,50% επί των πωλουμένων τυριών και βουτύρου η φορολογητέα αξία καθορίζεται ως ακολούθως :

 α ) Για τα διάφορα είδη τυριών, καθώς και για το βούτυρο, που παρασκευάζονται κατά παραδοσιακό τρόπο από τους παραγωγούς (κτηνοτρόφους ) και πωλούνται χονδρικώς από τους ίδιους ή τους τρίτους για λογαριασμό αυτών, ως φορολογητέα αξία θεωρείται η πραγματική τιμολογιακή αξία τους.

β ) Για τα διάφορα είδη τυριών, καθώς και για το βούτυρο, που παρασκευάζονται από συνεταιρισμούς για λογαριασμό των παραγωγών μετά από μια σειρά βιοχημικών επεξεργασιών του γάλακτος, ως φορολογητέα αξία θεωρείται η αξία που προκύπτει με βάσει τη μέση τιμή χονδρικής πωλήσεως από τους παραγωγούς του προ της βιομηχανοποιήσεως αντίστοιχου προϊόντος γάλακτος κατά το χρόνο και στον τόπο της παραγωγής του.

 Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που τα διάφορα είδη τυριών παρασκευάζονται από εμπόρους, συνεταιρισμούς κλπ. με γάλα που αγόρασαν από τους παραγωγούς, για το οποίο καταβλήθηκε η υπέρ ΟΓΑ ειδική εισφορά 2,50% κατά την αγορά του, δεν υπόκεινται κατά την πώλησή τους στην ειδική αυτή εισφορά, γιατί αυτή καταβλήθηκε κατά την αγορά του γάλακτος.

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο